Zaterdag 9 Augustus 1941 No. 1749 33e Jaargang WAARIN .OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Odielê,! Or3»»n Landbouw Ma.l.eK.ppIJ (Z.L.M.) Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen* ZITDAGEN WEEKOVERZICHT. LANDBOUW-CRISISMEDEDEELINGEN ZEELAND Maatregelen in verband met de voedselvoorziening in Zeeland. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. 1—5 regels 1,—; elke ADVERTENTIETARIEF regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. LET OP U SAECK Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. TERNiEUZEN: Woensdag 13 Augustus, in 'Hotel „Des Pays^Bas". OOSTBURG: Woensdag 13 Augustus, in Café Wed. Zonnevijlle. W|ISSlENKiERlKE Woensdag 13 Augustus, in „-De Kroon". MIDDELBURG: Donderdag 14 Augustus, in „De Eendracht". ST. MAARTENSDIJKDonderdag 14 Augustus, ici ,,De Gouden Leeuw". In verband met de huidige papierschaarschte en papierrantsoenering verzoeken wij onzen deel nemers hum weekstaten over een periode van twee weken te laten loopen, in plaats van over het tijd vak van een week. Dit geldt vanzelf niet wanneer de ruimte op een weekstaat geheel of nagenoeg geheel noodig is voor de vermelding van dé ontvangsten en uitgaven van één week. Bij akkerbouw- en andere groote bedrij ven komt dit dikwijls voor. De weekstaat moet in dergelijke gevallen over de periode van één week loopen. Bij het verzenden der gegevens aan ons EÈureau moeten bij voorkeur niet meer enveloflp^n worden gebezigd dan noodig is. Het komt n.l. meerdere malen voor, dat iedere weekstaat afzonderlijk in een postzending wordt verzonden. Meerdere staten of stukken moeten zooveel mogelijk in één envelop worden verzonden. Ook op enveloppen geeft dit een beteekende besparing.' Wel zal in vele gevallen wat hooger gefrankeerd dienen te worden, doch wellicht zal blijken dat dit nog eenig voordeel oplevert boven afzonderlijke frankeering van meerdere enveloppen tegelijk. BOEKHOUDBUREAU Z. L. M. De ongunstige weersomstandigheden van de afgeloopen week brengen voor het bedrijf, nu de oogst vlak voor de deur staat, groote moei lijkheden met zich mede. Niet alleen dat sommige gewassen van den overvloedigen regenval reeds hebben geleden, daarnaast komt de omstandigheid, dat vele gewassen tegelijk rijp zullen zijn en er straks handen te kort zullen komen om alles tijdig binnen te halen. Nu verschillende perceelen zijn gaan legeren, zal op verschillende plaatsen slechts van één kant kun nen worden gemaaid, wat aanzienlijk meer tijd zal vergen en het snijden ook minder gemakkelijk zal gaan. Indien machinaal wordt gesneden zal dit ook meer benzine vragen en met de beperkte be schikbare hoeveelheid zal dit ook vele moeilijkheden opleveren. Het verdient aanbeveling zoo spoedig mogelijk de erwten, welke op de ruiters staan na te zien. Vele daarvan zullen zijn ingeregend, zoodat het zaak is ze te keeren, om ze spoediger te doen drogen. Vooral wanneer schirnmeling is opgetreden., is dit noodig, opdat kwaliteitsverlies zooveel mogelijk wordt tegengegaan. Ook het vlas dient zoo spoedig mogelijk te wor den gecontroleerd. Men dient te bedenken, dat de grond geheel met vocht is verzadigd, zoodat onder de tol rotting kan optreden, waartegen dient te worden gewaakt. Vele perceelen aardappelen hebben na den regen nieuwen groei te zien gegeven, met doorwas van de knollen. Hoewel dit in het algemeen ongewenscht is, kan de opbrengst van de late soorten door den regen gunstig worden beïnvloed. De opbrengst van de vroege soorten is in 't alge meen tegenvallen. Weliswaar hoorden we van perceelen Binitje met een redelijke opbrengst, doch in doorsnee valt de opbrengst tegen. Indien de aardappelziekte wegblijft, kan de op brengst van verschillende perceelen meevallen. De dagbladen hebben gemeld, dat de weersomstandig heden op 27, 28 en 29 Juli critiek zijn geweest voor het optreden van de aardappelziekte in Zeeland. Wij hebben nochtans niet van ernstig optreden der ziekte in onze provincie vernomen Het boileniproductieplan-1942 is deze week gepubliceerd in de bladen en elders in ons blad afgedrukt. Het komt in groote lijnen met dat van 1941 overeen. Er zijn twee rubrieken van gewassen aangegeven: die waarvan de teelt onbe perkt wordt toegestaan en die waarvah de teelt aan beperkingen ondeihevig is. I Van de gewassen, waaraan onze volksvoeding in de eerste plaats behoefte heeft, worden genoemd de tarwe, gerst en rogge benevens aardappelen en koolzaad. Wij meenen hiermede te kunnen vol staan en verder naar de perspublicatie te mogen verwijzen. Van Overheidswege wordt op de landbouwers een dringend beroep gedaan om op de daarvoor geschikte gronden over te gaan tot den verbouw van koolzaad. De prijs van het koolzaad van oogst 1942 is tegen over dien van oogst '41 belangrijk verhoogd. Tevens zal aan hen, die grasland willen scheuren voor den verbouw van koolzaad een extra scheurpremie van 75 per ha worden verleend boven en behalve de 125, die men voor het volgend jaar als „normale" scheurpremie zal ootv.