OVERZICHT HYBRIDE ZAAiMAIS i^937^ w ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAB waarin opgenomen het NOORD-BR AB ANTSCH LANDBOUWBLAD Arbeidsvoorziening. D. J. VAN DER HAVE No. 2052. Frankering bij abonnemèht: Terneuzeu ZATERDAG 6 JANUARI 1951. 39e Jaargaag ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z L m,) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont val Ten het blad gratis. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent, minimum per advertentie 1,50. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent, minimum per advertentie 1,50. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. Temidden van sneeuw en ijs beginnen wij het nieuwe jaar. Terwijl de koudste maand van het jaar pas be gonnen is, vinden velen, dat wij aan koude in de iiaand December onze portie reeds hebben gehad. Mist en gladheid belemmeren het verkeer en zeer I speciaal in een provincie als Zeeland. Men heeft r in de wintertijd altijd rekening mede te houden. vVintertijd, de tijd van vergaderingen op het platte land. De tijd dus, waarin men gelegenheid heeft vele problemen op economisch-, technisch- en soci aal terrein met elkander te bespreken. Besprekin gen, die hun nut weer hebben als straks in de j drukke tijd de praktijk erop kan worden afge- stemd. Want hoe koud en guur, hoe somber dik wijls het polderlandschap er thans uitziet, toch heeft de Engelse dichter gelijk, die schreef: „Indien de winter er is, kan de lente niet vèraf meer zijn." Het Bouwplan. Wintertijd, ook de tijd, waarin de laatste hand gelegd wordt aan het bouwplan voor de komende I zomer. Wat zal het Zeeuwse bouwplan ons straks tonen Eén ding staat reeds vast, namelijk een geringere oppervlakte koolzaad dan in 1950. De redenen hiervoor zijn bekend. Men bedenke straks bij het totaalcijfer voor Zeeland natuurlijk dat practisch de gehele Zuid-Sloepolder met dit gewas is beteeld, zodat dit totaalcijfer ten opzichte van 1950 nog mee kan vallen. Een ander ding staat eveneens vast, en dat is, dat ook de oppervlakte tarwe kleiner zal zijn dan het vorig seizoen. Ook hiervan is de reden bekend i en nogmaals uitvoerig besproken op de Algemene Vergadering der Z. L. M. te Middelburg. De thans met tarwe uitgezaaide oppervlakte kan door de uitzaai van overgangs- en zomertarwe nog wel vergroot worden, maar of dit afmetingen van be tekenis zal aannemen, valt met recht te betwijfelen. Een ander gewas, waarvan de uitzaai misschien iets zal verminderen, is de suikerbiet. Theoretisch zijn hiervoor verschillende oorzaken te vinden. In de eerste plaéts is het weer in de afgelopen herfst uitzonderlijk ongunstig geweest voor de oogst van dit voor Zeeland zo belangrijke gewas. En de boer heeft nu eenmaal, evenals ieder ander mens, de neiging moeilijkheden, waar hij zich juist doorheen heeft geworsteld, in de toekomst te voorkomen of, zo mogelijk, te beperken. Terwijl dit meer een gevoelsoorzaak genoemd zou kunnen worden, zijn er ook wel meer tech nische redenen. Naast de kwestie van de bieten moeheid, waarmee zeker rekening gehouden zal moeten worden, speelt hier ook het vraagstuk van de arbeidskrachten een rol. Het mag als bekend worden verondersteld, dat er over het arbeidsvraagstuk, en dan speciaal de hulp van Overheidswege bij de oogst en bij de ver zorging van het gewas, nogal wat te doen is ge weest. Bij de behandeling van de begroting van het Ministerie van Landbouw in de Tweede Kamer zijn zeker ook aan dit punt van het landbouw beleid heel wat woorden van Kamerleden gewijd. De post voor het Bureau Oogstvoorziening, de Rijksinstantie, die nu reeds jarenlang deze hulp zo doeltreffend regelt, was op de begroting voor het Dienstjaar 1951 teruggebracht van 2 millioen tot ƒ500.000, en dit verontrustte verschillende Kamerleden. Wel had de Minister verzekerd, dat dit bedrag een stelpost was, hetgeen wil zeggen, dat bij eventuële onvoorziene omstandigheden meer geld beschikbaar gesteld zal worden, doch vooral de uitlating van de bewindsman, dat alléén die gene recht kan doen gelden op de hulp van het Bureau Oogstvoorziening, die in zijn bouwplan slechts 1/3 hakvruchten heeft opgenomen, werd onaanvaardbaar geacht. Ook hierop zullen uitzon deringen zijn toegestaan, doch él met él kunnen wij constateren, dat de teler hoe langer hoe minder zal kunnen rekenen op hulp bij de verzorging en het oogsten. En dat terwijl de Overheid alsmaar aandringt op intensieve teelten Dat juist de bietenteelt hiervan de wc rslag zal ondervinden behoeft geen nadere uitleg. Het zou dus best kunnen zijn, dat de bietenuitzaai in 1951 in Zeeland onder die van 1950 zal blijven. Voor de overige gewassen blijft het vooreerst nog raden. Dat er nogal wat vlas komt na de goede resultaten van 1950, staat wel vast, terwijl het gerstareaal zeker weer groot zal zijn. Wat de aardappelen betreft, geloven wij niet aan een uitbreiding. Maar men kan nooit weten De eigen organisatie. Steunt haar Tenslotte wintertijd, contributietijd. En dan ko men wij als vanzelve nog even op het organisato rische terrein. De