Zaterdag 5 April 1941 No. 1731 32e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen ZITDAGEN WEEKOVERZICHT. Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij. Keuringsdienst ZEELAND. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Olt blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. ƒ5,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Telef. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 15 régel» ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Bo ekhoudbu r eau en Accountantsdienst Z. L. M. TERN'EUiZEN: Woensdag 9 April a.s., in „Hotel des Pays-Bas". MIDDELBURG: Donderdag 10 April a.s., in Café „De Eendracht", Giststraat. KORTGENE: Donderdag 10 April a.s., in Hotel „De Korenbeurs". LET OP u De Nationale Coöperatieve Raad te Rotterdam, waarin verschillende landelijke coöperatieve orga nisaties -haar toporgaan hebben gevonden, heeft zich eenigen tijd geleden gewend tot verschillende inrichtingen voor hooger onderwijs in ons land om een leerstoel voor de geschiedenis, de theorie en deraktijk der coöperatie te vestigen. Dit heeft tot gevolg gehad, dat de gemeente Amsterdam erin heeft bewilligd, dat er aan haar Universiteit een lectoraat in deze vakken zou worden gevestigd. Een curatorium bestaande uit 5 personen is ge vormd, waarin de heeren Prof. Th. Limperg Jr. en Prof. Mr. Dr. N. W. Posthumus door de Economi sche Faculteit der Universiteit te Amsterdam zijn aangewezen, Mr. G. M. Greup door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, Dr. Ir. W. J. Droesen en K. de Boer door den Nationalen Coöperatieven Raad te Rotterdam. In zijn constitueerende vergadering droeg het curatorium aan den heer Prof. Limperg het voor zitterschap op en aan den heer K. de Boer het secretariaat. In deze vergadering stelde het curatorium als lector aan Dr. H. G. Frietema, directeur van den Nationalen Coöperatieven Raad. De heer Frietema zal zijn arbeid op een nader te noemen datum in het najaar bij de opening van het nieuwe studie jaar aanvangen. De instelling van het lectoraat voorziet in een reeds lang gevoelde behoefte en wordt *door ons met groote instemming begroet, vooral 'waar een zoo deskundig persoon als de heer Frietema, op deze post werd geplaatst. Alhoewel het niet onze bedoeling is, van alle artikelen, waarvan de winstmarge vrij hoog is, mel ding te maken, willen wij toch mededeeling doen van een typisch geval, hetwelk gepubliceerd wordt in het officieel orgaan van de F. N. Z. onder den titel CaLvé-wit. Door de Cal vé-f abri eken te Delft wordt den laat- eten tijd een artikel in den handel gebracht, dat moet dienen ter vervanging van het wit van eieren, zooals dit vooral door de banketbakkers veel wordt gebruikt bij het maken van taartjes e.d. Het arti kel schijnt goed te voldoen en berust blijkbaar op een geöctroieerd procédé, dat op naam van ge noemde firma staat. Het is bekend, dat de grond stof van dit artikel magere melkpoeder volgens het verstuivingssysteem is. Tot zoover is er niets bijzonders aan het geval. Behalve aan banketbakkers wordt het artikel den laatsten tijd echter ook in de winkels verkocht, verpakt in busjes van 80 gram en wordt het den huismoeders aanbevolen voor gebruik in de keuken bij het maken van pudding e.d. De prijs van deze cartonnen busjes is 40 cent per stuk, hetgeen vol gens Bartjes uitkomt op een prijs van 5 per kg. Wij zouden ook dat misschien niet zoo erg vinden in dezen tijd wordt de goegemeente nu eenmaal veel voorgezet, waarvan het niet bij benadering de waarde bepalen kan ware het niet. dat wij den prijs van de grondstof