Zaterdag 13 November 1941 No. 1733 33e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) dl® Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw c?i arsdere VereenSgingen ZITDAGEN Z. L. M.-VERGADERINGEN. Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij Van de Centratë Organisatie der Z. L. M. en der Noord-Brabantsche Mij van Landbouw AAN DE LEZERS VAN ONZE LANDBOUWBLADEN. WEEKOVERZICHT. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. fl,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. MIDDELBURGDonderdag 20 November a.s., in Café „De Eendracht", Giststraat. KORTGEME: Donderdag 20 November a.s., in ■Hotel „De Korenbeurs". THQLEN: Zaterdag 22 November a.s., in Hotel „Hof van Holland". ALG. VERGADERING VAN DEN KRING OOSTE LIJK ZUID-BEVELAND DER Z. L. M., op Zaterdag 15 November a.s., des nam. 2 uur, in (hotel „Korenbeurs" te Kruiningen. (Zie elders in dit blad.) SPOEDEISCHENDE VERGADERING VAN DEN KRING WESTELIJK ZUID-BEVELAND DER Z. L. M., op Zaterdag 15i November a.s., des nam. 2.30 uur, in de Melksalon „De Landbouw" te Goes. (Zie elders in dit blad.) 7. L. M. STAR ENGS ALM NAK 1942. Wacht niet met het bestellen van den almanak tot de oplaag is uitverkocht. Doe het nbg vandaag. Besteld bij de Afdeelingssecretarissen kost de almanak 0,75. Wil men franco toezending, dan storte men ƒ0,80 op postrekening 199365 ten name van Ir. J. D. Dorst te Goes of zecide men dit be drag per postwissel. Op de strook vermelden „voor almanak". Toezending geschiedt omstreeks Kerst mis. Afdeelingssecretarissen worden verzocht spoedig het benoodigde aantal op te geven. Naar ik moet aannemen verschijnen de officieele organen van het Kon. Ned. Landbouw-Oomité en de bij het Co-mité aangesloten algemeene Nederland sche Landbouworganisaties tbans voor den laatsten keer. De Nederlandsche boeren in dezen kring ver- eenigd, wezen mij indertijd aan tot hun voorman, ik gevoel daardoor den plicht en het verlangen nog een enkel woord te richten tot allen, die zich op eeni- gerlei wijze met onze bladen verbonden gevoelen. In de eerste plaats een woord van dank! Dank aan de redacteurs, aan de medewerkers, aan de vele toegewijde verzorgers, dank ook aan de groote schare van trouwe lezers! Samen hebben we iets moois tot stand gebracht! De eerste nummers onzer bladen waren slechts papier en drukinkt, in den loop der tijden is in dit doode materiaal als in de doodsbeenderen uit het machtige gezicht uit Ezechiël 37 de geest van leven en verbondenheid, van warmte en van het eigene gevaren. Langs vele wegen! Door de Inspanning onzêr redacteuren met hun uitstekende week-overzichten, door de vele mede werkers, door den stuwenden arheid onzer organi saties, die op deze wijze tot hun leden spraken, door de levende belangstelling der boeren en boerin nen bovenal. Voor dit alles aan allen uit naam van allen: dank, hartelijk dank! In de tweede plaats een woord van bezinning! Waarom zijn onze bladen zoo levend, zoo innig verweven met ons boerenbedrijf en onzen boeren stand? Omdat ze eigen scheppingen zijn van ons boerenvolk, omdat zij alleen wilden dienen, omdat zij er in geslaagd zijn tot op den dag van heden hun eigen karakter trouw te blijven. In deze drieëenheid ligt het geheim van hun wel slagen. Daardoor ontstond tusschen hen, die het blad schreven en verzorgden en hen, die het lazen, een band, die zich tot een besef van saamhoorigheid. en vriendschap versterkte. Dit alle§ kan niet naar menschelijk believen gemaakt worden, het kan alleen groeien. En als echte vriendschap kan het niet willekeurig op een ander, worden overgedragen en 'het verdwijnt, wanneer onze trouwe huisvrien den niet meer elke week de boerenwoonkamers binnentreden. Zoo wordt met het verdwijnen van onze bladen een hoofdstuk van de ontwikkeling van ons boeren leven afgesloten. En dit gebeurt, terwijl de beteeke- nis van onze organen met den dag nog grooter wordt, de verbondenheid met den boerenstand nog steeds dieper, hun invloedssfeer steeds uitgebreider. 