Zaterdag ÏO Mei 1941 No. 1736 32e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zesuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereeniginger* ZITDAGEN Omzetbelasting. WEEKOVERZICHT Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij. Keuringsdienst ZEELAND. ZEEUWSCH Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen bet blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M, v. L. ƒ5,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Telef. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 15 regel» 1,—elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. LET OP U SAECK i Bo ekhoudbur eau en A ccountantsdienst Z. L. M. Voorzoover door cmize deelnemers de weekstaten tot 30 April j.l. en de inventaris-formulieren nog niet mochten zijn ingeleverd, verzoeken wij hen, deze spoediig te willen toezenden of op onze zitdagen in te leveren. HULST: Maandag 12 Mei a.s., in Hotel „De Graan- beurs", de heer J. van Haperen. MIDDELBURG: Donderdag 15 Mei a.s., in Café „De Eendracht", Giststraat. ZIERJKZEE: Donderdag 15 Mei a.s., in Hotel „iHuis van Nassau". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 15 Mei a.s., in Hotel „Den Gouden Leetiw", de heer N. J. Nelisse. Nogmaals meenen wij goéd te doen door, via ons blad, onze deelnemers er op te wijzen, dat het voor hen van belang is, aan ons mededeeling te doen van het feit, dat zij nog geen aangiftebiljet Omzetbelas ting ontvingen en ook nog geen aanslag volgens de kleine Ondernemersregeling. Wij verzoeken ieder deelnemer, die nog geen van beide (dus noch aangiftebiljet le kw. 1941, noch aanslagbiljet 1941) ontving, dit direct aan ons op te geven. Wij kunnen dan nagaan of de belaste omzet zoo danig is, dat een biljet moet worden gevraagd. Er bestaat tn.l. aangifteplicht, waarvan men zich dient te kwijten. Dit geldt vanzelf evengoed voor onze lezers, die niet bij ons bureau zijn aangesloten. Met' betrekking tot de van 26 Mei tot 7 Juni a.s. te houden landbouwinventarisatie vestigen wij de aandacht van alle telers van akker bouwproducten er op, dat in het Inventarisatie formulier zal zijn ingesloten een invulformulier voor de aanvrage tot organisatie bij .de Provinciale Inkoopcentrale voor Akkerbouwproducten (P.I.C.A.) Iedere teler van akkerbouwproducten dient dit aanvraagformulier in te vullen en te onderteekenen volgens de daarop gestelde aanwijzingen en het daarna op te zenden, tegelijk met het inventarisa tieformulier. Deze aanvraag tot organisatie oij de P.I.C.A. heeft geen andere beteekenis dan dat zij krachtens de desbetreffende wettelijke bepalingen als "voorwaarde wordt gesteld voor het voorhanden hebben van akkerbouwproducten. Ten einde moei lijkheden te voorkomen, wordt den telers aangeraden deze formaliteit nauwkeurig te vervullen. Alleen houders van zuivere veehouderijbedrijven behoeven het formulier niet in te vullen. Ingevolge Besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij wordt de toestemming tot het vervreemden van landbouwgronden, als bedoeld in artikel 3 van het Besluit van 27 November 1940 geacht te zijn gegeven voor alle overdrachten aan en door: a. gemeenten en waterschappen, voorzoover deze overdrachten noodzakelijk zijn voor een behoor lijke uitoefening van de publiekrechtelijke func ties dezer instellingen; b. de N.V. Neder'landsche Spoorwegen, voorzoover deze overdrachten noodzakeiijk zijn voor en passen in een normale bedrijfsvoering. Dit besluit be teek ent dus, dat bovengenoemde in stanties, mits aan bepaalde voorwaarden