■ur Zaterdag 16 Augustus 1941 IV'o. 1750 33e Jaargun^ WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD .Officieel Orgaan van de Zecuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenrgingen ZITDAGEN WEEKOVERZICHT. Keuringsdienst ZEELAND. Maatregelen in verband met de voedselvoorziening in Zeeland. ZEEUWSCH Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van „de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. f 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. ƒ5,,per jaar. Redactie Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1,elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. LET OP U SAEOC i Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. MIDDELBURGDonderdag 21 Augustus a.s., in Café ,,De Eendracht", Giststraat. ZIERIKZEEDonderdag 21 Augustus a.s., in Hotel „(Huis van Nassau". In ons vorig nummer wezen wij op de ernstige gevolgen van de zeer ongunstige weersomstandigheden gedurende den oogsttijd en helaas is ook in de afge- loopen week nog geen verbetering ingetreden. De werkzaamheden vlotten zeer slecht, waardoor de gelijkmatige opeenvolging van het oogsten der verschillende gewassen ernstig wordt belemmerd. In sommige streken is praktisch nog niets „bhir nen'", zoodat gevreesd moet worden voor belang rijke schade door bederf. Dit is voor den m boer zeer onaangenaam, doch niet minder ernstig voor de voedselvoorziening van ons volk. Uiterste waakzaamheid en het benutten van elke geboden gelegenheid om den oogst voortgang te doen vinden, is de plicht van eiken bodem be werker, opdat alles gedaan wordt om het verlies zoo gering mogelijk te doen zijn. De laatste wijziging der ruilverkavelingswet heeft ook in Zeeland ongetwijfeld belangstelling getrokken, vooral in die streken waar plannen tot herverkaveling bestaan. In het kort komen de wijzigingen hierop neer, dat de bepaling in de wet van 1938 inzake den eisch van een meerderheid bij de stemming over het al of niet doorgaan van de ruilverkaveling is komen te vervallen. Thans kan de secretaris-generaal, ook als er geen meerderheid aanwezig is, de ruilverkaveling bevelen, wanneer hij dit „in het algemeen belang" geboden acht. Verder is de bepaling gewijzigd, dat een eigenaar een perceel grond terug moet ontvangen evenredig aan de waarde van hetwelk hij moest afstaan, met de mogelijkheid, dat daarenboven nog hoogstens een bedrag van 5 van de waarde van het betrokken perceel als schadevergoeding kon worden toegekend. In bijzondere gevallen kan de secretaris-generaal op voorstel van de centrale commissie bepalen, dat een belanghebbende meer dan 5 in geld vergoed krijgt in verband met een ruil, die heeft plaats gevonden, alhoewel is bepaald, dat hierdoor niet de levensvatbaarheid van een bedrijf in gevaar ge bracht mag worden. Voorts moeten, wanneer het „algemeen belang" dit vordert, eigenaren van perceeltjes, te klein om behoorlijk geëxploiteerd te worden, uitsluitend met een vergoeding in geld genoegen nemen, terwijl daartegenover de mogelijkheid geopend is om aan boertjes met te weinig grond om te kunnen be staan, extra grond toe te wijzen ten koste van anderen, die dit zonder bezwaar kunnen missen. .Met deze wijzigingen kan men feitelijk een her ordening van het grondgebruik tot stand brengen. ■De rechtspositie van den eigenaar vindt meer en meer zijn beperking in de eischen, welke „het alge meen belang" stelt. Deze ontwikkeling is trouwens reeds jaren merkbaar. Wanneer een en ander met beleid wordt toege past kunnen inderdaad rechtvaardiger verhoudingen tot stand komen, terwijl ook de bodemopbrengst kan worden opgevoerd. Op de ruilverkavelingen, waartoe reeds was be sloten vóór de afkondiging van de laatste wijzigin gen, blijft de Ruilverkavelingswet in haar vroegeren vorm van toepassing. De