-.igen. U: -.maast wordt voor den koolzaadverbcuw in ruime mate stikstof be schikbaar gesteld. Koolzaad is het eenige olierijke akkerbouwpro duct, dat Nederland in voldoende mate kan voort brengen. Met het oog o.p de vet voorziening is het nood zakelijk, dat voldoende koolzaad wordt verbouwd. In ons vorig overzicht hebben wij gewezen op de onbillijkheid om de teelt van karwij welke slechts in beperkte oppervlakte mag worden verbouwd, uitsluitend in de provincie Groningen toe te staan. Naar wij thans van bevoegde zijde vernemen zal de teelt van dit gewas ook in Zeeland worden 'toe gestaan en wel tot een oppervlakte evenveel als vorig jaar. Hoe de verdeeling in de provincie Zeeland zal geschieden en aan wién vergunning tot w-- zal wordeïl verleend, is nog niet bekend. Wij hopen hierover spoedig nadere mededeelingen te kunnen doen. Ieder daarvoor in aanmerking komende veehou der heeft thans een kaart ontvangen, waarop het vóór 1 December 1941 te leveren aantal stuks run deren ;is vermeld. Ten aanzien van de beperking van den veestapel, zal binnenkort eveneens een mededeeling aan de veehouders worden gedaan. Alle (bedrijven die in November/December 1940: vier of minder runderen boven 1 jaar bezaten, zul len diie aantallen ook na 1 December 1941 meen 'behouden. Een beperking wordt hier niet door gevoerd, echter mag evenmin een uitbreiding plaats vinden. Veehouders, die in November/December 1940 5 of meer runderen bonen 1 jaar in voorraad hadden, zullen moeten beperken. In het algemeen zal die beperking op 1 December a.s. 20 moeten bedra gen van alle jongvee (boven 1 jaar en alle koeien en 100 voor het mestvee. Het ligt echter in de bedoeling om tijdig mestcontracten beschikbaar te stellen. Het gecontracteerde vee mag dan boven tallig worden aangehouden. Het is van belang, dat de veehouders hiermede thans reed3 rekening houden. R€d. VORDERING VAN STROOVLAS BIJ TELERS. De Landbouw Crisis Organisatie voor Zeeland maakt bekend, dat telers van wlas (geen erkende vlassers), van wie bekend was, dat zij nog stroo- vlas van 1940 en oudere oogsten in voorraad had den, op 18 Juli j.l. van haar bericht hebben ont vangen, dat dit stroovlas, indien zij het op 1 Augus tus 1941 nog in hun bezit haddén, door de N.I.C.A. zou worden gevorderd. Telers, die stroovlas als bovenbedoeld in voor raad hebben en bedoeld bericht (no. 109 van 18 Juli j.l.) niet mochten hebben ontvangen, zijn ver plicht hun voorraad onverwijld aan de P.I.C.A. te Goes op te geven. RUWVOEDER. De L.C.O. voor Zeeland vestigt er nogmaals de aandacht op, clat voor belanghebbenden, die over vol doende ruwvoeder beschikken en op eigen bedrijf één of 'meer 'varkens kunnen mesten zonder eenige kracht voedertoe wijzing, gelegenheid bestaat om varkens op ruwvoeder te houden. Aanvragen moeten worden gericht aan het kan toor te Goes of aan de Districtssecretarissen. MEDEDEELING. De Provinciale Voedselcömmissaris voor Zeeland maakt het volgende bekend: In de bladen is gepubliceerd, dat een aantal op leveringscontract geplaatste varkens tusschen 40 en 50 kg levend gewicht .(loopers) door de Neder- landscihe (Veehouderij Centrale zou worden over genomen. Gezien het gering aantal loopers, dat aanwezig is en .in aanmerking genomen de vervoertechnische moeilijkheden, zullen in Zeeland geen varkens tus schen 40 en 50 kg worden overgenomen. Wel ligt het in de bedoeling in verband met de voederpositie om de varkens waarvoor een leve ringscontract is afgesloten af te nemen zoodra het levend gewicht boven 60 kg komt. Alsdan zullen de gebruikelijke prijzen, varieerend tusschen 84 en 91 cent per kg geslacht gewicht worden betaald. OMBOUW DORSCHMOTOREN. Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt het volgende bekend. Op 27 Mei j.l. is aan alle 'bekende loondorSchers en coöperatieve dorschvereenigingen in den lande door het Bureau Grondstoffen een schrijven gezon den, waarin een .beroep op hen gedaan werd om hun dorschgarnituur te laten ombouwen en te laten voorzien van een gasgenerator op kosten van de overheid onder bepaalde voorwaarden. Daarbij was gevoegd een verklaring, welke ge zonden moest worden aan het Bureau Grondstoffen van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd, Lange Voorhout 10, 's-G-ravenhage. Aangezien de positie van de motorbrandstof steeds moeilijker wordt, moeten op korten termijn de noodige maatregelen getroffen worden om in het uiterste geval het dorsehen op andere wijze dan met de gewone motorbrandstof te kunnen doen plaats hebben. Degenen onder de loondor3chers eiv coöperatieve dorschvereenigingen, welke tot heden de boven bedoelde verklaring nog niet hebben ingezonden, hébben hiertoe gelegenheid tot uiterlijk 8 Augustus a.s., d.w.z., de verklaringen, welke bltfken het poststempel op 8 Augustus gepost zijn, worden nog als tijdig opgemerkt. Mochten na dezen datum niet voldoende moto ren voor dit doel aangemeld zijn, dan zullen de verder noodig zijnde dorsebmotoren van overheids wege gevorderd worden ter ombouw, hetgeen dan echter niet langer op dezelfde voordeelige voor waarden zal kunnen geschieden, als in het boven bedoelde rondschrijven van 27 Mei j.l. zijn bekend gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1941 | | pagina 1