Zeeuwsche Landbouw-Maatschappif Maatregelen in verband met de voedselvoorziening in Zeeland. VOORRADEN OUDE AARDAPPELEN. VERKOOP VAN GEWASSEN TE VELDE. KORTE BERICHTEN. Uit een geheim weekboek van Bram uit den Slikhoek. hebben, moeten zorgen, dat de geboorte-aangifte op 1 Juli bij den Districtssecretaris aanwezig is. Verzocht wordt om vanaf heden op de aangifte- kaart steeds, den geboortedatum van de biggen te vermelden. Het ligt in de bedoeling om binnenkort de over dracht van merken weer mogeljjk te maken. Biggen waarvoor geen merken beschikbaar zijn, zullen niet gemerkt kunnen worden, tenzij een bedrag van 20 per boventallige big wordt betaald. ALG KM EENE VERGADERING. Hierbij noodigt Het Dagelijksch Bestuur de leden uit tot bijwoning van de Algemeene Vergadering der Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij, Velke, be houdens goedkeuring van den Procureur-Oeneraal, zal worden gehouden op Woensdag 16 Juli 1941, des v.m. te 11 uur (wettelijke "tijd), in de vergaderzaal van den heer J. C. Krijger, Beestenmarkt te Goes. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen van de Algemeene Vergadering van 4 December 1940. 3. Ingekomen stukken en medefieelingen. 4. Verslag van de Commissie voor. het nazien van de Rekening de» Z. L. M. over 1940. 5. Verslag van de werkzaamheden der Z. L. M. over 1940. 6. Bespreking van eventueel nog door de afdee- lingen ingezonden punten. Deze moeten uiterlijk 10 êuli schriftelijk zijn ingezonden. Rondvraag wordt niet ^ehouderf* 7. Sluiting. 0 Bet Dagelijksch Bestuur der ^Zeeuwsche Landbouw-Mij, P. DIEüfbUVTANVoorzitter. J. VERSTEEG, Whd. Secretaris. COÖPERATIEVE WOLVEREENIGING, LAND BOUWHUIS, GOES. In de dagbladen is de volgende offioieele publi catie van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart verschenen. INLANDSCHE SCHEERWOL. De Directeur van het Rijksbureau voor Wol en Lompen, daartoe gemachtigd door den feecretaris- Generaal van het departement van Handel, Nijver heid en Scheepvaart, maakt bekend, dat de Neder- landsche Wolfederatie belast is met de inname van de in den loop van dit jaar beschikbaar komende inlandsche scheerwol. Aan de schapenhouder* wordt hierbij dispen- s- '.ie verleend van het verkoop- en afleverings verbod genoemd in artikel 6 eerste lid van de Wol- beschikking 1939 no. 2 en van het vervoerverbod genoemd in artikel 8 eerste lid van deze beschik king onder de voorwaarde, dat de van hun bedrijf afkomstige inlandsche scheerwol na ontvangen be richt onverwijld wordt verkocht aan en wordt ver voerd naar de Nederlandsche Wolfederatie. Het verkoopen en afleveren alsmede het vervoeren van deze wol, anders dan aan respectievelijk naar ge noemde federatie, blijft derhalve verboden. De schapenhouders zullen door de provinciale af- deelingen van de Nederlandsche Wolfederatie indi vidueel worden aangeschreven om hun wol op een bepaalden datum, op een bepaalden tijd en op een bepaalde plaats in te leveren. Deze provinciale afdeelingen van genoemde federatie zijn de vol gende 1. Groningsche Wolvereeniging, Landbouwhuis, Groningen. 2. Friesche Wolvereeniging, Akkrucm. 3. Drentsche Wolvereeniging, Landbouwhuis, Assen. 4. Overijsselsche Wolvereeniging, Landbouwhuis, Zwolle. 5. Geldersche Wolvereeniging, Landbouwhuis, Arnhem. 6. Limburgsche Wolvereeniging, Landbouwhuis, Roermond. 7. Noord-Brabantsche Wolvereeniging, Almkerk. 8. Zeeuwsdhe Wolveremiging, Landbouwhuis, Goes. 9. Zuid-Hollandsche Wolvereeniging, Landbouw huis, Den Haag. 10. Noord-Hollandsche Wolvereeniging, Lyceum straat, Alkmaar. 11. Utrechtsche Wolvereeniging, Catharijnekade 5, Utrecht. De aandacht van belanghebbenden wordt er uit drukkelijk op gevestigd, dat zij na ontvangst van een aanschrijving van een der bovengenoemde pro vinciale afdeelingen de in hun bezit zijnde inland sche scheerwol op de in deze aanschrijving vermelde olaats en op den daarin genoemden tijd dienen in te leveren. Ten aanzien van de aldus in te leveren wol zgn dc volgende richtprijzen vastgesteld: Kwaliteit 0 2,30 per kg basis 60 pCt. ^"'aliteit 1 2,20 60 pCt. Kwaliteit 2 2,05 60 pCt. Kwaliteit 4 1,80 60 pCt. Afwijkende wol 1,52 60 pCt. 60 pCt. 55 pCt. 58 pCt. 58 pCt. 60 pCt. 60 pCt. 58 pCt. Brokken ,,1,4-2 Koud gew. lokken ,,1,18 Heide wol 1 1,76 Heide wol 2 ,,1,52 Zwart 1 