Zaterdag 19 October 1940 No. I707 32e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingon ZITDAGEN WEEKOVERZICHT. LANDBOUW-CRISISMEDEDEELINGEN ZEELAND. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. ƒ5;per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Telef. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster. N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. TERNEUZENWoensdag 23 October a.s., in Hotel des Pays-Bas. WISSENKBRKEWoensdag 23 October a.s., in Hotel De Kroon. MIDDELBURG: Donderdag 24 October a.s., in Café De Eendracht, Giststraat. ZIERIKZEE: Donderdag 24 October a.s., in Hotel Huis van Nassau. THOLENZaterdag 26 October a.s., in Hotel Hof van Holland. Voor vele pachters en verpachters' is 1 November 1940 een gewichtige datum. Tal van nog loepen de pacht- contracten zullen met ingang van dien datum onder de Pachtwet vallen. Een gevolg hiervan is, dat uiter lijk 8 November a.s. een afschrift van deze contrac ten ter goedkeuring aan het Pachtbureau of de Pachtkamer dient te zijn ingezonden. Nu zal het nogal eens voorkomen, dat de loopende pachtovereenkomst niet op schrift is gesteld, doch mondeling is aangegaan. In dat geval moet van de mondelinge pachtovereenkomst een contract worden opgemaakt. De Pachtwet kent n.l. geen mondelinge pacht. Volgens deze wet moet een pachtovereen komst schriftelijk worden aangegaan; mondeling aangegane pachtovereenkomsten zijn nietig. In dit verband rijst de vraag, wat er moet ge beuren, indien de verpachter niet wil meewerken tot het opmaken van een contract. Weliswaar be paalt de Pachtwet, dat in dat geval de verpachter gehouden is tot teruggave van den ontvangen pacht prijs, dit neemt niet weg, dat voor den pachter de»' zekerheid, dat verpachter hem niet willekeurig het gepachte kan ontnemen, van grooter belang is dan de vordering tot teruggave van de betaalde pacht. Over deze kwestie heeft de Pachtkamer van het Kantongerecht te Gouda eenige maanden geleden een uitspraak gedaan. Hierbij werd beslist, dat de verpachter ertoe diende mee te werken, dat de tus- schen partijen bestaande mondelinge pachtovereen komst op schrift zou worden gesteld vóór 15 Octo ber 1940. Tevens werd hij veroordeeld tot betaling van 10 voor eiken dag, dat hij na 15 October in gebreke zou zijn om aan deze verplichting te vol doen. Dit vonnis van de Pachtkamer te Gouda is in hooger beroep door de Pachtkamer van het Ge rechtshof te Arnhem bevestigd. Hiermee is dus komen vast te staan, dat ingeval van een loopende mondelinge pachtovereenkomst de pachter met suc ces bij de bevoegde Pachtkamer de medewerking van den verpachter bij het opmaken van een con tract kan vorderen, indien deze weigerachtig mocht zijn, daartoe mede te werken. De aandacht zij erop gevestigd, dat een dergelijke vordering vóór 1 No vember a.s. bij de Pachtkamer zal moeten zijn in gediend. Reeds gedurende eenige weken is de gelegenheid opengesteld tot levering van slachtvee, bestemd voor de distributie van vleesch. Was het aanbod van rundvee aanvankelijk gering, thans schijnt deze belemmering vrijwel te zijn opgeheven. Sommige veehouders maken echter bezwaar tegen de klasse-indeeling. In klasse A wordt n.l. geplaatst slachtrijp vee, waarvan de koeien kennelijk niet meer dan driemaal hebben gekalfd. Men acht nu deze eisch te hoog, daar ook het vleesch van koeien, die vier of vijfmaal hebben gekalfd, eveneens van goede kwaliteit is en deze dieren dus niet lager be hoeven te worden geklassificeerd. Dit klemt te meer, daar de voor deze koeien vastgestelde prijzen toch reeds lager zijn dan die, welke voor de invoering der vleeschdistributie golden. De inkomsten