toenemende trek van het platteland naar de stad, een beweging, die zich in tal van landen tegelijker tijd voordoet, was voor het Internationale Landbouwinstituut aanleiding om een onderzoek in te stellen naar het aandeel, dat de landbouwende bevolking geniet van het nationale inkomen. Volgehs het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek wijzen onderzoekingen, ingesteld o.m. in Duitschland, Bul garije en Roemenië er op, dat in de laatste tiental len jaren de te lage belooning van arbeid in den landbouw zich steeds meer accentueert. Dit moet op den duur ernstige gevolgen hebben voor de arbeidsbezetting ten plattelande. Voorloopig heb ben de studies slechts een oriënteerend karakter. Wel bleek reeds, dat een goede boekhouding een eerste vereischte is om op tal van vragen betref fende de oorzaken der te lage belooning een duide lijk antwoord te vinden. Wij hopen echter, dat deze onderzoekingen worden voortgezet en dat als ge volg daarvan rechtvaardiger verhoudingen tot stand komen, niet het minst ook voor de landarbeiders. Evenals in 1940 zijn ook dit jaar weer maximumprijzen voor appelen en peren vastgesteld, met dit verschil echter, dat de prijzen thans reeds vanaf het begin van den oogst gelden. Vorig iaar kwam de prijsregeling geheel onver wacht. Thans heeft men rustig den tijd gehad om een en ander overwegen. Het is voor de Zeeuw- sche fruittelers 1 m groote teleurstelling, dat ook thans in de ,/jsregeling practisch niet met de kwaliteitsverschil en rekeninr wordt gehouden. W»arom afgewek. van de lijn die in vroeger jaren werd- gevolgd oiïi cé komen tot een beter produkt? In de fruitteelt gaan kwantiteit en kwaliteit hand in hand. Het wordt door de meeste fruittelers als een ernstige grief gevoeld, dat hun produkt gelijk geschakeld wordt met 'dat van be zitters van fruitboomen. Al is een goede ziekte bestrijding, ondanks het gemis aan waardeering daarvoor, een welbegrepen eigenbelang, dit kan de onbillijkheid van de thans geldende regeling niet wegnemen. De prijzen zijn thans voor enkele variëteiten afzonderlijk vastgesteld. Een groot aantal variëteiten wordt samengevat onder de benaming „niet genoemde". Voor deze groep is een lagere prijs vastgesteld. Verwacht wordt, dat men steeds uit deze groep bepaalde variëteiten zal uitlichten en daarvoor een aparten, hoogeren prijs zal vaststellen. Hierin ligt een groot gevaar, n.l. dat niet tijdig genoeg voor een bepaalde streek deze prijszetting zal plaats hebben. Indien men zich bij de prijszetting door het middenge deelte van ons land laat leiden, dan zullen de fruit telers in het Zuiden, dus in onze provincie, daar ernstig door gedupeerd worden. Anderzijds willen wij het toejuichen, dat het onrijp plukken zooveel en krachtig mogelijk wordt tegengegaan. Voor den kleinhandel in groenten en fruit zullen maximum verkoopsprijzen worden vast gesteld. Bij de groote schaarschte aan groenten is dit wel zeer noodig. Wij willen in dit verband ook de aandacht vestigen op het groot aantal personen, dat een bestaan tracht te vinden in den kleinhandel in groenten en fruit. Door dit groote aantal is het voor hen noodzakelijk, dat zij een groote winst marge hebben. Wij meenen, dat op dit terrein, n.l. de distributie van groenten en fruit, eenige ordening gewenscht is. Red. TELERSPRIJZEN VAN DOOR DEN N. A. K. GOEDGEKEURDE POOTAARDAPPELEN. Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt in aansluiting op het persbericht van 19 Juli j.l., betreffende telersprljzen van door den Nëderlandschen Algemeenen Keuringsdienst goedgekeurde pootaardappelen het volgende be kend: Het is noodig gebleken, in verband met de abnor male opbrengsten., eênige wijziging te brengen in den prijs van de klasse A. Voor alle groepen blijven de minimumprijzen voor de klasse A gehandhaafd. De maximumtelersprijs voor de A-klasse van de rassen Eigenheimer, Bevelander uit groep Hl en Magneto, Geelbl'am, Komeet, Koopman's (Blauwe, Dova en Duivelander uit groep V, welke wordt of is gerooid voor de zuidelijke keu rings gebieden vóór 26 Juli en voor de noordelijke keu rings gebieden vóór 2 Augustus; alllslmede van de rassen van groep IV en de ras sen Hellena, Iduna, Robusta en Wilpo van groep V, welke is of wordt gerooid voor de zuidelijke keu- ringsgébiedem vóór 1 Augustus en voor de noorde lijke keuiringsgebdeden vóór 8 Augustus, is vastge steld op ƒ9 per 100 kg boven den voor deze rassen vastgestelden minimumprijs. Wlanneer door een gewestelijken keuringsdienst vroegere rooidata zijn vastgesteld dan de bovenge noemde, dan blijven deze data van kracht. De maximumprijs van 6 boven den vastgestel den minimumprijs blijft van kracht voor klasse A, indien déze is of wordt gerooid van de rassen ge noemd in groep II (Bintje enz.), alsmede Magneto, Geelblom en Belle de Fo'ntenay van groep V en de rassen van Groep III (Eigenheimer enz.) voor de zuidelijke gebieden vóór 2 Augustus, voor de noor delijke gebieden vóór 9 Augustus; van de rassen genoemd in groep IV en de daarbij behoorende rassen uit groep V Hellena, Iduna, Ro busta en Wilpo, voor de zuidelijke gebieden vóór 8 Augustus, voor de noordelijke gebieden vóór 15 Augustus. 'Hebben de gewestelijke keuringsdiensten reeds vroegere data vastgesteld, dan blijven deze van kracht. Voor na déze data gerooid A-pootgoed is de prijs vastgesteld op 1 boven den minimumprijs. De maximumprijs voor de A-klasse voor groep I blijft bepaald op 4 boven den minimumprijs. De in het persbericht van 19 Juli genoemde minimumprijzen voor de maat 35/45 mm van alle klassen van groep IV (Alpha, Gloria, Matador, Industrie, Furore, Ro/bijn, Voran, Triumph, Ultimus, Roode Star, Bonte Star, Noordeling en Record) zijn tevens garantieprijzen. Dit wil zeggen, dat den telers cnder elke omstandigheid deize minimumprijs wordt gegarandeerd. In het persbericht van 19 Juli is geen prijs ge noemd voor de sorteering 25/28 mm van de groep I (Eersteling en'z.) en groep II (Bintje enz.) daar het niet ici de bedoeling lag deze maat te plombee ren. Thans echter heeft de. Nederiandsche Alge- meene Keuringsdienst in verband met de bijzondere omstandigheden alsnog besloten over te gaan tot plombeering van deze maat. De minimumprijzen, welke voor de maat 25/28 mm zijn vastgesteld, bedragen voor de groep Eer steling van de klei: klasse A ƒ9,80, klasse B ƒ9,30 en klasse C 8,80 per 100 kg; voor de groep Bintje van de kleiklasse A 7,60, klasse B 7,30 en klasse C ƒ7 per 100 kg. In het persbericht van 19 Juli dienen de volgen de rectificaties' te worden aangebracht: 'Onder groep II Bintje en'z. staat als maat opge geven 35/55 mim, inplaats van 35/45 mm. Onder groep V staat het ras Wilpo genoemd bij de rassen Komeet, Koopmans Blauwe, Deva en Duivelander. Het ras Wilpo vervalt bij deze groep en wordt ingedeeld bij de volgende groep: Hellena, Iduna en Robusta. RUNDVEE, SCHAPEN EN VARKENSLEVERING. De Provinciale Voedselcommissaris voor Zeeland maakt bekend, dat sedert 4 Augustus 1941 de vol gende aankoopprijzen worden betaald: 1. Runderen: AA 5862 et.; A 51—56 ct.; B 45—49 ct.; C 39^-43 ct.; D 30—36 ct. 2. Vette kalveren: B I 69 ct.; B 2 65 ct.B 3 61 ct.; B 4 53 ct. 3. GraskalVereciA 1 45 ct.; A 2 40 ct.; A 3 35 ct.; A 4 30 ct.; A 5 27 ct. 4. Nuchtere kalveren: A 1 41 kg en daarboven: 44 ct.; A 2 36 kg t/m 40 kg 40 ct.; A 3 30 kg t/m 35 kg 36 ct.; A 4 beneden 30 kg 30 ct. 5. Schapen: (hamets en lammeren) Augustus 5357 ct.; September 5559 ct.; October 5963 ct.; November 6367 ct.; December 6367 ct.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1941 | | pagina 1