SLUIT U;AANÜ ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAÜ OP DE ERE-GALERIJ ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. HET Dagelijks kunnen de Z. L. M.-leden van auto- en/of tractpr zich verzekeren tegen Het risico van wagenschade en wettelijke aansprakelijkheid bij de eigen Onderlinge Verzekerings-Maatschappij voor Motorvoertuigen der Z. L. M. SECRETARIAAT LANDBOUWHUIS, Goes. TERNEUZEN: Woensdag 28 Maart in Hotel „Des Pays Bas." WTSSENKERE: Woesndag 28 Maart in Café „De Kroon." MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht." ZIERIKZEEIedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau." THOLEN: Zaterdag 31 Maart in Hotel „Hof van Holland." MIDDELBURG: Donderdag 29 Maart in Café „De Vriendschap", van 24 uur. ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 31 Maart in Hotel „De Druiventros", van 1012 uur. Komt hier met Uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. Dat telkenjare in de maand Maart een groot aantal arbeiders op landbouwbedrijven in dienst zijn getreden, wordt gedurende deze maand wel door dit rubriekje bewezen. Onze gelukwensen gaan ditmaal uit naar: De heer N. van Loozen te Goes, welke niet min der dan 58 jaar in dienst is geweest op het bedrijf van J. J. Steur, welk (bedrijf tevoren stond onder W. Beije en A. Beije te Burgh. Voorts de heer Dingeman Bal, Bruinisse, welke 17 Maart 40 jaar in dienst is op het bedrijf van de heer P. L. Krepel te Bruinisse. Tenslotte gelden onze gelukwensen de heer Joh. Heijboer, die 35 jaar in dienst is geweest op het bedrijf van A. N. Steendijk (tevoren het bedrijf van A. J. Steendijk en K. Steur, Nieuwerkerk) werknemersorganisaties over een collectieve ar beidsovereenkomst voor het jaar 19511952. Daar deze onderhandelingen nog voortduren, kunnen nog geen nadere bijzonderheden worden vermeld. Over de collectieve arbeidsovereenkomst in de Tuinbouw is een accoord bereikt. Deze zal prac- tisch geen wijzigingen ondergaan. Bedrijfs-economisch onderzoek. Over dit onderwerp brengt een kleine commissie rapport uit van de door haar gehouden besprekin gen. Nog nader zal aan het Dagelijks Bestuur een nota worden toegezonden, waarna eventuele ver dere stappen ondernomen zullen kunnen worden. Streekplan Walcheren. Het rapport van de Commissie Grondgebruik van de Stichting voor de Landbouw, inzake het streekplan Walcheren wordt volledig door de ver gadering onderschreven. Het moet echter niet blij ven (bij 'n protest van de georganiseerde landbouw tegen dit streekplan, doch vooral ook de betrokke nen zelf zullen hun bezwaarschriften moeten in dienen. De Commissie Grondgebruik van de Stichting belegt, teneinde deze betrokkenen voor te lichten over de wijze waarop zij hun bezwaarschriften moeten inkleden, op Donderdag 29 Maart in Café „De Vriendschap" te Middelburg een vergadering, waartoe de besturen van de dorpsafdelingen zullen worden uitgenodigd. Het Dagelijks Bestuur spreekt de hoop uit, dat de besturen van alle dorpsafdelingen der Z. L. M. op Walcheren deze belangrijke bijeenkomst zullen bijwonen. Vraagpunten. Besproken wordt de gang van zaken van de be handeling van de door de Z. L. M. aan de afdelin gen rondgestuurde vraagpunten. Zo lijkt het wenselijk, dat er enige prijzen zullen worden uitgeloofd voor diegenen, die het beste de verschillende vragen beantwoord hebben. Voorts besluit het Bestuur, dat in de toekomst ook aan de leden door middel van een oproep in het Zeeuws Landbouwblad zal worden gevraagd eventueel vraagpunten voor de komende winter in te zenden, waaruit het Bestuur dan een keuze kan maken. Volgende vergadering. Besloten wordt de volgende vergadering te hou den op Maandag 23 April te Sas van Gent en daar aan een bezoek aan de Stijfselglucosefabriek vast te koppelen. ®verzic/H De nieuwe Regering heeft er geen gras over laten groeien, maar terstond enkele ingrijpende maatregelen afgekondigd. In de Regeringsverklaring werden reeds verschillende noodzakelijkheden opgesomd, die er alle op gericht zijn onze betalingsbalans met het buitenland sluitend te krijgen en de hoge binnenlandse uitgaven te bestrijden. Het eerste zal dienen te geschieden door versobering van ons ge hele volk, dat wil dus zeggen door een minder ver bruik en door de kapitaalsinvesteringen te gaan beperken. De Overheid