zitdagen l_M boekhoudbureau Stel niet uit tot morgen Uitmergelingsaftrelc Landbouwgronden. CanJliouiiivcrliccrsprclilemcii* middelburg Buitengewone Algem. Vergadering der Z.L.M. GETUIGSCHRIFTEN. D. J. VAN DER HAVE De kwaliteit van Uw Zaaizaad beïnvloedt Uw bedrijfsresultaat No. 2057. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 10 FEBRUARI 1951. voor Zeeland 39e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BR ABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent minimum per advertentie 1,50. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent, minimum por advertentie 1,50. Regelabomiementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v^h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan hot Landbouwhuis te Goes. op MAANDAG 19 FEBRUARI 1951 in de zaal van de heer J. C. Krijger te GOES, des namiddags 1.30 uur. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen van de Algemene Vergadering van 20 December 1950. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Voorstel om de statuten der Z. L. M. te wijzi gen. De voorgestelde nieuwe statuten zijn gepu bliceerd in het Zeeuwsch Landbouwblad van 18 November 1950. 5. Bespreking van het landbouwbeleid naar aanleiding van de algemene economische toestand. 6- Rondvraag. 7. Sluiting. M. A. GEUZE, Voorzitter. J. F. G. SCHIJN GEM ANN, Secretaris. In velband met punt 4 der agenda wordt aan alle afdelingen dringend verzocht vertegenwoordigers af te vaardigen. Denkt erom de kaartjes mede te brengen. Dezer dagen is verschenen het besluit Uitmerge ling Landbouwgronden. Reeds in ons vorig num mer gaven wij hierover op de voorpagina een pu blicatie van de Stichting voor de Landbouw. Ook in dit nummer vindt U over dit besluit een artikeltje. Hier wijzen wij reeds nadrukkelijk op de zeer belangrijke bepaling voor de met zout water geïnundeerde zware gronden. De aftrek hier voor is n.l. hoger en gelijk aan die voor lichte gron den. Dit laatste punt is door ons Boekhoudbureau, via de Stichting voor de Landbouw aan de Minister voorgelegd, daar in het oorspronkelijk besluit hier voor geen bepaling was opgenomen. Dit geeft voor iedere ha met zout water ge- inundeerde grond een besparing van 25,wat voor Zeeland bij 42.000 ha inundatiegebied op meer dan 1.000.000,besparing komt. Dit resultaat toont weer duidelijk aan welke grote Zeeuwse belangen door ons Boekhoudbureau worden behartigd. Z. L. M.-ledenwaarom nog niet allen bij ons Boekhoudbureau aangesloten? Nogmaals zij er met nadruk op gewezen, dat in verfband met de samenvoeging van de diverse be drijfsverenigingen, besloten is de automatische dekking voor tractoren tegen het risico van Wet telijke Aansprakelijkheid (W. A.) per 1 Januari 1951 te laten vervallen. Dit 'betekent, dat leden van b.v. de Centrale Land bouw- en Tuinbouw Onderlinge, die voor hun trac toren anders geen W. A.-dekking hadden dan be doelde automatische, vanaf 1 Januari j.l. dus ge heel eigen risico lopen. Wij kunnen U het beter zeggen, dat dit voor U gevaarlijk is, dan dat U dit straks zelf zou moeten ondervinden. Gelukkig melden zich dagelijks tractorbezitters aan bij onze Onderlinge Verzekerings Mij voor Motorvoertuigen der Z. L. M. om hun tractoren tegen wagenschade en W. A.-risico te verzekeren. Evenwel zijn er nog talloze Z. L. M.'ers, die een voudig vergeten deze gevaarvolle risico's ten spoe digste bij hun Onderlinge Verz. Mij voor Motor voertuigen der Z.L.M. onder te brengen: totdat er iets gebeurt, dan is Leiden in last. Ook uw auto kunt U bij de Onderlinge verzekeren tegen het risico van wagenschade of wettelijke aansprakelijkheid, of ibeide. U weet dan, dat men niet méér premie betaalt dan nodig is. Stel daarom niet uit tot morgen, doch vraagt nog heden inlichtingen en aanvraagformulieren aan onze Onderlinge Verzekering Maatschappij voor Motorvoertuigen der Z.L.M., welke verkrijgbaar zijn op het Secretariaat, Landbouwhuis, Goes. Tel. K 11002345 en bij onze districtsvertegenwoordi gers. IN UW EIGEN BELANG, WORDT LID de L. Wij maken onze werkgevers er op attent, dat we beschikken over getuigschriften die uitgereikt kun nen worden aan werknemers wegens ...