cSouoDplan en JlrGeiósvocrzienincj in 1951 ZITDAGEN L BOEKHOUDBUREAU voor Zeeland MIDDELBUFO- ZATERDAG 10 MAART 1051 WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD ZTTDAGEN SECRETARIAAT 7 L. M. D. J. VAN DER HAVE No. 2061. Frankering bij abonnement: Temeuzen 39e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD rr Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent, minimum per advertentie f 1.50. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent, minimum per advertentie ƒ1,50. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. W U de tijd is aangebroken dat de boer zijn plan- nen opmaakt voor een nieuw teelt jaar, acht de Sociale Commissie van de Stichting voor de Land bouw in Zeeland het noodzakelijk om de mogelijk heden op het terrein van de arbeidsvoorziening onder ogen te zien, opdat hetgeen straks wordt ge zaaid ook kan worden verpleegd en geoogst, op een wijze die verantwoord mag worden genoemd Over het bouwplan zelve is de laatste jaren veel te doen geweest, gezien de opvoering van de pro ductie waarop van Overheidswege werd en wordt aangedrongen, en de daarmede gepaard gaande prijsstellingen voor enkele producten. Het pad der „voedselvoorzieningspolitiek" werd over het alge meen gaarne door de boer bewandeld, hetgeen zeer begriipelijk was, daar hem bepaalde garanties werden geboden voor die producten waarop de Overheid veel prijs stelde. Hierbij werden echter verschillende factoren, die in dit verband van zeer grote betekenis zijn, dik wijls uit het oog verloren. Eén der belangrijkste hiervan was wel, of het bouwplan als verantwoord kon worden gezien t.a.v. de b"drijfstechn!sche kant. alsmede op het punt der arbeidsvoorziening. Naar de mening van de Sociale Commiss'e zijn er de laatste jaren bouwplannen ontstaan die op de hiervoor genoemde onderdelen beslist niet ver antwoord waren. Als men de publicaties van do Voorlichtingsdienst goed heeft gevolgd, en ook de waarschuwingen van de Landbouw-voormannen ter harte neemt, zal moeten worden geconstateerd dat met een goede vruchtwisseling dikwijls te wei nig rekening wordt gehouden al dan niet uit specu latieve overwegingen. Te veel wordt uit het oog verloren, dat vooral dit laatste verstrekkende gevolgen kan hebben. Hetgeen aan de ene kant wordt gewonnen, wordt anderzijds dikwijls in dubbele mate verspeeld. Ook het „achter de markt zaaien" schijnt men n?et te kunnen afleren, voordat er grote stroppen zijn gevallen. Als men op het ogenblik de zucht naar een gro tere verbouw van vlas waarneemt, en de daarmee gepaard gaande verhuur van los land, vragen wij ons af of zulks uiteindelijk het bedrijf ten goede komt. Wij menen het te moeten betwijfelen. Realiseert de boer zich wel voldoende, dat de zelfde handelaar of commissionnair die hem thans een hoge prijs voor ziin land geeft, straks, als het weer misschien tegenloopt, aan zijn arbeiders en die van zijn collega's abnormaal hoge lonen biedt, omdat het vlas „kost wat kost" er uit moet, en daardoor een chaos op het terrein der arbeidsvoor ziening teweeg brengt die de boer handen vol geld kost. En waar blijft dan de gemaakte extra winst? Wij houden het bij het „verstandige bouwplan" zoals de heer H. D. Louwes, voorzitter van de Lan delijke Stichting, het onlangs heeft uitgestippeld. Alhoewel de arbeidsvoorziening steeds meer tot normale verhoudingen is gekomen, acht de Com missie het noodzakelijk de mogelijkheden die er zijn onder de aandacht te brengen, opdat achteraf zich niemand op „onwetendheid" kan beroepen. Bij een eventueel tekort aan