THOLEN-NUKMER ,iL rSSiMH genifc elckj Dcfl Hew* drryg B&tawi 96 ST. MAAKTENSDI?? No- 1972. Frarnkermg bij Abonnement: Terneuz^sn ZATERDAG 25 JUNI 1949. Jaargang. WAARIN OPGENOMEN HET NOORB-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD WelhomsfniccrJ DE GROTE KERK TE THOLEN. r dus weer irtoe beslui - bergjes gt- HET KRINGBESTUUR THOLEN EN ST. PHILIPSLAND DER Z. L. M. kunnen we Zittend (van links naar rechts)J. F. Brooijmans, St. Annaland; A. J. Groenewege, St. Maar:,1 ^5" H9lle_ dijk (Secretaris); Ir. M. A. Geuze, Poortvliet (Voorzitter); C. J. J. Kooijman, St. Ann.n,' die^e on- ■n hebben en iatsen spreekt - Oud-Vossemerblijfselen van Burgers, Poortvliet; C. W. van Putten, Stavenisse; H. van Gorsel, Oud-Vossemeer; D. J. Dorér en daar wel St. Annaland. De heer J. A. Stols, St. Philipsland ontbreekt i. v. m. de Nationale Trekpaa, Tentoonstelling te Den Bosch. (Vice-Voorzitter)J. J. Hage, Scherpenisse. Staand (van links naar rechts): J. E. van Gorsel, Tholen; B. G. Friderichs, zeer gastvrij onderdak werd gevonden. Terugge keerd is men hard aan 't werk getogen. Men sprak dat jaar over het wonder van Tholen. Wat er dat jaar gegroeid is, mag met dankbaarheid een won der genoemd worden; buitenstaanders vergaten, dat vrijwel de helft van het gebied in 1945 nog braak heeft gelegen, terwijl van de andere helft duizenden ha's minimale opbrengsten gaven. Er is we durven dit gerust te zeggen hard ge werkt in Tholen. We hebben evenmin als Schou wen, die aandacht gehad die Nederland en de we reld hebben besteed aan Walcheren; Walcheren^ dat met zijn prijsgeving aan eb en vloed veel zwaarder heeft geleden. Maar wij hebben dank baar mede geprofiteerd, zij het in de schaduw, van wat, gezien Walcheren, gedaan is geworden. Tholen en St. Philipsland nemen onder de zout- waterinundatiegebieden ook nog. deze uitzonde ringspositie in dat ze in 1945 een zij het gedeel telijke oogst hebben gehad. Ze zijn een oogst jaar voor op de rest. Dat heeft het gebied van on ze Kring gemaakt tot een proefkonijn voor Land- bouwherstel en Voorlichtingsdienst en een voor beeld soms goed, soms slecht voor Schou wen, Walcheren en Flakkee. We hopen U 1 Juli a.s. een beeld van Tholen te kunnen geven, dat er naar lijkt. Een oogst, die er op lijkt, een oogst, die voor het eerst weer in gro- «te lijnen goed lijkt, zonder te grote mislukkingen. Een werktuigenpark, dat U toont dat de boeren van Tholen en St. Philipsland, als vroeger, van de eersten zijn om met hun tijd mee te gaan. En wa ren slechts de schadevergoedingen van Land- bouwherstel betaald, zo had er nog meer gemo derniseerd kunnen zijn. Dat toch het evenwicht niet verloren hoeft te gaan, zullen U een kern van trekpaardfokkers van St. Philipsland en Tholen trachten te bewijzen, waarvan velen in 1945 van de grond af aan opnieuw hebben moeten begin nen. Onze beide landelijke rij verenigingen zullen \e voor de 13e rtvliet, Scha- 'ilje, nu polder i 1368 Sinte Mar- isse wordt in een trachten een plaatsje tussen de ande:/ermeld. verenigingen te veroveren. aan de zuidzijde Hét gebied van-de Kring fs rijk geva1 de west- en een van het grondgebied is 'in gebruik "^or een water, dat groter dan £0 ha, waarbij in het -reeg. Tussen Poort- Philipsland met zijn mooi verkav de Striene, als Stru- en prima grond genoemd dient te charter van 24 