HOPPERUPS ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU ZATERDAG 12 MEI 1951. LC oïtoxnisch-T chnol voor Zeeland WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van óe Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M^ de Noord-Brabantscke Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE No. 2070. Frankering bij abonnement: Terneuzen MIDDEL 30e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD -V h Dit blad verschijnt elke ZATERDiAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-ledea van deae organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tei. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. (BverzicSi De vorige vergadering van het Dagelijks Bestuur der Z. L. M. werd gehouden te Sas van Gent, waar de vergaderzaal van de Eerste Nederlandse Coöpe ratieve Suikerfabriek welwillend ter beschikking werd gesteld. De lezers van het „Kort Verslag" van deze vergadering zullen zich misschien afgevraagd hebben, waarom te Sas van Gent werd bijeengeko men. De reden hiervan was een bezoek aan de Stijf sel-Glucosefabriek aldaar. Het is bekend, dat sedert enkele jaren de maïsverbouw in ons land van overheidszijde wordt gepropageerd en dat de teelt van dit gewas aan het toenemen is. Een van de belangrijkste motieven is ongetwijfeld het grote tekort aan veevoeder en aan krachtvoer, waardoor voor de grote Nederlandse veestapel veel graan, waaronder maïs, moet wor den ingevoerd. Daar deze invoer veelal uit de dol- largebieden moet worden betrokken, tracht de Nederlandse regering zoveel als mogelijk is de ver bouw van voedergranen te bevorderen. Vandaar deze belangstelling voor de maïsteelt. De resultaten met dit gewas verkregen, ook in Zeeland, hebben bovendien de belangstelling der boeren opgewekt. En zo zullen wij dus reeds dit jaar op de Zeeuwse akker in meerdere mate dan verleden jaar de maïs zien groeien. Het Dagelijks Bestuur achtte mede uit dit oog punt een bezoek aan de maïsverwerkende industrie, waartoe een vriendelijke uitnodiging was ontvan gen, van belang en combineerde dit met haar maan delijkse vergadering. Wij kunnen niet anders zeggen, dan dat het een zeer leerzame en interessante middag was, die al dus te Sas van Gent onder deskundige leiding werd doorgebracht. Na de rondleiding door de fabriek, waarbij het gehele verwerkingsproces werd gadegeslagen, volgde een uiteenzetting door de heer Lindenberg, waardoor veel duidelijk werd van al hetgeen bij de rondgang nog in het verborgene der dikwijls impo sante machines was gebleven. Ook kreeg men hier door een helder overzicht van de omvang en van de economische waarde van deze op Zeeuwse bodem staande fabriek. De maïskorrel, die bestaat uit een bast, een aleu- ronlaag, een laag grove- en laag zachte zetmeel en een kiem, wordt practisch geheel benut. Er gaat hiervan ongeveer niets verloren. Uit de maïskiem perst men de maïskiemolie. Van de 50 olie, die deze kiem bevat, wordt aldus 42 gebruikt. Voorts maakt men van de kiem het maïskiemmeel „Argo", dat nog 8 olie bevat en dat zeer geschikt is als slobbervoer. Een ander product is het maïsgluten- voermeel, de z.g. glutine, die naast de bast een 22 eiwit bevat. Voorts het maïsglutenmeel „Protena" met 3840 eiwit, de Protamine met liefst 80 eiwit, dat weer als grondstof dient voor bouillonblokjes, de maizena, de stijfstel en verschil lende blanke stropen. Dan nog glucose en dextrose, een chemisch gezuiverde glucose en tenslotte de protonose, een mengsel van maïsglutenmeel, glu cose, verschillende mineralen en vitamine A en B. Dit laatste product is speciaal geschikt als voer voor jonge dieren. Men ziet een hele lijst van producten, waarbij opgemerkt kan worden, dat deze bijna allen weer dienen als grondstoffen voor andere industrieën. De fabriek te Sas van Gent kan 200 ton maïs per dag verwerken en als men dan het jaar stelt op 300 dagen, daar des Zondags niet wordt doorgewerkt, dan verwerkt alleen deze fabriek een 60.000 ton maïs per jaar. Wanneer men de opbrengst van een ha maïs in ons land stelt op 5000 kg, dan leert de deelsom ons, dat alleen voor de Stijfsel-Glucose- fabriek te Sas van Gent een oppervlakte van 12.000 ha maïs in Nederland vereist is, wil geen invoer van buitenlandse maïs meer nodig zijn. Rekent men de behoefte van de andere Nederlandse fabrieken hier nog bij en de maïs, die onverwerkt in de magen van een deel van onze veestapel verdwijnt, dan ziet men, dat de maïsteelt nog heel wat uitbreiding kan ondergaan, voordat de eigen behoefte gedekt is. Zo ver zijn wij nog lang niet en komen wij wel licht ook nooit, doch het toont aan, dat bij een be hoorlijke prijs de maïsteelt zeker afzetgebied heeft. Thans is de verwerking van in Nederland geoogste maïs te Sas van Gent in vier vijf dagen gebeurd. Al met al was het een zeer leerzame en geslaag de middag, die de Directie aan het Dagelijks Be stuur heeft aangeboden. Nu wij toch bezig zijn met gebeurtenissen uit de Z. L. M. te beschrijven, zullen wij nog even bij de eigen organisatie blijven. Hebben wij onze blik eerst gericht naar iets, dat enige weken geleden geschiedde, thans gaan wij vooruitzien, voorzover dat mogelijk is. En wij denken dan aan de Z. L. M.