OP DE ERE-GALERIJ De Algemene Vergadering der Z.L.M. HOPPERUPS ZITDAGEN M BOEKHOUDBUREAU ZATERDAG 2 JUNI 1951. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN DER HAVE .;.Ua9w*> Awvr***- No. 2073. Frankering bij abonnement: Terneuzen voor Zeeland IDDELBUP^ 39e Jaargang. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. (BverzicRt TERNEUZEN: Woensdag 6 Juni in Hotel „Des Pays Bas". ZIERIKZEE: In verband met de paardenmarkt, zitdag op Woensdag 6 Juni in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". De zitdag van Donderdag 7 Juni hopen wij met 2 personen waar te nemen. KORTGENE: Donderdag 7 Juni in Hotel „De Korenbeurs". ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 9 Juni in Hotel „De Druiventros. zal gehouden worden op Woensdag 20 Juni 1951 te 9.30 uur des morgens in de gebouwen van de Veilingsvereniging te Krabbendijke. Agenda: 1. Openingsrede door de Voorzitter. 2. Notulen van de Buitengewone Algemene Ver gadering van 19 Februari 1951. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Verslag van de Financiële Commissie over het nazien van de rekening en verantwoor ding over het jaar 1950. 5. Rekening en verantwoording over het jaar 1950. 6. Inleiding door de heer Ir A. Franke, Rijks- cultuurconsulent in Zeeland, over „Grond verbeteringsmogelijkheden in Zeeland." 7. Rondvraag. 8. Sluiting. Namens het Hoofdbestuur der Z. L. M., M. A. GEUZE, Voorzitter. J. F. G. SCHLINGEMANN, Secretaris Op 1 Mei j.l. was het 40 jaar geleden, dat de heer D. DE PUIT te Biezelinige werkzaam was op het bedrijf van de heer M. in 't Anker te Schore. Als bijzonderheid zij hierbij nog vermeld, dat de vader van de heer De Puit op hetzelfde bedrijf 61 jaar werkzaam was en de grootvader, wiens naam hij draagt, ook nog 22 jaar. Van 1878 tot 1900 werkte grootvader De Puit op het bedrijf; van 1883—1944 vader De Puit en van 19111951 bovengenoemde heer De Puit. Onze hartelijke gelukwensen. Als Gij dit leest is Juni alweer in het land en snellen wij naar de langste dag. En daarmee komt ook de oogst 1951 weer in zicht. Hoe zal deze zijn? Wanneer men in de natuur om zich heen ziet, kan men duidelijk waarnemen, dat alles laat is. Nog bloeien er vrucht bomen en ook aan de vruchten des velds is te zien, dat vele zaden laat aan moeder aarde zijn toever trouwd kunnen worden. Gelukkig was het de laat ste weken zeer groeizaam weer en is er weer heel wat goed gemaakt. Ja, hoe zal de oogst uitvallen? De boeren, die men spreekt, verwachten algemeen een mindere opbrengst dan verleden jaar. Er kan nog heel wat worden ingehaald, zo redeneren zij, maar alles wat boven de 70 van 1950 uitkomt, kan als meevaller worden geteld. En wanneer wij bij ons zelve na gaan, welke plaats de komende oogst in de gedach ten van de boeren inneemt, dan is deze vanzelf sprekend groot. Allerweg'5, wordt hard gewerkt en gedaan wat mogelijk is om opbrengsten gunstig te doen uitvallen. Wanneer wij dan verder nagaan, welke plaats de komende oogst inneemt in de gedachten van de rest van ons volk, dan vrezen wij dat de conclusie moet luiden: een zeer kleine. Er zullen ongetwij feld nog wel Nederlanders buiten de landbouwsec tor zijn, die wegens persoonlijke belangen een goede oogst gaarne zien, doch vermoedelijk is hun aantal klein. Het is ook begrijpelijk, dat grote delen van ons volk, die geheel buiten de landbouw staan, van oogst of misoogst zich thans nog weinig aantrek ken. En toch is een goede oogst van het grootste belang voor geheel ons vaderland en ons volk. Wanneer men eens goed nagaat in welke positie Nederland is gekomen na de oorlog, dan gaat men tevens meer en meer inzien van welk belang de landbouw is voor ons arm geworden land. Een goede of slechte opbrengst van de verschillende landbouwgewassen zal op onze nationale economie van directe invloed zijn. En diegenen, die kennis hebben genomen van de zorgwekkende deviezen voorraad en van de even zorgwekkende toestand van 's lands schatkist, zullen moeten hopen op een goede opbrengst. Het kan nog iets helpen mis schien. In dit verband is een persbericht van het Minis terie van Landbouw wel interessant, waarin de stand van de landbouwgewassen in Mei wordt besproken. Wij