KORT VERSLAG van de vergadering van het Dag- Bestuur der Z. L. M., daulcwo-wd biy het afscheid va* we.dc. ZITDAGEN BOEKHOUDBÏMAn Bestel tijdig uw Zaaizaad! voor Zeeland middel burg zitdagen secretariaat z. l m. D. J. VAN DER HAVE No. 2055. Frankering bij abonnement: Terneuzen zaterdag 27 januari 1951. 89e Jaargang. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BR ABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L M:) de Noord-Brahanische Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent, minimum per advertentie 1,50. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent, minimum par advertentie 1,50. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/jh: Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan h« Landbouwhuis te Goes. De Zeeuwen en Zeeuwinnen hebben me op 5 Januari een indrukwekkend en onvergetelijk af scheid bereid. Autoriteiten, vertegenwoordigers van zeer vele organisaties, ook van buiten de provincie, en vele persoonlijke vrienden en mijn personeel hebben toen getuigenis afgelegd van hun waardering, vriendschap en genegenheid. Men heeft mij en mijn gezin overvloedig in de bloemen gezet, en kostbare geschenken overhandigd. Velen hebben in gevoelvolle toespraken herinneringen aan ge meenschappelijke arbeid in het verleden opgehaald en nog velen meer zouden hun vriendenhart heb ben doen spreken, wanneer niet de beschikbare tijd een wijze beperking had noodzakelijk gemaakt. Zonder woorden heb ik ook hun goede bedoeling begrepen. Tijdens een uiterst gezellig diner was er de sfeer van een grote agrarische familie, die veel mooie herinneringen konden uitwisselen. Mijn werk in Zeeland gedurende 44 jaren is me een levensvervulling geweest. Dankbaar ben ik voor de grote vriendschap, steun en gastvrijheid, die ik in dat mooie en rijke «agrarische gewest heb mogen ondervinden. Autoriteiten, Zeeuwen en Zeeuwinnen, mede namens mijn familie en gezin, harteliik dank voor het grootse afscheid, dat U me heeft willen be reiden en voor de vele goede wensen, die U me meegaf voor mijn nog restende levensjaren. De oud-Rijkszuivel- en Veeteeltconsuient voor Zeeland, C. ZWAGERMAN. gehouden op Maandag 22 Januari 1951 te Goes. Opening: De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Het is de eerste ver gadering in het nieuwe jaar er. spreker dankt allen, die hem hun beste wensen hebben doen toekomen en spreekt op zijn beurt de wens uit, dat het jaar 1951 voor allen een gezegend jaar mag zijn in gezin en bedrijf. Ofschoon er zeer vele donkere wolken boven deze wereld hangen moge toch de hoop uit gesproken worden, dat deze zullen overdrijven. Buitengewone Algemene Vergadering. Daar op de gewone Algemene Vergadering in December 1950 de zo belangrijke Statutenwijziging niet behandeld kon worden, aangezien de mist de afgevaardigden van wele afdelingen belette naar Middelburg te komen, zal thans een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden worden. Hier zal de statutenwijziging aan de orde komen, terwijl er dan tevens een algemene bespreking over de hui dige landbouwpolitiek gehouden zal worden, waar- bü o.a. de gerstregeling ter sprake kan komen. Een deskundige spreker zal hiertoe uitgenodigd wor den. De datum voor deze buitengewone Algemene Vernedering wordt door het Dagelijks Bestuur vastgesteld op Maandag 19 Februari te 1.30 uur te Goes. Een boroep wordt op alle afdelingen gedaan zich hier te laten vertegenwoordigen. MEDEDET JNGEN Uitzaai wintergewassen. De cüfers van de inventarisatie zijn thans be kend. Het blijkt dat de uitzaai van wintertarwe in ons land ver aehtn^ hliift bö rte uitzaai in de herfst 1949- voor oo"*st 1950. Landelijk is er slechts 69% uitgezaaid van het areaal van 1950. In het Noorden van ons land bedraagt dit cijfer 82 terwijl in Zeeland 79 van het aantal ha. dat in 1950 met wintertarwe was beteeld, thans met dit gewas is bezaaid. In 1950 had Zeeland n.l. 15700 ha wintertarwe tegen thans 12400. De slechte weersomstandigheden in de late herfst van 1950 hebben tot deze lage ciifers medegewerkt. Een ander wintergewas, het koolzaad, komt er nog veel slechter af. Werden het vorig jaar 31000 ha met dit gewas beteeld, thans werden slechts 14000 ha uitgezaaid. Door een en ander zijn er in ons land thans bijna 60000 ha mper winterland blijven liggen dan in het seizoen 1949/'50 en deze zullen straks met andere gewassen beteeld moeten worden. De vraag doet zich nu voor met welke gewassen. Vlas. Men verwacht algemeen een flinke uitbreiding van de vlasverbouw. Ofschoon de hoge lijnzaad- prijzen de uitzaai misschien iets zal afrommen zou een vergroting van het areaal van 