zal hierbij zelve het voor beeld geven, hetgeen wel zal betekenen, dat op de openbare werken bezuinigd zal gaan worden. Dit laatste valt te betreuren, doch er is niets aan te doen. Het laatstgenoemde zal geschieden door ver mindering en gedeeltelijke afschaffing van de sub sidies, die thans nog in ruime mate uit de staatskas vloeien, door verdere bezuiniging op het overheids apparaat, hetgeen eindelijk eens tijd werd en door hogere belastingen, die reeds aangekondigd zijn. Al met al geen prettige vooruitzichten, waar wij als volk echter doorheen zullen moeten bijten. Vooral de overwinstbelasting zal ook zijn sporen drukken op het landbouwbedrijf, doch zolang geen nadere bijzonderheden bekend zijn moeten wij met een bespreking van deze nieuwe last wachten. Natuurlijk moet ons land zijn in de war geraak te financiën trachten te saneren, doch wij krijgen wel eens de indruk dat men bezig is met het slach ten van de kip met de gouden eieren. De thans aangekondigde maatregelen komen bijna alle geheel ten laste van het bedrijfsleven. Immers ook de afschaffing en vermindering van de subsidies op de verschillende producten, welke onmiddellijke prijsverhogingen van het brood, het bak- en braadvet, de margarine, de suiker en het veevoer ten gevolge hebben, zullen zeker leiden tot loonsverhogingen. De eerste vier producten behoren tot de eerste levensbehoeften van de mens en een prijsverhoging betekent dus een directe meerdere uitgave voor de gezinnen. De verhoging van de prijs van het vee voer brengt weer zijn consequenties mede ten aan zien van de vleesprijs, de melkprijs en de eierprijs en zal zodoende indirect drukken op de uitgaven van moeder de vrouw. Het spreekt vanzelve, dat de reacties op deze nieuwe maatregelen van de zijde van de grote ar beidersvakbewegingen fel zijn en de besprekingen over een eventuele loonsverhoging zijn dan ook reeds in het begin van deze week begonnen in de Stichting voor de Arbeid. Nu zal de nieuwe Rege ring de eerste vuurdoop ondergaan, want zou men de prijsverhogingen geheel opvangen door een loonsverhoging, dan komt van versobering niets terecht en dan zou het enige gevolg van een en ander alleen zijn een verdere aanzienlijke verzwak king van de positie van onze gulden. Het zal dus zaak worden de lonen met een min der percentage te verhogen dan dat der prijsstijgin gen. Wij weten heel goed, dat er op deze wijze een zwaar offer gevraagd wordt van een groot deel van ons volk dat het toch al niet breed heeft, doch de wel toe te stane loonsverhoging en de zwaardere belastingdruk zullen de winsten en de inkomsten van ondernemers en ondernemingen aanzienlijk drukken. Een categorie waar wel ernstige aan dacht aan besteed zal mogen worden zijn de oude mensen, die van kleine pensioenen of van hun in der tijd opgespaarde kapitaaltje moeten leven. De mensen, die vroeger hebben bijgedragen tot het welvarende Nederland en thans de dupe dreigen te worden van hetzelfde verarmde land. Wat de landbouwsector betreft, kan worden medegedeeld, dat de veevoedergrondstoffen per 1 April in prijs zullen worden verhoogd. Hoewel de dagbladen een en ander reeds hebben vermeld, laten wij hier toch het officiële persbe richt volgen. De Regering heeft in de Regeringsverklaring in de Tweede Kamer der Staten-Generaal op Zaterdag 17 Maart 1951 verhoging van prijzen van grondstof fen aangekondigd in verband met de vermindering van subsidies. Het Ministerie van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening maakt in aansluiting op de Regeringsverklaring bekend, dat deze prijs verhogingen eveneens betrekking hebben op vee voedergrondstoffen, zij het niet terstond. Met ingang van 1 April 1951 zal de prijs van voedergerst met ƒ7,65 per 100 kg worden ver hoogd, de prijs van voederhaver met 7,15 per 100 kg, voor voedermaïs 8,65 per 100 kg en voor mil let, sorghum en dergelijke producten 7,65 per 100 kg. Hieruit vloeit voort, dat met ingang van ge noemde datum voor de mengvoederindustrie de na volgende aankoopprijzen zullen gelden: voedergerst ƒ28,80, voederhaver 26,80, voedermaïs ƒ31,80, millet, sorghum en dergelijke producten 28,80 per 100 kg. De prijsverhoging voor vis- en diermeel zal 0,24 per procent eiwit bedragen. Dientengevolge zal de prijs voor diermeel op 0,99 per procent eiwit cn j voor vismeel op 1,per procent eiwit worden gesteld, eveneens ingaande per 1 April a.s. Zoals reeds is bekend gemaakt, blijven voor de eerste 50 grondstoffen, welke worden uitge geven op de M-serie, de oude prijzen van kracht. Hieraan is evenwel de voorwaarde verbonden, dat de einddata van aflevering en ontvangst, respec tievelijk 15 Maart en 1 April, inacht worden ge nomen. De prijsverhoging voor tarwe-afvallen, welke 5,50 per 100 kg bedraagt, zal van kracht worden, zodra de leveranties op de oude bonnen (de L.