KORT VERSLAG Grosnbemestingsgewassen waa«n opgenomen het NOORD-BR ABANTSCH LANDBOUWBLAD ZITDAGEN l BOEEHOUDBUREAÜ ZATERDAG 21 JULI 1951. Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) eie Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen van da vergadering van het Dagelijks Bestuur der Z. L. M. gehouden op Maandag 16 Juli 1951 te Middelburg ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. m. D. J. VAN DER HAVE J zoals Wikken, Lupinen, Klaverzaden, enz. No. 2080 Frankering bij abonnement: Terneuzen aSe Jaugaag. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschf}nt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden v»a deze orgaidz»- ties bedraagt 10,per Jaar. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. Secretariaat der Z. L. M„ Landbouwhuia, Gaas Tel. 2345 Opening. De Voorzitter, Ir. M. A. Geuze, opent de vergade ring en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Mededelingen. Brouwgerstregeling. Besprekingen zijn gevoerd over de hoogte van de brouwgerstpremie, die voor brouwgerst van de komende oogst gegeven zal dienen te worden. De georganiseerde landbouw heeft een hoge premie gevraagd, opdat het voor de telers aantrekkelijk zal zijn brouwgerst te leveren en opdat de extra kos ten van deze teelt ook betaald worden. Bekend mag worden verondersteld, dat men in- plaats van gerst te leveren volgens de aanslag van de P. V. C. ook brouwgerst mag afleveren. Door een redelijke premie nu, zal dit laatste beter zijn dan voergerst op zijn aanslag in te leveren. De stand van de gerst in onze provincie is de laatste weken wel wat verbeterd, doch er zijn nog vele minder goede percelen. Medegedeeld wordt, dat indien men een slecht gewas heeft, men taxatie kan aanvragen, waarop eventueel een lagere aanslag kan volgen. Tevens kan aan bedrijven, die geïnundeerd zijn geweest, extra vrijstelling van de leveringsverplichting van gerst en haver worden verleend voor de opper vlakte wintertarwe, welke van de oogst 1951 werd ondergeploegd en/of voor de oppervlakte zomer- tarwe, waarvan redelijker wijze kan worden aange nomen, dat de betrokken teler deze oppervlakte zou hebben verbouwd, doch zulks tengevolge van de bijzondere omstandigheden niet heeft kunnen doen. Wat de oppervlakte zomertarwe betreft, kan bij voorbeeld rekening worden gehouden met de hoe veelheid zaaitarwe, welke door de betrokken teler reeds was aangekocht. De bedoelde extra vrijstel ling van de leveringsverplichting zal maximaal gedeelte bedragen van de totale oppervlakte pro duct, waarop de leveringsverplichting rust en zal in de eerste plaats in mindering moeten worden gebracht op de oppervlakte gemengd gewas, daar na zonodig op de oppervlakte haver en vervolgens zonodig op de oppervlakte gerst, vanzelfsprekend indien en voorzover op deze oppervlakten een leve ringsverplichting rust. Verder moge verwezen worden naar de publica tie in dit blad van de Provinciale Voedselcommis- saris. Koolzaad 1951. De oppervlakte koolzaad in Nederland is dit jaar gering, zodat een kleine oogst verwacht wordt. De prijs is 55,voor gezond zaad van doorsnee kwa liteit, een vochtgehalte van 13 en een zuiver heid van 97 waarbij de prijs gerekend wordt franco pakhuis handelaar. Medegedeeld wordt, dat de basisprijs bij levering aan de oliefabrieken ƒ61,60 per 100 kg zal bedra gen voor een vochtgehalte van 9 en een zuiver heid van 100 Stikstofprijs. Medegedeeld wordt, dat de stikstofprijs voor sei zoen 1951—'52 ƒ1,80—ƒ2,hoger zal zijn. Deense regeling voor granen. Ter vergelijking met de Nederlandse regeling deelt de Voorzitter mede, hoe in Denemarken de graanregeling voor het oogstjaar 1951—1952 zal zijn. Alle tarwe en rogge moet worden ingeleverd, be halve het zaaizaad en het voor menselijke consump tie ongeschikte uitschot. Voorts worden naar ge lang van de waarde van de grond normen vastge steld voor de inlevering van voedergranen en deze inleveringsplicht wordt gecombineerd met die voor broodgranen. De prijzen, die voor goed gezond en voldoende droog product worden betaald bedragen voor rogge 27,51 per 100 kg, voor tarwe eveneens 27,51 per 100 kg, voor gerst 24,76 per 100 kg en voor haver eveneens 24,76 per 100 kg. Een ieder, die aan zijn inleveringsplicht heeft voldaan, mag de rest van zijn gerst en haver in de vrije handel van de hand doen. Aan de kleine landbouwbedrijven wordt voedergraan toegewezen tegen 26,96 per 100 kg, waarvoor 100.000 ton voe dergraan is gereserveerd. Deze regeling is dus vergelijkbaar met de Nederlandse. Export van landbouwzaaizaden. Hoeveelh. V. Waarde Jaren in tons '47/'48 in ƒ1000 '47/'48 '50/'51 23.200 36 22.600 56.5 '49/'50 '48/'49 31.452 49 22.500 56 48.000 75 34.000 85 '47/'48 64.667 100 40.000 100 In de export van