Zaterdag 5 October 1940 No. 1705 32e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen ZITDAGEN WEEKOVERZICHT. Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij. Keuringsdienst ZEELAND. *r-w ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. ƒ5,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Telef. 2345. ADVERTENTIETARIEFl-^ö regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiön aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Bo ekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. MIDDELBURGDonderdag 10 Oct. a.s., in Café „De Eendracht", Giststraat. ZIERIKiZ.EEDonderdag 10 Oct. a.s., in Hotel „Huis van Nassau". Het lang verwachte teeltplan 1941 voor den akkerbouw is eenige dage» geleden bekend gemaakt. Vergeleken bij dat van het vorige jaar zijn geen ingrijpende wijzigingen aangebracht. Wel is het teeltplan nog meer dan dat voor 1940 aan gepast aan de tegenwoordige omstandigheden. Zoo wordt vooral de nadruk gelegd op de voortbren ging voor menschelijke consumptie. Hierbij staan de broodgranen als tarwe en rogge voorop; ook de teelt van aardappelen .peulvruchten en het olierijke koolzaad wordt zeer aanbevolen. Iets minder noodzakelijk, doch wel aanbevelens waard acht men de verbouw var. vo^derbiet^*», koolrapen, voederwortelen en voederkool. Deze gewassen worden, voorzoover niet als navrucht na een hoofdgewas geteeld, gezamenlijk per bedrijf beperkt tot de gemiddelde oppervlakte, die in 1938 en 1939 met deze gewassen is bezet geweest. Men is dus vrij deze oppervlakte met de vier bovenver melde voedergewassen te verbouwen, waarbij het onverschillig is in welke verhouding dit geschiedt. Ook de verbouw van lucerne en klaver is beperkt tot de oppervlakte, die in 1940 hiermee was beteeld. Zij, die momenteel een grootere oppervlakte dan in 1940 met lucerne hebben bezaaid, zijn verplicht het teveel gezaaide om te ploegen. Hieruit blijkt dui delijk tot welke ongewenschte gevolgen het niet tijdig publiceeren van het teeltplan kan leiden. De haverteelt is iets meer beperkt. Mocht het vorige jaar een oppervlakte gelijk aan die in 1939, doch niet meer dan 20 van het bouwland, met haver worden bezaaid, thans is het gemiddelde van de in 1938 en 1939 met haver beteelde oppervlakte als basis ge nomen met ten hoogste 15 van het bouwland. In tegenstelling met het vorige jaar is de teelt van karwij, blauwmaanzaad en mosterdzaad ver boden. Men acht de teelt van deze gewassen onder de tegenwoordige omstandigheden ongewenscht. Slechts in bijzondere gevallen, b.v. voor het telen van zaad of als noodgewas, kan de productiecom missaris toestaan, dat kleine oppervlakten met deze gewassen worden beteeld. Minder duidelijk is 'hoe het staat met de uien. Hierover wordt in het teelt plan met geen woord gerept. Aangenomen moet o.i. worden, dat de teelt hiervan verboden is, even als die van pootuien. Tengevolge van het teeltver bod van bovengenoemde gewassen zal, vergeleken bij het vorige jaar, in onze provincie een opper vlakte van ongeveer 2500 ha vrijkomen, welke voor den verbouw van meer noodzakelijke gewassen kan worden bestemd. Tenslotte valt nog te vermelden, dat dit jaar een scheurpremie zal worden verleend aan heb, die grasland zullen scheuren. Men hoopt hierdoor een uitbreiding van bet bouwland te verkrijgen. Ter voorkoming van het scheuren van grasland, dat voor bouwland ge heel ongeschikt is, moet aan verschillende voor waarden worden voldaan, wil men aanspraak kun nen maken op de premie, welke ten hoogte 100 per ha zal bedragen. In de eerste plaats moet de productiecommissaris aan het scheuren van het betreffende grasland zijn goedkeuring hebben gehecht. Dit is op zichzelf nog niet voldoende. In aanmerking voor de tege moetkoming komt men pas, wanneer het