Voor en van onze Jongeren. Middelburg. Niet minder dan 11 stieren, 27 koeien en 3 stuks jongvee stonden op het Molenwater opgesteld. Stiejjen. Nelly's Bernhard 16213 S, van Gebr. 'Reijnierse te Middelburg, stond no. 1. Deze zware robuste Drentenaar, gefokt bij Van Dijk te Ruiper- 'wolid, heeft zich best gehouden, alleen het been- werk begint sleet te vertoonen. Hij kreeg 83 p. In den stal van Gebr. Reijnierae kon .men zien wat is te bereiken met best fokmateriaal. Acht koeien van hen behaalden van 84 tot 79 p. Frits, van Ij. Sturm te Veere, een wat droge, hoewel ruime en voldoende diepe stier, stond in matige conditie. Deze jonge Thomas kreeg 78 p. Martinus H, van J. Overbeeke, Segeersweg bracht bvt met 75.p. tot een eersten prijs. Zondigt in schoft en kon meer diepte in de flanken hebben. Bontus, van K. Janse, een jonge Bertus Athleet> verkreeg 75.5 p.; niet te diep met matigen gang. Elsje's Lindberg, van J. Marinisse, bracht het tot een 2en prijs met 74.7 p.; heeft niet te veel macht en zondigt in rug, dijen en stand. Marinus van de Parel, van D. Gidionse te Veere, 74.5 p; Manrjum van de Parel, van C. Louwerse te Grijpskerke, 74,5 p.; Adolf, van A. Volkef-s, Ame- stein, 74,5 p.; Janny, van G. A. Geendertse, Veer- scheweg, 74,5 p.; Frits, van W. de Kroo, Kruisweg, Vrouwepolder, 74 p. en de onge Doris, van L. J. Gorier, verkregen een eersten prijs Koeien. Hier werden beste groepen getoond. De stallen van Gebr. Reijnierse en C. Poppe en meer dere fokkers kwamen goed voor den dag. Zoo was Kapitein, van P. J. Cevaal, no. 1 van de eerste kalfs met 78 p. Van de 2e kalfs was het Mina, van Gebr. Reijnierse, met 79 p. De 3e kalfskoeien waren alle goede dierep; Emma, van C. Pgope, kwam met 81 p. bovenaan. Ook de 4e kalfs mochten gezien wor den. Hiervan was Kaatje If, van C. Poppe, met„ 82 p. bovenaan, terwijl Juliana, van J. Goedbloed en Jans, van Gebr. Reijniersê, niet veel toegaven. Bij de ourlere koeien kwamen Nelly, Nora, Pietje, van de Gebr. Reijnierse, inet respectievelijk 84, 83,8, 82 p. aan den kop. Ook d overige 5 waren beste koeien. Sint Laurens. Een door de Familie van den Boeft en den heer Abrahamse goed voorbereide keuring, doch de aan voer was minder dan gewoonlijk. Gaat men in het vervolg er voor zorgen, dat de aanvoer beter is. Aangevoerd werden 4 stieren van goede kwaliteit, 14 koeien en 9 stuks jongvee. Vooral de koeien van den stal van J. Koole Dzn. hebben aan deze keuïing luister bijgezet. Stieren. Jan, een jonge Dries Kuilsburg, kwam .-aan den kop met 79 p. Een vast gebouwde stier, waarvan de horens en staartstuk wat fijner konden zijn. Marnix, van H. Gorier en Fortuin, van Jan Kwek'keboom, verkregen 78 p. Arnold, van J. Koole Dzn, verkreeg 76,5 p., evenals Wilhelm, die in de 2e prijsklasse werd geplaatst. Van de koeien waren er 9 van de 14 van J. Koole Dzn., die van 84 tot 76,8 p. behaalden, waardoor deze in alle klassen aan den kop kwam te staan. De eerste kalfskoe Flora, van H. Gorier,' kreeg 78 p. Ook Mina en Emma, van C. Ton, zijn goede dieren. Dora, van J. Koole Mzn. verkreeg bij de 4e kalfs koeien 79 p. De heer Jac. Francke, uit Nieuwland, bracht 2 goede vaarzen voor, terwijl J. Koole Dzn. 6 goede kalveren liet zien. Koudekerke. De aanvoer was niet minder dan 10 stieren, 41 koeien en 16 vaarzen. Er was een groote belang stelling. De kwaliteit is hier goed vooruitgaande. Van hun eersten vereenigingsstier waren beste af stammelingen aanwezig. Ook de 2-jarige Elza's Graaf 18671 S, is een van de beste Graafzonen, zoo niet de beste. Hij zag er best verzorgd uit. Een stier met adel. Hij kreeg dan ook 82.1 p. Dat de stierenvereeniging er nog veel profijt van mag