losse arbeiders in eigen omgeving, moet een aanvrage bij het bijkan toor van het Gewestelijk Arbeidsbureau worden ingediend. Zolang er bij het Arbeidsbureau land arbeiders, of arbeiders die landbouwwerkzaam- heden kunnen verrichten, als werkzoekenden sta^n ingeschreven, zal dit bureau zo spoedig mogelijk een aantal arbeiders naar de betreffende boeren bemiddelen. Teneinde de bepalingen van de C.A.O. zo goed mogelijk te kunnen naleven, zijn in gebieden waar min of meer een tekort bestaat aan arbeiders, en deze uit de naaste omgeving moeten worden aan getrokken, erkenningen als koppelbaas verstrekt aan personen die daarvoor geschikt mogen worden geacht. De koppelbaas, die regelmatig in contact staat met de landbouwbemiddelaar van het Arbeids bureau, en door ons van tijd tot tnd wordt gecon troleerd. werkt tegen door de Sociale Commissie vastgestelde voorwaarden, hetgeen in het afgelopen jaar bevredigend heeft gewerkt, zowel op het ter rein der arbeidsvoorziening als t.a.v. de naleving der C.A.O.'s. Voor het contract jaar 19511952 zal aan onder staande personen een erkenning als koppelbaas worden verstrekt, terwijl over enkele nog lopende aanvragen zo spoedig mogelijk een beslissing zal worden genomen. 1. J. J. Steur, Riiksweg A 54, Rilland; 2. D. Moerdijk, Noordweg 21. Ovezande; 3. Jos. Buys. Oude Kaai B 174, Graauw; 4. Alf. Buys, Graauw; 5. J. P. van Bende^em, Oudewiik 18, Axel; 6. J. den Hamer, Willemstraat 19, Hoek; 7. J. H. Oosterling, v. d. Slikkestraat 13, Schoon- dijke. Indien er, nadat de hiervoor genoemde mogelijk heden in acht zijn genomen, een tekort aan arbei ders blijft ontstaan kan via de plaatselijke commis sies een aanvrage worden ingediend voor hulp door Bureau Ooestvoorziening. hetzij in de vorm van subsidie op het vervoer dan wel voor een oogst- colonne. Over deze wjize van hulpverlening is door de Hoofdafdeling Sociale Zaken, in overleg met de Minister van Landbouw een persbericht opgesteld hetwelk U hieronder aantreft. Mocht e. e. a. nog aanleiding geven tot het doen van nadere mededelingen, dan zullen deze op korte termijn vol een. Dat wij op het terrein der arbeidsvoorziening tot meer normale verhoudingen zijn gekomen moge hl "ken uit het feit. dat in 1948 aanvragen werden ontvangen voor ruim 9500 ha, terwijl deze opper vlakte in 1949 ohm. 1400 ha bedroeg en in het uit- zon^eriiik moeiliike jaar 1950 ongeveer 1000 ha. Alhoewel hieruit niet kan worden afgeleid dat zich in 1951 op het terrein der arbeidsvoorziening geen moeilh'kheden zullen voordoen, mat worden verwacht, dat. indien de weersomstandigheden ons epen norten snolen. en de hoer bij het onmaken van ziin houwn^n met het bovenstaande rekening houdt, de mo«iiijkheden tot het uiterste kunnen worden beperkt. De Sociale Commissie van de Stichting voor de Landbouw in Zeeland. W. STAAL, Voorzitter. W. GOEMAN, Secretaris. DE ARBEIDSVOORZIENINTi IN HET KOMENDE SEIZOEN. Evenals in vorige jaren heeft ook thans tussen het Departement van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening, het Departement van Sociale Z^k^n en de Stichting voor de Landbouw overleg plaats inzake de organisatie der arbeidsvoorziening voor het komende productiejaar. Terwijl de resultaten daarvan binnenkort zullen worden medegedeeld, kan thans reeds worden ge zegd, dat genoemde drie instantiën van oordeel zijn, dat de algemene lijn van samenwerking op dit ge bied, ook voor het a.s. seizoen dient te worden ge handhaafd. Van overhe?dszijde werd evenwel met nadruk gewezen op de financiële situatie, die ertoe noopt de