ZITDAGEN BOEKHOUDBURF.AU Du Puits Lucerne No. 2068. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 28 APRIL 1951. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen 7TTDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE 39e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M„ Landbouwhuis, Goes - Tel. 3345 ADVERTENTIETARIEFPer mm 13 cent, minimum po- advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan bet Landbouwhuis te GOES. KORT VERSLAG van de vergadering van het Dagelijks Be stuur der Zeeuwsche Landbouw Maat schappij, gehouden op Maandag 23 April 1951 in de vergaderzaal van de Eerste Coöp. Suikerfabriek te Sas van Gent Opening. Daar de Voorzitter, Ir. M. A. Geuze, iets later ter vergadering komt, opent de Vice-Voorzitter, de heer P. Scheelede Putter, de vergadering met een har telijk woord van welkom tot de aanwezigen. Spre ker brengt dank aan het Bestuur van de Coöpera tieve Suikerfabriek te Sas van Gent, dat zo welwil lend is geweest aan het Dagelijks Bestuur op deze ochtend gastvrijheid te verlenen. Een speciaal woord van welkom richt spreker tot de heer H. A. A. Baron Collot d'Escury, die als voorzitter van dë fabriek de vergadering bijwoont, en tot de heren Ir. W. L. Harmsen, W. de Buck en Joh. Mol. De heer Collot d'Escury dankt de Voorzitter voor zijn vriendelijke woorden en zegt, dat het een ge noegen was voor de Coöp. Suikerfabriek het Be stuur der Z. L. M. te kunnen ontvangen, daar de banden tussen de fabriek en de Z. L. M. steeds zeer nauw zijn geweest. MEDEDELINGEN: a. Loon- en prijspolitiek. De besprekingen over de gevolgen van de jong ste regeringsmaatregelen voor de prijzen zijn nog in een beginstadium. De Regering zal een doorbe rekening van de zuiver gestegen kosten in 't alge meen toestaan. Echter wil zij niet dan bij strikte noodzaak de loonsverhoging doen doorberekenen, omdat men daarmee de nagestreefde oplossing van de huidige moeilijkheden weer te niet zou doen, m.a.w. weer terecht zou komen in de spiraal van elkaar omhoog drijvende lonen en prijzen. De Stichting voor de Landbouw van haar kant ziet haar aandeel in de versobering in de eerste plaats in een afstand doen van de 20 ondernemerswinst over de nu bijgekomen verhoging van kosten. Over de loonsverhoging zal haars inziens echter gesproken moeten worden omdat 60 van de ar beid in land- en tuinbouw gepresteerd wordt door de ondernemers en hun gezinnen en de beloning van de handenarbeid vèruit het belangrijkste deel uitmaakt van het totale agrarische inkomen. De varkensvleesprijs is de prijs die het meeste be ïnvloed wordt door de huidige prijsstijgingen, met name van het veevoer. Ze zal daarom in de loop van de eerstvolgende vijf maanden dienen te stij gen tot ongeveer 2,30. Wanneer b.v. de prijsstij ging voor het duurdere voeder 0,30 per 1Ó0 kg zou moeten zijn, dan zal de Stichting afstand doen voor deze éne keer van zijn winstbestanddeel, dus van 20 van 0,30 is 6 cent. Verder heeft de Minister meegedeeld, dat geen doorberekening zal kunnen plaats vinden voor die producten, die boven de 20 ondernemersloon nog extra gestimuleerd worden en dat eerst deze extra premie „opgemaakt" d^ent te worden. Dit treft in het bijzonder de suikerbiet en de tarwe. Het standpunt van de georganiseerde landbouw komt ongeveer met het volgende overeen: 1. De hogere kosten, ontstaan door de steeds duurder wordende grondstoffen zullen moeten wor den doorberekend in de prijzen der agrarische pro ducten. 2. De laatste loonsverhoging zal alleen wanneer het strikt noodzakelijk is moeten worden doorbe rekend. Gedacht wordt hier aan de melk en het varkensvlees. 3. Doordat de kale kostprijs, ten gevolge van de duurdere grondstoffen en van de 5 loonsver hoging stijgt, wordt ook 20 van deze hogere kost prijs een hoger bedrag. Van dit laatste verschil, niet van het beginsel van de 20 dus, wil thans de Stichting voor de Landbouw voor deze éne keer afstand doen. De vergadering acht het noodzakelijk, dat de ge organiseerde landbouw in het algemeen vast blijft houden aan de 20 ondernemerswinst, al kan zij zich voor dit deel wel met het standpunt van dé Stichting verenigen. Tevens wordt de hoop uitgesproken, dat we voor nieuwe loonsverhogingen gesp Jard zullen kunnen blijven. Aardappelen. Het onduidelijke persbericht over de aardappel teelt voor het komende oogstjaar, kan, na besnre- king met de Minister, als volgt uitgelegd worden: Er komt in het naiaar een maximum-telersoriis van 11 cent, Januari 12 cent en verder oplopend als dit iaar. Deze orijs geldt voor aardappels van gemiddelde