Groenbemestingsgewassen R ZITDAGEN i_M BOEKHOÜDBUREAU Zaterdag 7 Juli 1951. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE No. 2078. Frankering bij abonnement: Terneuzen I O 89e Jaargang. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD - ^fc.% Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - TeL 2345 ADVERTENTIETARIEFPer mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. ®u er zieRt In de vorige week vonden in onze provincie ver schillende gebeurtenissen plaats, waardoor Zeeland rijker werd. In de eerste plaats willen wij dan de eer aan de dames gunnen en een kort woord wijden aan de Opening van de Landbouwhuishoudschool te Schoondijke. De officiële plechtigheid geschiedde op Donder dag 28 Juni en het was voor Westelijk Zeeuws- Vlaanderen een mooie dag. Want niet alleen werd deze door de oorlog zo zwaar getroffen streek een fraai nieuw gebouw rijker, niet alleen zullen thans leraressen en leerlingen de lessen in de zo nuttige landbouwhuishoudvakken weer in goed ingerichte en moderne lokalen kunnen geven en ontvangen, hetgeen het onderwijs zeker ten goede zal komen, doch deze dag was tevens het bewijs, dat het her stel van ons land, van onze provincie en van Schoondijke voortschrijdt. Het bewijs tevens, dat de vreselijke krachten, die de mens in zijn onvol maaktheid telkens weer schijnt te moeten opwek ken, gelukkig niet steeds de overhand behouden en dat, na de zinloze verwoestingen, de energie aanwezig is om te herstellen, wat verloren ging. Zes en een half jaar, nadat in luttele ogenblik ken het fraaie schoolgebouw met de grond gelijk was gemaakt, kon het nieuwe gebouw worden ge opend. Dat er bij het Bestuur van de school, bij de com missies van bijstand en van propaganda en bij het Z. L. M.-bestuur, dat de administratieve zorg voor deze landbouwhuishoudschool draagt, een feeste lijke stemming heerste, is te begrijpen. Dat vooral ook de directrice, mej. Verhagen, in haar nopjes was en in het nieuwe gebouw alles keurig in orde had gebracht voor de vele officiële gasten, even eens. Het was de voorzitter van het schoolbestuur, de heer Burgemeester van Schoondijke, die in zijn openingswoord, na de geschiedenis van deze thans 10 jaar oude school te hebben gememoreerd, uiting gaf aan de vreugde van dit Bestuur en van het Gemeentebestuur van Schoondijke, die de vele ge nodigden welkom heette en allen dankte, die aan de totstandkoming van het gebouw hebben mede gewerkt. Verdere toespraken werden gehouden door de vertegenwoordigster van de Minister van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen mej. Beijer- voet, die de school voor geopend verklaarde, door de Algemeen Voorzitter der Z. L. M., ir Geuze, door het lid van Gedeputeerde Staten, de heer Locke- feer, door de Voorzitster van de Commissie van Bijstand, mevr. Ramondt, en ten slotte door de Directrice, mej. Verhagen. Een aardig ogenblik was het, toen de eerste landbouwhuishoud-lerares der Z. L. M., mevr. Van Dijkvan Prooije, het lint doorknipte, waardoor de daadwerkelijke opening van de schooi een feit was geworden. Deze pionierster, die 40 jaar geleden begon met het geven van cursussen in Zeeland, was zicht baar ontroerd bij het zien van de grote ontwikke ling, die dit onderwijs heeft doorgemaakt. Van deze plaats willen wij nog gaarne West Zeeuws-Vlaanderen geluk wensen met deze school, doch tevens een ernstig beroep doen op de ouders hunne dochters te sturen naar deze instelling, die hen immers een prima opleiding kan geven voor hun latere leven. Een goed-geschoolde huisvrouw, die zeker op het platteland een belangrijke plaats inneemt, kan een zegen zijn voor haar gezin. En een goed gezinsleven is één van de kenmerken van ons platteland. De mogelijkheid tot scholing is er, dus, West Zeeuws-Vlaamse meisjes, maakt er ge bruik van. Opening' Proefbedrijf „De Scheldemonden." Een dag na genoemde opening, werd Zeeland, en dan speciaal de Zeeuwse landbouw, verrijkt met een prachtig proefbedrijf voor de zavelgronden te Bruinisse. Dit bedrijf, dat een 20 ha grond beslaat, grotendeels bouwland, kon tot stand komen door een grote mate van samenwerking tussen velerlei instanties. Het was de Voorzitter van de Stichting „Proefboerderijen in Zeeland", de heer G. van Waes, die op deze samenwerking wees en haar dankbaar mmoreerde. Een flink deel van de be nodigde gelden tot aankoop van de grond en de bouw van de woning en bedrijfsgebouwen werd verkregen uit het bedrag, dat de na de bevrijding boven de grote rivieren opgerichte Stichting Hulp actie Scheldemonden" vergaarde ter leniging van de nood in Zeeland. Het waren dan ook de Voor zitter en Secretaris dezer actie, de heren Van Bel len en Kurpershoek, wien warme dank werd ge bracht, en die de openingsplechtigheid verrichtten in het bijzijn van de Commissaris der Koningin. Vele sprekers voerden het woord, waarbij vooral de Schouwen-Duivelanders aan hun vreugde over het feit, dat dit proefbedrijf op hun eiland tot stand kwam, uiting gaven. Bij een