Zaterdag 26 October 1940 N!o. 1708 32e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officiéél Orgaan van de Zeejwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen ZITDAGEN KORT VERSLAG WEEKOVERZICHT. L' ft/ >"»'t r ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELDvoor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Telef. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 15 regelt ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. t op u saeck Bo ekhoudtoureau en Accountantsdienst Z. L. M. ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 26 October a.s. in Hotel „De Druiventros". MIDDELBURG: Donderdag 31 October a.s. in Cafp ,,De Eendracht", Giststraat. van de laatst gehouden vergadering van het Dagelijksch Bestuur dei- Zeeuwsche Landbouw Maatschappij te Goes. De vergadering werd geleid door den heer Mr. P. Dieleman, Algemeen Voorzitter der Z. L. M. O.m. kwamen de volgende onderwerpen in bespre king: Uitbetaling aardappelen oogst 1939. Het Dagelijksch Bestuur heeft een schrijven aan de Nederl. Akkerbouw-Centrale gezonden, waarin er op werd aangedrongen de uitbetaling der gelever de aardappelen, oogst 1939 te willen bespoedigen. Wat Zeeland betreft moeten nog circa 2000 ach terstallige posten aan de telers worden betaald. Alhoewel de oorlogstoestand ten deele dorzaak is, dat aanzienlijke vertraging in de uitbetaling is ont staan, werd nochtans gemeend, dat de uitbetaling der verschuldigde gelden ten spoedigste dient plaats te hebben. Het Dagelijksch Bestuur acht de vele klachten, welke zijn ingekomen, volkomen gerecht vaardigd. Aardappelregeling 1940. Ten aanzien van de aardappelregeling oogst 1940 heeft het Dagelijksch Bestuur zich tot het Land- bouw-Comité gewend en er op gewezen, dat de thans vastgestelde maximumprijzen voor den telerslechts weinig hooger zjjn dan de garantieprijzen, welke voor oogst 1939 golden, naar verhouding is de ver hooging geringer dan voor andere akkerbouwpro ducten. Voorts acht het Dagelijksch Bestuur de prijsver houding der soorten onderling niet juist, daar vol gens de huidige prjjsschaal de Zeeuwscne Blauwe, Zeeuwsche Bonte en Roode Star op grond van hun betere kwaliteit en houdbaarheid zeker 1 per 100 kg hooger zouden dienen te worden gewaardeerd. Ook het bewaarloon werd te laag geacht, vooral wat betreft de periode na 1 Februari, een oploopend bewaarloon werd vanaf dezen datum wenschelijk geacht. Voorts is er op aangedrongen de aflevering dezer soorten vanaf 37 mm toe te staan, temeer daar dit jaar het gewas vroeg is afgestorven en er dus veel kleine maat in voorkomt. Export goedgekeurd pootgoed. De uitvoer van goedgekeurd pootgoed uit ons land is verboden. Voor wat de late rassen betreft, is deze maatregel op grond van de beschikbare hoeveelheid te billijken. De oogst van vroege aardappelen, waaronder in het bijzonder de Bintje kan worden genoemd, is ech ter zoodanig groot, dat voor een tekort niet behoeft te worden gevreesd. Er bestaat thans uit België en Frankrijk groote vraag naar goedgekeurd Nederlandsch pootgoed. Daar de pootgoedteelt reeds jarenlang is ingesteld op export en "het hier een hoogwaardig product be treft, heeft het Dagelijksch Bestuur bij het Land- bouw-Comité verzocht de noodige stappen te doen, opdat het uitvoerverbod van goedgekeurd pootgoed der vroege soorten wordt opgeheven. Standaardisatie consumptiemelk. Het Dagelijksch Bestuur heeft een schrijven ge richt tot den Secretaris-Generaal van den Landbouw inzake het in de pers gepubliceerde voornemen, bij verordening de consumptiemelk op een vetgehalte van 2.5 te standaardiseeren. Waar de omstandig heden voor Zeeland de mogelijkheid eener doel matige uitvoering vrywel verhinderen (weinig fabrieken en moeilyk