Zaterdag 11 October 1941 No. 1758 33e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen* ZITDAGEN Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij WEEKOVERZICHT. 1 Keuringsdienst ZEELAND. Maatregelen in verband met de voedselvoorziening in Zeeland. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. fl,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. ƒ5,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. LET OP U SAECK I Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. MIDDELBURGDonderdag 16 October a.s., in Café „De Elendracht", Giststraat. ZIERIKZEIE: Donderdag 16 October a.s., in Hotel „Huis van Nassau". Z. L. M.-STARINGSALMANAK 1942. De Z. L. M.-iStaringsalmanak 1942, het bekende en zeer nuttige zakboek voor den boer, gaat binnen enkele dagen op de pers, om deze uiterlijk Kerstmis 1941 in het bezit der bestellers te doen zijn. Het vorige jaar moesten vele late bestellers teleurgesteld worden, omdat de oplaag uitverkocht was. Bestel daarom nu direct, uiterlijk 20 October, bij U"w Afdeelingssecretaris of zend ƒ0,80 (het vorige nummer vermeldde abusievelijk ƒ0,85) door middel van storting op postrekening 199365 ten name van Ir. J. D. Dorst te Goes of per postwissel aan het Landbouwhuis voor francc# toezending per post. Mits tijdig besteld en afgehaald bij de Afdee- lingssecretarissen kost de almanak 0.75 per stuk. De Afdeelingssecretarissen worden verzocht eveneens de bij; hen binnengekomen bestellingen ten spoedigste in te zenden. Alleen vroegtijdige bestel ling kan teleurstelling voorkomen. VERPLICHTE VEELEVERING EN RUNDER-T.B.C.-BESTRIJDING. Veehouders, zorgt er voor thans Uw reactiedie- ren te kennen, opdat Ge deze thans middels de verplichte 'veelevering kunt opruimen. Geeft U direct op als lid van de Vereeniging tot bestrijding van de tuberculose onder het rundvee en van andere veeziekten, adres: Landbouwhuis te Goes, met vermelding van Uw dierenarts. Uit berichten in de dagbladen blijkt, dat binnen kort een verhooging van den prijs van het brood te verwachten is, omdat de prijs vaii het broodgraan verhoogd zal worden. Alhoewel dit nog geen mede- deeling is, waaruit wij weten hoeveel deze ver hooging van den prijs van het broodgraan zal zijn, wel staat thans vast dat de verhooging er komt. Reeds enkele weken terug werd van Overheids wege de wensch te kennen gegeven, dat de verbouw van tarwe diende te worden uitgebreid. Onzerzijds is er terstond op gewezen dat, wil men een bedui dende vermeerdering van den uitzaai van tarwe bereiken, de prijs vóór de uitzaai bekend gemaakt diende te worden en vooral ook, dat men den prijs aanmerkelijk ihooger zou stellen dan dien van den oogst van dit jaar. Het is ons bekend, dat men de prijsverhouding tusschen tarwe en rogge niet wenscht te veranderen. De gevolgen van deze huidige prijsverhouding leidden echter tot een toe name van den veribouw van rogge. De conclusie hieruit is dus, «dat deze (prijsverhouding- uitviel ten gunste van de rogge. Wil men inderdaad den verhouw van tarwe stimu- leeren, dan dient thans op korten termijn (in de zeer zware gronden vindt de uitzaai reeds plaats) de prijs van de tarwe bekend gemaakt te worden. Het is- niet voldoende, dat men weet dat de prijs verhoogd zal worden, de boer dient precies te weten waar hij aan toe :is. Wij begrijpen, dat de moeilijkheden vele zijn, doch men dient te beseffen, dat de natuur niet stil staat en dat men op een bepaald moment een beslissing moet nemen. Doet men dit niet, dan