oogsthulp tot de dringende gevallen te be perken. Uitgangspunt blijft dus, dat al zal ook voor 1951 met de noodzakelijkheid van oogsthulp rekening moeten worden gehouden het B.O. een aanvullende taak heeft en alleen zal werken, indien en voor zover deze noodzaak aanwezig is. De positie van het B.O. en de mate, waarin hulp zal worden verleend, is vóór en tijdens de behande ling van de begroting van het ministère van Land bouw uitvoerig aan de orde geweest. Mede in ver band met het feit, dat de Minister bij die gelegen- he;d had toegezegd, nadere voorstellen van het be drijfsleven op sommige punten te zullen oven'^^pn. heeft de Stichting na zich te hebben vergewist van de vis'e den Provinciale Sociale Secties inzake 'de vermoedelhke ontwikkeling in het a.s. seizoen, oen onderhoud gevoerd niet de Minister, teneinde vóór het definitief opstellen van de individuele bouw plannen Zoveel mogelijk zekerheid te verkrijgen TERNEUZEN: Woensdag 14 Maart in Hotel „Des P^vs R">s". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". De zitdag van 15 Maart wordt gehouden door 2 personen. ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis vin Nassau". KORTKENE; Donderdag 15 Maart in Hotel „De Korenbeurs". HULST: Maandep 12 Maart in Hotel „Het Bonte Hert", van 2.30—4 uur. ZIERIKZEE: Donderdag 15 M*art in Hotel „Huis van Nassau", van 10—12% uur. THOLEN niet op Zaterdag 24 Maart maar op Za terdag 17 Maart. MIDDELBURG: Donderdag 29 Maart in Café „De Vriendschap", van 2—4 uur. ST PHILIPSLAND: Zaterdag 31 Maart in Hotel „De Druiventros"', van 10—12 uur. Komt hier met Uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. over datgene, waaromtrent thans nog twijfel kan bestaan. In verheid daarmede kan het volgende worden medegedeeld. Dat in de verplegingsperiode geen hulp zal wor den verleend, wordt els algemene liin gehandhaafd. Voor henaaldö potveden, d*e met evtra arbefdsvoor- z'emngsraoeiliikheden te kamnen hebben, -zoels dg N.O.-nolder en de Wieringermeer. k^n od dit gebied een uitzondering worden gemaakt. Voor het overi- po rrpldt de rrectplde re<~re»l o'-'-dor nnrmplo n^ctn-n- dicheden. Moeht zich büvoorheeld e°rle-^ge natte periode voordoen, waardoor de verpleging in be paalde gebieden dreigt spaak te ionen, dan zrd het verlenen van hulp zeker mogelijk en noodzakelijk zijn. On de twpede nlaats is indertüd els idtoro-nrrcrMmt gesteld, dat bedrijven, waar meer dan hakvruch- ten werden verbouwd, niet in de oogsthuln zouden kunnen worden oogenomen. Reeds bij de memorie van antwoord heeft do Minister -z'oh v>ore'd ver klaard nadere voorstellen met betrekking tot afwij king van deze re^el voor benaalde gebieden en in benaal de omstandigheden onder de ogen te zien. In het algemeen bleek ook tTwns de M'n'stpr ran deze eis te willen vasthouden. Wel bestand overeenstem ming over het feit, dat in benaalde gebieden, waar een gemiddelde aan hakvrnehten hoven u -nnr^pol kan worden geacht, de werkgevers een beroep kun nen doen on het B O. md'en hun bouwplan uit een oogount van arbeidsvoorziening niet ongunstiger is dan in de vorige jaren. Als voorwaarde zal daar bij evenals trouwens ook vroeo-Pr worden po. steM, dat de omvang van de vaste kern van een be drijf aan redelijke eisen voldoet. Als gebieden, In dit onzicht van belang, worden genoemd de Veen koloniale gebieden, de Friese Kleibouwstreek, Ie KONINKLT.TK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANEEL KAPELLE-BTEZELINGE. de groenkraag voederbiet met zeer hogo voedingswaarde.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1