OVERZICHT. ZITDAGEN l BOEKHOUDBUREAU ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE De kwaliteit van Uw Zaaizaad beïnvloedt Uw bedrijfsresultaat No. 2058. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 17 FEBRUARI 1951. H: S9e JaargaMg ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z L M.) de Noord-Brabantscbe Maatschappij van Landbouw en andere Vereniginge» slechts Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent, minimum per advertentie 1.50. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent minimum per advertentie 1,50. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. Wij willen in de eerste plaats ook in deze kolom men de aandacht vestigen op de Buitengewone Algemene Vergadering der Z. L. M. die a.s. Maandag te Goes zal worden gehouden. Buitengewoon, omdat er meestentijds slechts twee algemene vergaderingen worden gehouden, name lijk een zomervergadering en een Decemberverga- dering. Op deze bijeenkomst, waarop naar wij hopen alle afdelingen vertegenwoordigd zijn, zullen in de eerste plaats de wijzigingsvoorstellen ten opzichte van de statuten worden behandeld en deze nieuwe statuten zijn belangrijk genoeg voor een gang naar Goes. Tevens zal er een onderlinge bespreking plaats vinden van het huidige en toekomstige landbouw beleid. Een onderwerp dat zeker aller belangstel ling heeft en wij twijfelen er niet aan of juist door de grote deskundigheid van de Algemeen Voorzit ter, die door zijn landelijke functies achter heel wat schermpjes kan kijken, zal ook dit een nuttig agendapunt blijken te zijn. Pogingen zijn nog aan gewend de waarnemend Directeur-Generaal van de Voedselvoorziening, Ir. J. A. P. Franken, over dit onderwerp een spreekbeurt te doen vervullen, doch deze meende, dat hij weinig nieuws zou kunnen vertellen doordat er thans feitelijk geen regering is en het wachten, natuurlijk ook voor de Hoofd ambtenaren, is op een nieuw Kabinet met een nieuw programma. Een reden, die alleszins begrij pelijk is. Wij komen dan als vanzelve, na de leden nog maals aangespoord te hebben tot bezoek aan deze Z. L. M. bijeenkomst, te spreken over de Regeringscrisis. Op het moment, dat wij deze regelen schrijven is er nog steeds geen nieuwe Regering, al ziet het er thans naar uit, dat deze er wel zal zijn op het ogen blik dat U deze regelen leest. Het zal velen mis schien verwonderen, dat deze Regeringscrisis zo lang duurt, vooral als zij bemerken, dat vele der vorige ministers toch weer terug keren op hun oude post. De meest voor de hand liggende oplos sing van dit vraagstuk is, dat de nieuwe regering, al bestaat zij uit practisch dezelfde personen, met een nieuw programma dient te komen. En alvorens men dus over de samenstelling kon gaan praten, dienden eerst de partijen, die straks in de nieuwe regering vertegenwoordigd zijn, het eens te zijn over dit programma. Men dient immers een team mannen te hebben, die het in de grote lijnen eens zijn, alvorens zij samen kunnen gaan optreden. De kans, dat er meningsverschillen in de kleinere punten van uitvoering van het programma zullen komen, is toch al groot genoeg en derhalve moeten de grote lijnen vast staan. Waren deze zelfde man nen het dan vóór de Kabinetscrisis niet in de grote lijnen eens, zal men zich terecht afvragen. En in dien zij het wel eens waren, waarom dan een zo lang tijdsbestek om tot vorming van een Regering te geraken, bestaande uit practisch dezelfden. De verklaring hiervoor zal zeker liggen in de enorme financiële en economische moeilijkheden waarin ons vaderland is geraakt. Moeilijkheden, die thans om een oplossing schreeuwen, wil niet het scheepje van Staat tenonder gaan op de zeer woelige zee, die ontstaan is door de ernstige inter nationale toestand. Er zijn drie grote vraagstuk ken, waarmede elke nieuwe regering onmiddellijk af te rekenen krijgt. 1. het tekort op onze buitenlandse betalings balans 2. het begrotingstekort; 3. de financiering van ons nieuw te vormen leger. Ad. 1. Dit tekort steeg in 1950 aanzienlijk, voor namelijk tengevolge van de veel hogere prijzen van vele grondstoffen, die wij moeten invoeren en ver moedelijk tevens door voorraadsvorming. De uit gebroken oorlog in Korea en de angst voor even tuele verdere gevolgen in de wereld zijn hier de schuldigen. Wel steeg ook de waarde van onze uitvoer, waar bij ook nu weer de landbouw een schitterend figuur sloeg, doch toch bleef deze achter bij de grote stijging van de waarde van onze invoer. Dit tekort dreigt te leiden tot een ramp, indien geen maatregelen genomen worden, die het gat kunnen dichten. Deze kunnen, daar onze uitvoer reeds hoog opgevoerd is, bijna alleen bestaan uit een drastische inkrimping van onze invoer. En dit zal betekenen maatregelen ter versobering op velerlei gebied. In hoeverre onze Nederlandse land bouw hieronder zal lijden is nog niet te overzien, doch wel bestaat er redelijke kans, dat de invoer van machines, hopenlijk niet van onderdelen, de wederopbouw en hopenlijk niet de inpolderingen, beperkt zullen worden. Men bedenke echter, dat de landbouw één der kurken is, waarop ons land nog drijft. Een grote post op de invoerlijst vormen zeker ook de voedergranen. In verband met onze grote veestapel, die wij moeten trachten te behou den, zal nog meer dan tot nu toe reeds geschiedde, aandacht besteed moeten worden aan de winning van voeder op eigen grond. Ad. 2. Het begrotingstekort heeft ook een fu neste