Koers houden. Zaterdag 13 Februari 1941 No. 1724 32e Jaargang WAARIN OMGEKOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Offieiêe! Orgaan van de Zeeuwsehe Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen ZITDAGEN WEEKOVERZICHT. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschuilt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z, L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. 1V« of Nd-Br. M v. L. 5,per jaar. Redactie Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Telef. 2345. 1—b regel» 1,—elke ADVERTENTIETARIEF regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. LET OP U SAECKi Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. TERNEUZENWoensdag 19 Februari a.s. in „Hotel des Pays-Bas". MIDDELBURG: Donderdag 20 Februari *a.s„ in Café •„De Eendracht". Giststraat. ZIERIKZEEDonderdags 20 Februari a.s„ in Hotel „Huis van Nassau". II. Wat is het belangrijke van ons werk in dezen tijd? Nu ga ik voorbij aan al die bemoeiingen, die er op gericht zijn den boer te helpen bij de uitoefe ning van zijn arbeid op de boerderij zelf. Ik spreek hier dus niet over de samenwerking met den land- bouwvoorlichtingsdienst, niet over veevoeding, melkcontröle, veeziektenbestrijding, werktuigen- voorlichting, oprichting van grasdrogerijen en ik denk niet aan het vergaderingswerk met zijn uit wisseling van ervaring en inzicht, noch aan land arbeiderscursussen of aan welken vorm van onder- •VU~ alles zó belangrijk kul- het ver hoogt de productiviteit van onzen bodem jaarlijks met millioenen kg product, maar het gaat hier om iets, dat nog belangrijker is. Ik denk hier toch aan den arbeid, die wordt ver richt om den boer en zijn bedrijf te helpen zich aan te passen bij het stormenderhand voortschrijdende ordeningsstreven en bij de zoo diep ingrijpende eischen der oorlogseconomie. Heeft men er ook Avel eens aan gedacht, aan welke geweldige span ningen de boeren thans bloot staan? Voor eenige jaren nog vrij en onberoerd op zijn bedrijf gezeten en aan niemand, behalve aan eigen gezin en ge weten, verantwoording schuldig voor zijn daden, is hij nu het voorwerp van een welhaast beangstigen de overheidsbemoeiing. Al zijn producten zijn in papier gewikkeld en bij hun transport langs 's Heeren wegen, moeten zij van het begin tot het einde door formulieren ge dekt zijn en van iedere hl graan of peulvruchten moet hij administratief verantwoording afleggen. Vee en veevoeder zijn rondom in de pen ge nomen en de eieren en het kippevoer hangen samen aan een administratieve balans: zóóveel eieren of geen voer! Loonbelasting en omzetbelasting maken vele boeren tot onbezoldigde rijksontvangers en bij al deze administratie zal wel dikwijls' „de jas uit getrokken moeten worden en de klok worden stil gezet". In iedere gemeente is een commissie van drie of meer boeren met hun P. B. H. plaatselijke Bureauhouder die onophoudelijk voor vragen ge steld worden, bij welker oplossing Salomo's wijs heid nauwelijks toereikend is. Zij moeten aanwijzen hoeveel en welke paarden een boer naar de voor vordering moet zenden, zij moeten op de stallen of uit de administratie aanwijzen, hoeveel koeien hij moet leveren, hoeveel hooi afleveren, etc. etc. Onopgemerkt door het groote publiek en in een voudige toewijzing, doen zij hun werk, maar dat er in het midden van onzen boerenstand eenige dui zenden boeren gevonden worden, die voor dit zware en lastige werk der moderne ordening bekwaam zijn, toont m.i. ten duidelijkste aan, wat onderwijs, organisatorische scholing en goeden wil vermogen. Ik breng deze groep van nijvere werkers in den modernen bijenkorf der geleide economie, hier gaarne een woord van hulde en dank. Nu is het zeer gemakkelijk te zeggen, dat men eenvoudiger en doeltreffender regeling dezer dingen wil- Wie zou dat niet willen? Maar met willen zijn wij er niet, wij moeten positief zeggen hoe het dan wel beter kan en wat wel beter kan. Wie dit wel weet en het niet zegt is een slecht vaderlander zon der meer en wie het niet weet, maar doet