Noord-Brabantsche Mij van Landbouw STEMMEN UIT DE PRACTIJKI EEN EXCURSIE NAAR DE PROEFBOERDERIJ TE HEINO UIT EN VOOR DE POLDER HEEFT UW BEDRIJF VOLDOENDE SILORUIMTE? ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU: DINTELOORD: Woensdag 25 Juli, 11,301 uur in Hotel Korf, Fijnaart; Vrijdag 27 Juli 10 12,30 uur Hotel De Graanbeurs. Ingevolge een besluit genomen op de laatste ver gadering van de kring Oost-Brabant zou er dit jaar een excursie worden gemaakt naar de proefboer- derij te Heino in Overijssel. Op 5 Juli j.l. is deze excursie gehouden, waaraan door leden der N.-Br. Mij van Landbouw uit verschillende afdelingen werd deelgenomen. Graag maak ik op verzoek van vele deelnemers van de gelegenheid gebruik om ook in ons Iblad iets te vertellen over deze zo schitterend geslaagde en leerzame dag. En te meer ook nog hierom, omdat dit bedrijf juist voor Oost-Brabant ons zo veel kan leren. Immers dit proefbedrijf had ook in Oost-Brabant kunnen liggen, voor wat betreft de grondsoort, water, huishouding enz. Om 6 uur vertrok de bus uit Valkens waard, over Bladel, Eindhoven, St. Oedenrode, Schijndel en St. Michielsgestel (op welke plaatsen overal onze leden stonden te wach ten) op Grave aan om via Nijmegen, Arnhem, Deventer naar Heino te rijden. Jammer was het dat enkele onzer mensen uit St. Michielsgestel en Dinther verhinderd waren wegens een sterfgeval. Ook van deze plaats onze innige deelneming met deze familie. Om circa 11 uur reden we de poort van de proef- boerderij te Heino binnen en was het doel van onze tocht bereikt. We werden door de heer Oosterveld, (bedrijfsleider, hartelijk welkom geheten. In een boeiend betoog, dat ongeveer een uur en een kwar tier duurde, legde de heer Oosterveld ons het een en ander uit over het ontstaan van dit bedrijf, de werkwijze, de proefnemingen en de resultaten om tenslotte te wijzen op de bedoeling die achter de oprichting van dit bedrijf zat en zit; n.l. opvoe ring van de inkomsten der zandbedrijven. Dit be drijf, aldus de heer Oosterveld, is ontstaan als ge volg van een prachtige samenwerking tussen de Overijsselsche Maatschappij van Landbouw, de C.B.T.B., de A.B.T.B. en de Overheid. Het bedrijf is groot 39 ha, waarbij 11 ha ontgin ning. Hiervan zijn 6 ha blijvend grasland, 6 ha kunstweide en 2 ha rode klaver. De bemesting van het grasland is: 100 kg K2O100 kg P2O5 en 700 kg kalkammonsalpeter per ha, terwijl éénmaal in de 3 jaar het grasland een stalmest-bemesting ont vangt. Op deze 14 ha werden gehouden 22 melkkoeien, 10 stieren (K.I.-station), 15 stuks jongvee (vaar zen en pinken), plus 1012 kalveren. De overige gronden waren meest proefvelden, kunstmestproeven, vergelijkingsproeven, bespui- tingsproeven enz., enz. Ook vormden de mestproe- ven met varkens een voorname rol in dit bedrijf. Na de uiteenzetting van de heer Oosterveld die aan het einde van zijn betoog er op wees, dat de op brengst op een bedrijf doorslaggevend is voor de rentabiliteit, werd door een onzer leden de heer Oosterveld hartelijk dank gezegd voor zijn vriende- We gaan deze week weer verder over de schurft en bezien eerst eens, welke omstandigheden er toe kunnen leiden, dat de schurftzwam de kwekers zulks een last kan veroorzaken. In de eerste plaats zijn er dan de weersomstan digheden. De schurft heeft bondgenoten nodig om zich gemakkelijk te kunnen verspreiden. Dat zijn n.l. de factoren vocht en warmte. Hoe vochtiger het seizoen is, des te ernstiger zijn over het alge meen dan de schurftaantastingen. Dit kan trouwens