het seizoen 1949/'50 was een post van 10.000 ton zaaitarwe begrepen ter waarde van ruim 3.000.000, waarvan de aanwending voor zaaidoeleinden als dubieus kan worden beschouwd. Het zaailijnzaad neemt te het geheel wel een zeer overheersende positie in 47 De hoeveel heid welke dit jaar werd geëxporteerd was slechts weinig groter dan vorig jaar, maar de waarde steeg met 70 tot niet minder dan 10.500.000, Aantal maaidorsers. Jaar Aantal machines: 1946 5 1947 260 1948 ca 500 1949 ca 700 1950 ca 1000 (in bedrijf) (zomer 1950) 1950 ca 1100 (einde 1950) 1951 ca 1250 (Mei 1951) Spreiding van de in Nederland aanwezige maai- dorsmachines (zomer '50). Provincie Aantal Zeeland 263 26,7 Noord-Holland 153 15,5 Zuid-Holland 130 13,2 Noord-Brabant 113 11,5 Groningen 97 9,8 Noord-Oostpolder 75 7,6 Friesland 67 6,8 Gelderland 29 3,0 Limburg 26 2,6 Drente 21 2,1 Overijssel (excl. N.O.P.) 12 1,2 986 100 Naar aanleiding van deze medegedeelde cijfers ontspint er zich een discussie over de vraag of het aantal maaidorsmachines in Zeeland nog uitgebreid dient te worden of niet. Het blijkt bij een enquête, gehouden onder 500 eigenaren van maaidors machines in Nederland, dat ongeveer 75 van de ondervraagden meenden, dat 't huidige aantal voor ons land wel niet veel voor uitbreiding vatbaar zal zijn. De mening van het Dagelijks Bestuur hier over was verdeeld. Sommige leden gaven als hun mening te kennen, dat uit technisch oogpunt het aantal in Zeeland nog wel vermeerderen kan. Of dit echter economisch verantwoord is, achtten zij de vraag. Volkshogeschoolwerk. Ter vergadering wordt verslag uitgebracht over de in verschillende delen van Zeeland gehouden propagandabijeenkomsten van het Comité ter voor bereiding van een Zeeuwse Volkshogeschool. De belangstelling is overal bevredigend geweest. Ge tracht zal worden in de komende herfst en winter een aantal cursussen te organiseren. Landbouwhuis. Daar de Provinciale Voedselcommissaris per Augustus het voorste gedeelte van het Landboir, - huis wegens inkrimping van de dienst zal gaa verlaten en dit gedeelte nodig opgeknapt dient worden, besluit het Dagelijks Bestuur, dat hierto de nodige stappen mogen worden ondernomen. jstj op u vfttCK „De OOSTBURG: Woensdag 25 Juli in Café Vuijst". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 26 Juli in Hotel „Hof van Holland". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 26 Juli, 2.30—4.» uur, in Café „De Vriendschap". GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 26 Juli 10.30— 12.30 uur, in Hotel „Schlingelandt". ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 28 Juli, 10.30- 12.30 uur, in Hotel „De Druiventros". Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. Het Secretariaat zal naar de voorkant verhuizen, terwijl het achtergedeelte verhuurd zal worden. Financiering Stichting voor de Landbouw. Het Bestuur besluit wederom voor het jaar 1952 haar medewerking te verlenen aan de financiering van de Stichting voor de Landbouw, daar de Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie op 1 Jan. 1952 nog wel niet tot stand zal ziin gekomen. Verwacht wordt echter, dat de P.B.O. nog in de loop van 1952 haar werkzaamheden zal kunnen aanvangen. Eigenvervoerdersorganisatie. Gebleken is, dat de E. V. O. het standpunt van het K. N. L. C. inzake het vervoer van goederen door houders van landbouwtractoren volledig heeft ondersteund bij de Minister van Verkeer en Water staat. Een vertegenwoordiger van de E. V. O. zal in de vergadering van het K. N. L. C. de werkwijze van dit lichaam en het nut, dat het zeker ook voor de landbouwsector heeft, nader uiteen zetten. Onteigeningscommissie der Z. L. M. Het kort verslag van de vergadering van de ont eigeningscommissie der Z. L. M. wordt ter verga dering besproken. Het blijkt, dat deze commissie samengesteld uit de heren S. A. N. van Oeveren P. J. J. Dekker en J. Q. C. Lenshoek, zeer zeker in een behoefte kan voorzien. Die leden der Z.L.M. die in verband met onteigeningskwesties in moei lijkheden zitten of dreigen te geraken, wordt aan geraden de hulp van deze commissie in te roepen Men kan dit doen door zich aan te melden bij de Secretaris der Commissie de heer Ir. J. Bos, Land bouwhuis, Goes. Verzekeringen. Het halfjaarlijks overzicht van de Onderlinge verzekerings maatschappij voor Motorvoertuigen biedt een gunstige aanblik. Reeds vele leden der Z. L. M. sloten zich hierbij aan. De verzekeringscommissie zal voorts de vraag verder onderzoeken, in hoeverre voorlichting aan de leden bii het afsluiten van pensioenverzekeringen wenselijk is. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF A ZAADHAND EL KAPELLE-BIEZEUNGE Vraagt onze offerte voor

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1