ZITDAGEN l BOEKHOUDBUREAU Mais verbouwen betekent Mais drogen ZATERDAG 21 APRIL 1951. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE No. 2067. Frankering bij Abonnement: Terneuzen 39e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - TeL 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/b Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. ver zie fit Na verschillende malen onderhandeld te hebben over de Collectieve Arbeids Overeenkomst is in de sociale sectie van de Provinciale Stichting voor de Landbouw overeenstemming bereikt over de Bijzondere Bepalingen van het contract, dat zal gelden vanaf 1 Mei 1951 tot 1 Mei 1952. Zoals men weet bestaat de Collectieve Arbeids Overeenkomst (C.A.O.) voor de Akker- en Weide- bouw en de Veehouderij uit twee delen. Het grootst aantal artikelen, de zogenaamde mantel, geldt voor het gehele land. Hierover wor den dan ook jaarlijks landelijk tussen de drie werk gevers- en de drie werknemersorganisaties, die in land- en tuinbouw werkzaam zijn onderhandelingen gevoerd. De Bijzondere bepalingen gelden alleen voor een bepaald gebied, dus hier in Zeeland. Er zijn verschillende besprekingen nodig geweest, omdat in het nieuwe contract de 5 loonsverho ging van September 1950 en de 5 loonsverhoging van 19 Maart j.l. verwerkt moesten worden en dit vooral ten opzichte van de accoordtarieven wel eens tot verschil van mening aanleiding gaf. Het moet verheugend genoemd worden, dat de ver tegenwoordigers der verschillende organisaties tot overeenstemming zijn gekomen, zodat thans alleen nog de goedkeuring van het College van Rijksbe middelaars nodig is en wij hopen, dat deze spoedig zal afkomen, opdat dan nog op tijd het contract in werking kan treden. Waarom zijn wij voorstanders van het tot stand komen van een contract en wat zijn er dan de voordelen van, kan men zich terecht afvragen. Hiervoor dient men eerst na te gaan, wat de ge volgen zijn als er geen overeenstemming tot stand komt en er dus geen Collectieve Arbeids Overeen komst afgesloten wordt. Het is dan zeker niet zo, dat iedere werkgever in dat geval mag betalen, wat hem goeddunkt. Want vooreerst zou het oude contract doorlopen en zou men bij de uitbetaling van de lonen steeds rekening moeten houden met de tweemaal 5 loonsverhoging. Het zou een heel gereken zijn en de toch al grote administratieve rompslomp nog maar verzwaren. Daarna zou het College van Rijksbemiddelaars op verzoek van één der partijen na het horen van alle partijen een zogenaamde „bindende regeling" opleggen, die hoogstwaarschijnlijk practisch de zelfde bepalingen zou bevatten als thans de C.A.O. Deze procedure zou echter maanden duren en werkgevers en werknemers zouden dus pas aan het einde van het seizoen weten waar zij gedurende het gehele reeds grotendeels achter hen liggende, seizoen aan toe waren. Dit brengt niet anders dan grote moeilijkheden mede, niet alleen administratief, doch zeker ook bij het door de enkele boer en arbeider vast stellen van de tarieven voor accoordwerkzaamheden. Thans kan men zich aan de vastgestelde maxima- en minima-tarieven houden. Als derde voordeel geldt nog, dat bij een tot stand gekomen C.A.O. eventuële arbeids- en loon- geschillen voor een scheidsgerecht worden behan deld, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de georganiseerde landbouw en de landarbei dersbonden. Bij een bindende regeling kan men alleen de burgerlijke rechter inschakelen, welke procedure meestentijds langer duurt, duurder is en waar men de deskundigheid inzake het typische landbouwwerk mist. Deze voordelen mogen natuurlijk er nooit toe leiden, dat men bepaalde principes prijs geeft, doch onzes inziens wel, dat men bij het ontbreken van principiële geschilpunten zowel van werkgevers als van werknemerszijde zoveel mogelijk tracht tot elkaar te komen. Wij kunnen ons gelukkig prijzen, dat in Zeeland deze geest de vergaderingen v^n de sociale sectie steeds beheerst. En thans nog een beschouwing. Wij zullen de inhoud van de tot stand gekomen C.A.O. niet in deze kolommen verder behandelen, daar in de komende nummers van ons blad onze speciale medewerker voor deze zaken hier nog uitvoerig over zal schrijven onder de rubriek „Lonen en Sociale Voorzieningen". Wel echter nog even een algemene beschouwing. De lonen en accoordtarieven zijn thans in onder ling overleg tussen de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers vastgesteld voor de periode, beginnende 1 Mei a.s. De bedoeling hiervan is, dat de individuële werkgever en werknemer zich nu ook aan deze cijfers h udt in de