- serie) zijn afgewerkt; zulks is vermoedelijk op 8 April a.s. het geval, zodat omstreeks die datum de prijs voor tarwegrint en -zemelen 19,50 en voor tarwegries 21,50 per 100 kg zal zijn. De prijs voor de veekoeken zal eerst né het stal- seizoen worden aangepast. De prijsverhogingen voor de andere veevoedergrondstoffen zullen nader worden bekend gemaakt. Nadrukkelijk wordt erop gewezen, dat slechts na verloop van enige tijd aanpassing van de prijzen der mengvoeders aan de nieuwe grondstoffenprij- zen nodig is. Zoals men ziet zijn dit aanzienlijke verhogingen. Een aanpassing van de varkens- en eierenprijs zal wel niet kunnen uitblijven. Over de varkensprijs, die officieel wordt vastgesteld, zal stellig nog onder handeld moeten worden. De vraag, die zich bij dit alles voordoet, is hoe het nu moet met de binnenlandse tarweprijs. Deze komt hoe langer hoe meer in de eenzaam heid te staan. Nu de subsidies op het brood voor een groot deel worden afgeschaft, lijkt ons een aanpassing ook van deze prijs niet meer dan billijk. De Nederland se Regeringen na de oorlog hebben steeds gespecu leerd op een daling van de wereldmarktprijzen en hebben van Nederland een goedkoopte-eiland ge maakt. Hiervoor was veel te zeggen, doch de wereldsituatie heeft zich geheel anders ontwikkeld, dan men kon denken, en thans is het ogenblik aan gebroken, waarop deze goedkoopte-politiek over boord is gezet. Een aanpassing is nodig, doch dan is het ook maar beter ook de binnenlandse tarwe prijs wat beter aan te passen. Wanneer de georganiseerde landbouw met de Overheid het gesprek zal openen over de verhoging van de kostprijzen, die voortvloeit uit de reeds ge troffen maatregelen en uit de zeker komende loons verhoging, ware het wenselijk, dat men aandacht besteedt aan de vreemde situatie, waarin de tarwe langzaam maar zeker is geraakt. Tenslotte nog een enkel woord over de Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie in de landbouw, die zoals men weet met de letter P. B. O. wordt aangeduid. De Wetgevingscommissie van de Stichting voor de Landbouw, die op 7 Februari een aanvang heeft gemaakt met de behandeling van de antwoorden der zes organisaties (zoals bekend betreft het hier de drie Centrale Landbouworganisaties en de drie Landarbeidersbonden die in de Stichting voor de Landbouw samenwerken) op de rondgezonden concept Algemene Maatregel van Bestuur tot in- instelling van een Bedrijfschap voor de Landbouw, heeft na een zestal vergaderingen haar werkzaam heden in dit opzicht voltooid. Het resultaat van de overwegingen der commissie wordt thans voorge legd aan de zes organisaties. Indien deze zich met de conclusies der commissie verenigen hetgeen rond 1 April bekend zal zijn bestaat over de vormgeving van de P. B. O. in de landbouw tussen de zes centrale organisaties overeenstemming. Het Kon. Nederl. Landbouw Comité zal zich in de deze week te houden vergadering van het Hoofd bestuur definitief uitspreken over de inhoud van deze Algemene Maatregel van Bestuur. Kan men zich met de uiteindelijke tekst verenigen, dan be staat de kans, dat dit nieuwe lichaam er volgend jaar zal zijn en dan in de plaats zal treden van de Stichting voor de Landbouw. S. Iedere belanghebbende kan bezwaren indienen. De dagbladen publiceerden reeds ruim een week geleden de voornaamste bezwaren van de landbouw tegen het ontwerp streekplan-Walcheren, zoals die werden geformeerd door de Commissie Grondge bruik van de Stichting voor de Landbouw. Wij menen, dat we hier niet nader op terug hoeven te komen en willen volstaan er op te wijzen dat hier door deze commissie een diepgaand stuk werk is verricht. Doch dit officiële geluid alleen zal weinig uit richten en zal als het ware in de lucht hangen,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 2