Noord-Brabantsche Mi^van Landbouw De „Wervelwind"* Motorverstuiver De „Wervelwind" Verstuiver - Vernevelaar KRING OOST-EN MIDDEN-BRABANT VERPACHTING BOERDERIJEN IN DE NOORDOOSTPOLDER. EEN BELANGRIJK JUBILEUM. VOOR DE DAMES. AFD. HILVARENBEEK VAN DE NED. BOND VAN PLATTELANDS VROUWEN. Aan alle leden van de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw. De Kring Oost- en Midden-Brabant der Noord- Brabantse Maatschappij van Landbouw, zal op Woensdag 28 Maart a.s., des voormiddags om 10 uur, een LEDENVERGADERING houden in Café „De Korenbeurs," Markt, te Eind hoven. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Mededelingen. 4. Inleiding door de heer J. M. van Bommel van Vloten, Voorzitter der V. C. S., en Ir. M. A. Geuze, Algemeen Voorzitter der Z. L. M., over: „De toekomstmogelijkheden voor de suiker bietenteelt voor Oost- en Midden-Brabant." 5. Pauze. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. Namens het Bestuur, C. DE ZEEUW, Voorzitter. J. M. v. d. WEELE, Secretaris. De Directie van de Wieringermeer (Noordoost- polderwerken) te Zwolle is voornemens dit jaar een aantal gemengde en akkerbouwbedrijven in de Noordoostpolder te verpachten, voor de gronden ingaande 1 November 1951 en voor de gebouwen 1 Mei 1952. Gegadigden hiernaar moeten met de exploitatie van een landbouwbedrijf goed bekend zijn en op 1 November 1951 de leeftijd van 26 jaar hebben bereikt, doch die van 50 jaar niet hebben overschre den. Aanmelding als gegadigde moet uitsluitend per briefkaart (naam en adres in blokletters) en vóór 31 Maart 1951 geschieden bij voornoemde Directie, Postbus 56 te Zwolle. Omstreeks half April zullen nadere mededelingen aan de gegadigden worden verstrekt. Persoonlijk bezoek kan niet worden ontvangen. De Directeur van de Wieringermeer, (Noordoostpolderwerken) Dr Ir S. SMEDING. DE BOND VAN FOKVERENIGINGEN BESTAAT 40 JAAR. Op 8 Maart 1911 werd uit de toen reeds bestaan de fokverenig'ing „Noord-Brabants Eersteling" te Zevenbergsen Hoek, de „Wouwse" te Wouw, de „Vinkenbroekse" te Roosendaal, de „Vooruitgang" te Klundert, en de fokvereniging te Fijnaart, de Provinciale Bond van Fok verenigingen (zwartbont veeslag) voor Noord-Brabant opgericht. Werd be gonnen met in totaal 80 fokkers, thans telt de Bond 50 aangesloten fokverenigingen met in totaal 2450 fokkers. Dit bijzondere feit van het 40-jarig bestaan werd op 14 Maart j.l. in Café „Modern" te Breda in een buitengewone ledenvergadering herdacht. Bijzondere vermelding verdient het feit, dat de heer Adr. Bax te Zevenbergsen Hoek vanaf de op richting gedurende deze 40 jaren voorzitter is ge weest. Van de mede-oprichters zijn nog in leven de heren Ant. Korteweg te Zevenbergen en P. J. Eist te Wouw. Op de buitengewone ledenvergadering werd door de voorzitter een overzicht gegeven van de geschie denis van de Bond gedurende 40 jaren. Aan de voorzitter werd een huldeblijk aange boden voor alles, wat hij gedurende deze periode in het belang van de rundveefokkerij in Noord-Bra bant heeft gedaan. Tot slot werd de nieuwe Maro-rundveefilm ver toond. Ook vanaf deze plaats past een woord van hulde aan het adres van de heer Bax voor de kundige en ambitieuze wijze, waarop hij steeds de belangen van de rundveefokkerij in onze provincie heeft ge diend. Belangrijk nieuws voor alle plattelandsvrouwen in Noord-Brabant. In zeer vele bladen heeft men reeds kunnen lezen over de reizende Modeshow, welke begin Februari in Alkmaar een aanvang nam en een be zoek zal brengen aan minstens één stad in elke provincie. Deze show wordt georganiseerd door de