komt men onherroepelijk te laat. Langzaam maar zeker breidt zich den laatsten tijd het inond- en klauwzeer over ons land uit. Wanneer deze plaag onder de huidige omstandigheden van grooten omvang mocht worden, dan zouden wij terecht van een ramp kun nen spreken. Elke boer zal dan ook zonder twijfel alles doen om de verbreiding van de plaag tegen te gaan. Voor Zeeland is een zeer groot gevaar gelegen in den aankoop van vee 5n jde andere provin cies. Laat men thans uiterst voorzichtig zijn. Mocht de ziekte ook in onze provincie dreigen toe te nemen, dan is een tijdige bestrijding dringend géwenscht. Wij herinneren hier aan de proeven van Dir. Jalving in 1939, waarbij de tijdig inge spoten veestapels practisch niet hebben geleden en in enkele dagen weer geheel genezen waren. Inspui ting met reconvalescentenbloed lean dus helpen mits het vroegtijdig gebeurt. De maatregelen, welke getroffen zijn om een regelmatigen aanvoer van slachtvee te waarhor- gen, komen hier op neer, dat met ingang van 6 .October j.l. op den overnameprijs leen korting wordt toegepast, voor het geval de levering maxi maal 7 dagen te laat geschiedt 5 Cent per kg levend gewicht en voor het geval de leveringstermijn met méér dan 7 dagen overschreden wordt 10 cent per kg levend gewicht. Heeft de levering binnen 14 dagen na afloop van den gcstelden leveringstermijn nog niet plaats gehad, dan dt direct tot inbeslag neming overgegaan, waarbij alle kosten der (beslag legging door den nalatigen veehouder moeten wor den betaald. Bovendien wordt dan voor zoo'm in beslag genomen rund een extra aanslag van een rund opgelegd, zoodat de nalatige dus het dubbele aantal runderen te leveren zal hebben. Het zijn inderdaad drastische maatregelen, die getroffen zijn, doch de omstandigheden zullen daar toe aanleiding hebben gegeven. Hoe het ook zij, laat elke boer terdege oppassen, dat hij niet gekort kan Worden en toch zeker niet een dubbelen aanslag riskeeren. Zooals bekend is, wordt in ons land aan het gras land geen stikstof toegewezen. Het Hollandsch Landbouwweekblad merkt op, dat in het naburige Duitschland de kunstmestpositie blijkbaar gunstiger is. Blijkens een mededeeling n.l. in het weekblad van de aan ons land grenzende „Landesbauernschaft Weser-Ems", wordt daar bij de kunstmesttoewijzing geen verschil gemaakt tus schen weiland en bouwland. In het (bemestingsjaar 1941/1942 kunnen de boeren daar verwachten even veel kali als in liet jaar 1938/1939 betrokken werd, 40 van de fosforzuur, welke in het jaar 1938/'39 afgenomen werd en 90 van de stikstof, welke in het jaar 1940/1941 werd betrokken. Bovendien kunnen in Duitschland in bijzondere gevallen nog extra hoeveelheden toegewezen worden. Zooals uit een publicatie van den Voedselcom- missaris van vorige week blijkt, moet persdraad worden aangevraagd op een aanvraagformulier A; deze formulieren zijn verkrijgbaar bij de Kamers van Koophandel tegen betaling van 5 cent per for mulier en portokosten. Per formulier dient men dus 6V2 cent te betalen, alvorens men deze ont vangt. Na invulling en onderteekening moet het formulier worden ingediend bij de P.I.C.A., en wel door den loondorscher of, wanneer een teler zeJf dorscht en perst, door den teler. Het invullen der formulieren dient op nauwkeurige wijze te geschieden. Dit geMr trouwens voor alle andere formulieren, weike bij één der kantoren ter verkrijging van een of ander artikel o.a. moeten worden ingezonden. Wij vernamen dat dit nog al eens wat te