JOZ. BOONE m 03L X. g. ,d) AVI DBROWN" „NUFFIELD" Centrale Hengstenkeuring PAJBJERGS ZAAIZADEN FILM VOORSTELLING I Kantoorbehoeften Uit de Kringen en Afdelingen Fa W. OE SCHRIJVER AFD. HOEK DER Z. L. M. AFD. ZAAMSLAG DER Z. L. M. KRING WEST. ZUID-BEVELAND DER Z. L. M. KRING NOORD-BEVELAND DER Z. L. M. KRING OOST. ZUID BE VEL AND DER Z. L. M. AFDELING BIERVLIET. KRING THOLEN EN ST. PHILIPSLAND DER Z. L. M. DINSDAG 13 FEBRUARI te 14 uur in de „Prins van Oranje" te Goes, waar zal spreken de heer Ir M. A. Geuze, over; „Actuële Landbouwproblemen." Bedrijfsleid er 3 Aandelen JONGE F0KZEUGJES Te koop: AANDELEN te GOES Originele en Bacteriën-cultures Bestellingen bij de heer van het selectiebedrijf „Luidenberg" Veerdam 6 Nieuw en St. Joosland Tel. 327 K 1182 Mc.Cormick-Deering J. VAN DIXHOORN N.V. Fa P. J. van de Sande Terneuzen Algemene Vergadering op Maandag 12 Februari 1951, des nam. 2 uur, bij mej. de wed. Nieuwelink te Hoek. Het Bestuur, F. J. TOLLENAAR, Voorzitter. J. D. HAAK, Secretaris-Penningm. 1. 2. 3." 4. 5. 6. 7. Algemene Ledenvergadering. te houden op Dinsdag 13 Februari 1951, des namid dags te 2 uur, bij de heer Van de Veke te Zaamslag. Agenda: Opening. Notulen. Ingekomen stukken. Jaarverslag Secretaris. Verslag Financiële Commissie. Rekening en verantwoording Penningmeester Bestuursverkiezing wegens periodiek aftre den van de heren J. van Hoeve en M. Boo- gerd (beiden herkiesbaar) en wegens bedan ken van de heer H. de Feijter. Algemene uiteenzetting landbouwaangele- genheden door de Algemeen Secretaris Mr. J. F. G. Schlingemann. Rondvraag. Sluiten. Koffiemaaltijd. Namens het Bestuur, J. J. DE REGT—DEKKER, Voorzitter. M. BOOGERD, Secretaris. 9. 10. ALGEMENE VERGADERING op Woensdag 14 Februari a.s., om twee uur 's mid dags, in Hotel „Centraal" te Goes. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Rekening en Verantwoording. 4. Benoeming Finantiële Commissie. 5. Bestuursverkiezing; aan de beurt van aftre den is de vice voorzitter, de heer D- A. Tim merman, die zich niet herkiesbaar stelt. 6. Verkiezing Hoofdbestuursleden; aftredend zijn de heren J- M. Klompe, D- A. Timmerman en Ir A. E. Bruijning. 7. Gezamenlijke bespreking over diverse agra rische onderwerpen, in te leiden door enige bestuursleden. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. Het Bestuur, J. M. KLOMPE, Voorzitter. A. E. BRUIJNING, Secretaris- ALGEMENE VERGADERING te houden op Vrydag 16 Februari 195L des n.m. te 1.30 uur in Hotel „De Stadswijnkelder" te Kortgene. Agenda: Opening en Notulen. Ingekomen stukken en mededelingen. Jaarverslag over 1950. Rekening en verantwoording over 1950. Begroting 1951. Inleiding te houden door Ir L. J. G. Kupers, adj.-ingenieur van de R. V. D. te Kruiningen, over „Investering in de Landbouw." Rondvraaig. Sluiting. Het Bestuur, G. M. F. BOM, Voorzitter M,. DE REGT, Secretaris. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ALGEMENE VERGADERING op Zaterdag 17 Februari 1951, 's nam. 2 uur, in „De Korenbeurs" te Kruiningen. Agenda: Opening. Notulen en Jaarverslag. Mededelingen en ingekomen stukken. Rekening en verantwoording Penningmeester. Verkiezing Vice-Voorzitter; aftredend de heer E. A. Suy (herkiesbaar). Verkiezing Hoofdbestuursleden; aftredend zijn de heren P. Scheelede Putter en W. C. van der Werff (beiden herkiesbaar). Verkiezing plv. Hoofdbestuursleden; aftre dend zijn de heren P. H. A. Polderman en M- C. Lindenbergh (beiden herkiesbaar). Lezing door de heer Ir. J. Dorst te Goes. Onderwerp: „Landbouw allerlei." Rondvraag. Sluiting. Het Bestuur, P. SCHEELE—DE PUTTER, Voorzitter. M. A. KOSTENSE, Secretaris. