voedt zichzelf! Bijvoegsel van het Zeeuwsch Land bouwblad van 27 Sept 1941, No. 1757 PRODUCTIESLAG 1941 Grasland scheuren verzekert de voedselvoorziening van het Nederlandsche volk. WENKEN VOOR DE TARWETEELT Wil Nederland zichzelf kunnen voeden, dan dient voor 1942 rond 400.000 ha brood graan uitgezaaid te worden. Voor 1941 bedroeg de uitzaai 311.000 ha wintergraan en 67.000 ha zomer graan. Dus totaal; 378.000 ha broodgraan. Dit beteekent dus dat voor 1942 nog meer winter graan uitgezaaid moet worden dan voor 1941. Het gaat echter niet alleen om de opper vlakte. De kwaliteit van het zaaizaad, en zeker ook de wijze van bewerking van het land spelen een groote rol. De vorige week behandelde Ir. Addens de roggeteelt. Deze week geven wij het woord aan Ir. P. G. Meyers, landbouwconsulent voor Groningen, die U zal uiteenzetten wat bij De Tarweteelt van beteekenis is. Waarbij hij de volgende 7 punten onderscheidt: 1. De grond Op de klei, zavel en löss kan men de beste resultaten verwachten. Ook op andere gronden goeden zandgrond en dal grond is de laatste jaren echter met succes tarwe geteeld. Men moet dan echter de beste per- ceelen uitzoeken. Zaai anders liever rogge, die met veel minder goede gronden en met minder mest genoegen neemt. 2. De vruchcwisseling Tarwe stelt hoogere eischen aan de vrucht- wisseling dan de andere granen. Vanouds kreeg de tarwe de beste plaats in den om loop, dus zoo mogelijk na braak of koolzaad. De beste voorvruchten van tarwe zijn haver, karwij, aardappelen en vlinderbloemigen. Ook na bieten kan tarwe volgen, doch dan moet er wat meer mest op, terwijl tenslotte vooral in de streken met veel graanverbouw ook op den graanstoppel tarwe ingezaaid wordt. 3. De bemesting Uit het vorige volgt reeds, dat een juiste bemesting van het grootste belang is. Geeft men op de zware, rijke klei na een goede voorvrucht weinig of geen stikstof, in de meeste gevallen zal men in het vroege voorjaar 20 tot 40 kg stikstof per ha geven. Op schraal land, graanstoppel, is het ge- wenscht, dat men in den herfst bij het zaaien bovendien nog 15 a 20 kg/ha stikstof toe dient ofwel met stalmest bemest. NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1941 | | pagina 1