20000 ha mot 75 geen verwondering wekken. Men bPiSrmfc-» dan echter, dat het grote aanbod van vlas te velde de prils, die thans zeer hoog is, zal kimden drukken. Ook ware het gewenst als de vlastelers j. In memorium O U D E S L'U IJ S. de moeilijkheden, die uit een dergelijke uitbreiding voor de arbeidsvoorziening zouden kunnen voort vloeien, reeds thans, dus van te voren, onder ogen zagen. Ten aanzien van de export naar België staat vast, dat de huidige regeling voor vlas van oogst 1950 blijft doorlopen. Voor het vlas van de komen de oogst 1951 is alleen bekend, dat het gerepeld vlas vrij uitgevoerd zal mogen worden. Suikerbieten en kostenstijgingen. De vergadering spreekt vervolgens over de bie tenteelt en de geweldige kostenstijgingen, die zich bijna dageliiks op velerlei gebied openbaren. Het Dagelijks Bestuur is algemeen van mening, dat in verband met de gestegen onkosten en de ondervonden moeilijkheden in het najaar de Rege ring de bietenteelt in de oude bieterigebieden zal dienen te stimuleren, daar er anders onherroepe- liik een inkrimping zal volgen. In verband met de nriisstijging van vete bedrijfsbenodigdheden ont staat een levendige discussie. Aan het K.N.L.C. zal verzocht worden na te gaan welke gevaren hier voor de landbouw schuilen en welke stappen even tueel genomen dienen te worden. Consumptie-aardappelen. De Minister heeft de aardappelverordening van het Bedrijfschap welke maximumtelersprijzen in stelde, niet overgenomen. De maximumprijs, waarvoor vanaf 1 Jaftuari. aan de consument verkocht mag worden, bedraagt 14 ct. De maximumprijs, waarvoor aan winkelier of groenteboer verkocht mag worden ligt 2 cent lager. Voor de Y°^en<^e maanden zün de mayi- mumverbruikersDrijzen: Februari 15 ct., Maart 15V2 ct., April 16 ct.. Mm 16V2 ct.. Juni 17 ct. De laatste aardappelinventarisatie schiint er op te wijzen, dat er eer meer dan minder aardapneten zn'n dan verteden jaar en dat dientengevolge het huidige prijsniveau aan de hoge kant ligt, hoewel van goede klei-aardappelen zeker geen overschot zal zijn. De georganiseerde handel heeft bij de Kamers een request ingediend om toch maximumtelerè- priizen vast te stelten. Pootaardappelen In verhand met buitenlandse concurrentie, o.a. Denemarken, is in overweging gegeven de te plom beren maten pootgoed te wüzioen in 30/40 en daar boven met 5 mm opwaarts. Economisch is dit voor de nootgoedteter gevaarlek, daar de kens grooL wordt, dat de grotere maten dan moeiliiker zijn a.f te zetten. Verder wordt er over gesproken de mppt 25/28 te gaan plomberen, omdat dit in de practijk toch gebeurd. Heffingen. In beginsel wordt voorgesteld de pooteoedhef- fin» van f 75,en de comsumDtie-aardappelheffing f 20.—— of tet«* y^vh/vv^d b«ndVi De vergadering voelt niet voor verhoging. (Zie verder pag. 2, le kolom.) Op 19 Januari j.l. overleed op 73-jarige leeftijd te Bergen op Zoom, waar hij zich na zijn pension nering als hoofd der school te Stavenisse, metter woon had gevestigd, de heer J. Oudesluijs. De over ledene heeft zich voor het landbouwonderwijs op Tholen zeer verdienstelijk gemaakt. Vele twee- en drie-jarige landbouwwintercurussen zijn door hem geleid en ontelbare vele jonge boeren, danken hem hun kennis van het theoretische deel van hun vak opleiding. Tot Nov. j.l. toe is de heer Oudesluijs, onver moeid aan 't werk gebleven en geen weersomstan digheden beletten hem, op zijn hoge leeftijd, ooit de fiets naar de cursussen, veelal op Scherpenisse, te bestijgen. Zijn belangstelling en belezenheid, voor alles op landbouwgebied was groot en op vele Z. L. M.- vergaderingen nam hij steeds deel aan de discussie. De nagedachtenis aan zijn ijver en zijn vitaliteit zal nog lang bewaard blijven. Voor zijn gezin in de eerste plaats, maar ook voor het landbouwonder wijs op het eiland Tholen, betekent zijn heengaan een groot verlies. E. G. TERNEUZEN: Woensdag 31 Jan. in Hotel Des Pays-Bas". WISSENKERKE: Woensdag 31 Jan. in Hotel „De Kroon". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". (De zitdag van 1 Febr. wordt gehouden door 2 personen.) ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". ZIERIKZEE: Donderdag 1 Febr. van 10.30- 12.30 uur in „Huis van Nassau". AXEL: Zaterdag 3 Febr. van 2.304.30 uur in Hotel „De Lozanne". HULST: Maandag 5 Febr. van 2—4 uur in Hotel „Het Bonte Hert". MIDDELBURG: Donderdag 8 Febr. in Café „De Eendracht". THOLEN: Zaterdag 17 Febr. van 10.3012.30 uur in Hotel „Wed. Hoek". OOSTBURG: Woensdag 21 Febr. van 2- 4 uur bij „De Vuijst". Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE ADVIBK:

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1