2, Zwart 2 2,— Zwart heide 1,62 Genoemde prijzen gelden voor de daarbij vermel de rendementen franco ontvangstgelegenheid. Wol met van genoemde rendementen afwijkend rende ment zal dienovereenkomstig hooger of lager wor den gewaardeerd. Iedere bezitter van wol houde hiermede rekening. De wolontvangst zal behoudens onvoorziene om standigheden 21 Juli beginnen. Nadere bekend making volgt. Het Bestuur der CoÖp. Wolvereeniging, J. KOOPMAN Czn., Voorzitter. A. OAFBOIN, wnd. Secretaris. REGELING VROEGE AARDAPPELENOOGST 1941. De Nederlandsche Groenten- en Fruitcentrale maakt bekend, dat met ingang van .20 Juni 1941 het rooiverbod voor vroege aardappelen is op geheven, voor zoover deze aardappelen geteeld zijn op een tuinbouw-teeltvergunning of op een tijde lijke tuinbouw-teeltvergunning zonder opdruk van het woord „Pootaardappelbedrijf". De gerooide aardappelen mochten eerst op Maan dag 23 Juni 1941 ter veiling worden aangeboden. De veilplicht voor vroege aardappelen geldt voor alle telers, dus ook vc$>r hen, die in het bezit zijn van een door de centrale uitgegeven vergunning voor markttuinder of groot-«of kleinhandelaar. Het vervoeren van vroege aardappelen van den teler naar de veiling in de productiecentra kan vrij geschieden. Bij vervoer naar een veiling in een consumptie- gebied, of wanneer de teelt plaats vindt in een 'consumptiegebied, moet het vervoer gedekt zijn door een vervoerbewijs, afgegeven door den plaat selijken bureauhouder, onder wien de teler ressor teert. Hiervoor zij#, de provincies verdeeld in pro ductie- en consumptiecantra. Voor inlichtingen hieromtrent kunnen de telers zich wenden tot d% veilingen, waar zij hun vroege aardappelen moeten veile». De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouw producten voor Zeeland maakt bekend, dat: 1. Alle telers, die op 26 Juni nog aardappelen in hun bezit hebben, welke door de P.I.C.A. zijn aangekocht op P.I.C.A. koopoontraet en op dien datum nog niet afgenomen, hiervan vóór 1 Juli a.s. opgave moeten doen aan de P. I. C. A. te Goes. 2. Telers, die nog voor consumptie geschikte aard appelen, welke niet door de V.B.N.A. of P.Ï.C.A. zijn gekocht en welke zij alsnog voor leve ring ter beschikking willen stellen, in voorraad hebben, hiervan vóór 1 Juli a.s. opgave aan de P.I.C.A. moeten doen. Na ontvangst van laatstbedoelde opgave zal de P.I.C.A. nader be slissen, of zij tot overname van deze aard appelen zal overgaan. De P.I.C.A. voor Zeeland maakt bekend, dat ten aanzien van vlas in het algemeen ontheffing wordt verleend van het verkoopverbod, onder de volgen de voorwaarden. Ié. als koopers mogen slechts optreden erkende vlassers of erkende stroovlashandelaren. 2e. de prijs moet gebaseerd zijn op den in het vlasbesluit genoemden prijs van 0,12 voor ge repeld stroovlas van goede middenkwaliteit. Evenals voorheen moet er bij verkoop van vlas van den oogst 1941 een verkoopbriefje worden op gemaakt en een exemplaar hiervan binnen 5 dagen bij de L. C. O. worden ingeleverd. Telers, zoowel als vlassers, zullen verplicht wor den, hun lijnzaad bij de P. I. C. A. in te leveren. Ten aanzien van andere producten is de verkoop te velde slechts in bijzondere gevallen, na verkre gen toestemming van den Voedselcommissaris, toegestaan. De meeste handhakken (houweelen of schrepels) zijn te smal van snijvlak en te hoog van blad. Met te smalle houweelen doet men te weinig. Met een te hoog blad moet te veel aarde worden verzet, zoo dat ze te zwaar werken. Stuur met heete dagen de juist geschoren scha pen niet plótseling in het open veld. Ze verbranden de nog gevoelige huid en vallen dan soms plotse ling dood. Een weiland, beschut met boomen, be schermt de dieren voldoende. Het door het weiland rennen van het rundvee, uit vrees voor de horzelvlieg, bewijst dat de bestrij ding van de horzellarve in de ruggen der jonge dieren niet voldoende is ter hand geiAnen. Bij het nieuwe beweidingssysteem met de 'e puntdraad- afscheidingen kan de schade nog grooter worden dan voorheen. Een gedwongen bestrijding zal er het gevolg van kunnen zijn. Bij het aanaarden der aardappels komen Soms de nieuwe uitloopers met de nog heele kleine aard appeltjes boven. Deze sterven af of geven groene knollen. Vooral bij een onvoldoenden rijenafstand ziet men dit. Zet met