Neder landse Bond vin Plattelandsvrouwen en streeft er naar een practische voorlichting te geven voor juiste en doelmatige kleding ten plattelande. In totaal zullen ongeveer 40 modellen getoond wor den, waaronder zomerjurken, schorten, overall's,- olouses en rokken, mantelpakken, deux-pièces, enz. De leden van de Bond fungeren als mannequins. Niet alleen kleding, maar ook schoeisel, huid cn haarverzorging staat in 't middelpunt der belang stelling. Plattelandsvrouwen van Noord-Brabant, laat deze unieke kans niet voorbijgaan wanneer de show in Breda arriveert. Deze tentoonstelling leert U zien, dat men in het dagelijkse werk practisch èn gezellig gekleed kan gaan. De tentoonstelling wordt gehouden van 28 tot en met 30 Maart In ,,'t Zuid", Grote Markt te Breda. Toegangsbewijzen k f 1,50 aan de kassa verkrijgbaar. Opening Woensdag 28 Maart om 2 uur n.m., aanvang shows 16,30 uur en 19,30 uur. Donderdag 29 Maart, aanvang shows 10 uur v.m., 13 uur n.m., 16 uur n.m., en 19 uur n.m. Vrydag 30 Maart, aanvang shows 10 uur v.m., 13 uur n.m., en 16 uur n.m. Reeds vele dames hebben-een kaart gekocht, in de eerste plaats de leden van de Bond in Bra bant, maar ongetwijfeld zijn er nog vele die graag naar Breda willen komen, naar deze kledingten- toonstelling met modshow, die in de vooraf gaande steden zo'n enorm succes werd en buiten gewoon goed aan de verwachtingen voldeed. Wat U getoond wordt in 't Zuid, is zeker een reis naar Breda waard, al was het alleen maar de eigen sfeer, doordat vele Brabantse dames als manne quins fungeren en diverse andere taken verrichten, die een show doen functionneren. We weten, dat er nog verscheidene zijn, die voor een kaart in aanmerking komen! Laat u deze kans niet voorbij gaan, en wij raden U aan, komt U één dezer dagen in Breda, bij 't Zuid kunt U zich vanaf Donderdag 22 Maart van kaarten voorzien. De Prov. Kleding Commissie in Noörd-Brabant, Mej. MOELKER, Secretaresse. Ook de dames zitten op het verenigingsgebied niet stil en ontplooien de nodige activiteit. Zo werd op 20 Maart j.l. te Hilvarenbeek een afdeling van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen opgericht. Het initiatief tot het bijeenroepen werd genomen door de heer W. Staal, voorzitter van de Afd. Hil varenbeek der N.B.M.L., die met een inleidend woord de spreeksters mej. Nelemans en mevr. Mo lengraaf f, leden van 't Prov. Bestuur van de Bond, inleidde. Door beide spreeksters werd verteld over het landelijke en internationale werk van de Bond. Na de hierop volgende gedachtenwisseling gaven zich 18 nieuwe leden op en werd besloten ter plaatse een vereniging te vormen. Als voorlopig bestuur werden gekozen: Mevr. Gijssels, Mevr. Gom bert en Mevr. Den Hartog. We hopen dat deze „zuster"-afdeling evenveel activiteit zal vertonen als de Afdeling Hilvaren beek der N.B.M.L. Br^vo Bond van Plattelands vrouwen, welke plaatsen in Midden- en Oost-Bra bant volgen in dezen het voorbeeld van Hilvaren beek? Toen wij de vorige week ten huize van onze secretaris de boeken en de verdere paparassen con troleerden, werden wij getroffen door twee dingen. Allereerst hoe broodnodig het wis, dat onze orga nisatie, een behoorlijke kantoorruimte erbij kreeg. Gelukkig is hierin nu voorzien en we geloven dat we nu eens niet onze secretaris onze dank moeten brengen, maar vooral mevrouw Korteweg. Wat die in de afgelopen jaren voor een gesjouw en drukte in haar woning heeft meegemaakt en hoe vaak zij haar woonkamer disponibel heeft gesteld voor onze lden, is niet nodig. Heus, mijne heren, zij die het genoegen hebben