iedereen waarnemen in voch tige zomers; dan vieren de schimmels hoogtij. In droge, warme seizoenen daarentegen krijgen de in secten een betere kans. Wanneer we in het voorjaar enkele mooie dagen achter elkaar hebben gehad, waarbij we een be hoorlijke temperatuur meten, welke worden ge volgd door enkele dagen met wat regenval, dan kan in April reeds sporenuitstoting plaats hebben. Er zijn dan optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van de schurftzwam, welke tevens zeer gunstig zijn om de schurftsporen over een groot gebied te verbreiden. De kwekers van fruit voelen zulk weer als het ware aan en men spreekt onderling van „echt schurftweer." Op dergelijke tijdstippen ziet men dan ook dikwijls de schurft op zeer veel plaatsen gelijktijdig optreden. Er is dus geen grote hoeveelheid regen nodig om een sporen- uitstoting te bevorderen, integendeel een vochtige lucht, gepaard met milde temperatuur is veel be langrijker en Inderdaad gevaarlijk wat betreft het ontstaan van een schurftaantasting. lijke woorden van welkom en zijn duidelijke uiteen zetting en leerzaam betoog. Daar het inmiddels één uur geworden was werd besloten eerst wat te eten voor we het bedrijf zou den gaan bezichtigen. Dit werd in snel tempo ge daan, waarna een aanvang gemaakt werd met het bezichtigen van het bedrijf. Daar de heer Ooster veld ons niet kon rondleiden daar er 's middags nog twee gezelschappen zouden arriveren, stelde hij ons een assistent ter beschikking. We heblben dit wel kunnen constateren, dat de heer Oosterveld een staf van deskundig personeel bezit. Geen vraag of hij werd beantwoord en het bleek wel, dat ook deze man het bedrijf door en door kende, ja het geheel onder de knie had. Ik zal U niet vermoeien met een opsomming van al wat dit bedrijf te zien geeft, daar is maar een antwoord op tot iedere boer in Oost-Brabant n.l.: Ga en zie, een dag naar een der gelijk bedrijf is leerzamer dan 100 artikelen in een landbouwblad. Daar kan men zich met eigen ogen overtuigen, wat een behoorlijke kunstweide-systeem een goede inkuilmethode, een goede hooiwinning en niet te vergeten een behoorlijke bemesting met desnoods een zware stikstofbemesting de opbrengst van een bedrijf met sprongen kan doen omhoog gaan. We hebben die middag ontzaglijk veel ge zien en geleerd en menigmaal tot' elkander gezegd, dit is bij ons en door ons ook mogelijk en wat doet dit bedrijf een mooi werk voor de zandbedrijven, door steeds maar weer uit te kienen wat het beste zaadmengsel, de beste zaadsoort, de meest verant woorde bemesting, de beste bewaarmethode, de voordeligste en juiste wijze van grondbewerking is enz., enz. Het was dan ook ongeveer vijf uur toen we moe van het lopen en kijken, maar uiterst vol daan afscheid namen van dit zo leerzame bedrijf en steeds bleek ook uit de gesprekken daarna dat deze excursie een diepe indruk had gemaakt op allen die daar aan hadden deelgenomen. Ik ben er ook van overtuigd, dat menigeen die dit heeft medegemaakt, vele dingen over zal nemen en toe zal gaan passen op zijn eigen bedrijf. Als dit zo is dan zal deze dag voor onze leden geen verloren dag geweest zijn, maar zeker rente afwerpen. De Z. Wie het komende najaar wil gaan kuilen en niet de beschikking heeft over een silo, dient zich nü eens te beraden over de bouw van dit onmisbare hulpmiddel. Kan men bij grondkuilen feitelijk slechts A.I.V.