Jan. de overgrote meerderheid van onze de Vosvliet uit, welk ne boeren; dorpen als St. Annalar liep. nisse zijn practisch geheel in geteringen brachten in grondgebruikers. Op de kleine eanderingen. Zo kwam we U speciaal naar enige trefen Scherpenisse-West- daarover verwijzen. Tholen kent d, het aldus gevormde seerde teelten; uien mist men opeuwen, volgens Holle enkel bedrijf. De zaadteelt heeft <r Landt bekend. Door dacht. De fruitteelt, die ook gehee werd het ondertussen gegaan, beslaat reeds weer bijna met dit Scarpenisser derne aanplant. Voor dit alles mcnigöo gebied, alweer wijzen naar artikelen elders in dit ie 13e eeuw het eiland vens een bezoek aan de kleine his" genoemd naar de zichtstentoonstelling van harte aanten de Schelde ge- Toen Zuid-Beveland nog door gee Brabant verbonden was, werd Tholen v tel van Zeeland genoemd. Napoleon lie weg aanleggen van Tholen naar Górish weg naar het hart van Zeeland leidde. Tholen geen doortocht meer, doch een a hoek, die echter in eeh gunstige po, door zijn vaste brugverbinding met terzijdse ligging is voor ons geen ha we zijn niet van plan acht te b] te blijven. Maar we zullen cte belaj onze Zeeuwse collega's bijzender <k We zullen trachten U zo goed gen, al is Tholen niet groot perkt. We verwachten dat U, een feestelijke dag zult mede, want er is voor op U allen. tu, :1 -eigersburgh". Inderdaad hielden velen noodgedwongen het dat jaar met de Brabantse zandkant, waar een Het gebeurt niet vaak, dat de Voorzitter» der Z. L. M., zich tot de leden richt, niet als Algemeen Voorzitter, doch als Voorzitter van de Kring Tholen en St. Philipsland. Thans bij de voor onze Kring zo bijzondere gebeurtenis van de Algemene Zomervergadering, voor het eerst weer sedert 17 jaren in Tholen te houden, is daar toch alle aan leiding toe. Het is met een zeker chauvinisme ook, dat wij nu, namens onze Kring, ons tot U richten. Ge moogt daarin niets verkeerds zien, de liefde tot zijn land is een ieder aangeboren, en zo is het ook met ons gewest. We zijn er op onze manier trots op, dat wij nu in 1949 weer eens in de gelegenheid worden gesteld onze collega's en hun echtgenoten uit de rest van Zeeland in Tho len te ontvangen en dat wij hun kunnen tonen, wat de Kring na de bevrijding heeft vermogen te presteren. De aloude traditie van onze Z.L.M. geeft ons daartoe de gelegenheid en wij mogen daar zeer dankbaar voor zijn. Zij, die sedert 1932 niet meer op Tholen zijn ge weest, zullen het eiland niet meer terugkennen. Zij, die er nooit geweest zijn, zullen kennis maken met een streek, die hun kale dorpen en ontman telde boerderijen toont. Van de oude luister van onze streek, de zwaar beboomde dijken en wegen, de verscholen erven, heeft slechts een enkele dijk- beplanting zich weten te handhaven en het jonge geplante groen maakt nog weinig indruk. Wij zijn in 1944 bij de algehele inundatie van Tholen en de halve inundatie van St. Philipsland vertrokken, niet wetend of wij terug zouden kunnen keren en wanneer wij terug konden keren, niet wetend wat wij zouden vinden. 9 Maanden lang gold de oude spreuk: Seeland geen land Ik houde 't met den heikant. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z L M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen !I

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1949 | | pagina 1