gewas in den loop van den zomer een behoorlijken stand ver toont. Een en ander wordt door den productie commissaris beoordeeld. Is de stand behoorlijk, dan wordt de premie uitgekeerd, baarbij rekening wordt gehouden met de verkregen resultaten. In bovenvermeld teeltplan is ernaar gestreefd, den boer zoo weinig mogelijk aan banden te leggen. Hij blijft vrij in de teelt van de voornaamste akker bouwgewassen. Men verlieze echter niet uit het oog, dat de Overheid nog over een doeltreffend mid del beschikt om de nu nog vrije teelten te regelen, n.l. door het vaststellen van hoogere of lagere prij zen, al naar mate zij het wehschelijk oordeelt, dat de teelt van een bepaald gewas al dan niet wordt uitgebreid. Voor den boer is het daarom van groot gewicht, dat de prijzen der belangrijkste akkerbouw producten voor 1941 spoedig worden bekend ge maakt. Eén dezer dagen is de nieuwe aardappelregeling in werking getreden. Deze regeling beoogt een behoorlijke voorziening van aardappelen over het geheele land te waarborgen. Vooral is hierbij gelet op de groote steden. De voornaamste maatregelen, waarmee men dit doel wil bereiken, zijn een verbod van het opvoede ren van consumptie-aardappelen aan vee en het regelen en controleeren van de aflevering van consumptie-aardappelen. Daartoe worden allereerst de minder houdbare soorten voor de consumptie vrijgegeven, zoodat voorloopig het vervoer en de aflevering van Zeeuwsche B-a*,' Bonte, Bevelan- aer, mirore, Roode en Bonte Star is verboden. Voor een goede uitvoering van de regeling zal voort durend controle op de voorraden bij telers en op den aardappelhandel noodzakelijk zijn. Daartoe is be paald, dat het verhandelen van aardappelen uit sluitend zal kunnen worden toegestaan aan gros siers, handelaren en commissionnairs, die lid zijn van de V.B.N.A. (Vereeniging tot Bevordering van den Aardappelhandel) en aan kleinhandelaren, die aangesloten zijn bij de stichting „Centraal Belang". Ter uitvoering van de regeling wordt het land verdeeld in productie- en consumptiegebieden. Zoo wordt in onze provincie elk eiland als een "productie centrum beschouwd. Het vervoer van aardappelen binnen de productiegebieden is vrij, binnen de con sumptiegebieden alleen toegestaan aan bij de twee genoemde organisaties aangesloten handelaren en hun personeel. Het vervoer uit een productiegebied naar een ander productiecentrum of consumptie- gebied geschiedt uitsluitend op vervoerbewijzen. Verder is nog bepaald, dat telers uitsluitend mogen afleveren tegen ontvangst van een afleve ringsbriefje van een bij de V.B.N.A. georganiseerden handelaar en wel tot een hoeveelheid, die hem door de P.V.C. is toegewezen. De wijze, waarop een toe wijzing kan worden aangevraagd, zal nog nader worden geregeld. Men ziet hieruit, dat de aardappelregeling nogal wat papieren rompslomp met zich brengt. Daar het nu eenmaal noodzakelijk is, toezicht te houden op de voorraden aardappelen en de handel in dit product, is deze regeling verre te verkiezen boven een volledige distributieregeling, welke zeker veel ingewikkelder en straffer geweest zou zijn dan de tegenwoordige regeling. Elders in ons blad zijn de maximum-telersprijzen van aardappelen afgedrukt, welke deze week in de verschillende dag bladen zijn gepubliceerd. In het algemeen kan gezegd worden, dat deze prijzen niet ongunstig zijn, behoudens één uitzon dering, n.l. de prijs der Zeeuwsche Blauwe en Bonte, welke o.i. beslist te laag moet worden geacht tegen over de andere soorten. Het is bekend, dat de Zeeuwsche Blauwe en Bonte kunnen worden gerekend tot de beste consumptie aardappelen, doch dat tevens de opbrengst van dit kwaliteits-product ook in normale jaren veel kleiner is dan van de Eigenheimer en Bevelander e.d. Dit jaar is de