POOTAARDAPPELEN GARANTIEPRIJZEN Uitslag Zaai wedstrijd THOLEN UIT DE PROVINCIE voor a. Zaaien met zaaimachine. 1. H. Brooijmans, St. Annaland, suikerbieten. 2. A. C. Breure, St. Maartensdijk, suikerbieten. 3. A. Goorden, Oud-Vossemeer, zomergerst. 4. Ph. v. d. Weele, Oud-Vossemeer, zomergerst. 5. M. A. Geuze, Oud-Vossemeer, suikerbieten. 6. G. J. Hoek. St. Maartensdijk, erwten. 7. J. Hoek, St. Maartensdijk, suikerbieten. 8. M. J. de Wilde, St. Maartensdijk, suikerbieten. 9. A. C. Gakeer, Stavenisse, suikerlbieten. 10. A. Oudesluijs, St. Maartensdijk, suikerbieten. 11. Joh. Hage, St. Maartensdijk, suikerbieten. 12. A. C. Gakeer, Stavenisse, erwten. 13. A. C. Gakeer, Stavenisse, paardebonen. 14. J. N. Noom, St. Maartensdijk, erwten. De eerste 7 prijswinnaars behaalden 7 punten of meer. b. Poten met de aardappelplanter. 1. J. H. Ooms, Oud-Vossemeer. 2. A. C. Breure, St. Maartensdijk. 3. A. Goorden, Oud-Vossemeer. 4. A. Oudesluijs, St. Maartensdijk. 5. G. J. Hoek, St. Maartensdijk. 6. L. C. J. Potappel, Stavenisse. De eerste 3 prijswinnaars behaalden 7 punten of meer. De jury bestaande uit de heren A. J. Groene- wege, Jos. Brooijmans, en M. van Gastel merkt in haar verslag op, dat het aftellen van de zaai machine en het rechtrijden over het geheel mee viel, maar de afwerking, het in- en uitzetten der machine en het geren en uitrijden viel tegen. Bij de aardappelen was het beeld iets beter, op sommige plaatsen was te ver doorgereden of te laat ingezet, en vooral werd er verschil in de ruimte tussen de rijen waargenomen. Van boerderij en organisatie WALCHEREN. Wanneer men op dit ogenblik de stand der ge wassen ziet en men denkt even terug aan.de laat ste helft van April toen de inzaai begon, dan moet iedereen erkennen dat de groei der gewassen boven alle verwachting is. Vooral de erwten hebben een zeer lange bloei tijd gehad met koel donker weer, waardoor er geen knopmade-beschadiging voor kwam. Het weiland ligt er zeer gunstig voor, het is nu duidelijk dat een goede behandeling en bemesting zijn voordeel biedt. Het weiland dat gebaat en met stikstof bemest werd is nu een malse klaver weide geworden, en in zulk weiland is de melk- opbrengst zeer goed. Het weiland dat niet gebort werd en bemest, lijkt nu een dor veld met vele bossen waaraan het vee een hekel heeft. Nog steeds zijn er enkele col lega's die menen dat men het gras in het weiland kan bewaren voor een periode waarin de groei on voldoende is. Dit is echter onjuist, en waar de bossen staan groeit geen nagras. Tijdig bossen, bewerken met de weidesleep en tegelijkertijd bemesten met stik stof is de methode om te komen tot hogere melk- opbrengst en een betere zode. Met de bouw van het voorbeeldbedrijf in Hoge- lande is inmiddels een begin gemaakt. De schuur zal hopelijk klaar zijn tegen het opstallen van het vee. Het gehele bedrijf wordt verkaveld en plaatselijk ook geëgaliseerd, terwijl het bouwland zal worden gedraineerd. Dit bedrijf heeft dus al de moeilijkheden waar mede elk bedrijf op Walcheren te kampen heeft. De leiding van dit bedrijf is in goede handen en we hopen dat het reeds in 1952 een voorbeeld mag zijn voor alle gemengde bedrijven in Zeeland. Evenals het vorig jaar heeft «het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed voor Akker- en Weide- bouw ook voor dit jaar een garantieregeling voor pootaardappelen vastgesteld. De regeling is in grote lijnen gelijk aan die van het vorig jaar. De garantieprijzen zijn per 100 kg: Groepsindeling rassen: Sortering S, E en A AB B C 1. Eersteling, Rode Eersteling 28/35 17,50 16,50 14,50 13,50 35/50 13,50 12,50 11,— 10,50 2. Doré, Frühmölle, Frühperle 28/35 16,50 15,50 13,50 13,— - TT MJM 35/50 12,20 11,50 10,30 9,50 3. Allerfrüheste Gelbe, Ideaal, Primula, Saskia, 28/35 17,— 16,— 14,— 13,50 Sirtema 35/55 12,60 11,80 10,80 10,— 4. Bintje, Erdgold 28/35 17,— 15,20 13,50 12,— 35/45 