'Het zij zoo! Wij hebben de beslissing te aanvaar den en wij zullen ons dienovereenkomstig gedragen. Maar bij het afscheid mogen we vaststellen, dat we fier mogen zijn op alles wat tot stand werd ge bracht en dankbaar, dat de boerengedachte zoo vol leven en zuiver van aard kon worden uitgedragen tot dit einde toe. H. D. LOUWES, Voorzitter van het Kon. Ned. Landbouw-Comité. Nieuw-Midhuizen in den Westpolder. Nov. 1941. De termijn voor vrijwillige aangifte van het scheuren van grasland is verlengd tot 22 November a.s. Bovendien is de scheurpremie aanmerkelijk verhoogd, n.l. van 125 op 150 en van 200 op 250. Elke boer dient ei4 rekening, mede te houden, dat in ons land in totaal 100.000 ha grasland moet ge scheurd worden en dat ook Zeeland hierin zijn aan deel zal moefcfn leveren. Laat elke boer in dezen zijn plicht doen en vrijwillig scheuren, wanneer de mogelijkheid bestaat. Alhoewel de scheurplicht zon der premie is uitgesteld tot 22 November, hopen wij, dat het niet zoover zal behoeven te komen en dat voldoende vrijwillig zal worden gescheurd. Wij wijzen er nogmaals op, dat men een formulier op het gemeentehuis kan afhalen, waarna dit for mulier bij den tRijkslandbouwconsulent moet worden ingezonden. Het spreekt vanzelf,dat de verhooging van de scheurpremie voor alle opgaven geldt, dus ook voor de reeds eerder ingestuurde. De belangentegenstelling tusschen de producenten van boter en margarine in vroeger jaren, heeft ook in ons weekoverzicht dikwijls een punt van bespreking gevormd. Wanneer wij aan dien tijd terug denken, die reeds ver af lijkt doch toch nog kort geleden is, dan blijkt ook hier de waarheid van het spreekwoord: het kan ver- keeren. In Economische Voorlichting komt een passage voor, waarvan de juistheid door niemand in twijfel kan worden getrokken. Wij lezen daar „dat thans de aanvoer van buitenlandsche grondstoffen voor de olie-industrie en daarmede voor de margarine- fabricage vrijwel geheel stil staat. Gelukkig zijn de voorraden nog van dien aard, dat de productie voorloopig door kon gaan in die perioden van'het jaar, waarin de boterproductie gering is. De mar garine-industrie is daardoor in staat juist in deze tijden een belangrijke functie ten behoeve van de Nederlandsche volkshuishouding te vervullen door te voorzien in een gedeelte van de vetbehoefte. Dit is van des te meer belang nu de zuivelindustrie in verband met de beperking van den veestapel niet op vooroorlogsche capaciteit kan werken". Zonder ook maar iets van ons vroegere standpunt terug te nemen, moeten wij erkennen, dat men over de beteekenis van een bepaalde industrie een te een zijdig georiënteerde meening kan hebben, want dat de omstandigheden van het ocgenblik het belang niet bepalen, doch het geheel afhangt van omstan digheden, waarin een volkshuishouding verkeeren kan. Onder verwijzing naar een bericht elders in ons blad opgenomen, maken wij er de lezers opmerk zaam op, dat de brouwgersttoeslag van 0,50 per 100 kg boven den richtprijs van gerst voor partijen, welke aan