rondgang door gebouwen en over het land bleek duidelijk, dat de Zeeuwse landbouw hier verrijkt werd met iets bijzonders. Nog moeten, vooral aan de grond, verbeteringen worden aan gebracht, die ongeveer drie jaar in beslag zullen nemen, doch wij twijfelen er niet aan, dat een en ander onder de kundige leiding van de Rijksland- bouwvoorlichtingsdienst, het actieve Bestuur en de bedrijfsleider, keurig in orde komt. De Burgemeester van Bruinisse schetste de be tekenis van dit bedrijf in treffende woorden door te zeggen, dat hier nu wetenschap en praktijk elkander op de beste wijze ontmoeten. Wat de wetenschap heeft uitgedokterd kan hier niet alleen proefondervindelijk worden bewezen doch tevens aan de practische boer, die komt kijken, getoond worden. Omgekeerd zullen proeven mis schien wel eens correctie aanbrengen op het door de wetenschap uitgezochte. Zo zal de gehele Zeeuw se landbouw kunnen en ook dienen te profiteren van deze instelling en kan het hoge peil nog ver beterd worden. Zonder één van de initiatiefnemers te kort te doen, menen wij toch, dat wij met het noemen van de namen van ir Dorst en van ir Van Beekom die genen omhoog steken, die dit door hun onvermoeid streven om dit bedrijf tot stand te brengen, hebben verdiend. Moge hun werk beloond worden door een groot bezoek in de toekomst en een op nog hoger peil komen van de landbouw op de zavel gronden. Zeeuwse Polder- en Waterschapsbond. De derde verrijking, waar wij in de aanvang van dit Overzicht op doelden, was een geestelijke. Zij werd toegediend door de Directeur van de Rijks dienst voor Landbouwherstel, ir S. Herweijer in een lezing, door hem gehouden op de Algemene Vergadering van de Zeeuwse Polder- en Water schapsbond, die dit jaar op Zaterdag 30 Juni te Haamstede in het Veilingsgebouw plaats vond. Over deze uitstekend gedocumenteerde inleiding, die tot onderwerp had „de investeringen van de landbouw in het algemeen en van de waterschap pen in het bijzonder, in het licht van onze nationale economie," hebben de Zeeuwse dagbladen reeds uitvoerig bericht en het is de bedoeling, dat de rede in haar geheel in het orgaan van de Polderbond wordt gepubliceerd. Toch menen wij ook nog enke le punten hier aan te moeten stippen, omdat de moeilijkheden, waarmede de polders en waterschap pen heden ten dage hebben te kampen, zeer nauw verband houden met landbouw-economische vraag stukken en de eerste niet zijn op te lossen zonder dat de tweede in het geding komen. Bovendien bevatte de inleiding van de heer Herweijer ook veel wetenswaardigs voor de boeren. De rede was in drieën gedeeld ën in het eerste UT OP U SAECK. MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". OOSTBURG: Woensdag 11 Juli, in Café De Windt. ST. PHILIPSLANDZaterdag 7 Juli in Hotel „De Druiventros". THOLEN: Zaterdag 14 Juli in Hotel „Hof van Holland". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". TERNEUZEN: Woensdag 11 Juli, van 21A—416 uur, in Hotel „Des Pays-Bas". ZIERIKZEE: Donderdag 19 Juli van 11—12% uur, in Hotel „Huis van Nassau". THOLEN: Zaterdag 21 Juli van 10%—12% uur, in Hotel „Wed. Hoek". GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. deel behandelde de spreker onze nationale econo mie en de positie, welke de landbouw daarbij in neemt. Uitvoerig werden hier de moeilijkheden geschetst, die Nederland heeft om zijn handels- en betalingsbalans met het buitenland in evenwicht te krijgen. Dat de Koreaanse oorlog een lelijke spaak in het wiel stak en dat wij aan de Marshall hulp veel steun hadden, moge genoegzaam bekend worden verondersteld. Ook over het landbouwbe leid van onze Regering, waarbij aan de boer op het economisch en sociaal goed beheerde bedrijf een behoorlijk bestaan wordt gegarandeerd, willen wij het hier thans niet hebben. De landbouw vervulti in het streven naar een sluitende betalingsbalans een zeer belangrijke rol, getuige de cijfers, die de totale waarde van de export van producten, ressorterende onder het Mi nisterie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ning, aangeven. In 1948 bedroeg deze waarde 1280 milloen gulden. In 1949 1922 In 1950 2556 Bezuiniging nodig. Nadat spreker had gewezen op de noodzakelijke bezuinigingen in verband met het tekort op de betalingsbalans en met de last van 1500 millioen gulden, die de bewapening vraagt, kwam hij op het terein der investeringen. Zoals bekend moet ook hier ernstig bezuinigd worden en voor dit doel is een commisie in het leven geroepen, die alle aan vragen van de lagere publiekrechtelijke organen, zoals Provincie, Gemeente en Waterschap zal heb ben te beoordelen. Ruimtegebrek gebiedt ons de zeer interessante cijfers thans voorbij te gaan, doch hopenlijk komen wij hierop nog nader terug. Mechanisatieproces niet afremmen. Spreker gaf als zijn mening te kennen, dat de KONINKLIJK KWEEKBED RIJF ZAADHANDEL IC APELLE-BIEZELIN GE Vraagt onze offerte voor zoals Wikken, Lupinen, Klaverzaden, enz.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1