oj ersccmmuniqué £ureka ZATERDAG 24 MAART 1951. D D l Jj B U R G WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LAND" TWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen van het K.N.L.C. D. J. VAN DER HAVE No. 2063. Frankering bij abonnement: Terneuzen voer r 39e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent, minimum per advertentie 1,50. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. ABONNEMENTSGELD: voor niet-leden van deze orga- saties bedraagt 10,per jaar. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. UIT VERSLAG Opening. De Voorzitter, Ir. M. A. Geuze, opent de verga dering met een hartelijk woord van welkom tot de aanwezigen. Mededelingen. De vergadering bespreekt in de eerste plaats de Regeringsverklaring, waarin verschillende maat regelen worden afgekondigd, die het doel hebben om de grote financiële en economische moeilijk heden, waarin ons land is geraakt, het hoofd te bieden en tevens de consequenties voor de land bouwsector. Verwacht kan worden, dat er verschillende be lastingen omhoog zullen gaan en nieuwe belastin gen, waaronder een zogenaamde oorlogswinst- belasting zal worden ingevoerd. Daar hier nog te weinig van bekend is, worden er geen nadere conclusies getrokken. Voorts wordt medegedeeld, dat de subsidies die nog op verschillende producten door de Regering gegeven worden, voor een gedeelte afgeschaft en voor een ander gedeelte verminderd zullen worden, waardoor het totaal-bedrag, dat op het ogenblik tot ibijna 450 millioen gulden is opgelopen, verminderd wordt tot ongeveer 175 millioen gulden. Subsidie op veevoer. Ook is het besluit gevallen om een groot gedeelte van de subsidies op veevoer af te schaffen, zodat een aanzienlijke prijsstijging van dit product is veroorzaakt. Wel kan op de oude bonnen nog' voor de oude prijs worden gekocht, maar daarna zal vooral het graan in prijs stijgen, terwijl voor de veekoeken de subsidie gehandhaafd schijnt te blijven. Het vermoeden lijkt gewettigd, dat het vrije voer deze prijsstijging zal meemaken, doch dan echter maar gedeeltelijk, of misschien de vorige weken reeds heeft meegemaakt. De lonen. Aangezien ook de subsidies op margarine, brood en bak- en braadvet voor een groot deel worden afgeschaft, zoals dit reeds met de suiker het geval is, kan men verwachten, dat er op de Regering een grote druk zal worden uitgeoefend, teneinde loons verhogingen af te kondigen. Besprekingen tussen Overheid en de Stichting' voor de Arbeid zijn over dit onderwerp reeds aan de gang. Men zal vanzelfsprekend de invloed van de prijsverhogingen op het gehele levenspeil eens nader moeten bezien, alvorens men een percentage voor een loonsverhoging kan vaststellen. De ver sobering, die van ons volk geëist wordt, zal met zich brengen dat dit percentage lager zal moeten zijn dan dat van de stijgingen van de kosten van het levensonderhoud. Tevens zal een investeringsibeperking toegepast worden, waartoe de Overheid het voorbeeld zal dienen te geven. Maximumprijzen consumptie-aardappelen. Op een onderhoud met de Minister werd gespro ken over de onbevredigende toestand inzake de maximum-aardappelprijzen en de gevaren die daar uit voortvloeien voor inkrimping en kwaliteitsver vlakking van de oogst 1951. Indien de Minister-politiek geen mogelijkheid ziet dit stelsel af te schaffen, werd aangedrongen op een verruiming van dit prijzenstelsel, b.v. mi nimum-prijzen- en maximumprijzen in het najaar van resp. 5 en 11 cent, met maximumprijzen verder Jan. 12 et, Febr. 13 ct. en daarna per maand een halve cent oplopend. Be gerstlevering. In verband met vele vragen die ons daarover de vergadering van het Dageiyks Bestuur der Z. L. M., gehouden op 19 Maart 1951 te Goes. bereiken, wijzen wij er op, dat zij, die minder dan 1 ha gerst zullen verbouwen, onder alle omstan digheden vrij zijn van gerstlevering. Verbouwt men daarnaast meer dan zijn vrijstelling voor haver, dan moet men van dit meerdere leveren. Zo gauw men meer dan 1 ha gerst gaat verbouwen (aange nomen dus dat er geen vrijstelling van tarwe tegenover staat), valt men voor de volle opper vlakte in de aanslagregeling. De vergadering bespreekt nog uitvoerig de mo gelijkheden voor de brouwgerst en een eventuele regeling, waarover overigens nog niets bekend is. Tevens was de vergadering van mening, dat vooral t.o.v. de tarweprijs en de prijs voor de in te nemen gerst aangedrongen zal moeten worden op een volledige doorbetaling van de komende kosten stijgingen, aangezien deze producten toch reeds worden ingenomen tegen een ten opzichte van de wereldmarktprijs zeer iage prijs. Het stro. De stro-inkoopcombinatie voor de