alsof, is een volksmisleider, wat al even erg is. Ik ge loof daarom niets van al dat gescherm met grooter eenvoud en meer doelmatigheid, zoolang het niet duidelijk wordt aangegeven. En als men dan zegt: dan moeten wij eerst de uitvoerende macht hebben, dan antwoord ik „het is nu, met de 'honger naast de deur, geen tijd voor experimenten"! Maai' ik geloof ook daarom niet zoo maar aan de mogelijkheid van een eenvoudiger regeling van dit geheel van maatregelen. Want het huidige stelsel is juist zoo uitgewerkt, omdat het niet ruw en hard de Nederlandsche boeren hun bedrijven naar zijn regels wil omvormen, maar omdat het zich zooveel mogelijk aan de individueele omstandig heden wil aanpassen. Het is heel eenvoudig in een gemeente bij eenige boeren, du. aan den grooten weg wonen, al het te leveren ho.;- weg te halen of alle geschikte paarden en dan fcS't hen te zeggen: nu red je maar! Maar het is hC doel allen naar draagkracht en omstandigheddh van het bedrijf mee te doen deelen in de lasten. En wanneer in dezen oorlog e,<m zooveel grooter deel van de agrarische prottuctewf in de geregelde distributie komt en niet in den .fluikhandel, dan is dat ook alweer mede een gevolg van onze voort geschreden organisatorische sering en van het functioneeren van in vele crisisj< 'en door de Over heid in den georganiseerden landbouw opgebouwde apparaat der landbouwcrisiswetg^ving. Een kijkje over onze zuidergrenzen toont vrat het ontbreken van dit apparaat in dezen tijd beteekent. En dit alles loopt, zij het niet feilloos, zij het soms met horten en stooten, mavr toch, de groote massa onzer boeren voegt zich.' haar beste weten in dit geheel. Waarom? Uit vrees voor straf of uit hoop op loon? Neen, maar zeer ten deele! Zeker, straf en dwang kunnen bij dit alles niet ontbeerd worden, maar de groote kracht is de innerlijke gebonden heid van onzen boerenstand aan dit geheel van maatregelen, is zijn vertrouwen in de goede bedoe ling dergenen, die het opbouwen en leiding geven, is zijn steunen op de regelende kracht van zijn eigen, vrije organisaties. En bij dit alles moet wel bedacht worden, dat ons organisatie-apparaat dag uit dag in onophoudelijk in de weer is om moei lijkheden uit den weg te ruimen. Op een zeer groot deel onzer boerderijen staat onze organisatie op gesteld als een luisterpost, om op te vangen tot welke gevolgen bet beleid voert, om de raadgeving van den boer te vernemen, om zijn stemming te peilen. En op duizenden boerderijen komt onze organisatie als een moderne telex, als een verre- schrijfapparaat, om via vergadering, circulaire en blad zijn nieuws door te geven, dat als het eigene nieuws wordt ontvangen en benut. Maar er is meer! Eén van de allerbelangrijkste onderdeelen der moderne geleide economie, is de vaststelling van prijzen en winstmarges. In den landbouw is dit wel bijzonder moeilijk. Wie er van nabij mee bekend is, weet, dat het tot nu toe haast ondoenlijk was, goed gefundeerde kostprijsberekeningen op te zetten voor de verschillende akkerbouw- en veeteeltproduc ten. De economische wetenschap kan schema's op zetten voor deze berekeningen, maar alleen de boer kan in deze schema's de juiste cijfers helpen in vullen, want hij alleen kan uit de praktijk de tal- 'looze gegevens verzamelen, die hiervoor noódig zijn. En hij doet dat! De door zijn organisaties be heerde landbouwboekhoudbureaux verwerken hun materiaal regelmatig ook voor dit doel en in de bedrijfsstudiegroepen geven tal van boeren zich ge heel aan dit taai en zeer omvangrijk werk. Want dit houdt o.a. in, eiken dag nauwkeurig aanteeke- ning te houden, hoe lang ieder arbeider en ieder trekdier werkte in de- tarwe, de suikerbieten of in welk ander gewas of werk ook. Zeker, de boeren hebben zich aangesloten bij de boekhoudbureaux om een goede regeling van hun belastingzaken te krijgen en zij doen mede aan de bedrijfsstudie groepen om een beter inzicht te krijgen in eigen bedrijf. Maar zij staan dit mater'aal af aan hun eigen organisatie, om er mede te werken voor hun belang en