kenden. De maximumprijs van magere sprag-melkpoeder is n.l. 0,30% per kg inclusief cartonverpakking. Nu weten wij wel. dat dit groothandelsprrjs is, maar dat de prijs bij verkoop in het klein méér dan 1500 boven den prijs van inkoop van de grondstof liggen moet, wil er bij ons tenzij dat er bijzondere wonderen in het Calvé-wit zitten tc,eh niet in. De Secretaris-Generaal Van Landbouw en Vis- scherij heeft bepaald, dat het' koopen, te koop aan bieden en verkoopen, zoomede het ten geschenke geven en ten geschenke aamvemen van kun stmest bo n nen is verboden. 'Deze maatrege l is ten zeerste toe te juichen, alhoewel de noodzaak om een zoodanig verbod uit te vaardigen op "zichzelf minder reden tot juichen geeft. Ons geheele distributie-systeem echter heeft ten doel, eiken Nederlander een recht vaardig aandeel te verzekeren in de aanwezige voorraden. Wanneer dus iemand door „toevallige" omstandigheden in de gelegenheid en door ruime geldmiddelen in de mogelijkheid is, een aantal bon nen (d.w.z. aanwijzingen op'éé^ of meer rantsoenen of toewijzingen) te koopen jot „ten geschenke" te krijgen en deze bonnen ook "inwisselt voor de daar op verkrijgbare goederen, hetgeen meestal de be doeling van den koop of 't geschenk zal zijn, eigent hij zich een extra hoeveelheid goederen toe en be nadeelt feitelijk zijn medemenschen, m.a.w. verricht een a-sociale daad. Bij besluit van de secretarissen-generaal van justitie en van landbouw erlvisscherij inzake het wijzigen van de bestemming van gepaqhte gre nen, is blijkens de Nederlandse! Staatscourant van 29 Maart j.l. bepaald, dat dit VlSsluit geldt voor pacht overeenkomsten voor onbepaalden tijd en voor pachtoverkomsten voor bepaalden tijd, welke vóór 1 Januari 1936 zijn aangegaan. Door dit besluit is de pachter na overleg met den verpachter bevoegd de bestemming van het gepachte geheel of gedeeltelijk te wijzigen, indien de algemeene of landbouwkundige belangen dit wenschelijk maken. Indien de verpachter zich hiertegen verzet, richt de pachter zich tot het pachtbureau, met het ver zoek om machtiging tot geheele of gedeeltelijke wijziging van de bestemming van het gepachte. Het pachtbureau geeft deze machtiging niet, dan na het desbetreffende advies van den Rijskland- bouwconsulent te hebben ingewonnen, zulks om b.v. het scheuren van niet daarvoor geschikte gronden te voorkomen. Het pachtbureau kan aan het verleenen der machtiging voorwaarden verbinden. Elk beding, waarbij ten nadeele van den pachter van het in dit artikel bepaalde is of wordt afge weken, is nietig. Het pachtbureau kan voor de werkzaamheden, welke uit de toepassing van dit besluit voortvloeien, van den aanvrager een vergoeding verlangen vol gens een tarief, hetwelk de goedkeuring van den secretaris-generaal van landbouw en visscherij behoeft. Het besluit treedt in werking op den dag zijner afkondiging. Het wordt aangehaald als „Scheur- besluit Pachtovereenkomsten". Dit besluit opent dus voor den pachter de moge lijkheid om met toestemming van het pachtbureau tegen den wil van den eigenaar over te gaan tot scheuren van daafvoor geschikt grasland. Het zou, bezien van uit het standpunt van den plicht voor de boeren om een zoo groot mogelijke productie voor de voedselvoorziening van het Nederlandsche volk uit den grond te halen, een niet te verdedigen standpunt zijn, dat een eigenaar van bepaalde gronden om een of andere bijkomstige of particu liere redenen de productie van ons voedsel zou kunnen belemmeren. Het is merkwaardig en voor vele ouderen wellicht ook moeilijk om te zien, hoe in den loop der