uitwerking. De belastingen zijn reeds aanzien lijk en wanneer men er alleen toe zou overgaan deze te verhogen teneinde met meerdere inkomsten dit gat te dichten, zou dit zeer waarschijnlijk gaan ten koste van de bedrijvigheid en het zou ons land wel eens meer kunnen schaden dan baten. Neen, dan is ons oude stokpaardje bezuiniging een beter middel. Wij zijn ervan overtuigd, dat op de staats uitgaven nog aanzienlijk kan worden bezuinigd. In deze richting geschieden, naar wij menen te weten, thans reeds pogingen. Vervolgens zal de regering zeker ook zoeken in de richting van afschaffing van de subsidies, die nog op verschillende zaken worden gegeven. Eerst dan ontstaat er een gezondere, nor malere toestand, waaruit weliswaar onze werkelijke armoede tevoorschijn zal komen, doch het lijkt ons altijd beter, de waarheid onder ogen te zien, dan schuilevinkje te spelen. EenS moet men immers toch te voorschijn komen! Ad. 3. Dit punt behoeft weinig commentaar. Ne derland staat voor deze moeilijke taak en zij ver zwaart slechts bovenstaande moeilijkheden. De landbouw op haar hoede. Temidden van dit alles dient de landbouw op haar hoede te zijn. Wanneer er offers gebracht moeten worden om ons land weer uit het moeras te halen, zal vanzelfsprekend ook de landbouw haar gerecht vaardigde aandeel dienen te dragen. Doch de offers moeten gelijkelijk over allen verdeeld worden. Hier op zal dus het toezien zijn. Met dezelfde kracht als waarmede de georganiseerde landbouw in de achter ons liggende jaren de belangen van de boerenstand verdedigde, zal zij dit zeker ook in de komende tijd moeten doen. Niet schuwende rechtmatig van haar gevraagde offers te aanvaarden en tegenover haar leden te verdedigen, doch tevens onverbiddelijk strijdende daar, waar aan de rechtmatigheid ge tornd wordt. Men zal misschien, gewoon lid zijnde en op zijn boerderij de dagelijkse zware arbeid ver richtende, menen, dat in de afgelopen jaren veel, wat gewenst werd, niet bereikt werd. Voor hen, die het voorrecht hebben wat meer achter de scher men te kijken, is het echter duidelijk, dat de georga niseerde landbouw, krachtig samengebundeld in de Stichting voor de Landbouw, zeer, zeer veel heeft bereikt. Dat dit werk krachtig voortgang dient te vinden zal iedere ingewijde volmondig bevestigen. Na deze meer algemene beschouwingen nog enige bijzondere en wel over onderwerpen, die de laatste weken sterk de aandacht trokken. De maximum-telersprijzen voor consumptie-aardappelen. Ter voorkoming van vele bestaande misverstan den hier allereerst nog eens de voornaamste be palingen. Met ingang van 1 Februari bedragen de maxi mumprijzen voor klei-aardanpelen 10,50 bij leve ring aan landhandelaar, ƒ11,bij levering aan OOSTBURG: Woensdag 21 Februari in Café „De Windt". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". THOLEN: Zaterdag 24 Februari in Hotel „Hof van Holland". OOSTBURG: Woensdag 21 Febr. van 2—4 uur bfc „De Vuijst". Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. grossier, 13,bij levering aan detaillist, terwijl bij levering aan de consument een maximumprijs van 15,per 100 kg geldt, welke bij thuisbezor ging met 1,mag worden verhoogd. In verband met de voorverkopen die reeds tot stand kwamen kan worden opgemerkt, dat men krachtens bovenbedoelde verordening gedurende de maand Februari niet alleen niet boven deze prij zen mag verkopen, maar ook niet tegen hogere prijs mag afleveren. Wel mag de teler bij levering aan de detaillist of consument een prijs in rekening brengen, welke 2,50 resp. 4,50 per 100 kg hoger ligt dan bij levering aan de landhandelaar en 2, resp. 4,hoger dan bij levering aan de grossier. Men kan natuurlijk uitvoerig commentaar op deze Ministeriële beschikking leveren. Wij zouden het bij vier punten willen laten. 1. Wij achten het nemen van maatregelen op terreinen, waar zulks niet strikt noodzakelijk is, uit den boze. Daar er geen tekort dreigt op de aard- appelmarkt ('s Ministers eigen woorden, o.a. te Middelburg) lijkt de noodzaak van een maximum prijsregeling hier overbodig. Men haalt zich een hoop narigheid van controle, processen-verbaal, veroordelingen, boetes en ontevreden mensen op de hals. 2. Het ergste van alles is, wanneer men een maatregel treft, waaraan slechts gedeeltelijk de hand gehouden kan worden. Wanneer de ene over treder wel beboet wordt en de andere niet, doordat de mazen van de maatregel de controle te wijd zijn om alle overtreders te snappen, bereikt men een grote ontevredenheid bij de gepakte en een soort triomfgevoel bij de niet-gepakte, die immers zichzelve te slim acht. Men bevordert aldus de mentaliteit, die ervan uitgaat dat dergelijke maat regelen slechts er zijn voor de pechvogels, terwijl de slimmerikken er zich niet te veel van aantrek ken. Men bevordert tevens, dat het wetsgetrouwe en gezagsgetrouwe gedeelte van ons volk, waartoe men de boerenstand in zijn algemeenheid zeker mag rekenen, de zo noodzakelijke eerbied voor wet. maatregel en verordening verliest. Dit proces heeft in ons land reeds jaren plaats en zal onzes inziens door bovengenoemde prijsregeling wederom in de hand worden gewerkt, daar het er veel op lijkt, dat de maatregel te ontduiken valt. 3. De wijze waarop de maatregel tot stand kwam stelt teleur en getuigt van weinig lijn in KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL K APE IXEBI EZELIN GE

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1