Z.L.M. Boekhoudburt^u Jtccourtfanhd/ensf Zaterdag 28 Juni 1941 IMo. 1743 32e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORO-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD o Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Veresnigingen ZITDAGEN Z. L. M.-VERGADERINGEN. WEEKOVERZICHT. LANDBQUW-CRISISMEDEDEELINGEN ZEELAND. VJ ZËEUWSCH LANDBOUWBLAD T r Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. f 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. ƒ5,per jaar. Redactie Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan dë Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen, of aan het Landbc jwhuis te Goes. TERNEUZEN: Woensdag 2 Juli a.s., in Hotel ,,des Pays-Bas". MIDDELBURG: Donderdag 3 Juli a.s., in Café „De Eendracht", Giststraat. KORTGENE: Donderdag 3 Juli a.s., in Hotel „De Korenbeurs". THOLEN: Zaterdag 5 Juli a.s., in Hotel „Hof van Holland". -ST. PHTLTPSLAND: Zaterdag 5 Juli a.s., in Hotel „De Druiventros L l II —B—II II ALGEM. VERGADERING DER ZEEUWSCHE LANDBOUW-(MAATSCHAPPIJ, op Woensdag •16 Juli a.s., des voorm. 11 uur, in de vergader zaal van den heer J. C. Krijger, Beestenmarkt te Goes. (Zie elders in dit blad.) Het ligt in de bedoeling om half Juli een aanvang te maken met de inzameling van alle Nederlandsche wol. De Nederlandsche Federatie tot verbetering van den Wothandel beeft het monopolie gekregen voor deze inzameling, dat is dus in onze provincie de Coöp. Wolvereeniging, Landbouwhuis, Goes. Nadruk kelijk wordt er op gewezen, dat alle wol moet wor den ingeleverd en dat dit alléén mag ingeleverd worden aan bovengenoemde Wolvereeniging. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij onze lezers naar de elders in dit blad opgenomen mededeeling. Het „Department of Commerce, Bureau of the Census" te Washington heeft, blijkens een bericht in „Economische Voorlichting" thans het resultaat van een op 1 April 1940 verrichte landbouwtélling in de U.S.A. bekend gemaakt. Het was de 16e groote landbouw telling, die in de Vereenigde Staten van Amerika is gehouden. Uit de gepubliceerde cijfers blijkt o.a., dat in het tijdvak van 1 April 1930 tot 1 April 1940 het totale aantal landbouwbedrijven met 3,1 ingekrompen is; de totale oppervlakte van die bedrijven is met 7,5 toegenomen. De totale waarde der landerijen, bedrijfsgebou wen, landbouwwerktuigen en -machines is afgeno men met resp. 33,5 19,7 en 7,3 W;at de grootte van het aantal landbouwbedrijven betreft, valt op te merken, dat zoowel het aantal bedrijfjes kleiner dan 10 acre (1 acre 0,4 ha) als dat der groote bedrijven van 1000 acre en meer, in het tijdsbestek van 10 jaar aanmerkelijk grooter is geworden. Uit de gegevens blijkt ook, dat de uitbreiding van de oppervlakte, waarop de landbouw (in den ruimsten zin des woords opgevat) werd uitge oefend, uitsluitend voor rekening kwam van de be drijfjes van ca. 1 tot 3,6 ha en de groote bedrijven van 100 ha en meer. De algemeen gemiddelde bedrijfsgrootte steeg van 63,5 ha in 1930 tot 70,4 ha in 1940. Het aantal eigenaren van het geheele landbouw bedrijf vermeerderde met 5,9 van een ge deelte van bet landbouwbedrijf verminderde met 6.4 9'r. Het aantal zetboeren nam af met 35 terwijl het aantal pachters verminderde voor wat betreft veehouders en veefokkers 3,6 en andere (akkerbouwers enz.) met 30,3 'Het aantal