Zaterdag 2 Augustus 1941* IMo. 1748 33e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officiéél Orgaan van de Zeeuwsehe Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen1 ZITDAGEN WEEKOVERZICHT. Keuringsdienst ZEELAND. LANDBOUW-CRISISMEDEDEELINGEN ZEELAND. Maatregelen in verband met de voedselvoorziening in Zeeland. '7) QlIA+V ^/y^- ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br*M. v. L. fl,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-J^r. M. v. L. 5,per jaar. Redactie Secretariaat der Z, L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. LET OP U SAECK l Boe klutudbu re au en Accountantsdienst Z. L. M. MIDDELBURG: Donderdag 7 Aug. a.s., in Café „De Eendracht", Giststraat. ZTERIKZEEDonderdag 7 Aug. a.s., in Hotel „Huis vain Nassau". i PROV. COMMISSIE VOOR DE BEVORDERING VAN RIJKSWEGE VAN DE VEEFOKKERIJ IN ZEELAND. Verplichte s tie ren keu ri ngen. De eerstvolgende 3-maandskeuringen van stie ren voor dekking worden gehouden in de maand September. Aangiften hiervoor moeten gezonden worden aan bovengenoemde Commissie, Landbouw huis te Goes, vóór 15 Augustus e.k. Na dezen datum binnenkomende aangiften kunnen niet voor deze keuringen in aanmerking komen. Tegelijk met de aangifte moet 4 gestort worden op postrekening 199365 ten name van Ir. J. D. Dorst te Goes, of een postwissel ad 4 gezonden worden aan ondergeteekende. Aangiften, waarbij niet tegelijk dit bedrag wi*edt toegezonden, kunnen niet in behandeling worden genomen. De wnd. Secretaris der Prov. Comm. vnd„ A. CAPFCXN. In verband met den beperkten papiervoorraad en de wenschelijkheid het gebruik ervan, zoo veel mogelijk te beperken, worden de medewerkers aan ons blad verzocht hunne artikelen, verslagen e.d. in zoo beknopt mogelijken vorm in te zenden. 'Redactie. Reeds eerder hebben wij enikele mededeelingen gedaan inzake de plannen met het stroo. Naar alle waarschijnlijkheid zal het stroo onder de distributiebepalingen worden gebracht, ten einde alle verbruikers een redelijk kwantum te kunnen toewijzen,^ Het zou in de bedoeling liggen om het stroo af te leveren vanaf Augustus tot eind Octo ber. Men zal echter rekening dienen te houden met een redelijk strooverbruik ibij de akkerbouwers, vooral ook in verband met de staimestvoorziening en vooral een behoorlijken prijs dienen vast te stellen. Momenteel is hieromtrent nog niets bekend. Een nieuwe regeling is thans gepubliceerd over het bewaarloon aan telers voor akkerbouw producten oogst 1941. Voor lijnzaad, koolzaad en kanariezaad bedraagt het bewaarloon vanaf 7 September 1941 3 cent per 100 kg per week, met dien verstande, dat het na 28 Februari 1942 niet meer wordt verhoogd. Voor deze zaden wordt geen inleveringspremie vergoed. Voor granen en peulvruchten bedraagt het be waarloon 1V2 cent per 100 kg per week vanaf 7 September 1941. Dit eindigt met ingang van 28 Februari 1941. Voor deze artikelen wordt verder een z.g1. ïnleveringsp remie gegeven, waarop wij reeds vroeger zinspeelden in verband met het dorschen van het land en de wensch der Overheid, dat zooveel mogelijk en zoo spoedig mogelijk wordt ingeleverd. De inleverings premie wordt gegeven voor allés wat tusschen 7 September en 29 November 1941 wordt ingeleverd en bedraagt 30 cent per 100 kg. Na 29 November "hervalt deze premie en blijft alleen het bewaarloon van iy2 cent per week bestaan. Tot 29 November profiteert men dus van de IV2 cent bewaarloon plus de inleveringspremie van 30 cent. Overigens verwijzen wjj naar dé meer uitvoerige publicatie, welke hierover elders in dit blad is op genomen. Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening heeft bekend gemaakt, dat die scheur premie is verhoogd tot 125 per ha. Evenals voor oogst 1941 worden bepaalde eischen gesteld, o.a. moet het te scheuren grasland door den produotiecom- missaris worden goedgekeurd. De teelt van peul vruchten op gescheurd grasland is verboden. Boven de scheurpremie van 125 per ha wordt nog een extra-premie gegeven van 75 per ha, indien op het gescheurde land koolzaad wordt ver bouwd en geoogst en indien op het bedrijf waar gescheurd wordt meer aardappelen worden ver bouwd dan in 1941. Wij vermoeden dat degenen, die tot scheuren van grasland overgaan en voor de extra-premie in aanmerking willen komen de voorkeur willen geVen aan een uitbreiding van den verbouw van aardappelen. Naar wij vernemen is in Groningen de gelegen heid opengesteld om op beperkte schaal Karwy te verbouwen. Waarom deze maatregel uitsluitend voor Gronin gen is genomen en niet voor Zeeiand, waar eveneens, steeds karwij werd verbouwd is ons ten eenen male niet duidelijk. Wij achten dit dan ook