UIT DE PROVINCIE Van boerderij en organisatie wanneer niet ook de particuliere belanghebbenden persoonlijk hun bezwaren naar voren brengen. Op de laatstgehouden Algemene Vergadering van het K.N.L.C. heeft Prof. Edelman er nog eens op gewezen dat in de landbouw veelal de bezwaren eerst voor den dag komen zodra een plan volledig is vastgesteld. De georganiseerde landbouw heeft gesproken en deze stem zal ongetwijfeld bij velen weerklank vinden. Doch deze instemming zal in daden moe ten worden omgezet door de belanghebbenden, doordat zij de door de commissie grondgebruik naar voren gebrachte bezwaren overnemen of aan vullen en daarbij vooral nadruk leggen op hun persoonlijke belangen. Want wij willen er nog eens met nadruk op wij zen, dat hier een afwijkende gedragslijn gevolgd moet worden in vergelijking tot andere regelingen, die door Overheidsinstanties worden voorgesteld. Wanneer men b.v. bij het bekend worden van de gerstregeling een brief met bezwaren geschre ven zou hebben aan de Minister van Landbouw, dan zou deze bedoelde brief rustig op zij kunnen leggen, omdat deze slechts het advies wenst van de georganiseerde landbouw. Velen van de betrokkenen zullen daarom wel licht denken: De georganiseerde landbouw heeft bezwaren kenbaar gemaakt en nu kunnen we rustig afwachten wat er verder gaat gebeuren. Doch niets is minder waar. Gedeputeerde Staten zullen de bezwaren terzijde kunnen leggen wanneer niet degenen die er bij betrokken zijn ook hun per soonlijke bezwaren aan dit college in de vorm van een bezwaarschrift kenbaar maken. Wij hopen dan ook dat velen het ter visie gelegde plan zullen bestuderen en de mogelijkheid om een bezwaar schrift in te dienen zullen gebruiken, en dat ze hierbij het belang dat de landbouw heeft bij het behoud van de goede cultuurgrond voorop zullen stellen. EXCURSIES Het Dagelijks Bestuur der Z. L. M. heeft in haar laatste vergadering besloten het secretariaat op te dragen weer enige excur sies te organiseren voor de komende zomer maanden. Daar reeds vele Afdelingen uit stapjes maken in het binnenland, meende het Bestuur, dat een excursie, uitgaande van de gehele Z. L. M., naar het buitenland de voorkeur verdiende. De grote Z. L. M.-excursie zal plaats hebben naar Zuid-Oost Frankrijk en de Rivièra. Op 31 Mei of 1 Juni zal voor 9 dagen ver trokken worden naar de streek van Avig non, Marseille, Nice, Monaco, alwaar naast het prachtige natuurschoon vele interessan te land- en tuinbouwcultures zullen worden bezocht, zoals de grote Franse rijstcultuur, grote druiventeelt, groenten- en fruit teelt en de zijdenrupsteelt. De reis zal per trein gaan tot Lyon en verder per bus. Daar het secretariaat nog met de voor bereidingen bezig is kan de juiste prijs voor deze prachtige excursie nog niet worden opgegeven, doch deze zal ongeveer 350, per person bedragen, alles inbegrepen. Opgaven voor deelname kunnen worden ingezonden vóór 15 April a.s. bij het secre tariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes, door storting van bovengenoemd bedrag op girorekening No. 172503 van de Z. L. M. Deelnemers ontvangen verdere volledige inlichtingen. In begin Juli zal voorts een tweedaagse excursie worden gehouden naar het gebied van onze Beneluxpartner, België. Tenslotte zal tevens in Juli voor onze fruit- en groententeelt-ledcn een excursie georganiseerd worden naar het prachtige tuinbouwgebied in Zuid-Engeland van 5 a 6 dagen, waarbij dan tevens een bezoek ge bracht zal worden aan de grote Britse Ten toonstelling, het Festival of Britain. Over deze twee laatste excursies zullen nog nadere bijzonderheden worden bekend gemaakt. WALCHEREN. Wat de vorst had goedgemaakt, heeft de regen nu weer bedorven, de structuur gaat achteruit. De boer is altijd afhankelijk van het weer, maar vooral in de zaaitijd. Op tijd gezaaid is 't halve werk. Met aandacht wordt geluisterd naar het weer- praatje van het K.N.M.I. in De Bilt. Maar het weer loopt ons tegen, niet alleen gaat de zaaitijd al aardig opschuiven naar April of in ieder geval niet meer vóór Pasen, maar ook wordt al het werk verschoven en moet straks al het werk tegelijk ge beuren, wat een grote drukte met zich mee zal brengen. Hoewel de