gehad gast te zijn ten huize van de familie Korte weg, weten wat ik bedoel. Ik geloof dat ik namens U allen mag spreken, wanneer ik ons aller dank hiervoor betuig. Ten tweede, leden van de Noord Brabantse Mij van Landbouw, er moet wat gaan ge,beuren, want anders wordt de taak voor het secretariaat te zwaar. Wij mogen naast het afschuiven van onze diverse moeilijkhden op de heer Korteweg, deze ook nog eens niet gauw opschepen met financiële zorgen. Wat toch is het geval? De administratieve en rpresentatieve werkzaam heden nemen hand over hand toe. Naast de ver- merderde werk-prestatie die dit vraagt en waar tegen ons secretariaat gelukkig blijkt opgewassen, verhogen deze werkzaamheden in niet geringe ma te de onkosten. Ons Landbouwblad wordt duurder, drukkosten, telefoon, sociale lasten, reiskosten, ja alles wordt duurder. Ach, we weten het immers uit eigen ervaring, maaren nu neem ik mezelf als voorbeeld, ik heb me geen moment gerealiseerd, dat hoewel we dagelijks aan de lijve ondervinden, dat alles duur- deder wordt, dit ook voor onze organisatie het geval is. Dus moeten er middelen worden beraamd om on danks alles een batig saldo te houden, althans geen tekort te gaan kweken. We weten wel, dit is een bestuurskwestie, maar 't is dunkt me wel eens nodig dit ook van ons te horen. Er zijn twee methodes om een nadelig saldo te ontlopen. Ten eerste: de uitgaven verlagen of ten tweede de inkomsten verhogen. Een combinatie van beide is natuurlijk ook mo gelijk. Wij hebben nu ongeveer 1300 leden en practisch allemaal zijn we zo langzamerhand, er wel van doordrongen dat we niet alleen door betalen van onze contributie er mee klaar zijn. Immers het lid maatschap van een vak-organisatie is tegenwoor dig geen luxe maar 'n dringende noodzaak. Ht is toch heel wat anders contributie te (betalen voor een sport- of amusements-vereniging of voor een vak-vereniging. Realiseren wij ons dat allemaal wel? Als ik de contributie eens onder elkaar zet van b.v. de K.N.A.C. ƒ40,per jaar. De Jagersvereniging 10,per jaar. De Voetbalvereniging ƒ10,per jaar. En ik zet hierbij eens wat de gemiddelde contri butie van een arbeider aan zijn vak-vereniging is, n.l. tussen 30,en 35,dan is de gemiddelde contributie van onze vakvereniging toch wel heel weinig. En dit terwijl wij zonder vakorganisatie niet kunnen, het is en het wordt zeker, voor alle maal een dringende noodzaak. Ons voorstel aan het bestuur moet luiden naast de grootst mogelijke en weloverwogen zuinigheid, zodat de uitgaven ondanks verhoogde kosten, zo i weinig mogelijk zullen stijgen, moet er een contri- 1 butie-verhoiging worden ingevoerd cn medeleden... een actie tot werving van meer leden. In ons ge west behoren nog zeker ruim 500 boeren lid te wor den van de Noord-Brab. Mij van Landbouw. Die 500 iboeren die krachtens hun overtuiging in de Noord-Brab. Mij van Landbouw thuis horen, moeten er ook in komen. En daar moeten we ge zamenlijk voor zorgen. Indien dit gebeurde was een contributie-verla ging mogelijk. Dus Noord-Brab. Mij'ers doet eens even Uw best en verjeet voor een dag of avond eens een vrije, zelfstandige en misschien ook wel een beetje ego centrisch denkend boer te zijn, maar weest voor een een asquisiteur voor Uw eigen Landbouwvereni- ging en haalt Uw vader, broer, neef, oom, vriend of buurman die, nog geen lid is, over om lid te wor den. Weest dus voor een dag eens allereerst en alleen actief lid van de Noord-Brab. Mij van Landbouw. Zeker gepaste trots en zelfstandigheid zijn sie-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 10