DE BOERENJEUGD VIal Je SrevSnciale StaaJ* I ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND AGENDA. Na zulke injecties zalfde patiënt genezen. Volkshogeschoolwerk CURSUS VOOR ACTIEVE DEELNAME AAN HET VERENIGINGSLEVEN. 517 Maart 1951. Redactie: N. Filius, Koos Janse, M. Kosten, Z. Poppe, M. Poissonnier en J. J. de Putter. Redactie-adres: Secretariaat L. J. G., Landbouwhuis, Goes. ZATERDAG 24 FEBRUARI. L.J.G. AFDELING KRUININGEN Ontspanningsavond, aanvang 7 uur, in Hotel „De Korenbeurs" te Kruiningen. Toneel: „'t Leven is een loterij." BESLUITEN EN BESCHOUWINGEN- De Provinciale Raad kwam bijeen op Zaterdag 3 Februari en behandelde op deze dag enige zaken die onder de aandacht van ieder lid gebracht moe ten worden. Als een der eerste zaken kwam de contributie-afdracht ter sprake. Zoals men weet werd de centrale con tributie aan de P. R. op 2 September 1950 vastge steld op 3,50 per lid voor het jaar 1951. Besloten werd nu om deze contributie te laten heffen door de afdelingspenningmeesters (esses). Iedereen die de begroting over het jaar 1951 on der ogen heeft gehad, zal gezien hebben dat een belangrijk bedrag uitgetrokken moet worden voor het wekelijks orgaan „De Boerenjeugd". Een ver gelijking van de totale kosten voor de pers van vroeger en nu geven echter een aanzienlijke bespa ring te zien, zodat we deze uitgave volkomen ver antwoord kunnen achten. En laten diegenen, die geen dubbele exemplaren thuis wensen te ontvan gen, dan maar eens goed bedenken dat ze geen ge noegen zouden nemen met één exemplaar van het Landbouwblad wanneer „De Boerenjeugd" daar niet in zou zijn opgenomen. Al is het aantal exem plaren dat verzonden wordt aan de leden van de L.J.G. klein, er moet toch betaald worden voor de plaatsruimte. Verder moeten we de propagandis tische waarde niet vergeten die kan uitgaan van de 7000 exemplaren die ónder de ogen van niet- leden der L.J.G. komen. Overigens hopen we dat „De Boerenjeugd" steeds meer uit zal groeien tot een orgaan niet alleen vóór de leden maar ook van de leden. Het aantal bijdra gen uit de provincie moet omhoog gebracht wor den en een aantal rubrieken ingesteld worden, waardoor het bedrag, dat besteed wordt aan de pers, ook ten volle verantwoord zal zijn. De begroting vermeldt verder een bedrag voor ontwikkeling- en kaderdagen. Vooral deze provin ciale dagen zullen zoveel mogelijk gratis toeganke lijk moeten zijn voor de leden, althans wanneer de ze tijdig hun contributie betaald hebben. Het ligt daaróm in de bedoeling om de afdelingen na hun afdracht van de contributie over 1951 een aantal ledenkaarten te verstrekken waarop deze dagen gratis bezocht kunnen worden. Op deze vergadering kwamen verder nog enkele veranderingen in de Statuten en het Huishoudelijk Relement der L.J.G. ter sprake. Verschillende hiervan werden reeds in Nov. 1948 aangenomen, doch werden niet voldoende gepubli ceerd, zodat we hier nog eens de aandacht op wil len vestigen op de reeds enige jaren bestaande en de nieuwe wijzigingen. Nieuw is de toevoeging aan de grondslag van: „Zij werkt volgens deze grondslag onafhankelijk van enige godsdienstige of staatkundige groepe ring". Het karakter van de algemene organisatie wordt hier dus nog eens duidelijk onderstreept. Ook de verkiezing van het afdelingsbestuur is nu anders geregeld. Spraken de Statuten voordien van de verkiezing van 5 bestuursleden die onderling de functies moeten verdelen, nu is dit zo geregeld dat de voorzitter rechtstreeks gekozen wordt aoor de vergadering, terwijl de andere bestuursleden de functies mogen verdelen. In de practijk is dit reeds meestal het geval. Belangrijker is daarom de rege ling waarbij de zittingstermijn van de afdelingsbe stuursleden beperkt wordt tot 4 jaar. De voorzitter valt