vervoer) heeft het Dage lijksch Bestuur ontheffing van de algemeen gestelde standaardisatie-verplichting voor de provincie Zee land verzocht. Verlichting ten plattelande. In verband met de groote schaar3chte aan petro leum heeft het Dagelijksch Bestuur inlichtingen ge vraagd bij eenige naburige provincies inzake de voorwaarden van aansluiting van boerderijen aan het electrisch net. Het Dagelyksch Bestuur zal zich in verbinding stellen met de P.Z.E.M., teneinde zoo mogelijk ook in onze provincie op redelijke voorwaarden meer aansluitingen buiten de bebouwdd kom te verkrijgen. Regelingen van het aanhouden van stieren. Het Dagelijksch Bestuur heeft bij het Landbouw- Comité eenige bezwaren tegen de regeling van het aanhouden van stieren ingebracht. Deze bezwaren zijn: 1. De regeling zal tot gevolg hebben, dat veel bedrijfsafval geen bestemming krijgt en de vleesch- productie meer beperkt wordt dan noodig is. 2. In provincies met verplichte stierenkeuring zullen alle reeds voor dekdienst goedgekeurde stie ren, die geen identiteitsbewijs hebben, nog eens moe ten worden gekeurd, terwijl de stieren die alleen de koeien van den eigenaar dekken, voor zoover ze geen identiteitsbewijs hebben, moeten worden gekeurd. In verband hiermede heeft het, Dagelijksch Bestuur er op aangedrongen het aanhouden van stieren vrij te laten in provincies, waar eeh.v verplichte stieren keuring bestaat. Varkenshouderij, *i«r Het verzoek van de O.L.M. aan het Landbouw- Comité om ten spoedigste te willen bevorderen, dat op zeer korten termijn wordt overgegaan, het over tollig materiaal van drachtige varkens en jonge big gen uit de markt te nemen, teneinde de varkens houders, meest kleine boeren, een groot nadeel te besparen, werd door het Dagelijksch Bestuur onder steund. Evenzoo het verzoek om te willen bevorde ren, dat de uitbetaling der varkens, zooals deze thans geschiedt (naar geslacht gewicht en kwaliteit) gehandhaafd blijft. Landeigendom. Een uitvoerige bespreking vond plaats over het prae-advies van Prof. Dr. Ir. G. Minderhoud, betref fende Landeigendom. Met de conclusies van het prae-adviesr dat de taak der pachtkamers inzake het voorkomen van onredelijke stijging der pachten dui delijker omschreven moet worden, dat z.g. grond kamers moeten worden gevormd; die voorkomen, dat de koopprijzen te zeer oploopen, benevens het afwijzen van het nemen van maatregelen tegen uit wonende eigenaren en het beletten van overdracht van land aan buitenlanders, trusts en groot-kapita listen kon het Dagelijksch Bestuur zich vereenigen. Landarbeiderscursus te Bakkeveen. Besloten werd steun te verleenen aan den Land arbeiderscursus te Bakkeveen, welke van 25 Nov. 1940 tot 1 Maart 1941 zal gehouden worden. Een tweetal jonge landarbeiders zullen dezen cursus voor rekening van de Z. L. M. volgen. Stimuleering vlasteelt. De Vlascommissie van het Rijks-Textielbureau verzocht de meening der Z. L. M. te mogen ver nemen over een uitbreiding van de vlasteelt, indien er een loonende gefixeerde prijs voor gerepeld vlas zou worden vastgesteld en voor aanvoer van het noodige Derrispoeder zou worden gezorgd. Het Dagelijksch Bestuur meende, gezien de bijzonder slechte resultaten met den vlasverbouw in Zeeland in de laatste jaren verkregen, een uitbreiding hier van ten sterkste te moeten ontraden. Plaatsvervangende leden Pachtbureau voor Zeeland. Tot plaatsvervangend lid van het Pachtbureau voor Zeeland werd aangewezen de heer H. A. A. baron Collot d'Escury te Kloosterzande als plaats vervanger van Mr. Dr. A. J. J. M. Mes te Heinkens- zand en de heer J. F. Brooijmans te St. Annaland als plaatsvervanger van den heer J. J. Geluk te Scbud- debeurs bij Zierikzee. Organisatieplan Zeeuwsche Tuinbouwvereeniging. Het voorstel van de Afd. Tuinbouw om te komen tot een Zeeuwsche Tuinbouwvereeniging in samen werking met de andere Zeeuwsche Organisaties werd door het ©agelyksch Bestuur goedgekeurd. Hoofdbestuurs- en Algeimeene Vergadering. De Hoofdbestuurs- en Algemeene Vergadering werd vastgesteld' op Maandag 25 November a.s. te Goes. De Ned. Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen heeft op 14 October j.l. zijn 10-jarig bestaan her dacht. Door de omstandigheden heeft de Bond van een feestelijke viering afgezien, maar heeft ge meend dit jubileum toch voor zijn leden te moeten vastleggen door het uitgeven van een gedenkboek. Een loffelijke gedachte, waaraan op voortreffelijke wijze vorm is gegeven. Niet alleen de leden zullen den inhoud van dit boekje op prijs kunnen stellen, doch ook aan hen, die met werk en streven van den Bond weinig bekend zijn, biedt het veel belangwek kends. Wij bieden den Bond met zijn 10-jarig jubileum onze welgemeende gelukwenschen aan en wenschen hem toe, dat hij zijn ontwikkelend werk nog lang met dezelfde energie in het belang van het geheele platteland moge voortzetten. De regeling, inzake de toewijzing van tarwe en rogge voor eigen gezinsgebruik heeft inmiddels een wijziging end vgae.n, "Boven en behalve een hoeveelheid tarwe of rogge, die door een teler voor zich en zijn gezin v voor eigen gebruik mag worden behouden, indien betrokkene aantoont, dat hij geen broodbonboekje(s) of half-broodbon- boekje (s) heeft ontvangen, is ook van inlevering vrijgesteld een gezamelijke hoeveelheid granen, zaden of peulvruchten van elke soort ter keuze van den teler, van 25 kg voor elk gezinslid (inwonend personeel inbegrepen). Hierdoor is het dus mogelijk om de reeds ont vangen toewijzing van 100 kg per gezinslid te ver- hoogen tot 125 kg, dan wel om naast deze eerste toewijzing van 100 kg nog te beschikken over b.v. 25 kg groene erwten of bruine boonen. Voor deze tweede toewijzing, waarover de plaatselijke bureau houder nadere inlichtingen kan verstrekken, kan men dus kiezen uit alle zelf verbouwde producten. De gezamelijke hoeveelheid is gelyk aan het aantal gezinsleden X 25 kg. Thans geldt dus dezelfde regeling als het vorige jaar van kracht was. In het blad van vorige week hebben wij een mede- deeling van den N.A.K. geplaatst, waarin er op werd gewezen, dat er thans weinig goedgekeurd pootgoed voor den oogst 1041 aanwezig is, zoódat het ge- wenscht is zoo spoedig mogelijk tot aankoop van goedgekeurde pootaardappelen over te gaan. Dr. Dorst merkt in het Friesch Landbouwblad te dien aanzien op, dat hij dit advies volkomen on derschrijft, doch dat deze zaak moeilijker is dan ze op het eerste gezicht lijkt. In de gebieden, waar men zeif veel pootgoed teelt, heeft het grootste deel der telers het pootgoed voor 1941 reeds in den bak of aan den hoop. In streken, waar men jaarlijks pootgoed betrekt van elders, worden gewoonlijk- als gevolg van min der goede be waargelegenheid en door sleur, nog veel pootaardappelen' in het voorjaar betrokken. By dezen voorjaarshandel, doch ook reeds eerder, vindt een uitgebreide handel plaats in z.g. „onge keurd" pootgoed. Dit „ongekeurde" pootgoed is voor een deel af komstig van afgekeurde velden, voor een ander )deel afkomstig van velden, waarvan de verbouwer van te voren wel wist, dat geen kans op goedkeu ring bestond, zoodat ze niet eens voor de keuring zijn aangegeven. Dergelijk pootgoed gaf vroeger in doorsnede nog behoorlijke opbrengsten. De laatste jaren heeft men echter in verschillende streken een sterke degeneratie kunnen waarnemen. Velden, waarvan men nog goede verwachtingen had, bleken later 60 a 70 bladrol te bevatten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1940 | | pagina 1