- zuur gebruiken, bij een silo kan men kiezen tussen dit zuur, melasse, gemoesde bieten en ingedikte wei. Over warme kuilen behoeven we toch niet meer te schrijven? Deze hebben afgedaan!! Hebt U wel eens nagegaan hoeveel kantverliezen (over de andere verliezen spreken we hier niet!) U hebt als er bij een kuil van 3 meter doorsnede en' 1,5 meter hoogte 10 cm (geen uitzondering!) moet worden weggegooid? Dit bedraagt ongeveer een achtste! We moeten alle verliezen tot het uiterste beperken, dus ook deze! Wie straks over een nieuwe silo wil beschikken, moet thans gaan bouwen. Vraagt de assistent van de Landbouwvoorlichtingsdienst om inlichtingen over de bouw, en vooral over de sterkte! Naast de weersomstandigheden is ook de stand plaats van de bomen een factor van groot belang. Bomen, die vrij op de wind staan, zullen over het algemeen, althans met een goede behandeling, met minder schurftaantasting hebben te maken, dan bomen, welke verscholen staan tussen of onder houtgewas. Het kan ook zijn, dat de standplaats zó is, dat ze geheel van de wind en zon zijn uitgesloten, doordat ze te dicht zijn geplant of doordat er niet in wordt gesnoeid. In dergelijke omstandigheden kunnen we allemaal wel begrijpen, dat dan de mo gelijkheden van schurftaantasting sterk in de hand worden gewerkt. Er wordt wel beweerd, dat de toestand van de bodem op een eventuele schurftaantasting van in vloed is; en zelfs de bemesting wordt als een be langrijke factor niet uitgesloten. Men beweert aldus: wanneer een boom een sterke stikstofbemesting krijgt, wordt de groei periode verlengd. Een logisch gevolg hiervan is een slechter afrijpen van het hout. Het hout zou daardoor vatbaarder zijn voor de schurftzwam. Anderzijds zou een zware bemesting met kali en fosfor, een vroegere rijpheid van het hout in de hand werken. Het grote bezwaar is echter, dat, wanneer men een zware bemesting geeft van één en de middelen voor de che mische bestrijding zijn verkrijgbaar bij: Fa. P. J. DE PUNDER, Kwadendamme, telf. K. 1194—235. •f andere meststef, ie mogelijkheid bestaat, «lat egn ander element in de minderheid raakt» waar, door óók weer narigheden kunnen ontstaan in de vorm van gebreksziekten. Men is dus nog niet zó ver, dat men met een gerust hart kan zeggen „wanneer men deze kunst mest zaait, is men vrij van schurft". Dit blijft voorlopig nog wel een raadsel. Van de omstandigheden, die we hierboven heb ben genoemd, zijn er, die we gedeeltelijk in de hand hebben, o.a. de standplaats van de boom en de snoei. Met deze factoren kunnen we dus bij het planten en verder onderhoud van de boom rekening houden. Eén grote factor is nog de rassen zelf; hierin zit groot verschil wat betreft de vatbaarheid. Dit geldt zowel voor appels als voor peren. Daar bij komt nog, dat het éne ras veel dankbaarder is voor een bespuiting met een schurftwerend middel, dan het andere. Het is nu éénmaal zó, dat er rassen zijn, die in de praktijk beslist blijken erg vatbaar te zijn en deze toch vrij gemakkelijk schoon zijn te houden. Het ligt niet in mijn bedoeling om alle rassen op te noemen en deze onder te verdelen in diverse klassen van vatbaarheid. Toch is het van belang dat we enige rassen bij name noemen, waarmee we dit artikel besluiten. Als „zeer vatbaar" staan o.a. bekend de appels: Cox Orange Pippin, Perzikrode Zomerappel, Goud- reinet of Schone van Boskoop en Transparente de Croncels. Hoewel erg vatbaar, zijn ze toch wel schurftvrij te kweken, hierbij de richtlijnen, welke we verleden week beschreven volgende. Als „vatbaar" kennen we de rassen: Jonathan, Laxton Superbe, Manks Codlin, Yellow Transpa rent of Madeleinen, Glorie van