regen op het bouwland niet gunstig is, blijkt het koolzaad en ook het weiland hiervan te profiteren. Vooral die percelen die vroeg stik stof hebben ontvangen, hebben nu reeds een schit terend groene kleur. Ook de rode klaver staat er goed voor, in tegen stelling met de lucerne, die niet bestand is tegeri een natte winter, en een kalkrijke, diep ontwaterde grond vraagt. De rode klaver doet het heel goed, vooral op de z.g. „rode gronden". Nu de kracht voeder-importen gaan inkrimpen is de rode klaver een belangrijke eiwitbron geworden naast het grasland, wat vanzelfsprekend de hoofd bron vormt. De bouw van gestorte silo's op Walcheren gaat beginnen. Deze hebben een inhoud van 15,4 kub. m, hoogte 1,60, middellijn 3,50 m. De wand en bo dem zijn 10 cm dik en de wand is zwaar bewapend, voor de afvoer is ^en gresbuis ingemetseld. Deze silo's worden 2 jaar schriftelijk gegarandeerd. Dit zijn de silo's die volgens Bram uit de Slikhoek ar na 50 jaar nog uitzien als een blozende maagd van 1000 weken. De Fa Zijderlaan zal deze silo's bouwen voor 295 per stuk, wat zeker niet duur is. Het is de silo voor de toekomst. ZUID BEVELAND. Enige weken geleden hebben we het in dit over zicht gehad over de kalkarmoede van verschillende gronden in de meer oudere polders en dat schuim aarde de meest aangewezen kalkmeststof was. Wanneer we nu een gift van 20 tot 25 ton tot de behoorlijke bemestingen rekeningen en U weet de prijs dan merkt U reeds zo op het oog, dat de be- mestingskosten vrij hoog zijn. Vooral voor kleine bedrijven weegt dit vrij zwaar. Nu bestaat voor bedrijven beneden 10 ha cul tuurgrond de mogelijkheid om subsidie aan te vra gen voor een bemesting met schuimaarde op kalk- arme gronden. Vanzelfsprekend zal verlangd wor den dat met grondmonsteranalyses aangetoond kan worden dat de grond ook inderdaad kalk nodig heeft. Voor deze subsidie-aanvragen wende men zich tot de assistent van de Rijkslandbouwvoor- lichtingsdienst in Uw omgeving. De lente is gekomen, tenminste volgens de kalen der, want het weer doet nog weinig of niet aan nieuw leven denken. We hebben enige weken geleden een paar mooie dagen gehad en dit bracht velen er toe om met de voor j aars werkzaamheden te beginnen. Er werd wat vlas en wat gerst gezaaid en ik heb me laten vertellen dat een rusteloze landman reeds op 9 Maart zijn bietenzaad aan de aarde toevertrouwde en wel op lichte grond. Ik denk dat de zaadjes wel voldoende vocht zullen krijgen voor de kieming, maar ik twijfel er toch sterk aan of ze hiertoe reeds zijn overgegaan. Nu, vlas en gerst dat kon, maar voor het zaaien van bieten zijn de omstandigheden absoluut niet geschikt geweest. Nu we het toch over de bietenzaai hebben. Ik heb gelezen dat het behandelen van het zaad ter voorkoming van rit- naaldenschade ook mogelijk is met een 25 H.C.H.-product. Dit zal wellicht aanmerkelijk beter gaan dan met een 5 product want dat gaf nogal wat moeilijkheden bij het zaaien. Wanneer we ech ter percelen hebben waar veel koperworm voor komt zullen we meestal niet kunnen volstaan met een zaadbehandeling en zal een grondbehandeling nodig zijn. Zonder schadelijke gevolgen zullen we dit eerstdaags toe kunnen passen met een nieuw procédé en wel met reukloos H.C.H. THOLEN EN ST. PHILIPSLAND. De Coöp. Landbouwvereniging „Eiland Tholen", heeft nog wat zaaizaad beschikbaar voor hybride maïs voor toekomstige maïsverbouwers. Degene die dus in 1951 maïs wil verbouwen en nog geen zaaizaad bestelde, kon daar nog terecht. Daar het zaaizaad duur en schaars is, zal de Coöperatie het overtollige zaad, op 1 April weer door ver kopen naar elders, en is de kans op goed hybride zaaizaad verkeken. Met de opgave voor de silobouw komen we nog ver achter bij de andere eilanden. Schouwen Duiveland plaatste vorig jaar pl.m. 100 silo's, nu zijn er pl.m. 80 opgegeven. Walcheren heeft al 300 silo's en hier werden er pl.m. 40 opgegeven. Vorig jaar werden op Tholen en St. Philipsland 40 silo's gebouwd, terwijl er nu nog maar 16 silo's opgegeven zijn, waarvan 9 stuks bij boeren die reeds vorig jaar een silo namen. Onze Voorzit ter die toch zeker, van ons allen, wel het meeste afweet van de toekomstige veevoederpositie, liet vorig jaar 