waarin opgenomen het NOORD-BRABANTSCH LANDBOU Zaterdag 22 November 1941 No. 1764 33e Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatsct.6 fföij.verkj de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere ^ereenigi^i De Commissie voor Persreorganisatie deelt ons mede, dat het Zeeuwsch Landbouwblad tut 1 Januari 1942 kan verschijnen. REDACTIE. ZITDAGEN- Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij WEEKOVERZICHT. Maatregelen in verband met de voedselvoorziening in Zeeland. cn dus 11 -- - -1dient men te wenden, ZEEUWSCH LANDBOUWBLA van Akkerbouw- maakt bekend aan snden, dat is besloten ^er iii het potergebied Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. f1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. Redactie Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2&5. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1,—; regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeef1 v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terien N aan het Landbouwhuis te Goes. nn'Ll Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. MIDDELBURGDonderdag 27 November a.s./ in Café ,De Eendracht", Giiststraat. ZHERIKZEEDonderdag 27 November a.s., in 'Hotel „Huis van Nassau". Z. L. M. STARINGSALMANAK 1942. Wacht niet met het bestellen van den almanak tot de oplaag is uitverkocht. Doe het nog vandaag. Besteld by de Afdeelingssecretarissen kost de almanak 0.75. Wil men franco toezending, dan storte men ƒ0,80 op postrekening 199365 ten name ,van Ir. J. D. Dorst te Goes of zende men dit be-T(i drag ner postwissel. Op de strook, vermelden „voo almanak". Toezending geschiedt omstreeks Kerst mis. Afdeelingssecretarissen worden verzocht spoedig het benoodigde aantal op te geven. Alhoewel bij het schrijven van dit overzicht het nog niet heelemaal zeker was, dat er in Zeeland geen scheurplioht zal behoeven te worden opgelegd, zijn wij er toch van overtuigd, dat ook de laatste ha op 22 Novem ber vrijwillig zal zijn opgegeven en dat de boeren ook in dezen hun plicht ten aanzien van de voedsel voorziening van ons volk hebben gedaan. Wel was het aantal ha, hetwelk Zeeland moest scheuren, slechts een gering gedeelte van het totaal van 100.000 ha, doch onze provincie is een akkerbouw- provincie, zoodat het percentage weiland ook niet zoo groot is. Hoe het ook zijn mag, de Zeeuwsche boer heeft ook thans getoond, alles in het werk te willen stel len om de voedselvoorziening van ons volk veilig te stellen. De Zeeuwsche boer kent zijn plicht en heeft dan ook het recht te verwachten, dat de be- looning voor boer en arbeider in vergelijking met de belooning van andere takken van productie een rechtvaardige zal zijn. Is het dus vrijwel zeker dat geen algemeene scheurplicht zal worden opgelegd, wel ligt het in de bedoeling om de landbouwers, die scheurbaar grasland hebben en geen afdoende motieven kon den aanvoeren voor bet niét scheuren, dus diegenen die eenvoudig niet wilden scheuren, toch een scheur- dwang op te leggen, ook al is voor de provincie een voldoende oppervlakte vrijwillig opgegeven. Hier en daar schijnt dé indruk te bestaan, dat bij vrgwillig scheuren van grasland een geringere toe- wyzing van rundvee zou plaats vinden dan wan neer het betreffende bedrijf niet tot scheuren was overgegaan. Naar men ons van bevoegde zijde mededeelt, zal dit niet hét geval zijn, voor onge rustheid is derhalve geen reden. De P.I.C.A. voor Zeeland heeft er de aandacht op gevestigd, dat de termijn, gedurende welken voor granen en peulvruchten een inleveringspremie van 0,30 per 100 kg is vastgesteld, eindigt op 30 November 1941. Voor partyen afgedorscht na