Z.L.M. Zaterdag 19 Juli 1941 IMo. 1746 33e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereeniginge,» ZITDAGEN BoekAautflwrc&u Bccounfan/s</icnsf WEEKOVERZICHT. Keuringsdienst ZEELAND. LANDBOUW-CRISISMEDEDEELINGEN ZEELAND. biggenmerken. Maatregelen in verband met de voedselvoorziening in Zeeland. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. f 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. Redactie Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, NV v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Op korten termijn zal de geheele paardenhandel praotisch worden stopgezet en zal over het geheele land een algemeene registratie vandaar den van één jaar en ouder plaats vinden. Bovendien zal er een monstering van alle paarden plaats hebben, waarbij door militaire instanties alle dieren, die eventueel voor militair gebruik geschikt zijn, wórden genoteerd. De omstandigheden en de daaruit voortvloeiende KLÖQSTERZANDiE Maandag 21 Juli a.s., in Hotel „'De Linde" (by den heer Raes). HULST: Maandag 21 Juli a.s., in 'Hotel „De Graan- beurs" (by den heer v. Haperen). MIDDELBURG: Donderdag 24 Juli a.s., in Café „De Eendracht", Giststraat. ZlEERIKZEE: Donderdag 24 Juli a.s., in Hotel „Huis van Nassau". (XH>P. ZEEUWSCHE WOLVEREENIGING Verplichte wollevering. Wegens een paar noodig gebleken wijzigingen, is het programma- voor de wolontvangst nader vastgesteld als volgt: 21 en 22 Juli: Hoeve „Oost-Beveland" van de Mij „De Wilhelminapolder" te Wilhelminadorp. 23 en 24 JuliLoods Coöp. Aankoopvereeniging „Schouwen-DuiVeland'" te Zierikzee. 25 Juli: Hoeve van den heer S. Wisse te Anna Jacobapolder. '26 en 28 Juli: Hoeve „Middenhof" van dé Land- bouw-Mij „De Bathpolders" te Rilland-Batti. 29 en 30 Juli: Hoeve van den heer C. J. J. Kooij- man te St. Annaland. 31 Juli en 1 Augustus: Hoeve van den heer J. M. Krijger te N. en St. Joosland. 4 Augustus: Hoeve van den heer G. VaelDie- rick te Absdale. 5 Augustus: Loods van den heer D. E. Scheele, Verl. van Steenbergenlaan te Terneuzen. 6 en 7 Augustus: Loods van de Coöp. Aankoop vereeniging „W. Z.-Vlaanderen" te Breskens. 8 Augustus: Garage van de heeren Gebr. de Klerk, Molenweg 17 te Middelburg. 9 Augustus: Loods van de Coöp. Aankoopvereeni ging „Noord-Beveland'te Kortgene. Iedere ons bekende schapenhouder krijgt nog- nader bericht. Met nadruk wijzen wij er op, dat iedere schapen houder zyn wol aan onze vereeniging 'moet afleve ren. Verkoop aan anderen is verboden. Wij geven den schapenhouders in overweging, overleg te plegen om hun wol gezamenlijk naar de ontvangstplaatsen te vervoeren. Dit kan aanmer kelijk voordeel opleveren. In dezen kunnen de dorpslandbouwvereenigingeci nuttig werk verrichten. Het Bestuur der Coop. Zeeuwsche Wolvereeniging. verhouding tusschen vraag en aanbod van paarden hebben bewerkt, dat de prijzen van gebruikspaar- den en vooral ook van fokpaarden, zeer hoog ge- wordth zijn. Speciaal de fokkers .gunnen wij dit bui tenkansje. Toch mogen wij niet vergeten, dat wij thans in uitzonderlijke omstandigheden leven. Wanneer de oorlog voorby is en de productie en invoer van tractoren en trucs weer kan plaats vin den, dan zal de vraag naar paarden ongetwijfeld afnemen en het aanbod toenemen, beide in een mate, waardoor de prijzen ongetwijfeld sterk zul len worden beïnvloed. Een gepaste voorzichtigheid is hier dus wel op zijn plaats. Van verschillende zijden bereikten ons piededee- lingen. over de beschikbaarstelling van materialen voor den bouw van silo's en gierkelders. Hieromtrent bleek wel eendge verwarring te be staan. De cementindustrie is echter gemachtigd, cement af te geven voor het bouwen, verbouwen of herstellen van silo's voor groenvoeder ep gierkel ders, met dit voorbehoud, dat voor deze doeleinden cement uitsluitend mag worden aangewend als metselspecie en voor herstelwerk, dus aflevering van cement ter uitvoering van nieuwe kelders en silo's in beton niet geoorloofd is. Terzake kundigen zijn van meening, dat men in beide gevallen (metse len en af pleisteren of beton) evenveel cement noo dig heeft. Het verbod heeft dus weinig zin. Nu er practisch voor het weiland geen stikstof meer toegewezen zal worden, is het bezit van een gierkelder van zeer groote waa- .