van den veehouder kunnen zeker niet ruim worden genoemd. Onder deze omstandig heden ligt het voor de hand, dat een vermindering van baten spoedig als onbillijk wordt gevoeld. De vorige week is gepubliceerd, dat de distributie kantoren aan telers van tarwe oogst 1940 een ver klaring kunnen afgeven, op grond waarvan zij ge rechtigd zijn om eigen tarWe of rogge te doen vermalen. Deze hoeveelheid bedraagt per gezinslid boven 4 jaar 100 kg en beneden 4 jaar 50 kg. Aannemende, dat het broodrantsoen in de toekomst op 2 kg per .persoon per week of 104 kg per jaar zal worden gehandhaafd, blijft het toegewezen kwantum tarwe van eigen teelt hier iets beneden. Ook vergeleken bij het vorige jaar is de thans geldende regeling iets ongunstiger. Tot nu toe gold de bepaling, dat iedere tarweteler 100 kg tarwe of rogge per gezinslid mocht laten vermalen, terwijl hij daarenboven nog de keuze had tusschen 25 kg tarwe extra of 25 kg peulvruchten. Deze extra 25 kg is dit jaar vervallèn, vermoedelijk om de houders van een maalvergunning niet in een bevoorrechte positie te plaatsen tegenover hen, <iie op broodkaar ten zijn aangewezen. Twee maanden geleden maakten wij in ons over zicht reeds- melding van een in voorbereiding zijnde regeling, volgens welke altaar de bedrijven aan wezige granen, peulvruchten en fijne zaden auto matisch tegen oorlogsschade zouden zijn verzekerd. Deze regeling is thans afgekondigd. Zij heeft ten doel de telers te vrijwaren tegen oorlogsschade, ver oorzaakt door bommen, granaten, beschieting ed Onder deze regeling vallen de door de telers in te leveren granen, peulvruchten, alsmede koolzaad, karwijzaad, geel mosterd- en kanariezaad, benevens het stroo, behoorende tot deze producten, zoolang zij nog niet gedorscht zijn. De regeling beoogt: niet bovengenoemde producten volledig tegen molest te verzekeren. Vergoed wordt n.l. alleen de oorlogsschade, toegebracht aan meer- Vermelde producten, zoolang deze nog niet gedorscht zijn en hoogstens 4 weken nadat ze zijn afgedorscht. Vergoeding voor schade, welke minstens ƒ50 moet bedragen, wordt slechts uitgekeerd over hoe veelheden, die den teler in eigendom toebehooren, in 1940 door hem zijn geteeld en zich op zijn bedrijf of op de zgn. zetplaats moeten bevinden. Ook de schade, die tijdens het vervoer van zetplaats naar bedrijfsgebouw of tijdens de levering aan den Voed sel commissaris wordt toegebracht, wordt vergoed. Als regel zal de schadevergoeding bedragen dé gemiddelde prijs, waarvoor de akkerbouwproduc ten van de telers worden ingenomen. Deze regeling is in hooge mate actueel. In steeds breederen kring begint men belangstelling te krij gen voor molestverzekering. We kunnen ons voor stellen, dat verschillenden bovenvermelde regeling, die slechts betrekking heeft op de op het bedrijf opgeslagen voorraden, niet ver genoeg gaat. In dat geval kan men zich wenden tot het „Algemeen Plattelands Molestverzeke- ringsfonds", da,t één dezer dagen door de Coöp. Centrale Raif- feisenbank en de Coöp. Centrale Boerenleenbank is gesticht, met medewerking van tal van op het ge bied van den landbouw werkzaam zijnde organisa ties. Dit fonds biedt een verzekering tegen oorlogs schade op onderlingen grondslag o.m. van boerde rijen met inventaris, bedrijven van coöp. aankoop- vereenigingen, zuivelfabrieken enz. Zij, die tot een dergelijke verzekering willen overgaan, zullen moei lijk een veiliger maatschappij kunnen vinden dan het Algemeen Plattelands Mol est verzekeringsfonds. In de dagbladen heeft men het bericht gelezen, betreffende een voorgenomen standaardisatie van consumptiemelk. Deze regeling houdt in, dat de vrije verkoop daar van