torasfssidrrdt gegeven te Lewed-p Maalsc,:;t :anL»„^z•- ra-LM, ™o?cz„zsrd heeft to HnJi No. 1721 32e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwse li a I a n «Il 1—regel» i,_; eIke ZITDAGEN WEEKOVERZICHT. Keuringsdienst ZEELAND. toWalr»39T4nWinfft" en ng over Het 9L40v^Sdhet jaarverslasr werden geSToot Maatregelen In verband met de voedselvoorziening in Zeeland. dJ"ekt leWeZe" VarkCM °nder A WOrdt Z thïnf'fervallTr'™14- AUe °Ud3 kaartbn ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD OlTOim A T*1 a. Sï**? Vfrs^nt elken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron L' M" ontvan&ea hfet blad gratis. ABONNEMENTSGELD; voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br m.. v. L. 5,per jaar. Redactie: Secretariaat der'z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Telef. 2345. ADVERTENTIETARIEF regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief pending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. ;h DE SANDE te Ter Neuzen. of aan het Landbouwhuis te Goes. LET OP U SAECic 1 Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. KRUININGEN: Woensdag 29 Januari a.s. in Hotel „De Korenbeurs". MIDDELBURG: Donderdag 30 Januari a.s. in Café „De Eendracht", Giststraat. Dezer dagen bereiken ons van verschillende zijde diverse vragen over Loonbelasting, Omzetbelasting en zelfs over de op stapel staande nieuwe Inkom stenbelasting. Zooveel doenlijk zullen wij deze vra gen per brief beantwoorden, maar dit kan, gezien het vele werk op ons Bureau, niet steeds per om gaande gebeuren. Wij verzoeken dus beleefd oenig geduld. Men leze ook de artikeltjes in ons blad, waardoor mogelijk reeds by voorbaat meerdere vragen beant woord zfón. Er zijn reeds een paar maanden verloopem sinds de verordening- inzake overdracht van landbouwgrond ~n afgekondigd werd en terecht merkt het Friesch Landbouwblad op nog steeds is niets bekend geworden omtrent de uitvoeringsbesluiten die de nadere toepassing dezer verordening moeten rege len. Dit beteekent, dat alle verkoopingen ^an land bouwgronden stop staan, daar de pachtbureaux niet in staat zijn de voor deze verkoopingen verèischte verklaringen af te geven. Men mag- verwachten, dat er zich bij de toepas sing van bovengenoemde verordening no°- wel eenige moeilijkheden zullen voordoen. In dit ver band dient o.a. gedacht te worden aan de te^en- strijdigheid tusschen de Pachtwet, die tracht" de positie van den pachter te versterken, en d'.t besluit dat betoogt bij verkoop van landbouwgronden te bevorderen, dat de kooper ook tevens landgebrui- ker wordt. Ernstige moeilijkheden kunnen zich ook voordoen, wanneer bij verkoop de gronden in handen komen van een kapitaalkrachtigen boer die de Pjaats inneemt van den zittenden pachter.' Ongetwijfeld is de leus „boerenland in boerenhand" mooi, doch wij zijn voorloopig nog niet zoover en de manier, waarop dit dient te gebeuren, is ook nog niet aangegeven. Wij blijven dus vol verwachting uitzien naar de te dezer zake uit te vaardigan uit" voeringsbesluiten. Reeds meerdere malen hebben wij de kwestie van de Z8jer l<Tenscht 's, zullen wij, roodra Hierover iets naders bekend is, onze lezers inlichten Verder is de norm voor de kali meststoffen weer met 20 verhóogd, zoodat deze thans als volgt is vastgesteld: Akkerbouw 96 kg zuivere kali per ha. Blijvend grasland 24 kg zuivere kali per ha Hoogstam boomgaard in gras 216 kg zuivere kali pGT ilcl, boom?aard met onderbeplanting of per ha struikvorm e.d. 300 kg zuivere kali Overigens valt over de kunstmest nog weinig f vermelden. De grootste belangstelling gaat uit naar een eventueele stikstof-toewijzing onzerzijds is aangedrongen op een 'toewijzing' hPtenimëf °.u?eade met de verbouwde gewassen en het al of niet beschikken over stalmest Naar wij vernemen zal ook voor het ploegen en za ai klaar maken Inn<,f^rgri?nd J,00r de voorjaarsgewassen benzine en Oasolie beschikbaar worden gesteld. Vragenlijs ten zijn verkrijgbaar bij alle plaatselijke bureau houders der V.V.O. Het is van belang reeds mi ttrl pVnrage,nlijsten te zenden, zoodat de loonploe- fn be™t k«fenmaCllmell0l,dBrS illn toewijzing Indien door de paardenvordering onteraf wijzi ging komt in het aantal beschik*.-,.^Ik.'tykpaarden kan alsnog een verbeterde vrag^K 'v*%. m na°-e' iSS?' AI'een feen goedige inzending der vragen- brandstof arr?prfp Gen 'rJdige voorzienin£ van motor- ™n°.f' Dfze regeling geldt voor de petroleum- wPllfchf m° Üen'- In plaats van Petroleum zal wellicht weer benzme worden toegewezen, aange- de petroleum, die nog voorradig is, zooveel ^oeleÏÏdP^10 v WOrfen, besPaard voor huishoudelijke rl/ff f CC1 de toe ts wi^n benzine zal geen restitutie van de benzine-belasting meer woidm S?