2 silo's zetten en bestelde er nu weer twee. Dit bedrijf beschikt dan over 100 kub. m siloruimte. Als U dit, kennende onze Voorzitter, nog niets zegt, dan breekt mijn klomp. SCHOUWEN EN DUIVELAND. Enkele percelen gerst, haver en vlas zijn inge zaaid. Wanneer wij dit vergelijken met b.v. Zuid- Beveland dan komen we tot de conclusie, dat onze grond nog lang niet gezond is. Want do reden dat wij nog zo weinig hebben gezaaid is niet ornaat we niet zitten te springen. Nee het komt alleen door dat onze gronden nog niet in staat van zaaiklaar- maken waren. De wetenschap begint steeds meer gelijk te krij gen, met haar uitspraak, het duurt minstens 7 jaar alvorens de grond weer in orde is. Wij gaan ons thans de vraag stellen, zal er nog niet eens 7 jaar bijkomen? Vorig jaar hebben wij wel eens de opmerking horen maken en misschien zelf ook wel uitgespro ken. De teelt van lucerne heeft op de zware grond weinig of niet gebaat. Integendeel, men meende zelfs, dat de structuur op dergelijke gronden slech ter was. Wanneer men thans de percelen bekijkt, waar b.v. najaar 1949 de lucerne is omgeploegd: dit zijn dan veelal percelen die in 1946 met lucerne zijn in gezaaid, dan ziet men duidelijk een betere struc tuur. Vooral percelen die ondiep geploegd zijn. De lucernewortel heeft enige tijd nodig gehad om haar goede werking te laten zien. Ik geloof dan ook te mogen concluderen, dat wij er dankbaar voor moeten zijn, dot destijds gead viseerd is, lucerne te gaan verbouwen. Naast de goede werking op onze gronden hebben we ook onze Groenvoederdrogerij aan deze teelt te danken. De vergaderingen van onze plaatselijke afdelin gen behoren thans weer tot het verleden. Vorige week vergaderden nog de Afd. Nieuwerkerk en Ouwerkerk. Nieuwerkerk had als spreker in haar midden de heer Ir. Smeenk van de Stichting voor de Land- ibouw, met als onderwerp de huidige Landbouw politiek, daarnaast iets over zijn Amerikaanse stu: diereis. Het was een zeer interessant betoog, met hier en daar, voor niet ingewijden, duistere punten. Ouwerkerk vergaderde zonder inleider, dit kan op zichzelf ook wel eens nuttig zijn, dan worden or dikwijls vrschillende problemen aan de orde gesteld die -mders blijven rusten. Bij de rondvraag kwam ook de silobouw naaf voren, het een en ander werd door de Voorzitter n^der toegelicht. Snr. memoreerde o.a. het initia tief van de Bedrijfsstudiegroep „Schouwen en Dui velend" tot het gezamenliik bouwen van gestorte silo's. Een stem uit de vergadering vond, dat de Lanbouwvoorlichtingsdienst wel wat laat kwam met haar propaganda voor silobouw, daar er in 1937 al één in de buurt was gebouwd. Het ant woord hierop zou kunnen zijn „Een zwaluw brengt nog geen zomer". Donderdag 15 Maart zijn 70 silo's aanbesteed en de aanvraag was inmiddels reeds ver daar boven, zodat zeer waarschijnlijk een tweede aanbesteding zal volgen. De silo-bouwers van buiten „Schouwen" zijn on getwijfeld benieuwd wat de prijs van deze 15 kub. m inhoudende silo's zijn. Ik pa het deze keer eens niet vertellen. In ons blad ziln reeds meermalen prijzen per kub. m of silo afgedrukt. Dit werkt m.i. totaal verkeerd, daar de kosten in zeer sterke mate afhankelijk zijn van de wijze van bewapenen, eet. „HET PLATTELAND IN ONZE HUIDIGE SAMENLEVING". Commissie van leiding: Ds. Bakker Oosterhesselen, Ir. Dieper, Groningen. Programma: Maandag 27 Aug., 's avonds: Opening door de cur susleider. Dinsdag 28 Aug., 's morgens: Vormen van platte landssamenleving door de eeuwen heen. Mr. Buurma (Groningen). 's Avonds: Boederijentypen. Ir. Dieperink, (Groningen). Woensdag 29 Aug., 's morgens: Industrialisatie en emigratie. Dr. Van der Wielen (Bikkeveen). 's Avonds: Landaanwinning en inpoldering. Donderdag 30 Aug., 's morgens: De betekenis van het platteland voor onze tegenwoordige maatschappij. 's Avodns: Streekliteratuur en volksmuziek. Vrijdag 31 Aug., 's morgens: Folklore. 's Avonds: Godsdienstig leven op het platte land. Zaterdag 1 Sept., 's morgens: Sluiting door de cur susleider. De folder welke meer uitvoerige mededelingen bevat, kan U worden toegezonden door de secreta ris, Ds. W. Knoppers, Barchemssweg 8, Lochem.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 3