urcha ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD D. J. VAN DER HAVE 'conomisch-T échjtolr i voor Zt-Ah MIDDEh\ No. 2062. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 17 MAART 1951. 89e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z L M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigtngen Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent minimum per advertentie 1,50. Reëaeöe: Secretariaat der TL L. M. Landbouwhuis, Goes - TaL 3345. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent minimum par advertentie 1,50. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/fc Firma P. J. VAN DE SANDK te Terneuzen of aan het Land bouwhuis te Goes. (Bverzic/H Eindelijk heeft ons land dan weer een Regering. In deze internationaal zo gespannen tijd is een stuurloos schip van staat een van de gevaarlijkste dingen en het is daarom verheugend, dat aan de lange en moeilijke crisis een einde is gekomen. Er ligt zeer veel dringend werk te wachten, want de gaten op onze buitenlandse betalingsbalans en op onze binnenlandse begroting moeten nodig ge dicht. Men kan dan ook verschillende maatregelen van minder aangename aard tegemoet zien. Enkele daarvan zijn reeds getroffen, waarbij wij denken aan de verhoging van de suikerprijs. Verschillende andere producten zullen nu spoedig volgen. Hierbij komen in de eerste plaats in aanmerking die levens behoeften, waarop de Regering aanzienlijke subsi dies verstrekt. Door deze gedeeltelijk of geheel af te schaffen stijgen de prijzen en men bereikt, dat de uitgaven van de Staat verminderen en dat het verbruik van deze producten eveneens vermindert mits geen loonsverhogingen worden toegestaan. Nu zal dit laatste wel een onmogelijkheid blijken en er zullen zeer zeker na de prijsverhogende maatrege len onmiddellijk looneisen komen, waarvan de bil lijkheid ook moeilijk ontkend kan worden. Doch wil men de twee bovengenoemde gaten werkelijk stop pen, dan zal toch de loonsverhoging achter moeten blijven bij de prijsstijging. Wij gaan dus niet alleen een materieel moeilijk tijdvak tegemoet, doch zeker ook een sociaal. Van het nieuwe Regeringsteam zal dan ook zeker veel wijsheid gevergd worden en veel kracht. Mogé hen deze wijsheid en deze kracht ge schonken worden opdat ons zo dierbare vaderland er wel bij vare. Wat de samenstelling van de Regering betreft, is voor onze bedrijfstak natuurlijk in de eerste plaats van belang, dat Minister Mansholt blijft. Het zij ons in de eerste plaats vergund deze be windsman van deze plaats geluk te wensen met de herbenoeming. Het grote voordeel is, dat hij een ervaren man is geworden op deze post. Minister Mansholt heeft zich in de jaren van zijn hoge ambt een goede plaats in de landbouw verworven. Alhoe wel er natuurlijk verschillende malen verschil van mening is geweest tussen hem en de georganiseer de landbouw, ofschoon hem dikwijls ernstige critiek niet bespaard is gebleven, menen wij dat de land bouwsector zich gelukkig mag prijzen dat het Ministerie van Landbouw weer onder zijn leiding komt. Vooral zijn volledige bereidheid alle zaken te bespreken met de georganiseerde landbouw en tevens de vele spreekbeurten, die hij vervulde op boerenvergaderingen, hebben ertoe medegewerkt beter begrip te wekken voor zijn soms afwijkende standpunten. Maar wij zijn er van overtuigd, dat de boerenstand in Minister Mansholt een warm ver dediger van haar belangen heeft in Ministerraad en andere hoge colleges. Het regeren wordt hem overigens niet gemakkelijker gemaakt, daar hij een zijner allerbekwaamste ambtenaren heeft moeten afstaan, namelijk de Directeur-Generaal van de Landbouw, thans Zijne Excellentie Ir. C. Staf. Ook de heer Staf wensen wij geluk met zijn hoge benoe ming en wij hopen slechts dat voor hem een gelijk waardig plaatsvervanger gevonden kan worden. Wat de overige zetels betreft zijn Financiën en Sociale Zaken in dezelfde handen gebleven. Het moet ons van het hart, dat dit ons een weinig be nauwd. Men kan bepaald niet beweren, dat juist door deze twee bewindslieden de zo hoog nodige zui- nigheid is betracht. En er was al veel eerder heel wat te bezuinigen geweest, waardoor ons land er zeker minder slecht zou hebben voorgestaan dan thans het geval is. Geen van beiden zijn er ook in geslaagd de belastingen en de sociale heffingen op een eenvoudige, weinig kostbare wijze op te leggen, doch hebben daarentegen een soort labyrinth van maatregelen ontworpen, waar een normaal mens niet meer uit wijs kan worden en dat aan uitvoe ringsorganen en contröle-organen een macht geld kost. Voorts zien wij optreden een nieuwe Minister van Verkeer en Waterstaat. Het is slechts te hopen, dat deze de chaos in de Verkeerswetgeving, die ook al weer geweldig kostbaar is en die onder zijn voor ganger tot stand kwam, ongedaan zal maken. Zoals de landbouwsector de laatste weken gehinderd wordt met bekeuringen voor rijbewijzen, waar nie mand het rechte van schijnt te weten, voor werk tijdenboekjes, die iemand, die op een tractor rijdt, hebben moet, maar niet kan krijgen omdac hij geen rijbewijs heeft (en dit heeft hij niet nodig!) voor het ontbreken van rijvergunningen, die niet afge geven worden aan meerdere bezitters van één trac tor (en wij