opbrengst der Blauwe en Bonte belangrijk minder dan normaal, doch ook al houden we hiermede geen rekening dan is de prijs tegenover de andere soorten toch nog te laag. Uit deze prijsvaststelling blijkt, dat de extra kwaliteit consumptie-aardappel, als zijnde geen massa-artikel, niet meer wordt gewaardeerd, al is de consument ongetwijfeld bereid voor de Blauwe en Bonte een belangrijk hoogeren prijs te betalen dan voor verschillende andere soorten. Voor het verschijnen, van de perspublicatie der maximum prijzen was de prijs circa ƒ1 per 100 kg hooger dan thans is vastgesteld. Wij hebben de prijzen der verschillende aardappel soorten, welke de laatste vijf jaar hebben gegolden, eens met elkaar vergeleken, waarbij ons is gebleken, dat 't prijsverschil tusschen de soorten van groep 1 en groep 2 steeds meer dan ƒ0,50 per 100 kg heeft bedragen. Het Dagelijksch Bestuur der Z. L. M. heeft zich dan ook met een gedocumenteerd schrij ven tot het Landbouw Comité gewend en verzocht bij de bevoegde instantie aan te dringen op verhoo ging van den prijs der Zeeuwsche Blauwe en Bonte op grond van de betere kwaliteit en houdbaarheid der aardappelen en de lagere opbrengst. Bij de thans vastgestelde maximumprijzen der laatstgenoemde soorten is dé teelt daarvan zeker niet loonend. Red. AFDEELING ZEELAND VAN HET STAMBOEK VOOR HET NEDERLANDSCHE TREKPAARD. In afwijking van vroegere regelingen worden thans alleen verplichte hengstenkeuringen gehouden od onderstaande data. Alle hengsten. welke voor keuring in aanmeiV*y komen, moeten op één'dezer data worden aangeboden. De aangifte moet ingezonden worden vóór 7 Decejïttber 1940, bij het Secretariaat van het Stam boek voor het Nederlandsche Trekpaard, Konings kade 14 te 's-Oravenhage. Deze aangifte moet geschieden op een daarvoor bestemd formulier, dat ingesloten wordt bij het binnenkort verschijnend nummer van „Ons Trekpaard". De aangiften moeten overeenkomstig art. 27 van het Regelement op de Stamboekhouding, vergezeld gaan van 5 per hengst (storting op girorekening No. 60446 van het Stamboek voor het Néderlandsche Trekpaard te 's-Gravenhage). Dit bedrag wordt, na aanwezigheid van den hengst op de keuring, gerestitueerd.' De keuringen zijn voor Zeeland als volgt vast gesteld Woensdag 22 Januari 1941 te Tholen ocm 10 uur. Donderdag 23 Januari 1941 te Zierikzee om 10 Uur. Vrijdag 24 Januari 1941 te Goes om 10 uur. Zaterdag 25 Januari 1941 te Middelburg om 9 uur. Dinsdag 28 Januari 1941 te Hulst om 9 uur. Woensdag 29 Januari 1941 te Axel om 9 uur. Donderdag 30 Januari 1941 te Oostburg om 9 uur. Vrijdag 31 Januari 1941 te Oostburg om 9 uur. Aan deze keuringen zal weer een premiekeuring worden verbonden, waarvoor door onze Afdeeling alsmede door het Hoofdbestuur gelden worden be schikbaar gesteld. Aan deze premiekeuringen kunnen deelnemen alle hengsten, welke voor dekking op de betreffende keuringen worden goedgekeurd, ter dekking staan in de provincie, waarin de keuring plaats vindt en toebehooren aan leden der Vereeniging. Ook de hengsten, die voor meerdere jaren worden goedge keurd, kunnen aan deze premiekeuringen deelnemen. Het is dan noodzakelijk, dat laatstgenoemde hengsten op de gewone wijze worden aangegeven. Uitdrukkelijk wordt er op gewezen, dat alleen die hengsten aan de premiekeuringen kunnen meedin gen, welke in het keuringsboekje vermeld staan. Het Bestuur van de Afd. Zeeland N. Tr. S., P. A. STALLAERT, Wnd. Voorzitter. A. CAJPPON, Administrateur der Keuringen. AANKOOP VAN ZAAIZAAD IN VERBAND MET DE AANGIFTE VOOR DE N.A.K.-KEURINGEN. Aangezien verwacht mag worden, dat het volgend jaar uitsluitend doer den N.AJK. te velde en op partij goedgekeurd zaaizaad der wintergewassen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1940 | | pagina 1