De fiscus betaalt., UIT DE PROVINCIE Ja, inderdaad... NiLLMIJ van 1859 ZITDAGEN ADVIESBUREAU VOOR OORLOGSSCHADE VAN DE STICHTING VOOR DE LANDBOUW. OPHOKKEN POSTDUIVEN TIJDENS EN NA DE ZAAITIJD. voor de voorbereidende cursus aan de R. L. W. S. te Goes, opengesteld tot 1 Mei a.8. Van boerderij en organisatie Leest U maar eens het volgend®: Een gehuwd man met 2 kinderen en e®n inkomen van L. 9000,— betaalt aan Inkomstenbelasting I 1350.» Sluit hij een verzekering voor oudedags- ol weduwepensioen (ol een kapitaalverzekering met een z g lijfrenteclausule) tegen een premie van b.v. I 800. 's jaars, dan mag hij dez® I 800. - in mindering brengen van zijn inkomen. Hij wordt dus aangeslagen voor f 8200,— Aan inkomstenbelasting is hij dan verschuldigdf 1102,— Hij bespaart dusI 248,— Dat betekent, dat de fiscus 31 °/q van zijn premie betaalt. Vindt U dat niet belangrijk Vraag toezending van onze folder: „Minder belasting", waarin diverse voor beelden zijn aangegeven. Het verplicht U tot niets. Nederlandse Maatschappij van de N.V. LEVENSVERZEKERING-MIJ. Paleisstr. 9 -'s-Gravenhage - Tel. 1 8426C Inspecteui te Middelburg G DE LOOZE Seissingel 52 Teleloon 2210 (K 1180) Inspecteur te Goes CHR KARELSE Tulpstraat 8 Teleloon 2957 (K 1100) Het Adviesbureau voor Oorlogsschade zal in Zeeland, tot nadere aankondiging, zitting houden: Te Oostburg de eerste Woensdag van elke maand in Café de Vuijst, van 1 tot 5 uur n.m. Te Middelburg de eerste Donderdag van elke maand in het kantoor van het Bouwbureau voor de Landbouw, Dam 43, van 912 uur v.m. en 1.30—4.30 uur n.m. Te Zierikzee de eerste Donderdag van elke maand in het Huis van Nassau, van 11 uur v.m. tot 4 uur n.m. Alle bescheiden die op de geleden schade betrek king hebben moeten worden meegebracht. (Oorlogsgetroffenen, knip dit bericht even uit en bewaar het tot er een nieuwe publicatie volgt.) In verband met Hemelvaartsdag zullen in de eerste week van Mei door de Stichting voor de Landbouw in Zeeland geen zitdagen worden ge houden, maar in de laatste week van April, en wel op 25 April te Oost burg en op 26 April te Middel burg en Zierikzee. De Stichting voor de Landbouw in Zeeland deelt mede. dat in overleg met de vertegenwoordigers van de georganiseerde postduivenhouders, de Rijks- landbouwvoorlichtingsdienst en de Plantenziekten- kundige Dienst is bepaald, dat de postduiven in de Districten Tholen en St. Philipsland en Oost Zuid- Beveland tot 15 Mei a.s. zullen worden opgehokt, en wel in Tholen en St. Philipsland tot des namid dags half vier, en in Oost Zuid-Beveland tot des namiddags vijf uur. De vluchten voor de wedstrijden op Zaterdagen en Zondagen zullen normaal doorgaan, terwijl e. e. a. niet geldt voor jónge duiven van broed 1951. Zodra het overleg in de andere districten heeft plaats gehad zullèn nadere mededelingen volgen. WALCHEREN. Eindelijk is. het er dan van gekomen. 17 April werden de eerste vroege perceien oouwiand in de oude polder „Walcheren" geëgd. Spoedig zullen er meer volgen en wanneer het droge weer nog enige dagen voortduurt, zullen siraks ue tractoren uour het land ronken en zullen ook onze trouwe viervoe ters weer hun niet te onderschatten bijdrage leveren. Dan is het een „haastje, rep je" om aües zo vlug mogelijk en zo goed mogelijk er in te krijgen. Dan is het een zwoegen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Het is dit voorjaar geen gemakkelijke inzaai. Al les komt tegelijk en onze werkverdeling loopt lelijk in de war. Ook het zaaiklaar leggen van het land vraagt dit jaar extra werk door de slechte struc tuur. Vele percelen, die een slechte structuur heb ben, die totaal verslempt zijn, drogen nu op tot een soort betonvloer. De korst is zeer nard, maar via.K daaronder bevindt zich een taaie natte massa. De percelen, die vorige herfst gips ontvingen, steken nu erg gunstig af bij die percelen, waarop geen gips werd gestrooid. De belofte, dat de gronden zouden worden ge bracht in dezelfde conditie van