-jarige trou we dienst op het bedrijf. Men dient hiervoor tijdig naam en voorletters van werkgever en werknemer en datum van indienst treding aan het Secretariaat op te geven en een be drag van 2,50 aan ons over te maken. De namen zullen dan tevens opgenomen worden in de rubriek ,,Op de ere-galerij". ter OP u t>A6c*. TERNEUZEN: Woensdag 14 Februari in Hotel „Des Pays-Bas." MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht." (De zitdag van Donderdag 15 Februari wordt door 2 personen gehouden.) ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau." ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 15 Februari in Hotel „Hof van Holland." ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. THOLEN: Zaterdag 17 Febr. van 10.30—12.30 uur in Hotel „Wed. Hoek". OOSTHURG: Woensdag 21 Febr. var. 24 uur bij „De Vuijst". Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. Op het ogenblik worden wij overstelpt met vra gen die betrekking hebben op het gebied van de per 1 Januari 1951 ingevoerde Wegenverkeerswet en de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting. Geen dezer beide regelingen is nog voldoende in de praktijk getoetst, zodat fci ten van de zijde van overheid en landbouwers nog eelvuldig voorkomen en ook verschillende moeilijkheden zijn gerezen omtrent de uitleg van de begrippen die we hierbij tegenkomen. In de rubriek „Wij lazen voor U" van 13 Januari 1951 gaven wij reeds een overzicht van alle bepalin gen die hier aan vastzitten. Laten we echter nog eens precies nagaan wat er gedaan moet worden wanneer een trekker is aangekocht die voor het wegvervoer gebruikt zal worden. De rijvergunning dient te worden aangevraagd bij de Rijksverkeersinspectie te Middelburg. Deze instantie wendt zich dan om advies tot de ffigen Vervoerders Organisatie (E.V.O.). Wanneer is men nu verplicht lid van de E.V.O.? Dit hangt af van het al of niet in aanmerking ko men voor een kosteloze wegenbelastingkaart. Moet men wegenbelasting betalen dan is men automa tisch lid van deze organisatie. Het al of niet in aanmerking komen voor de kos teloze wegenbelastingkaart hangt verder af van het al of niet voldoen aan de volgende eisen: 1. Krachtens constructie bestemd voor gebruik buiten de wegen. Een jeep valt hier dus niet onder deze regeling, een landbouwtrekker wel. 2. Vervoer uitsluitend ten dienste van het land bouwbedrijf. Is hieraan voldaan dan wordt een kos teloze wegenbelastingkaart uitgereikt. Wat mag men vervoeren op een kosteloze wegenbelastingkaart Men mag hierop vervoeren alle grondstoffen en materialen voor het eigen bedrijf, dus zowel kunst mest aanvoeren als bieten afleveren als ook alle vee voer binnen het bedrijf dat al dan niet gebruix maakt van de openbare weg. Voor derden mag men dit vervoer uitsluitend ver richten voor zover dit binnen het bedrijf plaatsvindt of voor zover de producten weer op het bedrijf terugkomen, zoals het heen en terug brengen va?i gras naar de drogerij en aardappelen naar de sto mer. Er bereikte ons hierover een vraag van een lid die een waarschuwing had gehad wegens het ver voeren van grint en fruitkisten naar het eigen be drijf. Is dit toegestaan, zo vroeg hij ons. Het vervoer van grondstoffen en materialen is vrij voor zover deze bestemd zijn voor het eigen be drijf met de nadruk zowel op het woordje eigen als op het woord bedrijf. Aan de eerste eis is dus zeker voldaan; de vraag blijft echter open waar dit grint voor gebruikt is. D.w.z. indien dit werd aangewend in de tuin voor het verharden van paden zeker niet, doch o.i. wel (en verschillende instanties delen deze mening) wanneer hiermee landwegen werden verhard. We zitten hier dus vaak met twijfelgevallen die niet zo gemakkelijk zijn op te lossen. Wat de fruitkisten be treft, menen we dat de betreffende persoon hier ze ker terecht handelde. Wel werd hem verteld dat dit bestemd was voor de tuinbouw en niet voor de landbouw, doch wij menen dat een dergelijke rede nering een onverantwoorde scheiding in het bedrijf teweegbrengt en dat landbouw hier als de meest ruime en omvattende samenvatting van alle be drijfstakken gezien zal moeten worden. Het komt ons dus voor dat deze persoon zeker ten onrechte werd gewaarschuwd wat het vervoer van fruitkisten betreft; wat het grint betreft zal hij dit zelf het beste kunnen beoordelen. De volgende week hopen we enige vragen rond om de Wegenverkeerswet te bespreken. Een ieder die nog een vraag op dit gebied heeft (rijbewijzen, aanhangwagens), gelieve deze omgaand aan ons op te geven. B. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1