Redactioneel Gedeelte I 7,501 M> I 7,501 M4 Keuring te KORTGENE. VEREENIGINGSWEZEN. Geld prijs Med. 03 O Naam Merrie en Stbkn. Eigenaar en Woonplaats U 1 43 2 48 3 50 4 46 5 41 6 42 7 47 8 49 9 53 Judith v. Clinge 93555K. Willy 94326; K. Elza v. Plantlust 91258; K. Wenda 94352; K. Certina v. Goes 93190; K. Marina 93562K. Fortuna v. Biezelinge 93966; K. Wanda 94315; K. Olga v. Achterduin 92426; K. Driejarige merries, groote maat. Albr. Vermue, Heinkenszand J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge L. de Jager Gzn, Biezelinge J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge P. W. v. Overbeeke, Kapelle I. A. Janse, 's Heer-Arendskerke 9 10 11 12 13 14 57 54 65 67 62 59 61 60 84 79 81 77 86 71 78 82 80 72 76 87 70 69 94 93 95 98 88 91 P. Scheele—de Putter, Bifzelinge J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge J. v. 't Westeinde—Vermue, Nieuwdorp Vierjarige merries, kleine maat. I Vera K. 26330 I J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge I Nellie K. 26340 Wed. M. J. Noteboom, Kloetinge Vierjarige merries, groote maat. Mi M2 M3 M4 M4 ƒ10.- 7,50 7,50 7,50 7,50 5,— 5,- 5,- Eva v. Biezelinge K. 26344 Valda K. 26331 Corrie v. Eindewege K. 26329 Gerda K. 26314 Ajola K. 26327 Diana K. 26328 P. Scheele—de Putter, Biezelinge J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge Wed. D. Wisse—Nijssen, Kapelle P. Nieuwenhuijse, Kattendijke A. van Strien, Wolphaartsdijk G. de Feijter, Goes Vijf- tot tienjarige merries, kleine maat. Corrie K. 22017 Greta van Oostburg K. 23675 Suzanne van Clinge K. 22332 Orna van Goes K 23465 Mina K. 20011 Caline van Westkerke K. 25727 Cora van Pauluspolder K. 23482 Lena K. 22053 Mira K. 22087 Uline K. 25026 Olga van Goes K. 23464 Flora van Zuidzande K. 19004 Erna K. 25051 Mimi v. Laboureur K. 25020 D. A. Timmerman, Kattendijke P. Scheele—de Putter, Biezelinge Wed. D. Wisse—Nijssen, Kapelle Gebr. Rouw, Goes D. A. Timmerman, Kattendijke L. de Jager Gzn, Biezelinge G. M. Nijsse, 's Heer-Arendskerke A. van Strien, Wolphaartsdijk H. Vermue, 's Heerenhoek J. Q. C. Lenshoek, Kloetinge Gebr. Rouw, Goes J. Sinke, Kloetinge Jac. Boonman Pzn, Ovezande A. van Strien, Wolphaartsdijk ƒ12,50 10,- 7,50 7,50 7,50 7,50 ƒ17,50 12,50 12,50 12,50 10,- 10,— 10,- 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 5^— 5i- M» M1 M2 M3 M4 M4 M1 M1 Mi M1 M2 M2 M2 M3 M3 M4 M4 M4 Vijf- tot tienjarige merries, groote maat. Elegante du Bouveloo K. 22295 Meta K. 22059 Ida K. 20934 Mirza K. 19685 Peronne K. 25031 Marie K. 23529 P. W. van Overbeeke, Kapelle P. Nieuwenhuijse, Kattendijke Jac. Boonman Pzn, Ovezande J. Sinke, Kloetinge J. Sinke Dzn, Kloetinge L. Boonman, Ovezande ƒ12,50 M' 10,— M' 10,- M2 7,50 M2 7,50 M3 7,50 M4 O G J? O G ra Naam Merrie en Stbkn Eigenaar en Woonplaats Geld prijs Med U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 7 Tweejarige merries. Martha 99342 Irma 101025 Julia v. Molenzicht 99745 P. H. Israël, Kortgene C. Vogelaar, Kortgene C. J. de Kam, Wissenkerke ƒ25,- 10,- 5,- M> M2 M3 Driejarige merries, kleine maat. Edith 94902K. Blondine 94,580; K. Clara 92790 K. R. J. Scheele, Wissenkerke M. van Oeveren, Kortgene id. id. ƒ17,501 M1 7,50 M2 7,50 M3 16 15 17 14 20 22 21 31 28 30 29 27 33 26 32 34 24 25 47 42 50 44 48 41 45 Driejarige merries, groote maat. GEEN VOORGEBRACHT. Vierjarige merries, kleine maat. Marina 86742 K. IJ. J. Vogelaar, Kortgene Carla v. IJzendijke K. 2631 Oj Gebr. J. en M. v. d. Weele, Colijnsplaat Erna 87274 K. Abr. Steendijk, Kamperland Bianca van Klaverwijk K. 26305 /-v. Hartog, Colijnsplaat Vierjarige merries, groote maat. Marie K. 26309 Madam K. 26311 Emma K. 26306 P. H. Israël, Kortgene P. G. de Lange, Kamperlegid L. M. Oele, Colijnsplaat Vyf- tot Calista K. 22071 Lupine K. 22075 Ina K. 23513 Meta K. 22074 Mies K. 23507 Vera K. 20917 Mirza^K. 25000 Minette K. 22316 Mona K. 21114 Emma K. 25012 Lena van Solon K. tienjarige merries, kleine maat. J. C. J. v. d. Velde, Kamperland