vóór de inundatie, is stellig dan ook helemaal niet ingelost. Dat blijkt dit voorjaar overduidelijk. Vóór de inundatie was er een laag teelaarde van 15 a 20 cm dik met een goede structuur, terwijl we nu in vele gevallen nog maar een laagje van 10 cm hebben met een meestal zeer matige structuur. Zij, die gips aankochten en strooiden, zien hun moeite en kosten rijk beloond. Maar is het wel juist, dat de boer in het geïnun deerde gebied deze extra uitgave moet opbrengen Naast een gipsbemesting is het vooral de groen- bemesting, die weer nieuw leven en structuur in onze grond kan brengen. Laten we daarom afspreken, collega's dat wij dit jaar in alle granen een rode stoppelklaver o_ hopperupsklaver gaan inzaaien NOORD-BEVELAND. Laten we beginnen met de wens uit te spreken, dat, als dit artikeltje verschijnt, het met de voor- jaarswerkzaamhe&en beter gesteld mag wezen, als momenteel. Het wordt haast te eentonig om er nog langer bij stil te staan. Eén troost, zij het een schra le, hebben we hier bij, n.l. deze, dat er tegen de natuur niet te vechten valt. En misschien valt het weer mee. We kunnen tenslotte ook niet altijd de record-opbrengsten van de laatste jaren verlangen. Nu de tijd van vergaderen ten einde loopt, wil ik nog graag even de algemene vergadering van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting aanstippen, die vorige week is gehouden. Waarom schittert een groot deel der leden toch altijd door afwezigheid? Dit maakt de taak van het bestuur niet gemak kelijker. Toon uw goede wil ook eens en laat uw stem ook eens horen. Ook critiek is welkom, als het maar opbouwende is. Op deze avond nu, werd de lucerneteelt, met de eventuële te stichten droger, besproken. Op duidelijke wijze werd uiteengezet, dat met de teelt van lucerne een behoorlijke winst per ha be haald kan worden. Gerekend naar een opbrengst van 10 ton droog product, bedraagt die, bij de huidi ge prijzen, toch altijd nog circa 600 per ha. En ik hoor u al zeggen, „maar met mijn suikerbieten kom ik verder." Inderdaad is dit bij een goede opbrengst ook zo. Niemand zal dit kunnen ontkennen. Maar, en hier komt het punt, collega's, waar heel de luoer- ne-kwestie om draait, kunt u die oppervlakte bie ten, die momenteel circa 27 van de oppervlakte bedraagt, handhaven en toch het zo gevreesde bie tenaaltje van het bedrijf afhouden? En dan no" maar niet te spreken van diegenen, die nu al be langrijk moeten inkrimpen. Voor deze gronden zou het toch zo goed zijn, indien de lucerne in de vrucht wisseling werd ingeschakeld. Later werd door een specialist op dit gebied de verschillende typen van drogers behandeld. Hieruit bleek, dat een viertal drogers voor de subsidie, welke 1/3 van de bouwkosten bedraagt, in aanmerking komt. De nadruk werd gelegd om toch vooral te zorgen, dat de eventuële droger voldoende aanvoer heeft, daar anders de droogkosten te hoog worden. Jammer was, dat bij de discussie niet meer be langhebbenden hun mening naar voren brachten. Of waren ze soms onder de indruk van het vele cijfermateriaal, dat zij verwerken moesten? Maar, collega's, Noord-Beveland heeft al meer getoond, dat het iets durft te ondernemen, en ook nu zal het laatste woord hierover nog wel niet gesproken zijn. ZUID-BEVELAND. Zo is dan inmiddels de bouw van 30 silo's aanbe steed in Oost Zuid-Beveland. Zeer zeker geen on aardig begin, wanneer we de geringe omvang van de veeteeltsector in dit gebied bekijken. Toch wil ik nog wijzen op de mogelijkheid voor de kleinere bedrijven om een silo te bouwen met subsidie. Dezen hebben nog een te gering aandeel in de bouw en het moest eigenlijk juist andersom wezen. Im mers, daar wordt meestal met eigen personeel ge werkt en daardoor kan er veel aandacht aan het inkuilen besteed worden, zodat we prima voer krij gen. Besluit U dus ook om een silo te plaatsen en geeft U op aan de plaatselijke assistenten der R. L. V. D. Het te bouwen aantal is van geen be lang zodat U er altijd nog bij