ê^en' verband hiermede moeten alle resti tutie-aanvragen vóór 25 Januari 1941 bij den PVC zijn mgediend, ook wanneer de aanvrage destijds' werd terugontvangen, omdat de facturefni^ vr edig werden overgelegd. Ook wanneer thans n-g ontbreken- moeten de aanvragen toch on middellijk worden ingezonden, zoonoodig ond-r vermelding: facturen volgen. fnfBiadr re3ti?utioe-aanvrage over de periode van 1 w l ian^n 1 m°et t€vens een afschrift van het verbruiksregister worden overgelegd. Dit ge'dt niet voor aanvragen over 1940 dP^^pf3^1' 4We?ke nêl 25 Jan' binnenkomenx wor- word? d2r?n«k t lng genomen €n restitutie wordt dar.i ook met meer verleend. r€cj. vlasteelt voor het komende seizoen besproken. Alhoewel vlas door het wegvallen van den invoer van katoen de eenige vervangingamogelijkheid biedt en derhalve van bepaalde zijde op een uitbreiding van de vlas teelt wordt aangedrongen, willen wij nogmaal* wij zen op den zeer geringen voorraad van bestrijdings middelen van thrips, speciaal Derrispoeder. Door- dat de invoer van Derris uit-Nederlandsch-Indc vanzelfsprekend thans niet plaats, vindt, en de resultaten van niet bespoten vlasperceelen de laat ste jaren bijzonder slecht waren, vooral in Zeeland achten wij een uitbreiding van de vlasteelt voor Zeeland beslist niet gewenscht, integendeel, de praktijk van het a.s. seizoen zal ons wellicht het tegenovergestelde laten zien. geen°alS 6811 persbericht blSkt- za-l voorloopig fyhgemalen kaïniet kunnen worden geïmporteerd, althans bestaat hier omtrent no^ geen zekerheid, zoodat voorloopig geen bonnen hiervoor beschikbaar zullen worden gesteld Daar de fijngemalen kaïniet voor onkruidbestrjj- ALGEMEENE VERGADERING KEURINGSDIENST ZEELAND. Onder leiding van den heer L. Duvekot Czn wnd daaT7 Ta' hi6-d d0 Keuc'ing"sdIenst Zeeland op Vrij- ff J auan zlJ'n algemeene vergadering te Goes Medegedeeld werd, dat het Bestuur ?n zijn il' gehouden vergadering als voorzitter van den Keu- t>o k i ans waarnemend Voorzitter. jaa^tev^d" CertifiCaten was verslag- In verband met de gunstige financieele uitkom «ten weed besloten de pIombeerin?a tarieven m|ang van het oogstjaar 1941 belWijT* T Medegedeeld werd dat dezen winter een cursus ten werden vernomen. Besloten werd d4e kla?k wtataï»kBnbaar te en op ffierna slidün^ te dlto=™' KEURING VAN POOTAARDAPPELEN. Aangezien gebleken is, dat men in 't algemeen met voldoende op de hoogte is van de door den N.A.K. genomen bijzondere maatregelen voor de yan.Pootaardappelen in de gebieden, welke bij Ministeneele Beschikkingen van 21 Februari en Mag,rt 1940 verdacht zijn verklaard wegens het voorkomen van wratziekte, wordt er hierbij op ge wezen, dat destijds is bepaald, dat pootgoed af- komstig uit die gebieden (het geheele keurings- getned Veenkoloniën, een klein deel van Groningen enkele deelen van Drenthe en een deel van Over ijssel) buiten de betreffende gebieden, niet voor de keuring zou worden aangenomen. De partijen k?. daaronder vallen, zijn voorzien van een ro-^ certificaat. Verbouwers buiten de genoemde gebieden, die reeds thans pootgoed uit die streken hebben ont vangen, met de bedoeling dat voor de keuring aan te geven, dienen zich zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 Februari a.s., te wenden tot den keu ringsdienst voor hun gebied, opdat kan worden nagegaan of er reden is in hun geval de bedoelde bepaling buiten werking te stellen. V ARKEN STOE WIJZIN GEN. K De„4 LandPouw-Crists-Organisatie voor Zeeland benden volgende ter kennis van belangheb- A. Varkenstoewyizing. iq?i8 meUWe, toewijxingskaarten zjjn op 23 Januari 1941 verzonden. Aangezien een zeer sterke beper king moest worden doorgevoerd, zijn alle vorDe toe wijzingen van land- en tuinbouwers of arbeiders aanzienlijk verlaagd. Bovendien zijn alle oude toe wijzingen van personen, die niet in het land- of tuinbouwbedrijf werkzaam zijn, volgens voorschrift uigetrokken. Alvorens tot het eventueel indienen van een be- °7er te ^diJmenmet het vorenstaande rekening te houden, teneinde te vcor- zS6n'tn Se,storte waarborgsom (zie achter- vicklaard?W1JZmg ar evaneens wordt verbeurd Verzoeken, zonder de vereischte waarborgsom worden als regel niet in behandeling genomen. vak6vonC^Z1?5SlljSt8n0 lW'Sn g'edur€llde tyd- k van 25 Januari8 Februari op de Districts kantoren ter inzage. ncts- B. Speciale varkenstoewyzing. De mogelijkheid is echter geopend om één of meer varkens aan te houden, zonder dat daarvoor voeder verstrekt wordt, op een z.g. speciale toe- Daartoe moet men echter over voldoende ruw- voeder en afvallen beschikken om een of meer var kens volledig te kunnen mesten. Bovendien moeten de graan-verbouwers eerst alle tarwe, rogge tn p-oene erwten aan den Voedselcommissarfs ter tenS'ïdfo n aa"^ebodCT- De varkens meet men tenslotte op eigen bedrijf kunnen mesten. Aanvragen te richten tot de L.C.O. voor Zeeland te Gees, of tot Uw districtssecretaris. een Jdi JeS°de" tvarkens aan houden zonder PRIJZEN VOOR HOOI EN STROO. Vls®ch€riJ de volgende maximum verkoon- pryzen voor hooi en stroo z$n vastgesteS

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1941 | | pagina 1