om het algemeen belang en den dag, dat hun organisatie niet meer „hun" organisatie zou zijn, maar het eigene zou hebben verloren en als opgelegd zou worden aangevoeld, zou al dit we k zijn toewijding en sportiviteit verliezer, en we'baast onmogelijk worden en waardeloos tevens. Ik geloof, dat het bovenstaande wel aantoont. welk een fijnafgestemd apparaat onze landoouw- organisaties vormen. In hun bestaan van bijna of meer dan een eeuw, hebben zij stap voor stap hun werkterrein uitgebreid en hun toerusting verbeterd, zij hebben ontwikkeld wat levensvatbaar bleek en laten afsterven v/at zijn tijd heeft gehad. En bij dat alles hebben zij het vertrouwen van hun leden in toenemende mate weten te winnen en nog steeds groeit hun innerlijke kracht. De beste deskundigen in den lande staan steeds bereid met hun kennis en inzicht ons te dienen en voor te lichten en ook deze bereidheid is naast het vertrouwen der leden een van onze kostbaarste bezittingen. Zoo rust de groote innerlijke kracht van onze organisaties niet op reglementen en statuten, niet op eenigen wettelijken drang tot aansluiting, maar alleen op de stevige pijlers van nuttigheid, vertrou wen, goeden wil en verantwoordelijkheidsbesef. Met betrekking tot het te telen aardappelras heeft de Directeur-Generaal voor de Voedselvoor's ziening vorige week in een vergadering verklaag „dat wij in Nederland geen behoefte hebben ;v kwaliteitsaardappelen, maar aan aardapp i Daarop ru,st in de voornaamste plaats de v voorziening. Enkele fijne kwaliteiten kunrJjD rust verdwijnen. We moeten massaproduct ben en spreker wil gaarne gaan in de richt- een behoorlijken prijs voor Con géwoiiin auih? Hiermede is dus officieel het oordeel geveld" ove den verbouw van b.v. onze Zeeuwsehe Blauwe e" -Bonte. In voorgaande nummers van ons blad is d«, overgang van de „kwaliteits"- naar de „gewone'^- aardappel rassen reeds enkele malen besproken, zonder dat evenwel van officieele zijde hierover iets naders is bekend geworden. De richting, waarin de teelt zich dient te bewegen en waarbij dus met de prijsbepaling rekening zal worden gehouden, is een verdwijnen van de kwali teitsaardappel. Inzonderheid betreuren wij het, dat deze bekendmaking veel te laat is geschied' waardoor verschillende verbouwers zich gedupeerd zullen voelen. Daar de verkoop van landbouwgronden feitelijk niet mogelijk was, door het ontbreken van een uitvoeringsbesluit op de desbetreffende ver ordening van 27 Nov. 1940, is thans door het ver schijnen van genoemd besluit bekend geworden, hoe de verkoop in de toekomst geregeld is. Om een verklaring te bemachtigen om landbouwgrond te verkoopen, dient men bij een erkend Pachtbureau een formulier aan te vragen, waarop de afgifte van een verklaring kan worden aangevraagd. Bij de beoordeeling dient door het Pachtbureau gelet te worden op het feit of de toekomstige verkrijger boer of tuinder is, of de prijs niet te hoog is of geen algemeene of bijzondere landbouwbelangen door de overdracht geschaad worden. De prijs zal niet hooger mogen zijn dan de ge middelde verkoopprijs van soortgelijke gronden in 1939, maai- zal ook niet belangrijk boven de „opbrengstwaarde" van het object mogen liggen. Door het Pachtbureau zal een maximumprijs wor den vastgesteld. De- overdracht moet ook geweigerd worden, als hierdoor een bestaand bedrijf een ongewenschte verbrokkeling zou ondergaan, terwijl met de belan gen der landgebruikers ook rekening gehouden kan worden. De taak van het Pachtbureau is ten dezen wel een zeer verantwoordlrjke, terwijl in de praktijk zonder twijfel zich vele moeilijkheden zullen voor doen. Bij een aantal beschikkingen van het Belgische Ministerie van Landbouw zijn de prijzen voor een groot aantal landbouwproducten vastgesteld (in 100 kg). De pootaardappeltelers zullen zich ongetwijfeld interesseeren voor de vastgestelde prijzen voor geselecteerde Nederlandsche pootaardappelen. Wij doen hier een greep uit de gepubliceerde lijst.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1941 | | pagina 1