paarden verminderde met ruim 3 mil- lioen stuks of 24,6 muilezels met 28,2 In tegenstelling tot den paarden- en muilezel stapel is de rundveestapel met niet minder dan rond 6.5 miljoen stuks of 11,8 rf uitgebreid. Ook de varkensteelt is gedurende de jaren '30'40 nog met ongeveer 1,2 millioen" of 3,8 toegenomen. Daarentegen valt ten a-'nzien van den schapen stapel een vermindering van ruim 1,6 miljoen of 4 op te merken. In het Groninger Landbouwblad wordt er op ge wezen, dat wel mag worden aangenomen, dat de teelt van koolzaad het volgend jaar aantrekkelijk zal .worden gemaakt, zoowel door den prijs als door het beschikbaar te stellen kwantum stikstofmeststof. Daar het een laat oogstjaar belooft te worden, zal de gelegen heid om tijdig en op geschikt land koolzaad te zaaien, in sommige gevallen kunnen ontbreken. Volgens genoemd blad zal het in verband met den vetnood noodzakelijk zijn, dat in 1941 een zoo gT^".t mogelijke oppervlakte koolzaad wordt uitge- i«. Spoedig zal bekend er..hakt worden, welke prijs er voor koolzaad oogst 1942 in uitzicht wordt gesteld. Wij hopen over de teelt van koolzaad binnenkort een artikeltje in ons blad te plaatsen. Ondanks herhaalden aandrang van de zijde der landbouworganisaties is nog steeds omtrent den melkprijs niets bekend. Naar ons wordt medegedeeld, zou het in de bedoeling liggen den prijs in den loop van de volgende week bekend te maken. Verschillende bladen wijzen er op, dat een der belangrijkste weken van de zomerproductie voorbij is gegaan zonder dat de verwachte prijsverhooging afgekondigd werd. Sedert de inwerkingtreding van het Paardenbesluit 1941 (Handel en Prijzen) in April j.l. is het verboden om paarden te koopen en te verkoopen zonder dat deze getaxeerd zijn. Onder paarden worden in het Besluit verstaan alle paarden boven één jaar, welke niet in eenig erkend stamboek zijn ingeschreven en slachtpaar- den, alsmede ingeschreven renpaarden en hard dravers. De vorenbedoelde „gewone" paarden mogen enkel verhandeld worden, wanneer de paar den op de bekende markten zijn getaxeerd en een verkoopkaart is uitgereikt. De taxatiekosten be dragen 10. Daarenboven dient de kooper nog een aankoopvergunning te bezitten. Dit geldt ook voor de fok-(stamboek)paarden. De aankoopvergun ningen worden uitgereikt door de L.C.O. te Goes of op de Districtskantoren, indien men kan aantoonen één of meer paarden voor het bedrijf noodig te hebben. Erkende paardenbandelaren kunnen alle paarden aankoopen zonder 'n aankoopvergunning. Paarden, welke getaxeerd moeten worden, mogen echter eerst gekocht worden nadat taxatie heeft plaats gehad. Een dezer dagen vond te Goes een bijeenkomst plaats, welke o.m. werd bijgewoond door de taxatie commissies. Uit de mededeelingen van den deskun dige voor paarden bij de Veehouderij Centrale, Mr. P. A. van Driest, moge het volgende worden aan gestipt. Hoofddoel van het Paardenbesluit is de te hooge prijzen naar beneden te drukken en de paarden te brengen waar zij noodig zijn. De getaxeerde paar den moeten verkocht worden tegen een prijs, welke lager is dan of gelijk aan den taxatieprijs. Indien clandestien of tegen een hoogeren prijs verkocht wordt, zullen bij geconstateerde overtreding strenge maatregelen worden genomen o.a. inbeslagneming en publicatie van de overtreding met naam der overtreders. De