ZITDAGEN L BOEKHOUDBUREAU Maïs verbouwen betekent Ma is drogen ZATERDAG 31 MAART 1951. WAARIN OPGENOMEN HET NÖQRD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Moord-Brabant5che Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE No. 2064. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. d ver zie Bi De besprekingen tussen Overheid en de Stichting voor de Arbeid inzake loonsverhoging, waarover wij in ons vorig Overzicht spraken, heeft al wel zeer spoedig tot resultaten geleid. De grote vakverenigingen wilden in ieder geval een beslis sing vóór Pasen-en de Regering is grotendeels voor hun eisen gezwicht. Niet geheel, want het is be kend, dat 6 loonsverhoging werd geëist, terwijl een algemene verhoging van 5 is afgekondigd. Er is dus nog een verschil gebleven van 1 dat gelukkig niet zodanig is, dat er conflicten uit gebo ren zijn. Alvorens de gevolgen voor de landbouw sector te bespreken moeten ons eerst enige alge meenheden van het hart. Na de vorige loonronde van 5 die nog niet zo heel lang geleden plaats vond, is het prijzenpeil over de gehele linie blijven stijgen. De kosten voor het levensonderhoud stegen dientengevolge eveneens en wanneer de lonen ge lijk blijven treden er vanzelfsprekend sociale span ningen op. Na de vorming van de nieuwe regering werden er al dadelijk forse maatregelen genomen inzake de subsidies op enkele belangrijke eerste levensbehoeften. Hierdoor stegen de prijzen van deze artikelen aanzienlijk en werden de kosten van het levensonderhoud weer hoger. De rekenmeesters van het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden uitgerekend, dat deze kosten sedert de laatste loonsverhoging met 9% waren gestegen. Door nu de lonen met slechts 5 te verhogen blijft er dus een verschil van ongeveer 5 en dat was juist het percentage, waarmede het verbruik in Nederland moest worden ingekrompen, teneinde op de duur te geraken tot een sluitende betalings balans met het buitenland. Door dit verschil im mers kan de Nederlander 5 minder kopen dan voorheen en het verbruik dient dus eveneens met 5 te dalen. Tot zover klopt alles, doch er zijn nog andere punten. Nog steeds niet gezond. Met de vermindering en gedeeltelijke afschaffing van de subsidies is een gezondere toestand inge treden, doch er blijft nog een groot bedrag aan sub sidies op onze toch reeds zo wankele begroting drukken. De vraag kan dan ook gesteld worden of het niet beter geweest ware nu maar ineens schoon schip te maken en de daaruit voortvloeiende gevol gen te aanvaarden, Wij hebben zo de indruk, dat juist in deze tijd van hoge wereldmarktprijzen onze exportpositie er niet minder op was geworden. Voor deze exportpositie dient natuurlijk gewaakt te worden, daar dit de grote kurk is, waarop Neder land nog drijft. Aan de andere kant zijn deze wereldmarktprijzen dermate gestegen en zijn zij zo afhankelijk van een eventuële gunstige omme keer in de internationale toestand, dat het geens zins verbazing zou behoeven te verwekken als een prijsval zou intreden. Wel kan men als vaststaand aannemen, dat de grote mogendheden met hun be wapeningswedloop voorlopig zullen voortgaan, maar de geweldige voorraadvorming, die in de laatste maanden heeft plaats gehad, zou wel eens tot een verzadiging kunnen leiden. De vraag neemt kennelijk al af op verschillende markten en er is soms maar weinig nodig om een daling van de prijzen te veroorzaken. Vandaar dat het thans wel juist lijkt voor ons land te speculeren op een ver der uitblijven van prijsstijgingen. Maar wij blijven ten aanzien van de subsidies ons oude standpunt handhaven, dat het slechts tijdelijke hulpmiddelen dienen te ziin en dat zij een onjuiste toestand schep pen, waarbij een ieder zich rijker waant dan hij in werkelijkhe'd is. Een tweede punt achten wij, dat het onzes inziens zuiver een theoretische berekening is, dat het ver bruik thans met 5 zal dalen. De plotselinge prijs stijgingen en loonsverhogingen zullen veeleer ge volgen veroorzaken, die pas na verloop van enige tijd zichtbaar zullen worden. Ëh het is best moge lijk, dat het gehele prijspeil dan een ander beeld vertoont. Men zal dus nog moeten afwachten of het verbruik de zo noodzakelijke daling zal gaan ver tonen. Een derde punt van algemene strekking is wel, dat er nu wel enkele producten door de subsidie vermindering in prijs zijn gestegen, maar dat het gehele prijs- en loonvraagstuk hierdoor allerminst is opgelost. Wat bijvoorbeeld te denken van de huren en pachten, die kunstmatig laag worden ge houden. Ook hier schuilen grote gevaren voor de toekomst in, gevaren, die zich reeds thans open baren. Het ware beter geweest als onze regering het gehele prijs- en loonvraagstuk fors had aange pakt, want nu vrezen wij, dat het einde van de spi raalbeweging, waarin wij ons bevinden, nog lang niet in zicht is. Wanneer men de snelheid beziet, waarmede de loonsverhogingen worden afgekon digd, sedert 1 Januari 1950 reeds driemaal 5 dan geeft dat zeker to denken. De weg terug, die toch ook eens zal