dachten nog wel dat dit economisch was en deviezen uitspaarde!) is gezakt beneden alle peil van redelijkheid. Is er nu in Nederland niets be langrijker aan de orde? Lopenlijk dus zal de nieuwe bewindsman hier ingrijpen. Wij zitten inmiddels alweer half Maart en het zaaien is begonnen. Nog is het geweldig nat, vooral door de in het begin van deze week rijkelijk gevallen regenwater. Wel is de structuur door de nachtvor sten van de voorlaatsteweek in vele gevallen ver beterd, doch een droge periode zou thans zeer wel kom zijn. De winter ligt achter ons en daarmede practisch ook de tijd van de vele afdelingsvergaderingen met hunne inleidingen, filmvertoningen enz. Wij heb ben het genoegen gehad in vele afdelingen van onze aloude Z. L. M. het woord te mogen voeren en kun nen opmerken, dat de opkomst over het algemeen bevredigend is geweest, al zijn wij natuurlijk nog ver van de 100 af. Maar dit zal wel een onbereik baar ideaal zijn. Ook van de winter is dus weer ge zaaid, alleen figuurlijk gesproken dan. Hopenlijk zijn ook de thuisblijvers even overtuigd van het nut van organisatie als zij die trouw ter vergadering komen. Eigenlijk moest geen enkele boer, groot of klein, zich afzijdig houden van de landbouworga nisatie. Late men in de eerste plaats bedenken wat de Z. L. M. in haar nu bijna 110-jarig bestaan reeds voor de Zeeuwse landbouw heeft tot stand gebracht. Late men in de tweede plaats eens bij zich zelve nagaan wat de Z. L. M. thans aan zijn leden biedt en welke mogelijkheden er voor de leden zijn om op vele gebieden door de eigen organisatie gehol pen te worden. Late men tenslotte zich eens besef fen, wat de boerenstand in onze tegenwoordige in gewikkelde maatschappij, waar elke bedrijfstak aaneengesloten zich de beste plaats tracht te ver schaffen, had te betekenen indien er geen hechte boerenorganisatie was. En dat alles voor een con tributie, die zeer laag is vergeleken bij wat anderen moeten betalen. Wie zich dit goed realiseert, be dankt niet wegens soms persoonlijke kwesties, doch weet zich lid van het grote geheel. En hebt II, trouwe leden soms buren in Uw nabijheid, die zich menen afzijdig te kunnen houden, somt hen dan eens op welke voordelen organisatie biedt. Misverstand. Wanneer men bijna wekelijks een Overzicht schrijft, is het begrijpelijk, dat er wel eens een mis verstand over het geschrevene ontstaat. Zo schre ven wij enkele weken geleden, dat de geïnundeerde gebieden nog steeds te kampen hadden met struc- tuurbederf van de grond en dat dat na deze natte winter goed te zien was. Wij schreven vervolgens, dat Landbouwherstel hier eigenlijk nqg een taak had, daar de grond in de vroegere toestand diende te worden terugge- bracht, maar dat er geen geld meer was. OOSTBURG: Woenscdag 21 Maart, in Café „De Windt". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau'' ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. MIDDELBURG: Donderdag 29 Maart in Café „De Vriendschap", van 24 uur. ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 31 Maart in Hotel „De Druiventros"', van 10—12 uur. Komt hier met Uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. Nu wordt ons door een lezer uit Walcheren ver weten, dat wij het juist zouden vinden, dat de ge ïnundeerde gebieden geen verdere huip, b.v. in de vorm van het verstrekken van tgips, meer krijgen. Dit is natuurlijk niet onze mening en wij kunnen het in ons eerste betoog ook niét lezen. Het is juist een van de treurigste onrechtvaardigheden van de laatste tijd, dat de oorlogsslachtoffers geen volledi ge vergoeding hebben gekregen. Wij hebben alleen betoogd, dat er volgens de huidige Regerings opvat ting geen geld voor is. Maar dat dit billijk zou zijn, zal niemand, die de nood van de gedupeerden kern, durven beweren. Wij halen dit geval slechts aan, omdat wij ver heugd zijn over de reacctie van ons lid op Walche ren. Het bewijst ons, dat men het Zeeuwscch Land bouwblad leest en tevens, dat men van zijn hart geen moordkuil maakt. Wanneer men wekelijks met een blad van 12 pagina's uitkomt, zal het zeker wel eens voor komen, dat men het met iets niet eens is. Schrijf ons dit gerust. Wij kunnen ervan leren en er ont staat zodoende nauwer contact en beter begrip. En juist dat hebben wij in een 'grote organisatie als de Z. L. M. hard nodig. En thans nog enkele berichten, die de lezer eveneens zullen interesseren. Gemiddelde pachtprijzen naar Landbouw gebieden. In het pachtjaar 1949/1950 weder om een geringe staging. Blijkens het Statistisch Bulletin no. 22 van het. Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de gemid delde pachtprijzen van in het pachtjaar 1949/1950 (1 Juli 194930 Juni 1950) gesloten overeenkom sten in het algemeen wederom iets gestegen, Over geheel Nederland genomen bedroeg deze stijging t.o.v. het pachtjaar 1948/1949 voor boerde rijen gemiddeld 3,per ha, n.l. van 99,op 102,voor los bouwland 1,(van 87,op 88,per ha), voor los grasland 2,(van 90,- op ƒ92,per ha) en voor tuingrond (tuinderijen en los tuinland) 14,(van 267,op 281, per ha). KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANEEL KAPELLE-BIEZELINGE. de groenkraag voederbiet met zeer hoge voedingswaarde.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1