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Op 26 Januari j.1- kwam de Afd. Biervliet der Z. L. M. in een algemene vergadering bijeen. De Voorzitter opende de vergadering en gaf een over zicht over het jaar 1950 en wat daarin door de Z. L. M. voor de landbouw is gedaan. Na afwerking van de gewone agenda volgde een vertoning door de heer Schlingemann van de film over de reis naar Zwitserland en Noord-Italië. Hierna werd gepauzeerd en daarna een gezellig samenzijn met verloting, muziek, zang en toneel, alles tot grote voldoening van de leden met hun echtgenoten, waarna de Voorzitter sloot onder dank voor de opkomst. De Commissie voor de Watervoorziening in de Weihoek schreef een vergadering uit voor alle be langhebbenden. De opkomst op deze vergadering was gering, niet meer dan 25 van de weidege- bruikers was aanwezig. Dit is zeer te betreuren, daar het drinkwaterprobleem in betreffend gebied zeer urgent is en op korte termijn een oplossing gezocht moet worden. Hebt U al eens uitgerekend wat het regelmatig drinkwater mennen voor het vee kost? Dan is het aanleggen van waterleiding zeker belangrijk goedkoper, terwijl de dieren altijd over prima drinkwater beschikken, wat nu in vele gevallen te wensen overlaat. Het aanleggen van waterleiding moet echter gezamenlijk geschieden, anders wordt het te duur. Het is Uw voordeel nu direct te beslissen om aan te sluiten. Opgave bij de Voorzitter van bovengenoemde commissie, de heer B. G. Friderichs. Woensdag 31 Januari vergaderde de Coöpera tieve Vereniging Aardappelkoelhuis Eiland-Tholen. Er werd een overzicht gegeven van de bouw en de bouwkosten, alsmede het vullen van het gebouw afgelopen najaar. De Voorzitter van de commissie van voorbereiding, de heer Hage, kreeg lof toege zwaaid voor de grote activiteit die vóór en tijdens de bouw was ontwikkeld. Uit erkentelijkheid hier voor werd de heer Hage een leeslamp aangeboden. Verschillende sprekers feliciteerden de vereniging met de oprichting en voorspoedige bouw van het koelhuis, waardoor het mogelijk was dit seizoen nog van deze moderne bewaring te profiteren. Verder is het wel waard te memoreren, dat door de Hengstvereniging „Eiland Tholen" is aange kocht de hengst Nico II van Stegeshof van de stallen Peters. Voor de paardenkenners behoeft over dit prima vaderpaard niet verder te worden uitgewijd. De Bond van Gediplomeerden organiseert in samenwerking met de Bond van Oud-Leerlingen van de Rijkslandbouwwmterschool te Goes een ledenvergadering op Ook niet-leden van deze belde verenigingen zijn van harte welkom. Voor het Bestuur, W. DE BUCK, Voorzitter. J. BOS, Secretaris. GEVRAAGD: fintern) op gemengd landbouwbe drijf in de Betuwe, leeftijd niet be neden de 25 j. Brieven onder letter J, Bureau v. d. bind te Terneuzen. TE KOOP: Puttershoek, a 175, J. C. HAGE, Colijnsplaat. TE KOOP: Moeder sterzeug, van pri ma afstamming. A. JANSE, B 164, Kou- dekerke, Tel. 287. Eerste Ned. Coöp. Beet wortelsuikerfabriek, Sas v. Gent, a 80.Brieven onder No. 180, Bureau ,De Vrije Zeeuw" te Ter neuzen. TRACTOREN 25/35 pk TRACTOREN 31/38 pk met petroleum of diesel motor. MIDDELBURG, Tel. 2279 OOSTBURG, Tel. 140 BEZOEKT de grote Centrale Hengstenkeuring, welke op Donderdag 15 Februari 1951 te 11.30 uur gehouden wordt op de Grote Markt te Goes. Grote aanvoer van prima mannelijk fokmateriaal. Voor AL Uw Zaden UNSBERCEN VJotel WESTWAL 45 a-b - GOES t.o. Geref. Kerk Telefoon (K 1100) 2208 wantMijnsbergen's Zaden zijn "er'rr uwde zaden te AXEL op Maandag 12 Februari a.s., in X „Het Centrum" van de heer H. Dieleman; te TERNEUZEN op Dinsdag 13 Februari a.s., op de bovenzaal van Hotel „Du Commerce" (H. de Vrieze); te IJZENDIJKE op Woensdag 14 Februari a.s., in het „Hofzicht-Theater" (de heer Van Damme). Aanvang der voorstellingen 7.15 uur. Ijjj! Vertoond worden interessante films over de doelmatige toepassing van machines op ge- mechaniseerde landbouwbedrijven. Toegang vry. |j Landbouwwerktuigen - Terneuzen V

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 9