trek ken.. Ook zijn moeder mag gezien worden. Zij was in Oostburg meerdere malen no. 1. Jan, van Jac. Besuijen, ook een jonge Graaf, moest het afleggen tegen zijn halfbroer, maar verkreeg toch 76.7 p. Kruis en stand1 niet onberispelijk. Dirk, van Jac. NSimonse, 'n eigen fokproduct van den vorigen ver eenigingsstier George, is een beste stier van goed type, schouder kon iets vaster en ook is het staart stuk iets grof. Hij verkreeg 77.6 p. Bertus, van Jan Reijnierse, gefokt door J. Koole Dzn., bracht het tot 74.5 p. Schouder, kruis en beenen wijken af. Bertus, van J. Kodde. Triton, een fokproduct van C. Poppe, 74.5 p. Deze stier is wat te vrouwelijk. Bertus, van J. de Buck, eigen fok, is een zware en breede stier, kwam in de eerste prijsklasse. Benno, van Kr. Verhage en Jantje, van G. Verhage, werden eervol verklaard. Bij de koeien waren beste klassen, vooral vanaf de 2e kalfs tot en met de oudere koeien. Van de lste kalfs was het Trui, van Joos Vos, die met 78 p. aan den kop stond. Van denzelfden fokker werd Saartje der 2e kalfs met 81.5 p. eerste. Bij de 3e kalfs was het weer Joos Vos, die met Nora, 81.5 p. no. 1 stond. De 2 daaropvolgende waren beste koeien, Anna van K. va a Sparrentak, kwam met 82.5 p. aan den kop der 3e kalfskoeien; hier volgden nog 3 beste koeien. Van de 5e kalfskoeien was Nora, van Fl. Harpe. m*t 83 p. no. 1. Van de oudere kwam Kernoffel, van Jac. Simonse, met 84 p. aan den kop. Niet minder dan 33 van de 41 voorgebrachte kregen 77 tot en met 84 p. Ook de kalfvaarzen waren goed, waaronder verschillende George's zijn. Zoutelande. Hier staat men nog aan het begin. 5 stieren van tamelijke kwaliteit, 19 koeien en 10 stuks jongvee waren aangevoerd. Stieren. Nico, van J. Riemens te Meliskerke ver kreeg 76.2 p. Deze bijna 3-jarige kan wat meer macht hebben. Een vaste Friesche stier, rug en beenen konden sterkier. De Verwachtingszoon, Oscar van Zeeduin, van Jac. Geschiere, heeft zijn kleur niet mee, is ook wat los, rug en beenen wijken af, 75.5 p. Bon, van A. Maljaars, zoon van Bonno, werd nog net in de eerste prijsklasse geplaatst. Is wat klein, doch geblokt, hoewel in kruis nie.t onberispelijk. Gerard, van Jac. Koppejan en Bertus van G. Vos, 'béide een 2en prijs. Bij de. koeien waren 11 zeer goede dieren. Voor deze koeien een besten stier gebruiken, dan komt !men wel vooruit. No. 1 werd bij, de le kalfs koeien Bles, van A. Kodde met 78 p., bij de 2e kalfskoeien Bles, van P. Wiss<?, met 82 p.; 3e kalfs Emma, van Job Wisse, met 82 p. en bij de oudere Starre, van P. de Visser met 81 p. In de laatst genoemde klasse kregen de 4 opvolgende 80.5, 80, 79.5 en 79 p. Het zijn beste koeien. Ook de vaar zen waren goed. Aagtek|erke. Hier was een collectie best vee opgesteld. Aagte- kerke bezit eeix kern van zeer goede koeien. 9 stie ren, 25 koeien waren aangevoerd. Stieren. Gerard, van J. de Visser te Aagtekerke kreeg 79.8 p. Een beste stier, schouder en staart stuk konden fijner zijn. Jan, van W. de Buck te Domburg, een der beste Pietje's Jan's zonen, behaal de 80.6 p. Deze driejarige heeft het best gedaan. Alleen het beenwerk kan beter. Adri's Kingma, van P. J. de Kam (Zeeuwsch-Wlaamsch product) te Westkapelle, 77.5 p. Drie stieren die er zijn mogen. Hans, van K. Brouwer te Domburg, heeft het best gedaan, 78 p. Schouder kon vaster en de beenstand correcter. Overigens een malsche stier. P. de Kam te Westkapelle bracht een beste Adolfzoon voor, Adolf Doris, fokproduct uit Z.