-.o, zoodat een ruim standpunt der bevoegde instanties t.a.z. van den bouw van deze kelders zeer gewenscht is. De naderende oogsttijd doet de belangstelling uitgaan naar de beschikbaarstelling van bindertouw en de mogelijkheid van vervanging. Wat dit laat ste betreft, schijnt het papiertouw, vervaardigd uit twee draden papier en één draad vlasafval, boven verwachting te voldoen. Men gaat zelfs zoover, dat sommigen van meening zijn, dat men het lastige verzamelen van het bindertouw tijdens het dor- schen kan laten vervallen, gezien de vele extra kracht en dus ook benzine- én olieverbruik, welke voor dit verzamelen noodig is. Gebleken is ó.l., dat het inzamelen van bindertouw voor 3 ha een extra arbeid van 2 uur en 40 minuten veroorzaakt. In de „Mededeelingen" van het Centraal Bureau wordt een antwoord gegeven op een artikel in de „Haagsche Post", welk artikel de meening verkon digt, als zou er een coöperatie-m oeheid blijken te bestaan. Volgens den schrijver in de „Mededeelingen" wil de Haagsche Post de conclu sie trekken, dat onder een „universeel geleide eco nomie" de coöperaties overbodig zijn. Deze bewering is in strijd met de feiten. In ieder economisch stel sel heeft de coöperatie een belangrijke taak te ver vullen. Wij zien b.v. in Duitschland en Italië een zeer uitgebreid coöperatieleven, al is dat dan ook gebonden aan bepaalde regelen, die men in andere landen tevergeefs zoekt; hierbij dient evenwel te worden bedacht, dat iedere ondernemingsvorm, dus ook de particuliere, aan zulke bepalingen onder worpen zal zijn. Zonder eenigen twijfel en ook zonder eenige reserve durven wij de stelling verdedigen, dat de landbouwcoöperatie ook in de toekomst een zeer belangrijke taak zal hebben bij de verzorging der onderscheiden beerenbelangen. Naar wij vernamen, is het aanbod van runderen momenteel onevenredig groot. Het droge weer zal daaraan wel niet vreemd zijn. De bezitters van z andweiden (Brabant, Gelderland, Overijssel Drente) leveren thans op groote schaal, teneinde gewichtsverlies en achteruitgang in klasse nog trachten te voorkomen. De klei-weide houdt het wellicht nog uit, terwijl in die streken ook meer ander ruwvoeder is. De aanvoer van runderen moet ih ons gewest dan ook geremd worden. Ieder veehouder, die wegens voederschaarschte niet gedwongen wordt om te leveren, kan, blijkens de officieele publicatie in dit blad, wachten met leveren tot Augustus, met uitzondering van vee houders, die grooten achterstand hebben met het leveren van runderen ten opzichte van hun aanslae tot 1 Juli j.l. Red VERMELDING .„VROEQGEROOID" OP CERTIFICAAT. In afwijking met een vroeger gepubliceerd be richt, zal voor Eigenheimer en Bintje, klasse B en C, de aanduiding „vroeggerooid" slechts op het cer tificaat worden vermeld, indien deze perceelen zijn gerooid vóór Donderdag 24 Juli a.s. Den eertijds vastgestelden datum van 1 Augustus heeft de N.A.K. niet goedgekeurd en is dan ook komen te vervallen. TAXATIEMARKT PIAARDEN TE GOES. De L.C.O. voor Zeeland vestigt er de aandacht op, dat op Dinsdag 22 Juli a.s. te Goes wederom eén taxatie-markt voor paarden zal gehouden worden Plaats van taxatie is Voortaan weer: Beestenmarkt en niet meer Ruijterlaan. In afwijking van het onlangs gepubliceerde oe- richt maakt de L.C.O. voor Zeeland bekend, dat van het restant aan biggenmerken nog 75 mag benut worden. Oorspronkelijk was zulks vastge steld op 50 Uitsluitend stamboekfokkers mogen alle merken dus 100 benutten. Overigens blijven de bepalingen, genoemd in het vorige persbericht, van kracht, ook wat betreft den eersten toom tot een maximum van 10 merken. Inmiddels is ook weer een overdrachtregeling van kracht geworden. Fokkers, die merken van een anderen fokker kunnen overnemen, dienen 'n kaart van voorgeschreven model bij hun Districtssecreta- fis aan te vragen. KUNSTMESTDISTRIRUTIE 1941—1942. Aan alle bij de L. C. O. v. Z. bekende verbruikers van kunstmeststoffen is thans een aanvraagformu lier voor het verkrijgen van kunstmestbonnen tfoor bet bemestingsjaar 1941/42 gezonden. Zij, die op 18 Juli "zulk een formulier nog niet hebben ontvangen, kunnen er bij den P. B. H. een aanvragen. Inmiddels zijn met ingang van 1 Juli de volgende kunstmestbonnen reeds geldig ver klaard voor stikstof, bon 1voor fosforzuur bon 1 voor kali bon 1 en 2. Het is in het belang van de telers, dat zij hun bonnen, zoodra ze die ontvangen hebben, inleveren bij hun leverancier. In ruil daarvoor krijgen ze een ontvangstbewijs, waarop ze later kunstmest kunnen betrekken. Bonnen van het 2e bemestingsjaar (1940/41) ziin sinds 1 Juli niet meer geldig. DORSOHREGELING 1941. De P.I.C.A. voor Zeeland maakt het volgende bekend: In afwachting van een nieuwe dorschregeling voor dit oogstjaar gelden voorloopig de oude be palingen. Zij, die nu reeds dorschen (b.v. koolzaad) moeten

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1941 | | pagina 1