lidmaatschapskaarten van de Z. L. M. zijn of «gaan thans de deur van het Landbouwhuis uit. Dat betekent, dat zij U eerstdaags zullen worden aangeboden. Wij zouden u willen verzoeken betaalt deze vlug en met een blij hart, want men kan ge rust, zonder zelfoverschatting, zeggen, dat dat geld goed besteed wordt. Het wordt namelijk besteed om de invloed van de boerenstand op de gang van zaken in ons land zo groot mogelijk te doen zijn. En U weet allen, dat geen invloed kan worden op gebouwd zonder de geldmiddelen. Bedenkt voorts, dat. de ^ndbouworganisatie over het algemeen een zeer lage contributie heeft, ver geleken met andere bedrijfstakken, die zich alle ook hebben samengebundeld. Béflenkt tenslotte, dat, ondanks enorm gestegen prijzen van alles en lonen, de contributie van de Z. L. M. niet is verhoogd, waardoor wij thans de goedkoopste organisatie van ons land zijn gewor- deft. Wij zijn daar trots op, doch willen wij de goed koopste blijven en tevens trachten de beste te zijn, dan is het ook nodig, dat niemand afzijdig blijft staan, maar dat allen mede optrekken in de aloude Z. L. M. En thans nog enkele officiële berichten, die ten dele misschien al bekend zijn, doch die wij nog even aan onze lezers bekend willen maken. Maximumverkoopprijzen voor consumptie-aardappelen. De Nederlandse Staatscourant van Vrijdag 29 December 1950 bevat een beschikking van de Mi nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie ning!, waarbij voor consumptie-aardappelen de reeds aangekondigde maximumverkoopprijzen worden vastgesteld. Met ingang van 1 Januari 1951 mogen consumptieaardappelen aan de consument worden verkocht tegen ten hoogste de volgende prijzen per kg: Tijdstip van aflevering Klei-aardappelen Zandaardappelen Januari 14 cent 12 cent Februari 15 cent 13 cent Maart 15% cent 13% cent April 16 cent 14 cent Mei 16% cent 14% cent Juni 17 cent 15 cent Deze prijzen gelden bij aflevering aan de con sument in de winkel. Voor thuisbezorgen mag ten hoogste één cent per kg worden berekend. Bij ver koop van een hoeveelheid, waarvoor de maximum prijs geen bedrag in hele centen vormt, mag het totaalbedrag op hele centen naar boven worden afgerond. Op grond van de Prijsopdrijvings- en Hamster- wet 1939 is de detaillist verplicht de voor verkoop bestemde aardappelen te voorzien van een duide lijke prijsaanduiding. Ook voor het afleveren van consumptie-aard- appelen jaan kleinhandelaren zijn maximumver koopprijzen gesteld, evenwel alleen voor klei aard appelen, welke prijzen (franco huis detaillist) 2 cent per kg of wel 2,per 100 kg lager zijn dan de maximumconsumentenprijzen voor klei- appelen aan kleinhandelaren zijn maxim'imver niet lager behoeft te zijn dan 2,per 100 kg. Commissieloon voor een gebruikelijke tussenper soon komt ten laste van de verkoper. OOSTBURG: Woensdag 10 Januari in Café „De Windt". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 11 Januari, in Hotel „Hof van Holland". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". ST. PHILIPSLANDZaterdag 13 Januari, in Hotel „De Druiventros". WIJZIGINGEN ZEGELWET. Wij vestigen er hierbij de aandacht op, dat met ingang van 1 Januari 1951, de Zegelwet o.a. in die zin is gewijzigd, dat géén kwitantiezegel is ver schuldigd, bij kwiteringen van bedragen t/m ƒ20,Terwijl bij kwiteringen van bedragen hoger dan ƒ20,een plakzegel van 15 cent moet worden gebruikt. BOEKHOUDBUREAU Z. L. M. ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. HULST: Maandag 8 Jan. 1951 van 24 uur ia Hotel „Het Bonte Hert". ZIERIKZEE: Donderdag 18 Jan. van 10.3012.30 uur in „Huis van Nassau". AXEL: Zaterdag 20 Jan. 1951 van 2-304.30 uur in Hotel „De Lozanne". Komt hier met Uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied- Teelt en afzet van witvlezige aardappelen. Stimulering door middel van subsidiëring. Het ligt in de bedoeling van het Bedrijfschap voor Zaaizaad en Pootgoed voor Akker- en Weide- ibouw de teelt en afzet van witvlezige aardappel rassen nog enige jaren te blijven stimuleren door middel van subsidiëring. Er moet rekening mede worden gehouden, dat de subsidiëring een aflopend karakter zal dragen en dus in 1952 lager zal zijn dan in 1951. Hoelang een dergelijke subsidieregeling nood zakelijk zal blijven, is thans niet te zeggen, omdat dit afhangt van de ontwikkeling van de export mogelijkheden van alle of bepaalde witvlezige rassen. Voor oogst 1951 vallen onder deze regeling de rassen Arran, Banner, Katahdin, Majestic, Up to Date en White Rose, waarvoor de volgende sub sidies zullen worden toegekend over de oppervlak te, die door de N. A. K. te velde zal worden goed gekeurd: Voor klasse S. F. en A 350,per ha; Voor klasse AB 300,— per ha; Voor klasse B 200,per ha; Voor klasse C 125,per ha. Hierbij wordt er van uitgegaan, dat de areaal heffing ten behoeve van het Poter Egalisatie Fonds KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADTEELT - ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE Door de N.A.K. erkend kweekbedrijf van:

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1