-dag in Krabbendijke. Op Woensdag 20 Juni a.s. hoopt onze organisatie weer haar jaarlijkse zomervergadering te houden. En der traditie getrouw wordt hierbij de Kring op gezocht, die aan de beurt is. Oost Zuid-Beveland gaat dit jaar als gastvrouwe optreden en gezien de plannen belooft het een mooie dag te worden. De Algemene Vergadering wordt des ochtends gehouden, waarna de rijtoer een uur na het einde van de vergadering begint. Deze rijtoer brengt de deelnemers door de mooiste delen van Oost Zuid- Beveland, zoals het grote fruitgebied van Kapelle- Biezelinge-Wemeldinge. Tevens worden de Frede- ricapolder en de Bathpolder niet vergeten. Alle dorpen worden bezocht, zodat een goed beeld ver kregen wordt van dit zo prachtige deel van Zeeland. Te Krabbendijke zelve wordt een grote tentoon stelling gehouden van allerhande zaken. De land bouwwerktuigen overheersen en opnieuw zal een wedstrijd gehouden worden, waarbij de afdelingen modelinventarissen zullen inzenden, waarna dan een zeer deskundige jury dient uit te maken welke afdeling dit het beste deed. Daarnaast vele stands en inzendingen. En dan zeker niet te vergeten de aandacht, die gewijd wordt aan de Fruitteelt. Met twee fruitteeltcentra van bijzondere betekenis, namelijk Krabbendijke en Kapelle, is het vanzelf sprekend, dat ook aan dit deel van de landbouw met een grote L een ruime plaats is ingeruimd. Wat zeker belangwekkend zal zijn voor de fruittelers is de opstelling van modelinventarissen voor bedrij ven van verschillende grootte. Zij zullen hier inven tarissen kunnen zien voor bedrijven van 0 tot 2 ha en voor bedrijven groter dan 20 ha met alle tussen liggende groottes er eveneens bij. De sfeer van deze tentoonstelling zal hen ook zeker bevallen, daar de gehele dag georganiseerd wordt in de gebouwen en op de terreinen van de veiling K.E.O. Het slot van de dag wordt ingenomen door iets nieuws voor Zeeland en zelfs voor geheel ons land, namelijk door een behendigheidswedstrijd met trac toren en aanhangwagens. Hierover werd reeds het een en ander gepubliceerd en ook in dit nummer van ons blad kunt U er over lezen. Hier verder uit te weiden is dus overbodig. Er zullen in het Landbouwblad nog de nodige aankondigingen plaats hebben, doch wij willen hier slechts besluiten met alle leden en alle lezers op te wekken: Houdt 20 Juni vrij voor Krabbendijke en laat het weer net zo vol zijn als vorig jaar. Het verleden en de toekomst werden hier behan deld. Logisch is het dus, dat ook het heden een beurt krijgt. En in dit heden is dan een vee-arbitrage-commissie tot stand gekomen. Door de besturen van de Bond OOSTBURG: Woensdag 16 Mei in Café „De Windt". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". De zitdag van Donderdag 17 Mei hopen rr% met 2 personen te houden. ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". THOLEN: Zaterdag 19 Mei in Hotel „Hof vam Holland". THOLEN: Zaterdag 19 Mei van 10% tot 12% uur in Hotel „Hof van Holland." TERNEUZEN: Woensdag 23 Mei van 2% tot 4% uur in Hotel „Des Pays-Bas." MIDDELBURG: Donderdag 24 Mei van 2 tot 4 uur in Café „De Vriendschap." HULST: Maandag 28 Mei van 2% tot 4 uur i* Hotel „Het Bonte Hert." Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. van Veehandelaren, Afdeling Zeeland, en van de Z. L. M. is overeengekomen een vee-arbitrage-com missie in te stellen, die alle geschillen, die zich bij en na de koop en verkoop van vee kunnen voor doen, zal kunnen behandelen en in deze geschillen een arbitrale uitspraak kan doen. Het voordeel ligt voor de hand. Krijgt een van de Z. L. M.-leden een geschil inzake de aankoop van een rund met de koopman, dan behoeft hij ter oplossing niet de lange en meestal dure weg van een rechterlijke procedure te volgen, doch kan hij dit voorleggen aan genoemde commissie. In deze commissie heb ben twee leden zitting, aangewezen door de Bond van Veehandelaren en twee leden, aangewezen door het Bestuur der Z. L. M. Als onpartijdig voor zitter treedt een dierenarts op, terwijl de secretaris een jurist moet zijn. In het geschil worden beide partijen gehoord en wordt snel uitspraak gedaan. De kosten van een en ander zijn laag. Doordat het reglement van de commissie ter griffie van de Rechtbank te Middelburg is gedeponeerd en aldaar ook de uitspraken zullen worden gelegd, kan de winnende partij zonder verder te procederen zijn recht verkrijgen. De voordelen zijn dus snel, goedkoop en deskun dig recht. Alle geschillen inzake vee tussen twee partijen in Zeeland kunnen voor de commissie wor den gebracht. Men wende zich hiertoe tot de secretaris der com missie, Mr. J. F. G. Schlingemann, Landbouwhuis. Goes, Tel. 2345. Tenslotte moge hier de verdere samenstelling volgen. Voorzitter is de heer De Groof, dierenarts te Kruiningen. Leden aangewezen door de Bond van Veehande laren zijn de heren Noordhoek uit St. Philipsland en Bruijnzeel uit Kruiningen. Leden, aangewezen door de Z. L. M. zijn de heren H. C. v. d. Zande uit Nieuwerkerk en P. Lampert uit Biggekerke. S. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANEEL KAPELLE-BIEZELINGR Zaai onder Uw Maïs voor groenbemesting

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1