buiten deze regeling en is dus steeds herkies baar. Ook de zittingstermijn van de leden der Provin ciale Raad en die der leden van het Hoofdbestuur is veranderd nu deze personen slechts tweemaal her kozen kunnen worden, en dus nu in totaal 6 jaar zitting kunnen hebben. Een overigens nog respecta bele periode wanneer men in ogenschouw neemt, dat men maximaal 14 jaar lid kan zijn van de L.J.G. Inplaats van secretaris, penningmeester en vice- secretaris van de Provinciale Raad kent te Statu ten nu alleen nog maar een secretaris-penningmees ter die buiten de leden van de Provinciale raad om gekozen kan worden en ook steeds herkiesbaar is. Verder is de mogelijkheid om wijziging in de statuten aan te brengen vergemakkelijkt door deze gelijk te schakelen met die bij de ontbinding der vereniging. Tenslotte werden in de Statuten nog een aanta4 onbelangrijke redactionele wijzigingen aangebracht. In het Huishoudelijk Reglement werden gee, wijzigingen aangebracht die van direct belang zij, voor de afdelingen. Het begrip algemene provn. ciale vergadering is verdwenen, terwijl ook provn ciaal het indienen van een begroting werd ingt voerd naast het uitbrengen van een financieel vei siag. Het heeft immers weinig zin om te spreken over een rekening en verantwoording wanneer men niet weet hoe de oorspronkelijke bedoeling van de be steding der bedragen geweest is. Ook hier geldt: beter voorkomen dan genezen. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zul len zo spoedig mogelijk opnieuw worden gedrukt en aan de afdelingen worden toegezonden In de praktijk blijkt het maar al te veel, dat de afdelingen niet met de Statuten op de hoogte zijn, met alle, moeilijkheden die daaruit voortvloeien. Ver der werd in deze vergadering het „Reglement op de Redactie van de Boerenjeugd" aangenomen Dit is hoofdzakelijk gelijk gebleven aan het reeds bestaande. De redactieleden hebben een zittingsperiode var. 2 jaar en zijn éénmaal herkiesbaar met uitzonde ring van de hoofdredacteur die steeds herkiesbaai is en ook buiten de redactie benoemd kan worden voor de periode van 1 jaar. Door de Provinciale Raad werd de Secretaris hiermede belast voor het jaar 1951. Nu de dagen weer gaan lengen wordt het ook tijd om het zomerprogramma te gaan bespreken. De Provinciale Raad besloot dit jaar zo mogelijk een tweedaagse provinciale excursie te houden naar België en Luxemburg. De aanmelding hiervoor zal wel binnenkort woi den opengesteld. De provinciale sportdag zal dit jaar waarschijr lijk door de streek Oost Zeeuws-Vlaanderen worden georganiseerd. Ook de Kaderdagen kwamen uiteraard uitvoerig in bespreking. Terwijl ge deze regels leest zijn ze echter reeds weer afgelopen, zodat we hiervoor beter op het verslag in de „Boerenjeugd" kunnen wachten. Tenslotte verdient de afvaardiging in de ouderen- organisatie onze aandacht. Doordat de heer Jos. Cevaal, de Algem. Voorzitter der L. J. G., voor de Dagelijks- en Hoofdbestuurszetel van de Z. L. M. moest bedanken, moest hiervoor een ander worden gevonden. In zijn plaats werd gekozen de heer C. Moelker te Oud-Vossemeer met als zijn plaatsvervanger de heer Joh. Mol te Wolf aartsdijk. De tweede Hoofdbestuurszetel wordt reeds enige tijd ingenomen door de heer A. J. Dagevos. Tot plaatsvervanger van de heer Dagevos werd be noemd de heer M. J. C. Kosten. Ook de afvaardiging naar het Bestuur van de Bond van Plattelandsvrouwen werd onder de loupe genomen. Mejuffrouw E. Dekker uit Axel zal samen met mejuffrouw L. Mol uit Wolfaartsdijk deze afvaar diging op zich nemen. Als hun plaatsvervangsters fungeren resp. mej. C. Klompe uit Wissekerke ei mej. A. de Vlieger uit Goes. Tot zover een droge opsomming van name- Laten we echter vooral de achtergrond van dez< zaak in het oog houden. Het