brouwgerstkwaliteit vol doen, slechts wordt uitgekeerd voor partijen, welke vóór 1 December a.s., ter keuring worden aange boden. Men verzuim e bij het indienen der monsters niet te vermelden, dat het een partij brouwgerst betreft (ras te vermelden). Partijen gerst, welke na voornoemden datum ter keuring worden aangeboden komen dus niet meer als brouwgerst in aanmerking. Deze week bereikte ons het bericht, dat voor aflevering als goedgekeurd pootgoed der rassen Bintje en Industrie de geheele opbrengst is vrijgegeven. De totale hoeveelheid van de voormelde soorten op elk bedrijf aanwezig, mag derhalve worden afge leverd, mits gesorteerd in de maten 2r,/2 28r 35V., en 45 mm en op. Elders in ons blad hebben wij op verzoek nog eens opgenomen de aankoopprijzen bij den teler van goedgekeurde pootaardappelen voor export. Tevens zij hierbij medegedeeld, dat deze prijzen nog worden aangevuld met een bewaarloonregeling. Deze is nog niet bekend gemaakt, doch vermoedelijk zal voor alle poters afgeleverd na 1 Januari 1942 een verhooging der prijzen worden toegepast. De Keuringsdienst Zeeland, heeft enkele weken geleden aan alle telers van goedgekeurde zaaigra nen, zaden en pootaardappelen een tweetal formulieren gezonden, waarop de totale hoeveelheid dezer goed gekeurde producten op elk bedrijf aanwezig, ten behoeve eener te houden inventarisatie, moest wor den vermeld. Deze formulieren moesten aan het Secretariaat van den Keuringsdienst, Landbouwhuis, Goes, inge vuld worden teruggezonden. Zij, die tot heden verzuimden deze opgave terug te zenden, worden verzocht zulks alsnog per om gaande te doen, teneinde onnoodige extra kosten, welke voor hunne rekening zouden moeten worden gemaakt te voorkomen. Zooals reeds eerder is bekend gemaakt, zal aan de teelt van tuinbouwgewassen een groote uitbreiding worden gegeven; Naar men ons mededeelde, zal aan iederen persoon, die reedg in het bezit van teeltvergunning is, een aanvraagformulier per post worden toegezonden door de af deeling Tuinbouw der L. C. O. voor Zeeland. Men behoeft dus zelf geen formulier aan tè vragen. Tot de gewassen, waarvoor teeltvergunning kan worden aangevraagd, behooren o.a. vroege aard appelen, wijnpeen. witlof, bewaarkool, dubbele princesseboonen, zaaiuien, enz. De tuinbouwteeltvergunning, waarop het jaartal 1940 staat gedrukt, blijft in 1942 voor dezelfde oppervlakte van kracht. Na 1 December zullen aanvragen van personen, die thans nog geen teeltvergunning hebben, in be handeling genomen worden. Vooral de personen met een klein bedrijfje van b.v. 2 ha, hebben wel eenige kans op toewijzing. Bij het aanvragen der teeltvergunning dient men zich echter te realiseeren, dat er geen enkèle garan tieprijs genoemd wordt. Alle risico is dus voor den teler. Het lijkt ons voor Zeeland met zijn moeilijke ver- voergelegenheid het beste om zooveel mogelijk pro ducten te kiezen, die bewaard kunnen worden. De termijn van verschijning van het Zeeuwsch Landbouwblad welke met 2 weken was verlengd, is thans verstreken, zocdat v/ij nu moeten aannemen, dat dit nummer het laatste is, dat de leden der Z. L. M. en Noord- Brabantsche Mij van Landbouw zullen ontvangen. Wij hebben steeds getracht onze lezers zoo goed mogelijk van voorlichting te dienen. Nu ons dit niet meer mogelijk is, nemeh we af scheid en spreken de hoop uit, dat de voorlichting, welke de boeren op andere wijze zullen ontvangen, hen evenzeer moge bevredigen. Red.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1941 | | pagina 1