dezen datum wordt derhalve geen inleveringspremie meer betaald. Het Dageiyksch Bestuur der Z. L. M. heeft in zijn laatstgehouden vergadering besloten de bevoegde instanties te verzoeken dezen termijn met één maand te verlengen, dus de premie te doen uitkeeren voor partijen, welke tot 1 Januari 1942 worden afge dorscht op grond van de navolgende overwegingen. Verschillende landbouwers hebben niet tijdig kunnen dorschen, doordat de werkzaamheden op het land o.a. aardappelen en bieten rooien door de weersomstandigheden vertraging hebben onder vonden, door den ombouw van motortractie op •generatoren is stagnatie ontstaan, terwijl voorts op het platteland een tekort aan werkkrachten bestaat. Deze omstandigheden zyn oorzaak, dat vele ver bouwers, die voor den genoemden datum hadden willen dorschen, hiertoe niet hebben kunnen over gaan. Wy vertrouwen, dat de autoriteiten, deze argu menten van genoegzaam belang achten, om boven staand alleszins billijk verzoek in te willigen. De verplichte levering van lammeren aan de Nederlandsche Veehoudercentrale heeft bij de hou ders van Zeeuwsche kuddescha-pen iv> heel wat beroering gewekt. Het desbetreffend voorschrift, dat voor levering van lammeren van weidesc'napen wellicht geen al te groote bezwaren meebrengt, daar deze dieren cp voldoende gewicht voor de slacht kunnen zijn, houdt er geen rekening do lammeren der Zeeuwsche kuddescha- pev BetiS" d€ slacht »een voldoende gewicht hebben. varkebiat€&orie schapenhouders, welke in het bij- I die dé1 Zeeland en Groninger, voorkomt, wordt moet be regeling in hoog, matrJgedupeerd, door- Tn'ar.i-i.:Ui>.;k £fcld.2ir:oe7en<>R. lijden door te-' 'klem SLciitgewicht. Het Dagelijksch Bestuur der Z. L. M. besloot dan ook een schrijven te richten tot de Veehouderij Cen trale waarin werd verzocht ontheffing van leve ringsplicht te 'Verstrekken aan vorenvermelde cate gorie schapenhouders. Aanvankeiyk hebben wij in ons blad medegedeeld, dat geen benzine voor landwerk in November zou worden gegeven. Tot nu toe is deze toewijzing dan ook uitgebleven. Naar wij thans van doorgaans wel ingelichte zijde vernemen, zal voor de maand November alsnog een toewijzing worden gegeven' voor Liet landwerk. Deze toewij zing zal ongeveer 50 bedragen van de oorspron kelijk vastgestelde toewijzing, terwijl toewijzingen beneden 100 liter niet worden uitgegeven. Dit zal dus vermoedelijk wel de laatste toewijzing zijn. Ook voor dorschen zal vermoedelijk in December geen toewijzing meer kunnen worden verstrekt, zoodat de ombouw op generator zoo veel mogelijk moet worden bespoe digd. 'De eenige toewijzing, die voor December nog kan worden verwacht, is bestemd voor de winterbespui- ting van fruitboomen van 10 jaar en ouder. Momenteel kan nog benzine worden aangevraagd voor het scheuren van grasland. Toewijzing wordt niet verleend voor tractoren, die kunnen worden omgebouwd. Dit zijn thans alle Fordsons, Mac Cormick, Deering (type 1020 en W 30) en de Hanomag. De aanvragen moeten worden ingediend bij den Rijkslandbouwconsulent te Goes. Red. OPSLAAN DOOR CONSUMENTEN VAN EEN WINTERVOORRAAD AARDAPPELEN. 