Corn. Vogelaar, KoVtgene L. \vï. Oele, Colijnsplaat R. W.skerke, Colijnsplaat M. van Oeveren, Kortgene Abr. Steendijk, Kamperland Iz. van Maldegem, Kortgene Abr. Steendijk, Kamperland id. id. C. J. de Kam, Wissenkerke 25289 Abr. Steendijk, Kamperland Vijf- tot tienjarige merries, groote maat. Mies K. 20907 Hella K. 22077 Marie K. 19721 Meta K. 22080 Julia K. 21094 Julia K. 22076 Meta K. 25011 I. D. van de Linde, Kortgene id. id. id. id. C. J. de Kam, Wissenkerke M. Verburg Dzn, Kamperland I. D. van de Linde, Kortgene C. J. de Kam, Wissenkerke 7,50 7,50 5,— 5,- 7,50 7.50 5,- ƒ17,50 12,50 10,- 10,— 7,50 7,50 7 7, f 12. 12,50 10. 10, 10, 7,50 7,50 M» M' M1 M4 h K M M2 M2 M3 M4 M4 Juist voor het afdrukken van bovenstaande lijst ontvingen wij van de fabriek bericht, dat tengevolge" van overheidsmaatregelen thans geen medailles geleverd kunnen worden. KORT VERSLAG van de vergadering der Eerste Afdeeling van het Landbouw-Comité, welke op 18 Juni 1941, onder voorzitterschap van den heer H. D. Louwes. in Utrecht werd gehouden. Omtrent de iin deze vergadering gedane mede- deelingen of genomen besluiten valt het volgende te melden. LandbouWwerkgeverso rganisatie. Mededeeling werd gedaan van de installatie van de groep lantibouwwerkgeversaangelegenheden bij het Landbouw-Comité op 27 Mei j.l. Hiermede heeft het streven om te komen tot eén landelijke werkgeversorganisatie op niet-confessioneelen grondslag zijn doel bereikt Langen tijd heeft men in de kringen van het Comité het standpunt ingenomen, dat er voor de behartiging van werkgeversaangelegenheden af zonderlijke organisaties moesten worden gesticht. Behalve in de provincie Groningen en in enkele ge vallen daarbuiten, is het echter nooit zoover geko men. Om die reden bleek het ook niet mogelijk tot een landelijk verband van landbouwwerkgevers- organisaties te komen. ODe stichting van algemeene werkgeversorganisaties op landbouwgebied stuitte af op het feit, dat zoowel de confessioneele centrale als de daarbij aangesloten provinciale of geweste lijke landbouworganisaties ook als werkgevers organisaties optraden. Toen onder de bij het Landbouw-Comité aange sloten provinciale landbouworganisaties de aan drang sterker werd om zich ook met landbouw- werkgeversaangelegenheden te gaan bemoeien het was de 'Hollandsche Mij van Landbouw, die in 1939 in dit opzicht het eerst haar statuten wijzigde werd besloten, dat ook het Comité zelf die rich ting zou uitgaan, waartoe een afzonderlijke groep landbouwwerkgeversaangelegenheden bij de lie af deeling werd gevormd. Daarmede werd de ge legenheid geopend de zoo noodig gebleken lande lijke samenwerking te verkrijgen. Reeds heeft een elftal organisaties zich bij de nieuwe groep aangesloten, waaronder een 4-tal provinciale landbouworganisaties, die als werk geversorganisaties zijn geconstitueerd, n.l. de Hol landsche Maatschappij van Landbouw, de Friesche Maatschappij van Landbouw, het Örentsch Land bouw Genootschap en de Noord-Brabantsche Maat schappij van Landbouw en voorts de volgende Land- bouwwerkgeversorganisatiesde Noorderbond van Werkgevers in het Landbouwbedrijf, de Bond van Werkgevers in het landbouwbedrijf „Fivelbond", de Werkgeversibond in het landbouwbedrijf in Oostelijk Groningen, de Veenkoloniale Werkgevers bond, de Federatie van werkgeversverenigingen op de Zuid- Hollandsche eilanden en den Noord-Brabantschen Biesbosclh, de contactcommissie van werkgevers der Zeeuwsche Landbouw Maatschappij en de Alge meene werkgeversvereniging voor het landbouw- en fruitteeltbedrijf in Zuidelijk Gelderland. Naar het zich laat aanzien, zullen nog meer organisaties toe treden. Tot voorzitter van de nieuwe groep is benoemd de heer B. M. Takens te Meeden, tot onder-voor zitter de heer Joh. de Veer te Schagen, terwijl de adj.-secretaris van het Landbouw-Comité, Ir. H. Smit, als secretaris optreedt. De heeren Takens en de Veer zijn tevens aange wezen resp. als vertegenwoordiger en pl.