lezen hierin, dat in de stand van de wintergranen, ten opzichte van April j.l., niet veel is veranderd. Er worden vrij veel percelen aangetroffen, die enigszins „hol" staan. In het al gemeen blijkt de wintertarwe er iets beter voor te staan dan de rogge. De opkomst van zomergranen was in het algemeen gunstig. Vele vroeg gezaaide percelen moesten worden doorgezaaid of geheel worden overgezaaid. In het laatste geval heeft men vaak haver en tarwe vervangen door zomergerst. De stand is hier en daar wat te dun. De later gezaaide veldbcnen en erwten komen in het algemeen goed op. Op enkele percelen is een hevige aantasting door bladrandkevers waargeno- nomen. In verschillende streken is door het omploegen van de slechtste percelen koolzaad de gemiddelde stand van dit gewas, vergeleken met het vorig oogstbericht, verbeterd. Zware percelen treft men zeer weinig aan. In het gehele land wordt melding gemaakt van het voorkomer van glans- en snuit- kevers; vooral laatstgenoemd insect treedt veelvul dig op. Uit het Zuid-Westen van ons land wordt melding gemaakt van het plaatselijk voorkomen van ernstige schade. De stand van het karwijzaad is goed. Insecten schade wordt practisch niet aangetroffen. Sommige percelen staan iets te dicht. Het vlas komt goed op en groeit snel. Enkele per celen hebben een enigszins onregelmatige stand. Plaatselijk treden gele plekken in het gewas op tengevolge van de slechte bodemstructuur. Van klaver en lucerne is de stand weinig veran derd. Vrij veel percelen staan enigszins „hol." Plaat selijk wordt veel klaverkanker aangetroffen. In West Noord-Brabant wordt in de lucerne schade aangericht door emelten. De grasgroei is over het algemeen iets verbeterd, doch op de lage percelen is zij nog te traag. Het gebruik van stikstof gaf, waarschijnlijk door uit spoeling, op tal van graslanden niet het gewenste resultaat. In enkele gebieden wordt melding ge maakt van emeltenschade. De kunstweiden hebben in het algemeen een bevredigende stand. In het algemeen kan men spreken van een matige tot goede stand, waarbij men dient te bedenken, dat deze bespreking betrekking heeft op het gehele land. Wie door de Zeeuwse akkers rijdt, weet, dat de stand van de gewassen in onze provincie niet veel afwijkt van het bovenstaande. Garantieprijs voor Bacon omhoog. De verlaging van de subsidies op de geïmporteer de voedergranen zal een aanmerkelijke stijging van de kostprijs van het varkensvlees ten gevolge heb ben. Rekening houdende met de thans van kracht zijnde voedernormen, zal de verhoging van de kost prijs voor varkens, die na 1 April zijn opgelegd, 0,28 per kg bedragen. Daarbij komt nog, dat kor telings de prijzen van gedistribueerde plantaardige eiwitten belangrijker zijn gestegen dan de prijzen van dierlijke eiwitten zijn gedaald. De kostprijsver hoging uit dien hoofde bedraagt 0,04 per kg ge slacht gewicht, zodat de totale kostprijsverhoging op 0,32 per kg geslacht gewicht zal neerkomen. Ter bevordering van een gunstig rendement van de varkenshouderij, heeft de Minister van Land bouw, Visserij en Voedselvoorziening thans bepaald, dat de gestegen voederkosten volledig- tot uitdruk king moeten komen in de van Regeringswege ge garandeerde producentenprijs voor de bacon, welke zoals men weet, voor dit jaar was vastgesteld op 2,06 per kg geslacht gewicht. Als gevolg van de berekende verhoging van de kostprijs zal derhalve een basis-garantieprijs van 2,38 voor bacon per kg geslacht gewicht gelden. Deze prijs zal worden bereikt door geleidelijk de producentenprijs te ver hogen tot op 1 Augustus a.s. de baconprijs 2,38 zal bedragen, op welk tijdstip de kostprijsstijging dan volledig in de producentenprijs tot uitdrukking is gekomen. De gebruikelijke kwaliteitstoeslag van 6, respectievelijk 3 cent voor le, respectievelijk 2e kwaliteit bacon per kg geslacht gewicht zal onge wijzigd worden uitbetaald. Voedertoewijzing. De kostenverhogingen zijn in het belang van een regelmatige en ruime vleesvoorziening geheel in KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANEEL KAPELLE-BIEZEL1NGE Zaai onder Uw Maïs voor groenbemesting

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1