'De Provinciale Voedselcommissaris voor Zeeland vestigt er de aandacht op, dat er twee regelingen bestaan, waarbij consumenten in de gelegenheid worden gesteld een zekeren wintervoorraad aard appelen op te doen. De eene regeling omvat de consumenten in de gemeenten, waar voldoende kleinhandel is. Voor Zeeland zijn dit de gemeenten: Zierikzee, Ierseke, Kruininge-n, Wemeldinge, Goes, Domburg, Middel burg, Ritthelm, St. Laurens, Souburg, Viissingen, Westkapelle, ZoutelaJide, Sas van Gent, Terneuzen en Cadzand. In genoemde gemeenten moeten zij, die van deze regeling gebruik wenschen te maken, de bonnum mers 05 t/m 1£ van de aardappelkaarten den plaatselijken distributiedienst laten a+ len, waarna ze desgewenscht, tegen ifam dezer kaart(en), bij hun klein' udelaar ,rS) kiur paalden voorraad aardappelen ;ens op 4-voud doen. De andere regeling is die, w )ij consumenten in alle andere gemeenten v; Zeeland dan de bovengenoemde, rechtstreeks een teler in hun omgeving hun wintervoorraad kannen betrekken. Zij, die hiervoor in aanmerking wenschen te komen, leveren by den plaatselijken distributie- dienst hun aardappelkaarten in tegen een ontr vangstbewijs. Met dit ontvangstbewijs begeven ze zich naar hun P. B. H., die hun in ruil daarvoor een aankoop- vergunning verstrekt voor een hoeveelheid aard appelen, gelijk aan het aantal ingeleverde geldige rantsoenen X 3% kg. AANKOOPVERGUNNINGEN STROO. De Ned. Inkoopcentrale van Akkerbouwproduc ten te 's Gravenhage ver-zoekt ons bekend te maken, dat aanvragen om aankoopvergunningen tot het betrekken van wit- en/of peulvruchtenstroo ten behoeve van veehouders, n& 20 November niet meer in behandeling mogen worden genomen. Veehou- j ders, die stroo voor het komende stalseizoen noo- dig hebben en dit nog niet hebben aangevraagd, du-nen zon-ckr very. J -r.-, aanvrage in te dienen bij üün pLatsehjken uureauh'oude*. Bigbij dient het l veeboekje te worden overgelegd. Latere aanvragen zullen zonder meer voorden afgewezen. VERPLICHTE RUNDVEELEVERING. Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend, dat de verplichte rund veelevering verlengd zal worden tot 1 December 1942. Het aantal te leveren runderen voor de ver plichte levering na 1 December 1941 zal zoodanig worden vastgesteld, dat practisch geen verdere in krimping van den melkveestapel zal behoeven plaats te vinden. Het in December a.s. aanwezige jongvee beneden 1 jaar zal bij de bepaling van den levermgsplicht betrokken worden. In de eerste maanden na 1 December a.s. zullen geen dieren verplicht behoeven te worden geleverd, uitgezonderd contractrunderen en runderen, welke nog geleverd moeten worden ingevolge de ver plichte levering tot 1 December 1941. Vanzelfsprekend zullen echter dieren, welke in deze eerste maanden vrijwillig geleverd worden door veehouders, die aan hun leveringsplicht tot 1 December a.s. voldaan hebben en welke voldoen aan de gestelde minimumeischen, meegeteld wor den voor de nieuwe levering. REGELING INGEVAL VAN VERPLICHTE SCHEURING VAN GRASLAND. De Regeeringscommissaris voor de Bodem ductie maakt het volgende bekend: In de Nederlandsche Staatscourant v £gebr is een beschikking opgenomen, waarir^ tiecommissaris voor den Akkerbouw vj t bouw bevoegd wordt verklaard den gebrt, tlgde van binnen zijn ambtsgebied ge%*°oi lan'd voor te schrijven een, door genoegen 'e ductiecommissaris aan te wijzen perceel gras'..' of een gedeelte daarvan, binnen een door hem stellen termgn, te scheuren en als bouwland te bruiken. Tegen het voorschrift van den Produ.ctiecommi' saris is beroep mogelijk by den Secretaris-Genera- na storting van een bedrag van 10 cent voor iedert are, waarop het beroep betrekking heeft, op post- r, «n!.ng 437700 ten name Van den Comptabele voor de Scheurbeschikking Bodemproductie te 's-Graven- bage, welke bedrag bij vernietiging van het voor schrift wordt terugbetaald. Zooals reeds meerdere malen bekend werd ee- i maakt, kan tot 15 Nov. 1941, later verlengd tot 22 Nov. 41 vrijwillig worden opgegeven. Perceelen, die vóór dien laatsten datum by df Rijkslandbouwconsulenten ter scheuring zgn opgf

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1941 | | pagina 1