in hooge mate onbillijk. Verschillende verbouwers, die jarenlang karwij hebben geteeld, hebben ons gevfaagd of zij ook voor de teelt iin aanmerking kunnen komen. Wij hebben hen aangeraden een aanvrage in te dienen bij de Nederlandsche Akkerbouwcentrale te 's-Gravenhage, die over de vergunnimg tot teelt beslist. Naar wij vernemen zullen de opof nA 1 Augus tus a.s. af te geven levering»be>wyzen voor rundvee (z.g. roode bannen) niet meer verhandelbaar zijn. Er zal voortaan op den aanslag voor de ver plichte veelevering alleen dan een rund in minde ring worden gebracht, wanneer de naam van den betrokken veehouder overeenstemt met den naam, vermeld op het leveringsbewijs. Hiermede heeft dus de speculatie-handel in roode bonnen afgedaan. Weliswaar gaf (Je bonnenhandel de mogelijkheid om het wrakke vee geheel af te leveren en om de daarop verkregen bonnen het overige rundvee nog eenigen tijd te sparén. terwijl verder eerst kan worden geleverd door de bedrijven, die het best hun vee konde* missen, doch daarnaast gaf deze han del ook aanleiding tot praktijken, welke niet in de bedoeling van de regeling lagen en die de belan gen der veehouders eerder schaadden dan ten goede kwamen. Aangezien ook thans nog steeds de mogelijkheid tot ruiling van vee tusschen veehouders mogelijk is, lijkt ons deze wijziging in de bestaande rege ling alleszins gewenscjht. Red. ROOI-DATA B- EN C-PERCEELEN ZEELAND. Om de aanduiding „vroeg gerooid" op het certi ficaat .te verkrijgen, moeten dé perceelen aardappe len, welke voorloopig in klasse B en C zijn ge plaatst, gerooid zijn op onderstaand Vermelde data. Het rooien van B- en C-perceelen is echter niet verplichtend gesteld, doch verdient aanbeveling. Furore, klasse B en C tot en met 2 Aug. 1941; Zeeuwsehe Blauwe, kl. B en C t/m 5 Aug. 1941; Zeeuwsehe Bonte, kl. B en C t/m 5 Aug. 1941; Koopmans Blauwe, kl. B eh C t/m 5 Aug. 1941; Record, kl. B en C t/m 5 Aug. 1941; Roode Ster, kl. B en C t/m 8 Aug. 1941; Alpha, kl. B en C t/m 8 Aug. 1941; Bevelander kl. ,B en C t/m 8 Aug. 1941; Wilpo, kl. B en C t/m 8 Aug. 1941; Voran, kl. B en C t/m 8 Aug. 1941; Industrie, kl. B en C vóór 7 Aug. 1941. Nogmaals wijzen wij er op, dat de verbouwers minstens 3 dagen voor den vermelden datum ons van hun voornemen tot het vroeg rooien in kennis dienen te stellen. Alleen perceelen, welke op genoemde data van wege den Keuringsdienst zijn gecontróleerd, komen voor de aanduiding „vroeg gerooid" in aanmer king. PRIJSZETTING DER POOT AARDAPPELEN. In verband met de prijszetting der pootaardappe- len, waarin o.m. sprake is van een hoogeren maxi mumprijs voor vroeg gerooide Industrie B, beeft het Dag. Bestuur van den N.A.K. in zijn vergade ring van 23 Juli 1941 bepaald', dat als vroeg gerooid B alleen kunnen worden beschouwd, de opbrengst der perceelen, welke worden gerooid: Vóór 7 Augustus a.s. in de keuringsgebieden Limiburg, NoordrlBrabant, Zeeland en Zuid-Holland. OORLOGSSCHADE AKKERBOUWPRODUCTEN OOGST 1941. ,De Landbouw-Cri^is-Organisatie voor Zeeland maakt bekend, dat de Molestbeschikking 1940 niet van toepassing is op akkerbouwproducten van den oogst 1941. Voor deze producten geldt de algemeene rege ling, nedergelegd in het Besluit op de materieele oorlogsschaden. De telers z,ullen zich mitsdien, indien door oor logsgeweld schade wordt veroorzaakt aan de hun toebehoorende akkerbouwproducten van den oogst 1941, moeten (wenden tot de bevoegde Schade- enquêtecomimissie. Bovendien is het gewenscht, dat de telers in ge vallen als bovenbedoeld, tevens de Landbouw- Crisis-Organisatie van hun verzoeken om. schade vergoeding schriftelijk kennis geven. TAXATIE-MARKTEN VOOR PAARDEN. De L.C.O. voor Zeeland maakt bekend, dat de taxatiemarkten voor paarden gedurende de maan den Augustus e» September als volgt zijn vastge steld. September 6 4 13 11 24 22 30 15 Augustus Plaats 2, IJzendijke 7 Zierikzee 9 Axel 14 Middelburg 20 Oostburg 25 Hulst 26 Goes Kortgene De te taxeeren paarden moeten om 10 uur v.m. aanwezig zijn. Verkoopkaarten worden op de markt tegen betaling van 10,— per stuk uitgereikt. De aandacht wordt er op gevestigd, dat, in ver band met het verbod tot het verhandelen van paar den, welke vóór 1 Januari 1939 geboren zijn, enkel jonge paarden geboren in 1939 en 1940 ter .taxatie kunnen worden voorgebracht en verhandeld. RUNDVEELEVERING. De Provinciale Voedselcoramissaris voor Zeeland, maakt bekend, dat alle afrekeningsbewijzen en leveringsbewijzen uitgeschreven op of na 1 Augus tus 1941 niet meer voor overdracht vatbaar zijn. Bij levering van runderen op of na 1 Augustus

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1941 | | pagina 1