heete dag^p geen vee droog, en zeker geen vee, waarbij uiergebreken voorkomen. Het gras drogen levert den veehouder een prach tig en waardevol krachtvoeder. Een groot bezwaar is, dat het nog niet goedkoop is. Het geeft dus het grootste voordeel in een tgd van krachtvoeder- gebrek. Op enkele, een weinig miszaaide blokken, staat de gerst op de wat rijkelijk met stikstof bedeelde strepen iets eerder in de aren dan op de andere ge deelten. Kleine schelven koren hebben het voordeel, dat ze sneller afgedorscht kunnen worden, doordat ze minder broei vertoonen. Ze hebben echter naar ver houding iets meer buiten oppervlakte, zoodat voor een goede opstapeling en afdekking gezorgd moet worden. Vele dieren, en vooral stieren worden in de rijk met vliegen bezette stallen lastig. Ze schuren of slaan zich de' pooten vaak stuk. Het blauw verven der raampjes helpt wel iéts, doch niet afdoende. Dagelijks spuiten met insecten werende middelen doet vaak wonderen. Bij het melken in een koebocht, is het voor de dieren zeer aangenaam, als ze onder de boomen kunnen staan. 1825 Juni. Gisteren St. Jan geweest, deze datum is voor ons landbouwers niet meer van zoo'n groot belang als vroeger, wamneer de vlashuurder dezen datum aanhield om „beraed" te geven over het gehuurde vlas. Deze tijd is gelukkig voorbij, want voor mij was de huurder in den regel het sterkst en trok de verhuurder in den regel aan het kortste eind. Was het vlas voorspoedig gegloeid, dan waren ze het spoedig eens, doch was liet wat min in den vlasboer zijn oogen, dan werd er afgedongen en de huurprijs verlaagd. Er wordt op 't oogenblik voor goed vlas goed geld betaald, ik hoor van 250 tot 400 per gamet van 39.28 a, met plukken door verkooper. Dat is mooi geld en het lokt zeker aan, vooral aan landbouwers, ie zelf het vlas nooit afwerken. Wan neer nu straks Den Haag maar geen roet in 't eten gooit om ib.v. een maximumprijs te stellen die lager is dan het verkochte, evenals van 't voorjaar bij 't afgewerkte vlas, doch dit mogen we niet hopen. Van den vlashandel kan ik maar geen notie krij gen en ben zeker kortzichtig hierin, want dezelfde menschen die van 't voorjaar hoogstens 12 cent kon den betalen, bieden nu grif 350 tot 400, wat toch overeenkomt met een prijs van minstens 15 cent afgewerkt, met de risico van slecht weer, binnen halen etc. De zomer is goed ingezet en het is prachtig weer, warm en droog. Vooral Zondag was het warm en de zee trok zooveel belangstelling, dat het bij ons wel op klein Schevemingen leek. Zelfs de ezels ont braken niet, want een heelen dag met bijna onbe schermd lichaam in de zon te liggen braden, is toch wel aehtig. De D.D.D. zal Maandag wel werk gehad hebben. Zwemmen en baden is wel een ge zonde sport, doch alles met mate. 't Is druk met de selectie der granen nu de aard appels hun grootste beurt hebben gehad. Vreemde aren en „brandaren" moeten nu worden getrok ken, want de brandaren zijn iets vroeger en gaan hun werk verrichten wanneer de bloei maar even begint. 'Gelukkig is er weinig „brand" meer te vin den, wanneer de warmwatermethode is toegepast. Toch loop je soms vast, in de zomertarwe stond gerst, dus zelfverwijt, nog te weinig zorg besteed aan apart steken, dorschen, zakken, enz., doch wat« bleek? De gerst in de zomertarwe is vierrijïge gerst, die nooit bij ons wordt verbouwd. Waar komt deze gerst vandaan? Je zoekt een oplossing, maar zekerheid is er niet. Je denkt aan vogels, die de korrels overgebracht hebben, aan paarden- mest, waarin misschien de korrels onverteerd zijn achtergebleven en zoodoende in de zaaivoor terecht gekomen, doch alles is gissen. Maar zij moeten er uit, een gerste-aar in de zomertarwe werkt bij de keurmeesters als een roode lap bij den stier en we moeten deze menschen, wiens werk bij zulk warm weer wel een extra rantsoen toekomt, zich zoo min mogelijk laten' ergeren. De gerst is toch den laat- sten tijd wat meer in dein mond gekomen, zie, Naco- brouw, ons dagelijksch brood bestaat uit gerst en tarwe en ons dagelijksch drinken wordt al maar meer gerstenat. Je hebt soms een uur, nadat je ge geten hebt, weer al zoo'n prikkelig gevoel, net of je weer al honger krijgt, dat komt van niets anders dan van de „geesteinen".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1941 | | pagina 2