kwaliteit, als Binties en Eigenheimers. Voor de betere rassen zit er dus nog wat ruimte naar boven in. Er komt verder een minimumprijs van 5 cent. Met deze betrekkelük lage nrijs moest worden vol staan, om voldoende uitlooomogeliikheid naar boven te kunnen krijgen. De prijsverruiming t.o.v. de regeling van dit ofeeloneo iaar bedraagt dus 1% cent, een niet onaan merkelijke verbetering dus, echter mede noodzakelijk door de hoog geste gen kostoriis. Uit de vergadering wordt nog opgemerkt, dat de bewaarvergoedin^ in da maanden April, Mei en Juni aan de lage kant ligt. De Voorzitter stelt hier echter tegenover, dat de halve cent waarmede de ihewaarvergoeding per maand oploopt, als een gemiddelde gpz'en moet worden en wanneer men dit gemiddelde over alle maanden neemt, komt men niet te laag uit Exportmoeilijkheden. In Parijs heeft men een voorlonige oplossing (ge vonden voor de export naar Duitsland. De exnort van verse groenten is weer op gang gebracht. Ech ter is deze onlossing niet volkomen en zullen Frankrijk en Engeland extra groenten, fruit en zuivel van ons moeten afnemen. De fruitvoorraden oogst 1950 zijn bijna geruimd. Geconcludeerd wordt dat de export van fruit naar België zeer ongunstig is verlopen. De oorzaak Vnorvan ]mt in het feit. dat België zelf een grote fruitoogst had van mindere kwaliteit. Door de imnort tegen te houden meende men de afzet van de eigen fruitoogst te kunnen bescher men, doch het gevolg is geweest, dut het verbruik van zuidvruchten in België sterk is (gestegen. België had beter de import van goed fruit toe kunnen staan. Het appelcontingent van 3 millioen kg naar Frankrijk is vorige week uitgeput. Vleesprijzen. Verwacht mag worden, dat de varkensvleesprijs tengevolge van de laatste loonsverhoging en de af v*1" Ho subsidies op het veevoeder, ver hoogd zal worden. Hiermede bestaat ook de kans, dat hierdoor de vleespriizen in 't algemeen opnieuw zullen stilden, homxrel het de vraa.cr jq of de koonkfoeht dit kan •volhouden. De vleeswarenexport heeft te kampen Mt o» w OOSTBURG: Woensdag 2 Mei in Café „De Windt." ZIERIKZEE: Woensdag 2 Mei in Hotel „Huis van Nassau." MIDDELBURG: Woensdag 2 Mei in Café „De Een dracht." OOSTBURG: Woensdag 2 Mei van 24 uur bij ,J> Vuhst". AXEL: Zaterdag 5 Mei van 2%3% uur in Hotel ..Do Lozanne". IJZENDIJKE: Zaterdag 12 Mei van 11%12% uur in Hotel ..Lievens." (Wegens autopech van de Secretaris kon de ge annonceerde zitdag te IJzendijke op Zaterdag 21 April jj. geen doorgang vinden.) Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch eeo^omi«eh-. sociaal- en teokrdseh nehlod. met een groot gebrek aan blik en is hierdoor vrij aanWenjHtr ingekrompen moeten worden. Dienten gevolge blijft wat meer vlees in eigen land, waar door ook de import verminderd is kunnen worden. De vraag is thans wat de rundveeprijs zal doen. Daar de priizen al aan de hoge kant liegen, zal dienen te worden afgewacht, welke richting zij zullen inslaan. Mechanisatie. Medegedeeld wordt, dat vooral onze dollarpositie zeer zw*k is. Er dient ernstig rekening gehouden te worden met het risico, dat de invoer van trac toren, onderdelen, enz. uit Amerika practisch zal komen stil te liggen. Naar aanleiding hiervan ontspint zich een ge animeerde discussie over de vóór- en nadelen van de mechanisatie en de paardentractie. Het is bekend, dnt de mechanisme vooral in de laatste weken haar grote nut heeft bewezen. Daar tegenover staat, dat er hier en daar te weinig aan dacht wordt besteed aan de paardentractie. Geheel gemechaniseerde bedrijven dienen er rekening mede te houden, dat zü nero's lon°u'. h v. ir. rrpVal van een onverhoopte mobilisatie. Gezocht zal moe ten worden naar de gulden middenweg. In de praktijk is wel gebleken, dat het aanhouden van enkele na arden on de grote bedrijven zeer zeker economisch verantwoord is. De vergadering is algemeen van mening, dat de vnor-zipn-'ncr mot oriHprdeleo v*u de thans in ons land aanwezige tractoren zou dienen te worden ge waarborgd, aangezien anders een ernstig kapitaals- verlies zou optreden. Werkgeversbelangen. Mededelingen worden gedaan over de besprekin gen inzake de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het jaar 19511959. (jio m Sociale Sectie V3n de Provinciale Stichting zijn gehouden. Overeenstemming inzake de bijzondere beoalin- gen werd bereikt, zodat thans het wachten is op KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANEEL K A PELLE - BI EZELIN GE. geeft het hoogste rendement bij vier sneden 's jaars.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1