-Vlaandefen; een jaarlingstier die veel belooft, lste prijsklasse. Hij liet Max, van C. de Visser, Bertus, van J. de Visser te Domburg en Ohristiaan, van P. de Visser Szn., ver achter zich. Deze verkregen een «2en prijs. Alex, van Gebr. Corre, werd eervol verklaard. De koeien waren best, 12 stuks kwamen boven de 80 p. Van de le kalfskoeien was Beatrix, van J. Bosselaar met 80 p. No. 1. Van de 2e kalfskoeien Emma, va£ A. Bosselaar met 81.5 p. en van de 3e kalfskoeien Berta Bleske, van denzelfde met 81.5 p., waarbij Bertha, van J. de Visser te Domburg met 81.3 p. weinig toegaf. Bij de 4e kalfskoeien kreeg Boerinne, van P. de Visser Wzn. 83 p. Hier volgde weer J. de Visser te Domburg met Nora met 82 p. Vah oudere koeien'kreeg Rika, van J. de Visser te Domburg 84 p., gevolgd door Emma, van Gebr. Corré met 83.5 p. M. 'RGEINEPIER. LEDENAANTAL. Tot op 'heden ontving ik nog steeds geen opgave van (het ledenaantal van de Afdeelingen: Melis kerke, Middelburg Groep B en Serooskerke (W.), -Het vermoeden bestaat, dat ons ledental thans in totaal 498 bedraagt, doch mogelijk zijn wij de v ij f h o n d e r d reeds voorbij. Willen bovengenoemde afdeelingen alsnog aan het verzoek voldoen, dan kunnen wij volgende week het juiste aantal op deze plaats vermelden. A. VAN UXEJM. AFD. HULST EN OMSTR. DER Z. J. L. 'Ledenvergadering op Woensdag 2 Juli 1941, om 8 uur (D.T.), in Hotel Raes te Kloosterzande. 1 Opening. Z.J.G.-lied. Notulen Inge komen stukken en mededeelingen. 2. Inleiding door den heer A van Hijfte: „Ruil verkaveling". 3. Inleiding door den heer L. de Zwart Wzn.: „De cultuur van imais". 4. Vragenbus. 5. Voordracht door den heer L. de Zwart Marz.„De weddenschap". 6. Rondvraag. Sluiting. F. NEETEiSON, Secretaris. OOST ZEEUWSOH-VLAANADEREN. Zij, die willen deelnemen aan een eventueele 2-daagsche excursie naar Walcheren (indien moge lijk, zal zij gehouden worden op 11 en 12 Juli), kunnen zich tot Zaterdag 28 Juni opgeven bij de 4 secretarissen van de afdeelingen t.w.Fr. Neete- son, Groote laan C 112, Kloosterzande, P. de Zeeuw Jz., Vaartwijk N 19, Axel, Jac. Huijssen, Oudeland- sche weg 16, Terneuzen en D. J. Dees Jz., Veer- straat B 18, Zaamslag. AFD. ST. ANNALAND DER Z. J. L. De vierde ledenvergadering onzer afdeeling werd gehouden te Oud-Vossemeer. Aanwezig waren 17 personen. De Voorzitter, de heer M. Brooijmans, opende deze vergadering en heette allen hartelijk welkom; in het bijzonder den Voorzitter der afdee ling iScherpenisse, de heer A. J. Groenewege en een nieuw lid. De notulen der derde ledenvergadering en van een gehouden bestuursvergadering werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Het lid, de heer M.Friderichs.c (gaf hierna zijn inleiding over: „Pacht". Hij bespxak hierbij nauw keurig de voor- en nadeelen, verschillende soorten pachten, het tot stand komen, de verplichtingen en rechten van partijen. Enkele gestelde vragen werden naar bevrediging beantwoord. Door den heer A. J. Groenewege werd dan iets nieuws ter tafel gebracht. Een vraag- en ant woordspel, genaamd: „Parate kennis", dat zeer in den smaak viel. Na de pauze werden de vragen beantwoord, die op de vorige vergadering schriftelijk waren inge leverd. Hierbij; ontstond een zeer prettige gedach- tenwisseling op elk terrein. Ieder bracht zijn eigen opvatting en ondervinding naar voren en zoo ont- storfd er een zeer nuttige bespreking. Er 'werd ■gepraat over drainage, vlas-, bieten- en koolzaad- verbouw, veulens en kalveren, onkruid en hare bè- strijding, kunstmatig gedroogd gras en kunstmest- voorziening. Als inleiders op de volgende vergadering werden aangewezen de heeren A. de Wit en P. Goorden. Verder werd er nog gesproken over een excursie b.v. naar de Coöp. Vlasfabriek. Hierover zal nog overleg worden gepleegd met de afdeeling Scherpe- nisse. Aan het einde gekomen sloot de Voorzitter de vergadering met