12,75 11,50 9,— 8,50 45/50 10,75 9,50 7,50 7,— 5. Alpha, Ari, Arran Banner, Flava, Majestic, 28/35 18,— 16,50 15,50 14,— Up-to-Date, Urgenta, Gineke, Konsuragis, 35/45 14,— 12,50 10,50 9,— Kotnov, Valenciana, White Rose 45/60 11,50 10,— 8,75 7,50 6. Ackersegen, Furore, Industrie, Ostbote 28/35 17,50 16,50 14,50 13,50 35/45 14,— 12,— 9,50 9,— 45/55 11,50 9,50 8,— 7,50 7- Katahdin 28/35 17,50 16,50 14,50 13,50 'r'" K- 35/45 14,— 12,— 9,50 9, 45/70 11,50 9,50 8,— 7,50 8. Eigenheimer 28/35 17,50 16,— 13,50 13,— 35/45 13,— 12,— 11,— 10,50 45/50 11,— 10,— 8,50 8,— 9. Voran 28/35 15,50 14,— 11,— 10,— 1- 35/45 11,50 11,— 8,— 7,50 - 45/50 9,— 8,— 6,— 5,50 10. Gloria, Matador, Record, Ultimus, Wilpo en 28/35 15,50 14,— 11,— 10,— Sientje 35/45 11,50 11,— 8,— 7,50 45/50 9,50 8,50 6,50 6, 11. Beteka, Bevelander, Blauwe Eigenheimer, 28/35 15,50 14,— 11,— 10, Koopmans Blauwe, Libertas, Meerlander, 35/45 11,50 11,— 8,— 7,50 Noordeling, Orion, Populais, Profijt, Rode Star, Souvenir, Thorma, IJsselster, Zeebur ger, Noordstar. De prijzen zijn in overleg met de Stichting voor de Landbouw en de Ondervakgroep Groothandel in Pootaardappelen vastgesteld en liggen over het algemeen in verband met de gestegen kosten iets boven die van het vorige jaar. Aangezien ondanks het grote overschot aan Voran van het vorige jaar de aangifte voor de keuring van dit ras niet noemenswaard is terug gelopen, is de garantieprijs voor de Voran niet verhoogd. Er zij nogeens op gewezen, dat voor het ge val van een bepaald ras een belangrijk overschot aanwezig blijkt en uit de aangifte voor de keuring voor de daarop volgende oogst blijkt, dat de opper vlakte van dat ras niet is ingekrompen het Be- drijfsschap in overweging zal dienen te nemen de garantieprijs voor dat ras in de toekomst te ver lagen, dan wel de maximum-sortering, die gegaran deerd wordt, te verlagen, zelfs tot 45 mm toe. Zowel de telers als de erkende handelaren kun nen van de garantieregeling gebruik maken, de telers het gehele jaar door, de handelaren niet vóór 1 Maart 1952, terwijl de telers bij contractering vóór 1 Maart 1952 een voorschot op de koopprijs zullen ontvangen. Evenals het vorige jaar zal de teler en ook de handelaar annulering kunnen aanvragen van een eenmaal gesloten contract. Voorzover deze aardappelen nog niet zijn door verkocht als voer- of consumptie-aardappelen, zal deze annulering worden toegestaan, mits dan het verstrekte voorschot is terugbetaald en daarboven een bedrag per 100 kg dat varieert van 1 gulden per 100 kg bij annulering in November 1951, tot ƒ0,20 per 100 kg bij annulering in Maart 1952. De bewaarvergoeding is ook gelijk aan die voor de vorige oogst en loopt op van 0,30 per 100 kg bij aflevering midden November 1951 tot 3,per 100 kg bij aflevering in April 1952. NOORD-BEVELAND. Alle werkzaamheden, die we verrichten grond bewerking, zaaien, poten en bemesten zijn ge richt op de oogst. Het tijdstip van de oogst wordt dan ook steeds met spanning en ongeduld verbeid- Op ons eiland vormt de oogst van de peeën wel het zwaartepunt, zowel letterlijk als figuurlijk. Er zit in de oogstwerkzaamheden een zekere climax; de phasen nemen steeds in betekenis toe. De span ning en het ongeduld concentreren zich uiteindelijk op de oogst der peeën. Deze vormt de climax! Op Noord-Beveland zijn enkele producten reeds geoogst! 