fabrieken in het Noorden des lands maakte voor de komende oogst reeds prijzen bekend voor buitenstro van: Gerst ƒ40,haver ƒ45,rogge-tarwe ƒ50, binnenstro 5,hoger. Voor 't Zuiden lijkt dus ook na aftrek van de vracht nog een goede prijs mogelijk. Oorlogsschade. De Adviseur voor Oorlogsschade van de Sticn- ting voor de Landbouw hield tot nog toe in Zeeland 5 zitdagen, waar 86 bezoekers kwamen. Er zij nogmaals op gewezen, dat men bij boven genoemde functionaris veel inlichtingen kan ver krijgen. Uitvoer naar Duitsland. Het is in de laatste maanden wel gebleken, dat de Nederlandse betalingsbalans met het buitenland geen sluitend beeld meer te zien geeft. Ook West- Duitsland zit ten aanzien van ditzelfde feit in grote moeilijkheden en hieruit zijn de beperkingen van de invoer te verklaren, die dit land de laatste we ken heeft afgekondigd. Vooral de groenten- en fruitsector in Nederland ondervindt van dit invoerverbod zeer ernstige schade. Gehoopt mag worden, dat een uitwegi ge vonden kan worden. Van 1 April1 Juni is volgens het allerlaatste bericht de gehele groenten-import door Duitsland stopgezet. Strocellulosefabriek. Naar aanleiding van een vraag uit de vergade ring, wordt medegedeeld, dat de plannen om in Zeeland te komen tot de oprichting van een stro cellulosefabriek nog niet geheel van de baan zijn, zij het wellicht op een andere basis dan voorheen is geprobeerd. Tuinbouw. Medegedeeld wordt, dat de Afdeling Tuinbouw van het K.N.L.C. zich in haar laatste bestuursver gadering heeft beraden, welke maatregelen er ge nomen dienen te worden om de moeilijkheden in de groentesector het hoofd te bieden. Het ligt in de bedoeling om op korte termijn in een speciaal daarvoor bijeen te roepen Algemene Vergadering een duidelijk standpunt in dezen in te nemen. De Minister zal een steunmaatregel voor prin- cessebonen oogst 1950 nog overwegen. riet Hoofdbestuur van het Kon. Ned. Landbouw- Comité heeft in zijn vergadering van 22 Maart j.l. de huidige zorgwekkende sociaal-economische toe stand van Nederland besproken en hierover de vol gende publicatie aan de pers doorgegeven: De vergadering is tot de conclusie gekomen, ge zien het doel, n.l. gezondmaking van de financieel- economische positie van Nederland, behoud van volledige werkgelegenheid, zekerheidstelling voor de toekomst van de sociale uitkeringen en verbete ring van de West-Europese samenwerking, in het algemeen dus waarborging van een goed welvaarts peil, een eventuele loonsverhoging geen wezenlijke oplossing betekent, tenzij tegelijkertijd met alle kracht het volgende wordt overwogen en na ge streef d: 1. Men dient zich niet in verwarring te laten brengen door de uit de huidige oorlogspsychose ontstane prijsstijgingen. Nederland zal moeten blijven exporteren en dit kan weer zeer spoedig betekenen goedkoop exporteren. 2.' Over de gehele linie moet versobering plaats vinden in de levensgewoonten van ons volk. Luxe zal moeten verdwijnen. Dit kan op aller lei manieren worden bereikt: door belasting verhoging, beperking van de invoer en van de productie van luxe-goederen, geen witte brood, enz. 3. Krachtige actie moet worden gevoerd voor een juiste voorlichting en toepassing van een doel matiger besteding van het gezinsinkomen. Hier ligt voor alle categoriën, dus ook voor de ar beidersorganisaties een uiterst belangrijke taak. 4. De lasten moeten billijk worden verdeeld over de verschillende bevolkingsgroepen. Daarom moet een nauwkeurig onderzoek worden inge steld naar het huidige levenspeil dezer groepen. 5. Een dringend beroep moet worden gedaan op alle werkgevers en werknemers om te streven naar verhoging van de nationale productie, mede door een inpassen van een verantwoord landbouwproductie-schema. 6. De huidige nood van de tuinbouw moet worden gezien als een nationale zaak. 7. De bevolking mag zich niet laten leiden door de vrees voor een toeneming van het commu nisme, omdat dit in wezen betekent een zwich ten voor terreur. Wat de fruitafzet betreft kan worden mede gedeeld, dat in het zojuist afgesloten handelsver drag met Frankrijk voor het eerste halfjaar van 1951 'n post van 3.000.000 kg appelen is opgenomen. Overigens verloopt de fruithandel met België zeer onbevredigend. In het algemeen minderen de fruitvoorraden in Nederland geleidelijk. Door middel van reclame wordt de afzet van de oude oogst bevorderd. Werkgeversbelangen. Mededeling wordt gedaan van de stand van zaken bij de onderhandelingen tussen de werkgevers- en KONINKLIJK KWEEK BEDRIJF EN ZAADHANEEL KAPELLR-BIEZELINGE. de groenkraag voederbiet met zeer hoge voedingswaarde.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1