voldaan is, automatisch het recht tot het vervreemden van gromden verkregen hebben. Van de hand van Dr. Molhuysen is in de „Nieuwe Veldbode" een waardeerend artikel verschenen over de Directie van den Landbouw, dat wij met volle instemming hebben gelezen. In het bewuste artikel wordt gèvvag gemaakt van het uitstekende werk dat door de Directie van den Lanuoouw sedert haar oprichting in 1897 ten be hoeve van den landbouw is verricht. Thans is men echter met de afbrokkeling van de Directie van den Landbouw bezig, waaraan een krachtig halt dient te worden tóegeroepen. Zoo is het landbouwonderwijs alsmede de natuur bescherming, waaronder Vogelwet, Jachtwet, Natuurschoonwet, en waarbij in de eerste plaats met de belangen van den landbouw werd rekening gehouden, in de nieuwe organisatie van het Depar tement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe scherming ondergebracht. In verband n?et de be langen van de houtvoorziening zal het Staats- boschibeheer ook aan de Directie van den Landbouw worden onttrokken. Het artikel besluit met de opmerking, waarmede wij geheel instemmen, dat het verdeelen van de diensten van de Directie van den Landbouw over verschillende departementen haar kracht noodzake lijkerwijs zal breken tot schade van onizen land- en tuinbouw. Dat niet alleen in Zeeland, doch vooral ook in Groningen groote ontstemming bestaat over de vlasregeling, blijkt ons uit. een ingezondc hot. Groninger Landbouwblad, waarin de inzender mededeelt, dat zijn vlas werd getaxeerd op 8\2 cent per kg en dat dit vlas door hem was verkocht op 5 November 1940 voor 12 cent per kg. De schadepost bedraagt voor bedoelden inzender 700. Inzender beklaagt zich o.i. zeer terecht dat, nu er elders moeilijkheden zijn voor de vlasindustrie, het toch niet aangaat deze te willén verhalen op de landbouwers. En dan nog alleen op die landbou wers, die toevallig hun vlas nog niet hadden afge leverd. Zooals bekend, heeft het Dagelijksch Bestuur der Z. L. M. een ernstig protest tegen deze regeling ingediend, waarbij er in het bijzonder qp is gewezen, dat deze regeling in het leven is geroepen, zonder eenig overleg met den georganiseerden landbouw. Naar wij vernemen, bestaat de mogelijkheid om stikstofzegels van het bemestingsjaar 1940/41, welke vóór 1 Juli a.s. niet meer worden gebruikt, tegen een ont vangstbewijs bij de plaatselijke bureauhouders der V.V.O. in te leveren. Alle kunstmestzegels zijn namelijk slechts geldig tot 1 Juli a.s. (Zij, die deze stikstof zegels inleveren, ontvangen dan t.z.t., tegen inlevering van het ontvangstbewijs, nieuwe zegels voor bet bemestingsjaar 1941/42. De inlevering moet plaats vinden vóór 15 Mei a.s. Verder kunnen wij nog meedeelen, dat alle aan vragen om een tweede stikstof-toewijzing, welke alleen werd gegeven voor aardappelen, suikerbie ten, suikerbietenzaad, koolzaad en intensieve fruit en groenteteelt, óók die na den gestelden datum van inzending zijn binnengekomen, in behandeling zijn genomen, daar deze laatste neg kunnen worden toegewezen uit de hoeveelheden die moesten worden afgestaan, omdat minder wordt verbouwd, dan aan vankelijk cp de aanvraagformulieren was ingevuld. Door enkele lezers werd ons gevraagd of ook voor zaai-uien nog een toewijzing zou volgen, doch dit blijkt niet mogelijk te zijn. Naar uit een persbericht, elders in ons blad op genomen, blijkt, kan zoo noodig nog wat benzine worden aangevraagd voor de aandrijving van appa raten voor de verstuiving van Derrispoeder, voor de bestrijding