kunt. Eindelijk hebben we dan in de achter ons liggen de week een lichte verbetering van het weer gekre gen. Ongeduldig als we waren, door het lange wachten, hebben we van deze weersverbetering een dankbaar gebruik gemaakt. Het schijnt in de laat ste honderd jaar nog niet te zijn voorgekomen dat het zo ongunstig was met de neerslag als dit voor jaar. We hebben dus reden gehad om'te mopperen. Je begrijpt eigenlijk niet hoe vlas, bieten en gerst nog tot kieming konden komen bij zulk honden weer. Toch is het gegaan en de stand is meren deels nog niet eens slecht. Nauwelijks zijn de eerste gewassen boven of de malaise begint alweer, Ik bedoel hiermee dat we alweer klachten horen over beschadiging, aange richt door houtduiven, maar ook wel door postdui ven aan pas boven komende erwten. Het is voor een boer geen lolletje dat zijn dure erwten opge geten worden en het is dan ook logisch dat hij zijn maatregelen tracht te nemen. Inderdaad wordt de meeste schade veroorzaakt door houtduiven, maar ook de troeltelkinderen van de duivenmelkers zijn n et "o'xler zonde. Het is daarom gelukkig dat de betrokken partijen volledig overeenstemming heb ben bereikt met inachtneming van elkanders be langen. De melkers zullen hun duiven vijf dagen in de week ophouden tot 5 uur 's avonds. De Zater dag on Z^nd^avhichten kunnen gewoon doorgang vinden. Dit geldt dan tot 15 Mei. Waar nodig kan dan tussentijds een bestrijding uitgevoerd worden tenen de houtduiven. Het lijkt me dan echter ge wenst dat naar een andere methode gezocht wordt, want met de nu gevolgde bestrijdingswijze zijn do verkregen resultaten maar heel, heel sobertjes. SCHOUWEN EN DUIVELAND. Vori'ge week lazen wij onder Noord-Beveland „Wachten" en tot slot: „Geduld is een schone zaakInderdaad is dit zo. Eenmaal wordt ons geduld beloond. Ook thans schijnt dat het voorjaar plan heeft te komen. In velé gevallen zal men nog wat moeten wach ten alvorens te gaan eggen, enz. Veelal zal men, omdat het zo laat is, dit geduld niet bezitten. Toch is het noodzakelijk elke landbouwer weet uit ervaring dat men in het voorj ar niet nat in de grond moet werken. Dit bederft de struc tuur voor een heel seizoen. Deze week is met de silobouw op Schouwen een aanvang gemaakt. Zo als reeds eerder mee?e- deeld, worden er pl.m. 100 gestort en daarnaast komen dan nog een 20-tal niatensjlo'a D° platen- silo heeft nog niet geheel afgedaan. Bij informatie iblükt echter, dat deze in de meeste gevallen be stemd zijn voor landbouw in de kom der gemeente. De gemeente wenst n.l. geen vaste silo in de be bouwde kom, dit in verband met eventuele uit breiding. In dergelijke gevallen is men natuurlijk aange wezen op een silo die desgewenst kan worden ver plaatst. Ik heb eens nr-gegaan over hoeveel siloruimte wij a.s. najaar beschikken, als de hiervoor ge noemde gereed komen. Vorig jaar pl.m. 100; dit jaar 120. totaal pl.m. 220 silo's. Wanneer wii de gemiddelde inhoud op 25 m3 stellen, wordt dit 5500 m3. Leng geen slecht hpoin. In 1949 hadden w'i aen siloruimte pl.m. 200 m3; dus een winst van 5300 m3. Toch is dit nog maar een klein gedeelte van hetgeen wij kunnen gebruiken. Naar schatting kunnen wij in deze silo's nl.m. Vp v»n hipte^konne^ en -blad bergen. Er is dus nog plaats voor meerdere silo's. Het is mij bekend, dat verschillende land bouwers hun bestaande kuilenput in beton willen maken. Dit k'3n heel goed. Alleen wil ik de be treffende mensen er op attent maken, dat een der gelijke kuil behoorlijk gewapend moet worden, anders krijgt men ongetwijfeld teleurstellingen. Besoreekt dit eerst eens met een deskundige. De oppervlakte maïs die straks uitgezaaid zal worden is pl.m. 6 X de oppervlakte van het vorige jaar. In ons blad is de teelt enz. n^pr toege1!cht, zodat dit niet meer behoeft te geschieden. Alleen wil ik er de aandacht op vestigen, dat men niet zaait, alvorens de grond goed is, dit voorkomt teleurstelling.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 3