nog een woord van dank aan den inleider van dezen avond en aan den heer A. J. Groenewege voor zijn aanwezigheid en medewer king. De Secretaris, J. DE WILDE. AFD. MIDDELBURG DER Z. J. L. (GROEP A). Kort verslag van de vergadering gehouden op Dinsdag 17 Juni j.l. De voorzitter opende de ver gadering met eenige woorden van welkom. Inzon derheid heette hij welkom den heer De Waardt, hoofd van dein vee- en vleeschkeuringsdiens te Mid delburg. Het verheugde spreker, dat de heer De Waardt bereid bleek, zich dezen avond voor ons beschikbaar te stellen, om een lezing te houden over het schier onbegrensde onderwerp „Bacte riën". Notulen gelezen en onveranderd vastgesteld. Enkele ingekomen stukken werden behandeld. Dan kreeg de heer De Waard het woord, die be gon met er op te wijzen, dat het terrein van het bacterieleven zoo ontzaglijk moeilijk is te behande len, doordat men ongemerkt te diep in het onder werp gaat doordringen en het zoo voor een leek niet meer te volgen is. 'Hij wilde echter een poging wagen, zijn lezing in zoo'n vorm te gieten, dat het voor de vereeniging „opneembaar" is. Spreker be paalde zijn gehoor allereerst bij de uitvindingen, die gedaan zrjn, die tenslotte leidden tot de ontdek king van de bacteriën. Hoe o.a. de Middelburgers, vader en zoon Jansen, in het begin van de 17de eeuw de microscoop uitvonden, die echter nog maar 80 keer vergrootte. Toen later de microscoop aan zienlijk geperfectioneerd was, kwam op zekeren dag Anthonie van Leeuwenhoek tot de ontdekking, dat er in het tandvuil van ieder bij wien hij dit onderzocht, microscopisch kleine wezentjes aan wezig waren, later bacteriën genoemd. Toen was de grondslag voor bestudeering van het bacterie- leven gelegd. Aanvankelijk meende men, dat er slechts twee soorten bacteriën waren, n.l. rottings- en gistingsbacteriën. Langzamerhand is men echter tot de ontdekking gekomen, dat er eigenlijk 'in elke groei- en in elk afbraakproces sprake is van bac teriewerking. Spreker noemde hiervan verschillende voorbeel den. O.a. de N-voorziening in den bodem, bacteriën in melk, boter, kaas. Ensilage geschiedt ook door werking van bacteriën. Ook de vlasbewerking be rust op bacteriewerking. Ziekteverwekkende bac teriën (o.a. miltvuur, t.b.c., mond- en klauwzeer). Ook zijn er bacteriën aanwezig in den darmwand, b.v. van paarden en runderen, voor omzetting van ruwvezel enz. De bacteriën kunnen bij een lage temperatuur niet leven; hierop berust de koeling van waren. Ook kunnen ze sporen vormen, wanneer ze in een ongunstige omstandigheid komen. Wan neer echter de levensvoorwaarden weer beter zijn, komen hier toch weer bacteriën uit te voorschijn. Plaatsen met een constant hooge temperatuur, zooals o.a. neus-, keel- en mondholte, zijn gunstige plaatsen voor de ontwikkeling der bacteriën. Zon der bacteriewerking zou het leven op aarde voor mensch en dier onmogelijk zijn. De bacteriën komen voor in 3 verschillende vormen, en wel bolvormig Ccoccen), staafvormig (baccillen) en schroefvor mig (spirillen). Verschillende dingen lichtte de heer De Waardt, aan de hand van foto's, nader toe. -Op deze hoogst leerzame en uitgebreide inleiding volgde nog bespreking, waarna de voorzitter zeker ons aller tolk was, toen hij den heer De Waardt hartelijk dankte voor hetgeen hij ons dezen avond geboden heeft. Na nog enkele huishoudelijke zaken behandeld te hebben, sloot de voorzitter de ver gadering met eenige woorden van dank. ABR. MALJAARS, Secr. CONTACT-COMMISSIE SCHOUWEN- EN DUIVEL AND. Voor de eerste maal sedert de oprichting der Z. J. L. op Schouwen- en Duiveland, kwam Woens-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1941 | | pagina 8