belang hiervan moet in de eerste plaats gezocht worden in het feit, dat de ouderen prijs stellen op de mening van de jon geren. We moeten dit op de juiste waarde weten te schatten en niet spreken over een verlies van zelfstandigheid, doch eerder over een vergroting hiervan, daar immers de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken nu mede op onze schouders rust. Helaas merken we van deze uitwisseling van vertegenwoordigers in vele streken en afdelingen nog niet veel, vaak omdat beide partijen het belang hiervan nog niet voldoende inzien. We hopen, dat op de volgende P. R.-vergadering alle leden met enthousiasme van deze uitwisse ling zullen kunnen vertellen, en dat het wederzijds begrip er door bevorderd zal worden. B. Laten we tenminste hopen, dat de scherpe naald op de juiste plaats er is ingezet en dat de patiënt het serum goed heeft verdragen. Dan komen onze beide „beste bedoelingen" nog goed terecht en is er nog niets vernietigd. Ik ben er uiterst dankbaar voor, Mevr. Van den Broecke, dat ik U heb misverstaan, dat ik Uw woor den van afkeuring met mij naar huis heb meege dragen, dat ik Uw goedkeurende woorden daarbij heb onderschat en de indruk kreeg dat die maar heel flauwtjes waren tegenover de critiek. Maar één ding moet ik blijven vaststellen en wel dat de indruk die ik had bij alle andere L.J.G.-ers ook was gevestigd- Een indruk, die met enige zelfcritiek, kon leiden om voor altijd van het toneel weg te blijven. Die indruk is gevestigd door die korte scherpe woorden van afkeuring en die enkele goedkeurende opmer king. Misschien was dit in een langer tijdsbestek anders geweest. Daar ben ik, na uw antwoord, zeker van overtui/gd. Wat mij evenwel dreef tot mijn nabeschouwing, waarin ik mijn mening van het ogenblik zo eerlijk mogelijk probeerde te geven, was de ervaring van alle moeilijkheden die ik persoonlijk met het toneel ben overkomen. Moeilijkheden die ik in het kort in mijn vorig artikeltje heb beschreven. Mijn grootste bezwaar was, dat in Uw nabeschouwing geen reke ning met die moeilijkheden werd gehouden. Daar ze echter groot en sprekend voor mij staan, kon het juist zijn, dat ik „in mijn diepste wezen werd gewond" en mij verleidde tot enige verbitter de opmerkingen. Mogen we tot slot resumeren dat in ieder geval onze discussie veel nut heeft gehad, omdat vooral voor ons L.J.G.-ers iedere verkeerde indruk is weg genomen. Misschien hebt U zelf een vollediger in druk van onze moeilijkheden kunnen krijgen, wat voor latere gelegenheden van groter nut kan zijn. Ik voor mij hoop, dat die gelegenheid zich nog voor zal doen, zodat U ons meer positieve richt lijnen voor ons toneel kunt geven. Op deze wijze kunnen alle beste bedoelingen ver wezenlijkt worden. A. L. HAGE. Op deze cursus die zowel voor jongens als voor meisjes toegankelijk is worden veel dingen ge leerd, die niet alleen voor onszelf van belang zijn, maar die men ook in zijn vereniging kan doorgeven. Er worden lessen gegeven in v oordrachtkunst en blokfluit. De opvoering van kleine toneelstukjes wordt beoefend (lekespelen e.d.). We krijgen les in het knutselen oftewel het maken van mooie dingen (handenarbeid, zoals men dit gelieft te noemen) alsook volksdansen en zang wordt er geleerd. Dit is dus bij uitstek een „doen-cursus;" de cur sisten leren en maken veel aardige dingen onder deskundige leiding; ze leren zélf aanpakken. Geef je op voor deze cursus aan het adres der Volkshogeschool „Overcinge" te Havelte (Dr.). De kosten bedragen 40 of bij vooruitbetaling 35. Deze mogen echter voor niemand een bezwaar vormen, en in bepaalde gevallen is reductie dan ook mogelijk. Namens de leiding van de Volkshogeschool „Overcinge" K. VAN DER KLEY.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 5