-vertegen- woordiiger van het Landbouw-Comité in het Cen traal Secretariaat voor Land- en Tuinbouw (sociale sectie), waar zooals bekend de sociale aangelegen heden in den landbouw door vertegenwoordigers der 3 C.L.O. en der drie landarbeidersbonden worden besproken. Ombouw van dorschmachinemotoren. Medegedeeld werd, dat voor loondorschers en coöperatieve dorschvereenigingen de mogelijkheid bestaat om oip bepaalde voorwaarden op kosten van het Rijksbureau voor Voedselvoorziening in Oor logstijd de dorschmachine-motor van een gasgene rator te laten voorzien. De ombouw en het aan brengen van den generator geschiedt op aanwijzing van het Rijksbureau voor Generatoren en Tankgas, dat voorschriften geeft voor de behandeling van den omgebouwden motor, alsmede een zekere controle uitoefent, zoodat mag wonden vertrouwd, dat in de praktijk behoorlijk kan worden gewerkt. Vervreemden jvan landbouwgronden. De aandacht werd gevestigd op een artikel in het Ned. Landbouw Weekblad van 6 Juni j.l. over ,,Het vervreemden van landbouwgronden", waarin wordt melding gemaakt van een mededeeling in de Mei-aflevering van het correspondentieblad der Broederschap van notarissen luidende: .Volgens de interpretatie van den Secretaris- Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij zal alleen degeen, die op het gekochte land rechtstreeks zonder tusschenpersoon de leiding van het bedrijf zal hebben, als landgebruiker kun nen worden aangemerkt. Dit heeft tot gevolg, dat bij verpacht land alleen de pachter kooper kan zijn. Als deze het land niet wil of kan koopen, is het land onvervreembaar, tenzij de Secretaris-Generaal toestemming tot overdracht aan een niet-landge- bruiker verleent, waartoe deze alleen bereid is als voor den eigenaar een redelijke noodzaak tot ver koop bestaat." Opgemerkt werd, dat als gevolg van deze rege ling het den landeigenaar-verpachter niet gemak kelijk zal vallen hypothecair crediet te v/<f '(Besloten werd dit punt met de ander* Landbouw Organisaties te bespreken e stellen om voor deze aangelegenheid 'tv studiecommissie in het leven te roepen. 'Verplichte veelevering. a. Opnieuw werd gewezen op het feit, dal vele veehoudersbedrijven, welke niet over slaclvtv beschikken, productiedieren leveren om aan de v plichte rundveelevering te kunnen voldoen. B haaldelijk komt het voor, dat dieren, welke nog a 20 liter melk per dag produceeren en dus 1 de vetvoorziening van ons volk van beteekenis naar de slachtbank worden verwezen, terwijl de op brengst aan vleesch van deze dieren zeer tegen valt en de vleeschvoorziening er weinig mede ge baat is. Besloten werd nogmaals te bevoegder plaatse er op aan te dringen, dat de vleeschvoorziening wordt ingesteld op hetgeen onze veestapel als onbruikbaar productievee afsloot. b. Zooals bekend, moet op 1 December 1941 de veestapel van eiken veehouder met 20 zijn inge krompen, vergeleken bij den toestand in 1940. Door dat in het algemeen geforuiks'koeien worden ge leverd, welke als slachtvee worden gewaardeerd, moeten de dieren tegen een zeer lagen prijs wor den afgestaan. Daar er geen sprake van is, dat voor hetzelfde bedrag een even groot aantal koeien kan worden teruggekocht, leidt de gedwongen vee levering tot een verarming van de veehouderij. Om hieraan eendgszins tegemoet te komen, zouden de prijzen van het over te nemen vee moeten worden verhoogd. Besloten werd dienaangaande te bevoegder plaatse stappen te doen. c. In verband hiermede werd de opmerking ge maakt, dat de gedwongen veelevering zooveel moge lijk dienstbaar moet worden gemaakt aan de saneering van den veestapel. Ter vergadering wer den mededeelingen gedaan omtrent hetgeen in ver schillende provincies wordt gedaan om dieren van t.b.c.-vrije fokbedrijVen, welke geleverd moeten worden aan de Ned. Veehouderij Centrale te ruilen tegen reageerende dieren. In de provincie Noord-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1941 | | pagina 5