paarden moeten komen waar zij noodig zijn. Het mag niet kunnen vCbrkomen, dat de eene paar- denhouder zijn plarden niet kan gebruiken en de andere in de uitoefening van zijn bedrijf ernstig wordt belemmerd, wegejis gebrek aan paarden. Indien de aanvoer op de markten te gering blijft, moet een vordering door den Voedselcommissaris niet denkbeeldig geacht worden. In de eerste plaats zullen daarvoor in aanmerking komen die paardenhouders, die jgeen paarden laten taxeeren en dit met eenigen goeden wil kunnen doen. Eenigen tijd geleden n.l. eind Februari 1941 is reeds in de pers bekend gemaakt; dat de na 1 Juli 1941 nog niet verbruikte bigg(ihin»rken slechts voor 50 benut *ulle:~ mogen worden. Thans is de regeling nadar uiteengezet, welke erop neerkomt, dat a. de eerste toom, mits binnen 4 X 24 uur bij den Districtssecretaris aangegeven, zal worden ge merkt tot een maximum van 10 biggen (tot en met 1 Juli worden alle biggen van de eerste toom gemerkt) b. het op 1 Juli niet verbruikte gedeelte van de merken slechts voor 50 mag worden benut bij niet-stamboekfokkers en c. voor 75 bij uitsluitend stamboekfokkers. Bij de berekening van het aantal biggen, hetwelk na 1 Juli nog gemerkt mag worden, worden breu ken van V.5 en hooger naar boven en breuken beneden 0,5 naar beneden afgerond. Voorbeeld voor niet-stamboekfokker. Toewijzing 11 merken; verbruikt 6 merken vóór oi 'op 1 Juli: over: 5 merken. Benut mogen nog worden 50 van 5 merken is 2,5 merk, naar boven afgerond is 3 merken. Voorbeeld voor: uitsluitend stamboiekfokkjer. Toe'wijzing: 13 merken; verbruikt; 7 merken vóór of op 1 Juli; over: 6 merken. Benut mag nog worden 75 van 6 merken is 4,5 merk, naar boven afgerond is 5 merken. Voorbeeld voor beide. Toewijzing: 10 merken. Nog niets verbruikt vóór of op 1 Juli. Na 1 Juli wordt een toom van 8 biggen geboren. Deze worden alle gemerkt. Het restant van 2 merken vervalt echter. Wij raden de desbetreffende fokkers aan, om onmiddellijk aangifte te doen van biggen, welke vóór of op 1 Juli zullen geboren zijn. Naar wij hoorden ligt het in het voornemen om évenals vorige jaren binnenkort een overdracht regeling voor biggenmerken in het leven te roepen. Red. BIGGENMERKEN. De LjC.O. voor Zeeland maakt bekend, in aan sluiting op het eind Februari begin Maart 1941 geplaatste bericht, dat met ingang van 2 Juli 1941 een korting zal worden toegepast op de toekenning van biggenmerken 1941. Hiervoor worden geen afzonderlijke kaarten toegezonden, zoodat een ieder voor zichzelf dient na te gaan op hoeveel merken hij na 1 Juli a.s. nog recht heeft. De regeling is als volgt: 1. de eerste toom wordt gemerkt tot een maxi mum van 10 merken, indien de geboorte-aan gifte binnen 4 X 24 uur bij den Districtssecre- taris heeft plaats gehad en de biggen op eigen bedrijf zijn geboren. 2. Indien reeds vóór of op 1 Juli biggen zijn ge merkt kan van het restant aan merken slechts 50 benut worden bij niet-stamboekfokkers. 3. Bij uitsluitend stamboekfokkers kan nog T5 benut worden. Bij de berekening van het aantal biggen, hetwelk nog gemerkt mag worden nè. 1 Juli, worden breuken van 0,5 en hooger naar boven en breuken beneden 0,5 naar beneden afgerond. Fokkers, die vóór of op 1 Juli nog biggen zullen ,j0 .50 iVi- M4 O' «re I

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1941 | | pagina 1