van thrips in vlas. Aangezien echter de benzine-positie allesbehalve rooskleurig is, wordt alleen toegewezen, wanneer op beslist geen andere wijze hierin kan worden voorzien. Wat betreft de in te dienen aanvragen voor bindertouw, kunnen wij nog melden, dat de datum van inzending eenigen tijd is opgeschoven; moesten deze aanvraag formulieren aanvankelijk vóór 11 Mei worden inge zonden, thans is als uitersten datum 20 Mei vast gesteld. Wij, wijzen er nog op, dat steeds de afleve- ringsbewijzen van ingeleverd oud bindertouw bij de aanvraag moeten worden in geleverd, wil men voor toewijzing in aanmerking komen. Beschikt men 'hierover niet, dan verdient het aanbeveling onx op het aanvraagformulier de redenen hiervoor aan te geven. Wij brengen hiermede in herinnering, dat de aan melding van het volgen van een practische cursus in kennis van landbouwwerktuigen waarover elders in dit nummer een berichtje is op genomen, is opengesteld tot Woensdag a.s. Daar deze cursussen reeds in de laatste week van Mei beginnen, geve men zich, indien zulks althans nog niet is geschied, ten spoedigste aan het Landbouw huis te Goes op. Red. PREMIEKEURINGEN VAN STIEREN EN VROUWELIJK FOKVEE IN ZEELAND. Verwijzende naar het keuringsplan in het blad van 26 April, herinneren we er aan, dat in de week van 1217 Mei wordt gekeurd: 13 Mei om 10 uur te Hoek, 12 uur te Axel, 2 uur te Zuiddorpe en 4 uur te Zaamslag. 14 Mei om 9 uur te Stoppeldijk. 10,30 uur te St. Jansteen, 12 uur. te Graauw en 3 uur te Kloos- terzande. 15 Mei om 9 uur te St. Annaland, II uur te Poort vliet, 2 uur te St. Maartensdijk en 3,30 uur te Sta- venisse. 16 Mei om 9 uur te Souburg, 11 uur te Bigge- kenke, 2 uur te Middelburg en 4 uur te St. Laurens. Prov. Commissie ter bevordering van Rijkswege van de Veefokkerij in Zeeland. VOORLICHTING BIJ DE AARDAPPELSELECTIE. Het Bestuur van den Keuringsdienst Zeeland, stelt belanghebbenden, die daartoe den wenscih te kennen geven, in de gelegenheid voorlichting te ontvangen bij het selecteeren der aardappelvelden. Hiervoor zijn aangewezen de adspirant-keur- meesters, die behulpzaam zullen zijn bij het aan wijzen der zieke aardappelplanten. Dit voorlichtend werik begint omstreeks 26 Mei a.s., dus voordat de keuringen een aanvang nemen. Wanneer men voorlichting wenscht te ontvangen, wende men zich tijdig tot den hoofdkeurmeester of het bestuurslid van het betreffende district of rechtstreeks tot het Secretariaat van den Keurings dienst Zeeland, Landbouwhuis te Goes. Deze voorlichting geschiedt kosteloos. BESTUURSVERGADERING KEURINGSDIENST ZEELAND. Maandag 5 Mei j.l. had te Goes een vergadering van het Bestuur van den Keuringsdienst Zeeland plaats. De vergadering stond onder leiding van den heer A. E. Langenhorst, Hulst, wnd. Voorzitter. De heer Langenhorst herdacht in zijn openings woord wijlen den heer Duvekot, voorheen Voorzitter van den Keuringsdienst Zeeland. Spreker schetste den overledene als een recht schapen man, die veel voor de gewassenkeuring heeft tot stand gebracht Ter vervulling van een tweetal vacatures werden als leden van het Bestuur aangewezen de heeren J. van Hoeve, Vogelschonpolder, Sluiskil en J. van der Stolpe te Öuwerker'k. Als lid van het Dagelijksch Bestuur werd be noemd de heer L. Overibeeke te Wolphaartsdijk. Na gehóuden stemming werden benoemd tot Voorzitter de heer A. E. Langenhorst te Hulst en. tot Vice-Voorzitter de heer A. Minderhoud te Wil- hekninadorp.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1941 | | pagina 1