wenschen overlaat. Om een voorbeeld te noemen: Ver over de 2006 (twee duizend) kumstmest-aanvraagformu- lieren waren alleen onderteekend; de invulling van naam, woonplaats en adres ontbrak. Omnoodig te zeggen hoeveel extra werk het geeft, om vast te stellen, wie de aanvragers wel waren. Zorg dus steeds voor een volledige en juiste invulling van alle formulieren, het is in Uw eigen belang. Zooals reeds eerder werd meegedeeld, zullen alle kunstimest- aanvragen op 15 October zijn afgehandeld. Ieder, die dus een aanvraag heeft ingediend, kan vóór 20 dezer zijn toewijzing met bonnen afhalen. Vóór dien datum heeft navragen géén zin. De toewij zingen zijn voorloopig gebaseerd op de bedrijfsin- deeling 1941. Er zijn verschillende normen voor de verbouwde producten vastgesteld. Hierover dient men dus geen reclames in te zenden. Later zal nog worden bekend gemaakt, hoe eventueel wijzi gingen enz. zullen worden behandeld. De ontvan gen bonnen dient men onmiddellijk, voorzoover ze geldig zijn verklaard, aan zijn leverancier tegen ontvangstbewijs af te geven. Op 15 November vervallen de thans geldig verklaarde nummers. Red. CURSUSSEN IN AARDAPPELSELECTIE. Zij, die alsnog aan een cursus in aardappel selectie, gevolgd door een practische les, wenschen deel te nemen, moeten zich haasten. Deze cursus sen worden gedurende den winter gegeven (8 lessen a '2 uur benevens één practische les), door een der hoofd'keurmeesters of door ond erge te eken de. Liaat een ieder, die iets over aardappelselectie wil Weteu, zich aanmelden. Slechts bij voldoende aan melding kan een curshs worden gegeven. Deze cursussen zijn voor alle belangstellenden toegankelijk. Bepaalde vooropleiding is niet noodig, daar de cursussen geheel bij de practijk aansluiten. Aanmelding zoo spoedig mogelijk bij Ir. J. Ver steeg, technisch leider van den Keuringsdienst Zeeland, Landbouwhuis, )Goes. PERSDRAAD. De Provinciale Voedselcommissaris vestigt er de aandacht op, dat loondorschers en coöperatieve dorschvereenigingen, die geen persdraad meer ter -beschikking hebben, zich dienen te wenden tot de Kamer van Koophandel ter verkrijging van een A-formulier. Deze formulieren, waarop de behoefte van 2 maanden kan worden ingevuld, moeten worden inge diend hij de P.I.C.A. voor Zeeland (Afd. Motor brandstof), die de 'aanvragen adviseert en door zendt aan het Bureau /Grondstoffen, dat de toewij zingen zal verstrekken. De toewijzingen moeten worden ingeleverd bij den leverancier van persdraad, die zijn bestellingen kan plaatsen bij de Nederlandscbe Kabelfabriek te Delft. KOOPEN WIT- OF PEULVRUOHTENSTROO. De P.I.C.A. voor Zeeland maakt bekend, dat de veehouders, die wit- of peulvruchtenstroo wenschen te koopen de door ben verlangde hoeveelheden voor de geheele stalperiode, vóór 15 October 1941 bij de plaatselijke bureauhouders moeten opgeven. Hierbij dient het veeboekje te worden overgelegd. Teneinde de verschillende aanvragen zoo vlug mogelijk te kunnen behandelen, dienen deze ten spoedigste te worden ingediend. PRIJZEN ORIGINEELE WINTERZAAIGRANEN Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend, dat voor de origineele winterzaaigranen per 100 kg de volgende maximum- verbruikersprijzen zijn vastgesteld: wintertarwe 25,50 wintergerst 23,25 winterrogge 24,80 Deze prijzen zijn inclusief omzetbelasting. Uit gaande zoowel als inkomende vracht, voorzoover deze laatste een bedrag van ƒ0,10 te boven gaat,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1941 | | pagina 1