't Begon met het kanthooi, toen de lu cerne, daarna de karwij en nu het koolzaad. In de komende weken zal het vroege en daarna het late vlas getrokken worden. De climax is reeds zicht baar! Inmiddels is de rogge op ons eiland ook bijna rijp. „Rogge?", zult U vragen. „Op Noord-Beve land rogge?" Inderdaad collega's we zijn een rogge veld je rijk. Het ligt in het Kamperlandse duin, als product van de verdwaalde korrels in het stro, dat voor de zeewering werd gebruikt. We ver melden dit slechts als een curiositeit. Boeren uit de zandstreken van ons vaderland moeten dit maar niet weten De meeste collega's hebben de laatste tijd veel last van luizen. In hun gewassen, wel te verstaan! Vooral de zwarte bonenluis in bieten komt veel voor. Veel aangetaste plantjes staan erg te kwij nen, wat geen wonder is, want wat is beroerder dan door luizen geplaagd te worden? Gelukkig werkte het natte weer belemmerend op een uit breiding van het luizengebroed. Toch hebben veel collega's zich afgevraagd, of een bespuiting met parathion-bevattende middelen niet gewenst zou zijn. Men schrome niet om deze krachtige maat regel desnoods toe te passen, doch zij uiterst voor zichtig, daar het middel zwaar vergif is. Nu we het toch over de peeën hebben, herinne ren we nog even aan een onzer vorige B. en O.- artikeltjes. We spraken daarin over een kwaal, die dit voorjaar nogal veel in het gewas voorkwam. De P. D. heeft ons inmiddels meegedeeld (naar aanleiding van opgezonden plantjes) dat we hier te maken hadden met een bodemkwestie, hetgeen met het oog op het natte weer, erg aannemelijk is. Er valt dus weinig aan te doen. Verschillende collega's hebben deelgenomen aan een excursie der Bedrijfsvoorlichting naar „De Scheldemonden", het proefbedrijf te Bruinisse. Een bezoek aan dit bedrijf bleek dubbel en dwars ver antwoord. Voor ons was vooral de diverse bewaar methoden van het pootgoed interessant. Temeer daar men op het veld meteen de resultaten kon zien. Bintje bleek weinig of niet op verschillende bewaarmethoden te reageren, terwijl o.a. Alpha duidelijke verschillen vertoonde. Naar aanleiding van deze „aardappelkwesties" worden we bijna ver leid om over het „probleem" Zeeuwse Bonte te gaan praten. Doch dit artikeltje is aan de nodige beperking onderhevig en heeft slechts een bepaal de strekking. Daarom stoppen we er nu weer mee collega's. We wensen U succes met de vlasoogst en straks een hoge climax ZUID-BEVELAND. Meldden de dagbladen de laatste dagen van Juni, dat de militaire oefening Kreeft in de Sloepolder vast was gelopen, thans kunnen we terugzien op 'n slag in dat gebied, welke er de laatste 14 dagen is geleverd. Deze slag had echter een zeer vreedzaam karakter en is uitgevochten door tractoren en zwadmaaiers, welke als slachtoffer het koolzaad uit gekozen hadden. De meeste zwadmaaiers, welke gebruikt zijn, waren door de loonmaaiers zelf ont worpen en vóór of achter de tractor gemonteerd of waren zelfbinders, die waren omgebouwd. In een niet te erg legergpd gewas leverden ze goed werk. Het gemaaide zaad krijgt nu de tijd om na te rijpen en zal in de komende week gedorst worden met de Combine. De verwachting van de opbrengst is op de meeste percelen hoog, uitgezonderd op de kavels, waarin veel kreken gelegen hebben. Terwijl het eerste gewas nog op het veld ligt, is door de vertegenwoordiger der Domeinen en de boeren een bespreking gehouden over de teelt in het tweede jaar. De grootste oppervlakte van de grond wordt beteeld met koolzaad, daarnaast zul len er enkele kleinere percelen bieten en graan komen. Op het oude land is men met de oogst van het vlas bezig; er wordt dit jaar heel wat met de hand geplukt. Daarnaast wordt gewerkt met de kleine machine en grote „De Leterm". Deze laatste machine zal in korte tijd haar voor ganger, de „Normandie", verdringen. De oogst van de erwten en gerst zal in de komen de week beginnen. Men hoort zo hier en daar wel eens zeggen, dat West Zuid-Beveland moeilijk iets durft te onder nemen. Het lijkt de laatste maanden echter wel of men dat veranderen wil. Men is tenminste in het voorjaar begonnen om een 50 silo's gezamenlijk aan te besteden, waarvan de bouw een dezer dagen klaar zal komen. De aannemer kan in de komende weken nog veel nieuwe aanvragen afwerken. Dus, wanneer er nog belangstelling voor een silo te; kunnen deee op tijd geplaatst aijn,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 2