praktijk. Vooral voor de accoordtarieven mogen wij hier nog eens op wijzen. Wij weten langzamerhand uit de praktijk heus wel, dat dit gemakkelijker neer geschreven kan worden, dan uitgevoerd. Wij heb ben een periode van bar slecht weer achter ons en hopenlijk voor dit jaar ook afgesloten. Door het late voorjaar zal er straks veel werk waarschijnlijk op elkaar gedrongen worden. Juist dan zal het zaak zijn het hoofd koel te houden en toch vast te hou den aan de met zorg vastgestelde tarieven. Gaat men hier boven, dan benadeelt men in de eerste plaats zichzelve en verkleint men de kans op winst, die toch dit jaar al veel en veel kleiner is dan in de zo juist achter ons liggende gunstige oogstjaren. M'aar bovendien verhoogt men automatisch het loonpeil van de gehele streek, want men dwingt zijn Iburen hetzelfde te doen. Late men toch vooral be denken, dat de landbouw als geheel, en zeker het gros der individuële boeren, met grote zorg de steeds officieel stijgende lonen aanschouwt. Men vraagt zich terecht af waar dit alles heen moet en hoe ons land er op deze wijze economisch weer boven op moet komen. Wanneer men zich dit reali seert, is het tevens onlogisch om zelve boven de toch reeds zo gestegen lonen nog meer te gaan be talen in gevallen, waarin meestal het even vast houden aan de vastgestelde tarieven tot succes leidt. Tenslotte moge hier met nadruk gewezen op de mogelijkheid van maximum- en minimum tarieven. Voor elke werkzaamheid, die in accoord wordt verricht, is met opzet een minimum- en een maxi mum tarief vastgesteld. Dit betekent dus, dat men voor elk gewas, perceel enz. het daarvoor redelijk zijnde tarief moet vaststellen en dat dit gelegen moet zijn tussen het maximum en het minimum. Geeft men altijd het maximum, dan is dat even verkeerd als wanneer men altijd het minimum zou geven. Juist doordat er een flinke speling is ge laten, heeft men zelve het recht, maar ook de ver antwoordelijkheid, om een redelijk tarief vast te stellen. Dit wordt nog maar al te veel vergeten. Het is niet billijk, enbovendien onvoordelig, om maar direct het maximum te geven. Hier zijn niet alleen dezelfde motieven als boven van toepassing, doch men breekt tevens het werk af van de ver tegenwoordigers, die in de sociale sector immers hun best doen de lonen en tarieven op een redelijk peil te houden. Het is tenslotte niet goed de werk nemers te wennen aan het maximum. Hopenlijk wordt op al deze zaken ook door de werknemersorganisaties gewezen in hunne contact organen met hun leden. TERNEUZEN: Woensdag 25 April in Hotel „Des Pays-Bas". WISSENKERKE: Woensdag 25 April in Hotel „De Kroon". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". IJZENDIJKE: Zaterdag 21 April tem 11%—12% uur in Café „De Vier Emmers". AXEL: Zaterdag 21 April van 34% uur in Hotel „De Lozanne"; MIDDELBURG: Donderdag 26 April van 24 uur in Café „De Vriendschap". THOLEN: Zaterdag 28 April van 10%12% uur in Hotel „Wed. Hoek". Komt hier met Uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. Inmiddels is het werk in volle gang. Eindelijk heeft menigeen verzucht en in het begin van' de week toog een ieder, die wer ken kon, met tractor, paard en werktuigen er op uit. Hoe waardevol blijkt nu de gemechaniseerde trekkracht, doch hoe waardevol tevens de paarden- trekkracht. Zou men een van beide moeten missen, dan ware het zeer de vraag of men de verloren gegane weken nog kon inhalen. Thans blijkt weer hoe goed het is de gulden middenweg te bewan delen. Waar men in het Zeeuwse land ook kijkt, overal ziet men van de allervroegste ochtend tot de aller laatste avond koortsachtig de goede aarde zaai- klaar maken en het zaad aan deze aarde toever trouwen. Alles kan nog terecht komen en dit is te hopen. Natuurlijk in de eerste plaats voor de boerenstand, maar zeker ook voor de economie vian ons hele land. De stichting voor de Landbouw ging ook voort met haar werk. Commissie N oord oostpolder. De Commissie Noordoostpoder van de Stichting voor de Landbouw heeft een Uitvoerige bespreking gewijd aan het resultaat van de Uitgifte 1950/1951. In het bijzonder kwam hierbij ter sprake de positie van de pioniers en de „werkers." Voorts heeft de Commissie voorlopige voorstel len ontwikkeld, welke er toe zouden kunnen leiden, de georganiseerde landbouw in sterkere mate te betrekken bij de vormgeving van de IJsselmeer- polders en bij het beheer van de Staatslandibouw- bedrijven. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANEEL KAPELLE-BIEZEL1NGE. Hebt U hieraan gedacht?

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1