jaren met steeds straffer tempo uitbreiding wordt gege ven aan de uitzonderingsbepalingen van ons in wezen individualistische eigendomsrecht. De aanhef toch van art. 625 van ons Burgerlijk Wet boek, luidende: De eigendom is het recht, om van een zaak het vrij genot te hebben en daarover op de volstrekte wijze te beschikken, mits enz.", dient op den duur wel eenige herziening te ondergaan, aangezien hetgeen op mits enz." volgt van de individualistische grondgedachte niet veel meer overlaat. Een juister omschrijving van het eigen domsrecht ligt dan ook ongetwijfeld in het betref fende artikel in het Duitsche Wetboek, waarin de aanbef luidt: eigendom verplicht. In feite zijn ook wij zoover, zoodat een aanpassing van de Wet boeken ook ten onzent ongetwijfeld zal volgen. De normen waarnaar de tweede toewijzing van stikstof is geregeld, zijn als volgt vastgesteld: Voor aardappelen 25 kg per ha; voor intensieve fruitteelt en groenteteelt 25 kg per ha; voor sui kerbieten en suikerbietenzaad 21 kg per ha; voor koolzaad 20 kg per ha. Aan de kleine bedrijven wordt op bovengenoemde normen een toeslag van 50 verleend. Onder kleine bedrijven worden verstaan, bedrijven van maximum; 4 ha akkerbouw (en tuinbouw en fruit), met daarboven maximum 2 ha grasland. De minimumtoewijzing bedraagt 10 kg. Red. VEREENTGING „HET NEDERL. TREKPAARD" Afdeeling Zeeland. Ondergeteekende maakt hierbij het volgende bekend Stambofekkeuringen. 'De keuringen van merries voor opname in het Keurstamboek zullen, behoudens onvoorziene om standigheden, in Zeeland worden gehouden van 5 t/m 9 en van 13 t/m 15 Mei. De aangiften, waarvoor een kaart werd gevoegd bij het orgaan „Ons Trekpaard" van 8 Februari 1.1., no. 39, moeten uiterlijk 8 April a.s. bij onderge teekende zijn binnengekomen. Na dien datum kunnen alleen nog aangiften tegen betaling van een boete ad ƒ2,50 worden aange nomen. Preiniekeurijigeai Z. L. M.N. Tr. S. De premiekeuringen voor merries zijn bepaald op 6 en 9 t/m 14 Juni. De aangiften, waarvoor een kaart werd gevoegd bij de agehda voor de op 28 Februari 1.1. gehouden algemeene vergadering, moeten uiterlijk 1 Mei a.s„ bij ondergeteekende zijn binnengekomen. Na dien datum kunnen voor deze keuringen geen merries meer worden aangegeven. De Administrateur der Keuringen, A. OAPPON, Corn. Eversdijkstraat 2, Goes. AANGIFTE WINTERGEWASSEN. De Keuringsdienst Zeeland brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de N.A.K. heeft besloten, dat dit jaar nog tot 1 Mei a.s. wintergewassen (winter tarwe, winterrogge, wintergerst) voor de keuring kunnen worden aangegeven. Deze regeling geldt alleen voor 1941. HET SNIJDEN VAN POOTGOED. Teneinde een zoo nuttig mogelijk gebruik van de voor uitpoting bestemde (gekeurde en voor eigen gebruik bestemde vroeggerooide) pootaardappelen te bevorderen, vestigt de Plantenziektenkundigen Dienst nogmaals de aandacht van de verbouwers van aardappelen op de wenschelijkheid v-an het snijden van het pootgoed van groote maat (5060 mm en grooter). Daardoor kan met een bepaalde hoeveelheid van het beste pootgoed een grooter oppervlak beplant worden. Meestal wordt de knol in twee deelen verdeeld, maar groote knollen kunnen ook in vieren gesneden worden. Het snijden moet liefst een of enkele weken voor het uitpoten plaats vinden. Het beste is, dat de knollen van den kop naar het naveleinde worden aesmeden, maar de stukken laat men nog met een klein deel aan elkaar verbonden. De snijvlakken drogen dan op en even voor of bij het uitpoten wor-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1941 | | pagina 1