Holland, Bramley Seedling Golden Delicions, Allington Pippin, Elli sons Orange, Zigeunerin, Sterappel en nog verschil lende andere. De zoete rassen kunnen we ook bij deze groep indelen. Bij de peren zijn als „zeer vatbaar" bekend: Beurre Hardy, Bonne Louise d'Avranches, Clapp's Favorite, Jut en Précoce de Trevoux. Als „vatbaar": Beurre Alexander Lucas, Doyen ne du Cornice, Kruidenier of Oomskinderenpeer, Triomphe de Viënne, de stoofpeer Saint Remy, Comtesse de Paris, Zwijndrechtse wijnpeer, Gieser Wildeman. Nog vele rassen zijn hier aan toe te voegen. Laten we echter dit onder het oog houden, dat voor al deze rassen de omstandigheden, zoals deze in dit artikel zijn besproken, van groot belang zijn. R. A. ADGEVER. Aardbeien. Het is met de aardbeienoogst dit jaar wel eigen aardig verlopen. Toen we in ons laatste artikeltje schreven, dat de regen nog vele percelen van ver droging kon redden moesten we een paar dagen later constateren dat het goud, dat er gevallen was voor vele telers in blik was overgegaan. Ze kregen van het goede te veel en rijpe, half rijpe en niet rijpe vruchten rotten voor de vuist weg. Een grote teleurstelling voor menige teler, die dacht zijn aardbeien nu maar voor het grijpen te hebben. De aanvoer stagneerde, de prijzen liepen sterk omhoog en iedereen dacht „het is zo ge leurd". Maar moeder natuur gaf milder weer, de ontkomenen uit de rottingsperiode kwamen te voorschijn en wel in groter aantal dan verwacht werd. Men begon weer te plukken en het werd weer druk op de veilingen om ze te verwerken. Voor de kopers een volkomen verrassing. Resultaat lagere prijzen, maar men kan niet zeggen lage prijzen. De prijzen zijn goed gebleven. Zeer verschillend zal de uitkomst zijn voor de telers. De stand van het gewas, de ligging der percelen, het ras, de neer slag zelf, dit alles is verschillend geweest. De prijs is best geweest als men de kg maar ge had heeft. Er zijn er ongetwijfeld, die geboft heb ben. Er zijn er óók, die het hun neus voorbij ging zonder dat ze er schuld aan hadden. Met dit kort overzicht is de aardbeienoogst weer verleden tijd en liggen de velden weer te wachten om van vuil ont daan te worden, terwijl tevens een aantal oude percelen zwart gemaakt worden. Een aardbei heeft n.l. een korte levensduur en moet in zijn goede tijd veel opbrengen. We laten de aardbei thans rusten en kijken eens rond wat we verder zien. Kersen. Een ander weer gevoelig gewas, dat nu aan de orde is, is de kers. Ook de kersen hebben geen mooie tijd gehad. Bij de kers is het zo, goed weer, goede-kwaliteit» hetgeen betekend, weinig werk en goede prijzen. Een nette aarbei gaat toch het vat in, doch natte kersen moeten gegeten worden en zijn zo rot of beschimmeld. Het is te hopen, dat de laatste etappe voor de kersentelers nog meevalt. Zo niet, dan zal er niet veel goud van binnenkomen. De spreeuwen en de toeristen zullen er het beste mee zijn. De eerste omdat ze helemaal niet betalen en de laatste omdat ze voor weinig geld zich langs de wegen dilc kunnen eten in de kersen. Het ziet er naar uit, dat vele kersenbomen, die wat in de hoogte steken en de smaak niet mee hefl> ben kennis zullen maken met de bijl wat m.i. zeer verstandig is. Een kersen teler is geen filantroop; hij wil er ook wat voor ontvangen. Mogelijk houden wij daar later nog eens een praatje over. Frambozen en bessen. De frambozen komen ook weer ter veiling en beginnen met goede prijzen. De rode beeeen liepen, 7MM

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 6