aanbreken, dreigt dan zeker fataal te worden. Loonsverhoging in de landbouw. Ook de landbouwsector staat weer voor de nieu we 5 verhoging van de lonen. Terwijl er in de Provinciale sociale sector nog druk onderhandeld wordt hoe de vorige 5 in de collectieve arbeids overeenkomst te verwerken, is er de nieuwe 5 Van vele kanten bereiken ons de vragen, wat men thans moet uitbetalen, doch helaas moeten wij hier deze week het antwoord nog schuldig op blijven. In de Hoofdafdeling van de Stichting voor de Landbouw is men deze week met de besprekingen begonnen en verwacht mag worden, dat pas vol gende week de nieuw uit te betalen week- en uur lonen bekend zullen worden gemaakt. Ofschoon wij weten, dat het wachten en het met terugwerkende kracht uitbetalen grote administra tieve beslommeringen meebrengen, ware het toch het beste op de officiële publicatie te wachten. Men kan natuurlijk ook zelve aan het rekenen slaan, volgende de beschikking van het College van Rijks bemiddelaars. Deze luidt in grote trekken als volgt: Aan: a. mannelijke en vrouwelijke werknemers van 23 jaar en ouder, b. mannelijke en vrouwelijke gehuwde werk nemers beneden de leeftüd van 23 jaar, c. mannelijke en vrouwelijke kostwinners be neden de leeftijd van 23 jaar, wier normale in komsten ten minste 2/3 deel vormen van de totale inkomsten, waaronder begrepen uitke ringen ingevolge sociale voorzieningen, van het gezin waartoe zij behoren, wier loon is geregeld in een collectieve arbeidsover eenkomst of bindend vastgestelde loonregeling, wordt door de werkgever boven het rechtens gel dende, in geld genoten loon, een bijslag uitgekeerd ten bedrage van 5 daarvan. Deze bijslag zal voor de mannelijke werknemers van 23 jaar en ouder tenminste 4 cent per uur be dragen. De bijslag overschrijdt niet een bedrag van 16,65 per maand, resp. 3,84 per week of 8 cent per uur. De bijslag is voor de eerste maal verschuldigd over de loonweek, waarin 19 Maart 1951 valt. Zonder voorafgaande toestemming van het Col lege van Rijksbemiddelaars is het geoorloofd aan mannelijke en vrouwelijke werknemers bededen de leeftijd van 23 jaar boven het rechtens geldende, in geld genoten loon, een bijslag toe te kennen als hieronder is aangegeven: voor werknemers van 19 jaar 1 bijslag voor werknemers van 20 jaar 2 bijslag voor werknemers van 21 jaar 3 bijslag voor werknemers van 22 jaar 4 bijslag UT ft? H OOSTBttrg: Woensdag 4 April in Café „De Windt". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". De zitdag op 5 April wordt ge houden door 2 personen. ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 5 April in Hotel „Hof van Holland". ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 7 April in Hotel „De Druiventros". OOSTBURG: Woensdag 4 April van 24 uur bij „De Vuijst". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 5 April van 10 12% uur in Hotel „Schlingelandt". HULST: Maandag 9 April van 24 uur in ,,'t Bonte Hert". TERNEUZEN: Woensdag 11 April van 24 uur in Hotel „Des Pays-Bas". Komt hier met Uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, social- en technisch gebied. Voor de accoord tarieven geldt hetzelfde, doch juist daarover hopen wij volgende week meer te kunnen publiceren. Vermeld wordt nog, dat voor de bedrijfstak Tuin bouw door de werkgeversorganisaties, vertegen woordigd in de Stichting voor de Landbouw com pensatie zal worden aangevraagd. Dit houdt ver band met de zeer moeilijke positie, waarin zich een gedeelte van de bedrijfstak Tuinbouw bevindt en dan voornamelijk de groententeelt in bepaalde ge bieden. De tuinbouwers kunnen dus het beste maar even afwachten hoe deze aanvraag zal ver lopen. Verheugend nieuws. Dit goede nieuws komt uit de afdeling Ierseke, want door een plaatselijke actie van het bestuur konden in deze afdeling in één week tijds 36 nieuwe leden worden ingeschreven. Een der^elhk initia tief en resultaat verdient alle huido. De oude Z. I.. M. is sterk, doch uit deze actie blükt wel. dat de gelederen nog aanzienlijk versterkt kunnen wor den. En dit moet ook, daar de boerenstand zich zo sterk mogelijk moet maken om haar plaats temid den van ons volk te behouden en nog te verbeteren. Als straks het Publiek Rechtelijk orgaan er is zul len de vrije standsorganisaties niet alleen de pei lers zijn waarop dit lichaam is opgebouwd, doch ook de lichamen, waar de vrije meningsuiting moet plaats vinden en van waaruit, zoals steeds het ge val is. langs wettige wegen de invloed moet worden opgebouwd. Het voorbeeld van Ierseke toont ons, dat er nog leden te winnen zijn. Zouden alle afdelingen, r^et dit voorbeeld voor ogen, niet thans trachten via een krachtige actie allen, die een lard- of tuinbouw bedrijf uitoefenen en tot nu toe toekeken, lid te maken. De Z. L. M. biedt naast de behartiging van practisch alle boerenbelangen, nog genoeg en de organisatie leeft, dus er borrelen steeds nieuwe KONINKLIJK KWFEKREDRIJF EN ZAADHANEEL KAPELLÏ-BIEZELINGE. Hebt U hieraan gedacht?

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1