X GrkrSeiósvccrziening Du Puits Lucerne onderscheidingen ZATERDAG 5 MEI 1951. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. MJ de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereniginge® d. j. van der have het A.S. SEIZOEN KONINKLIJKE No. 2069. Frankering bij abonnement: Terneuzen 39e JFaargaag ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van desa organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tal 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie -*n 0,15. Regelabonr laai tarief. Inzending de Uitgeefster N.V. v/fc Firma P. J TEÏtNEUZEN of aan bet Landbouwhuis te GOES. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANEEL KAPELLE-BIEZELINGE. geeft het hoogste rendement bij vier sneden 's jaars. Zöals de laatste jaren gebruikelijk was, zijn ook aan het begin van dit productiejaar richtlijnen uit gegeven, met betrekking tot de arbeidsvoorziening in het a.s. seizoen, door de drie instanties die op dit terrein samenwerken t.w. de Stichting voor de Landbouw, het Rijksarbeidsbureau en de Directie van de Landbouw. In een voltallige vergadering van het Bestuur van de Stichting voor de Landbouw in Zeeland, met de Provinciale Sociale Commissie, zijn deze richtlijnen behandeld, en aan de hand daarvan is besloten hierover het volgende communiqué uit te geven: 1. De georganiseerde landbouw staat op het standpunt, dat de boer een eventueel tekort aan arbeidskrachten tijdig moet doorgeven, aangezien aanvragen die op het laatste moment worden in gediend de moeilijkheden op het terrein der ar beidsvoorziening vergroten. Indien de verantwoordelijkheid in deze niet wordt aangevoeld, mag in het a.s. seizoen niet op hulp verlening worden gerekend. Bij overmacht, tengevolge van abnormale weers omstandigheden, geldt bovenstaande vanzelfspre kend niet. 2. Zodra een tekort aan arbeidskrachten wordt gevreesd dient contact gezocht te worden met het betreffende bijkantoor van het Gewestelijk Arbeids bureau. Indien het Arbeidsbureau aan de aanvrage niet kan voldoen, dan moet direct een aanvrage om hulp worden ingediend bij de secretaris van de plaatselijke commissie van de Stichting voor de Landbouw. 3. Aanvragen om hulp door Bureau Oogstvoör- ziening kunnen door de plaatselijke commissies slechts worden goedgekeurd, indien: a. Een redelijke vaste kern op het betreffende bedrijf wordt aangehouden; b. Geen abnormaal bouwplan wordt gevoerd. Ten aanzien van de vaste personeelsbezetting zij opgemerkt, dat hiervoor door de plaatselijke com missies bepaalde maatstaven zullen worden aange legd, terwijl m. b. t. de verbouw van vlas is vast gesteld, dat landbouwers, die zelf hun vlasareaal beduidend hebben uitgebreid, zonder de arbeidsbe- zetting van hun bedrijf hieraan aan te passen, daarvoor niet op de hulp van B. O. kunnen rekenen. 4. Handelaren en commissionnairs zullen niet meer voor hulp van het B. O. in aanmerking komen. 5. Voor goedgekeurde aanvragen zal in de eer ste plaats gebruik gemaakt worden van de subsi dieregeling op het vervoer en eventuele huisvesting van geschoolde landarbeiders, die van elders moe- ten worden aangevoerd. Deze arbeiders staan in rechtstreeks dienstver band met de betreffende werkgevers. Bij toepassing van deze regeling zal het dienst verband, met elke boer, tenminste 14 dagen moeten bedragen. Voor een kortere periode zal geen sub sidie op het vervoer en/of huisvesting worden ver strekt. Naast de geldende sociale en andere voorzienin gen komt een bedrag van 60 cent per arbeider per dag voor rekening van de werkgever, welk bedrag, bij huisvesting der arbeiders, kan worden ver hoogd. Rijwielvergoeding behoeft dan uiteraard niet te worden betaald. 6. Kan van de subsidieregeling door bepaalde omstandigheden geen gebruik worden gemaakt, dan zullen colonnes worden ingezet. Deze colonne» bestaan uitsluitend uit ongeschoolde arbeiders. De kosten die het B. O. bij de inzet van colonnes A. VAN HOOTEGEM te Kruiningen. Lid van het Hoofdbestuur van de Koninkl. Vereni ging „Het Nederlandsche Trekpaard", Lid van het Dagelijks Bestuur van de Afd. Zeeland dier vereni ging, Plaatsvervangend lid van het Hoofdbestuur der Z. L. M. aan de boeren in rekening zal brengen, zullen ge lijk zijn aan het voor het betreffende werk op grond van de C.A.O. geldende tarief, vermeerderd met 37 voor sociale en andere voorzieningen, plus een bedrag van 60 cent per arbeider per dag. 7. Bij de verpleging der gewassen zal in het al gemeen geen hulp kunnen worden verleend. Als gevolg van de langdurige regenperiode in de afge lopen weken, waardoor wellicht het gehele areaal suikerbieten na elkaar in één periode moet worden gezaaid, zal t.a.v. genoemd gewas een uitzondering worden gemaakt. Indien zich t.a.v. de verpleging der bieten moeilijkhedën voordoen kan dus wel hulp worden verleend. 8. Er dient steeds rekening te worden gehou den met het inzetten var „arbeiders uit eigen om geving in vrije bemiddeling, indien deze na goed keuring der aanvrage alsnog beschikbaar komen; m.a.w. indien tussen het tijdstip der aanvrage en de aanvang der werkzaamheden arbeiders uit eigen omgeving beschikbaar komen, zullen deze in eerste instantie worden ingeschakeld. De aanvrage om subsidie of colonne komt dan te vervallen. 9. De positie van het Bureau Oogstvoorziening draagt bij dit alles een passief karakter, zodat het zijn diensten aan de boeren niet mag aanbieden of in het vooruitzicht stellen. M. DE BRUIJNE te Zuidzande. Voorzitter van de Kring West Zeeuws-Vlaanderen der Z. L. M., Lid van het Dagelijks- en Hoofdbe stuur der Z. L. M., Directeur der Zeeuwse Coöp. Verkoop- en Aankoopvereniging van vee, Inspec teur van het Nederlands Rundvee Stamboek. Ongetwijfeld zullen zeer velen in onze provincie met vreugde vernomen hebben, dat het H. M. Konin gin Juliana behaagd heeft ter gelegenheid van Haar jaardag o.m. drie bekende figuren in de kringen van de Zeeuwse landbouw, veeteelt en paardenfokkerij, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wij plaatsen hieronder hun foto en feliciteren de geridderden met de hun door H. M. verleende hoge onderscheiding, daarbij de hoop uitsprekende, dat het hun gegeven moge zijn nog vele jaren hun krachten te kunnen geven aan de behartiging van de Zeeuwse landbouw, veeteelt en paardenfokkerij. H. C. VAN DE ZANDE te Nieuwerkerk. Voorzitter van de Kring Schouwen-Duiveland der Z. L. M., Lid van het Dagelijks- en Hoofdbestuur der Z. L. M„ Lid van de Grondkamer.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1