blijft gehandhaafd, doch dat het vetgehalte van de melk wordt teruggebracht van 3% a 31% op 2i/2 Standaardisatie van de melk brengt mee, dat alle melk, advorens aan de verbruikers te worden afge leverd, een zekere bewerking moet ondergaan in daarvoor ingerichte bedrijven en als gevolg daarvan moet worden, gepasteuriseerd. Alle melk zal der halve via de fabrieken de verbruikers bereiken. Zeeland neemt onder de consumptiemelkproducee- rende gebieden een zeer uitzonderlijke plaats in, daar in onze provincie weinig fabrieken voorkomen, waar de melk zou kunnen worden behandeld. Daar bij komt dan nog het zeer moeilijke vervoerspro bleem. Ontheffing van de algemeen gestelde standaardi satieverplichting kan worden gegeven aan bepaalde gebieden of bedrijven, waar de omstandigheden de mogelijkheid eener doelmatige uitvoering vrijwel verhinderen. In verband hiermede heeft het Dagelijksch Bestuur der Z. L. M. zich tot den Secretaris-Gene raal van Landbouw gewend, met het verzoek, voor Zeeland ontheffing der standaardisatieverplichting te verleenen. Met betrekking tot de gepubliceerde aardappelregeling 1940 heeft het Dagelijksch Bestuur zijn bezwaren ken baar gemaakt bij het Landbouw-Oomité. De thans vastgestelde maximumprijzen zijn slechts weinig hooger dan de garantieprijzen, welke voor oogst 1939 golden; naar verhouding is de verhooging ge ringer dan voor andere akkerbouwproducten. Bo vendien acht het Dagelijksch Bestuur de prijsver houding der soorten onderling niet. juist, daar de betere kwaliteit en houdbaarheid der Zeeuwsche Blauwe, Zeeuwsche Bonte en Roode Star in den vastgestelden prijs niet voldoende tot uitdrukking is gebracht. Voorts is aangedrongen op een aanzienlijke ver hooging van het bewaarloon per 1 Februari, daar de bewaring na dezen datum belangrijk meerdere kosten meebrengt. W'at de sorteering betreft, werd er op gewezen, dat tot nu toe in de practijk steeds de regeling heeft gegolden, dat de genoemde soorten over hor- maat 33 mm, d.i. 37 mm vierkantsmaat, mochten worden geleverd, zoodat er op is aangedrongen, de aflevering dezer soorten vanaf 37 mm toe te staan. Zulks is dit jaar te meer van belang, nu het gewas te vroeg is afgestorven en dus veel kleine maat voorkomt. De aflevering zal dit jaar weer geschieden via de V.B.N.A., welke regelihg in 1939 tot zoo talrijke klachten aanleiding heeft gegeven. Het Dagelijksch Bestuur heeft het Landbouw- Comité verzocht, bij de Akkerbouwcentrale aan te dringen op een eenvoudiger regeling, waarbij de aflevering kan geschieden op overgave van een bon, welke direct betaalbaar is. Een dergelijke regeling geldt ook voor de afleve ring van granen en werkt bevredigend. Hierdoor zullen ongetwijfeld vele klachten kunnen worden voorkomen. Red. ZAAIZAADREGELING VOOR HET SEIZOEN 19401941. Voor granen, zaden en peulvruchten, met uitzon dering van stam-, stok-, snij-, sla- en pronkboonen, peulen, stam- en rijsdoperwten en tuinboonen voor zoover deze in den tuinbouw voor versche consump tie worden geteeld, zal voor het seizoen 1940-1941 de volgende zaaizaadregeling gelden. De verbouwers kunnen gebruik maken: a. Van zaaizaad van hun eigen oogst, ongeacht of het goedgekeurd is of niet. De verbouwer moet biervan aanteekening doen op de registratie- kaart, welke hij periodiek inlevert in verband met de veevoedertoewijzingen. b. Van zaaizaad, dat aangekocht is; met dien ver stande, dat van tarwe, rogge, zomergerst, haver, groene erwten en schokkers uitsluitend door den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst goedgekeurd zaaizaad mag worden aangekocht;

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1940 | | pagina 1