yidfrAjyty Zaterdag 28 September 1940 No. 1704 32e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brahantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen ZITDAGEN WEEKOVERZICHT. Maatregelen in verband met de voedselvoorziening. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELDvoor leden der Nd-Br. M. v. L. ƒ1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. ƒ5,per jaar. Redactie s Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Telef. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regele ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiön aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. LET OP U SAECK i Bo ekhoudbur eau en Accountantsdienst Z. L. M. OOSTBURG: Woensdag 2 October a.s. in Hotel „De Stadsherberg" (de heer Zonnevijlle). MIDDELBURG: Donderdag 3 October a.s. in Café „De Eendracht", Giststraat. THOLEN: Zaterdag 5 October a.s. in Hotel „Hof Van Holland". Verschillende verbouwers, die consumptie-aard appelen, oogst 1939, hebben afgeleverd, hebben nog geen eindafrekening ontvangen, zoodat hierover o.i. volkomen terecht vele klachten worden geuit. Sommigen zijn van meening. dat zulks veroor zaakt wordt door minder vlotte afwerking op het kantoor van den Voedselcommtssaris, doch dit is niet juist. De reden is gelegen in de langzame afwikkeling door de •AJtkerbojjwc.entrale. De uitbetaling geschiede weliswaar door het kan toor te Goes, doch deze moet eerst opdracht ont vangen van de Akkerbouwcentrale, alvorens tot uitbetaling kan worden overgegaan. In verband met bovenstaande heeft het Dage- iijksch Bestuur der Z. L. M. een schrijven tot voor noemde instelling gericht het schrijven is elders in dit blad afgedrukt waarin wordt aangedron gen op spoedige uitbetaling der verschuldigde gelden. In een der vorige overzichten werd er reeds op gewezen, dat door het intreden van den oorlogs toestand een belangrijk afzetgebied voor uien is weggevallen en de wengchelijkheid betoogd, dat stappen werden gedaan om een prijsregeling voor de uien te verkrijgen, om te voorkomen, dat dit product voor afb r aak p r ij ze n zou moeten worden verkocht. Een gedeelte van den oogst kan door België en Duitschland worden opgenomen, doch het is zeer de vraag of deze landen het geheele kwantum, dat an ders naar Engeland werd uitgevoerd, kan gebrui ken. Een commissie uit de uientelers van Zeeland en Zuid-Holland, georganiseerd in de 3 C.L.O., heeft hierover een bespreking met den Directeur-Generaal voor de Voedselvoorziening gehad en verzocht om maatregelen te willen nemen, betreffende den afzet van uien. Deze bespreking heeft tot resultaat gehad, dat een regeling is ontworpen, welke terstond in wer king zal treden, wanneer de uienprijs beneden een zeker niveau daalt, waarbij niet meer van een loonenden prijs kan worden gesproken. Zoo spoedig ons nadere, definitieve gegevens over de regeling bereiken, zullen wij deze in ons blad afdrukken. Regelmatig worden nog artikelen toegevoegd aan de lijst van goederen, welke worden gedistribueerd. 'Hierdoor is algemeen een sfeer geschapen, waarin elk gerucht over toekomstige uitbreiding een willig oor vindt, met als gevolg, dat prompt een verhoogde vraag naar het betreffende artikel ontstaat. Iets dergelijks kan men thans constateeren ten opzichte van de aardappelen. Ondanks het eenigen tijd geleden gepubliceerde persbericht, waarin er op werd gewezen, dat het niet in de bedoeling van de Overheid ligt de aard appelen te gaan distribueeren, zijn er velen, zelfs op het land, die toch ertoe overgaan nu reeds hun wintervoorraad op te slaan, soms daartoe aange moedigd door den belanghebbenden handelaar. In dit verband zij nogmaals vermeld, dat voor aardappeldistributie geen ongerustheid behoeft te bestaan. Ons land verbouwt veel meer aardappelen dan wij kunnen consumeeren. Bovendien is een vervoederverbod afgekondigd van voor menschelijke consumptie ge schikte aardappelen, oogst 1940 Ook mogen deze niet worden gestoomd of opeen andere wijze tot veevoer worden verwerkt. Voor kriel kan van dit verbod ontheffing worden verleend. Op deze wijze blijven dus talie beschikbare con sumptie-aardappelen voor, menschelijk gebruik ge reserveerd. Wat de prijzen betreft vernamen wij, dat voor Zeeuwsche Bonte en Blauwe .5 cent per kg wordt betaald. Inmiddels zijn de prijzen, waarvoor de Akkerbouwcentrale aardappelen zal overnemen, nog niet vastgesteld. Wij zijn benieuwd welke prijzen de Regeering in het uitzicht Sal stellen. Zooals reeds eenige maanden geleden is gepubli ceerd is de rundveeteeltregeling grootendeels opgeheven. Dientengevolge is men ge heel vrij in het te houden aantal kalveren, zoodat men niet meer gebonden is aa,- een kalvertoewijzing. Ook behoeven vaarzen en ossv;.' niet meer gedekt te zijn door een schets. Wel m et men voor het hou den van rundvee georganiseer d zijn bij de L.C.O., terwijl eveneens stieren, welke minstens 250 kg, doch ten hoogste 1000 kg wegen, voorzien moeten zijn van een schets. Deze wordt afgegeven door de L.C.O. tegen betaling van ƒ0.75 en alleen dan, wan neer het betreffende stier] ian bepaalde eischen voldoet. Hiervoor zij verwezen naar het pers bericht. dat elders in dit blad is opgenomen. Het is ons gebleken, dat bij- sommigen de meening heeft post gevat, dat ook het houden van varkens geheel vrij zou zijn. Dit is niet het geval. Integen deel zal de varkensstapel aanzienlijk moeten worden ingekrompen. Wel is het de bedoeling om bij de nieuwe varkenstoewijzing rekening te houden met de aanwezigheid van bedrijfsafval. De veehouder, die over een zekere hoeveelheid bedrijfsafval, b.v. kriel of niet voor inname in aanmerking komend uitschoonsel, beschikt en dientengevolge één of meer varkens zal kunnen mesten zonder krachtvoer, zal daartoe vergunning krijgen. De biggenregeling zal waarschijnlijk gehandhaafd blijven. Meermalen is in dit overzicht reeds geschreven over den te lagen tarWeprijs, in verhouding tot den prijs, die voor de gerst is vastgesteld. Nu alweer wintertarwe voor het vol gende oogstjaar wordt uitgezaaid, is het van belang te weten of de tarweprrjs voor het volgende oogst jaar zal worden verhoogd. Gezien de tegenwoor dige prijsverhouding tusschen tarwe en gerst zal het tarweareaal in Zeeland eerder worden verminderd dan uitgebreid. Indien de Overheid prijs stelt op een grootere oppervlakte tarwe, zal zij op korten termijn tot vaststelling van een hoogeren tarweprijs moeten ondergaan. Wij hopen, dat de Regeering zich hierover spoedig zal uitspreken. Naar wij vernemen, zal men ook het komende sei zoen weer zelf geteelde tarwe voor gezins verb ruik mogen laten vermalen en verwerken. Deze rege ling, welke vermoedelijk begin October zal ingaan, zal niet veel verschillen van die, welke tot dusver gold. Ook ten aanzien van raap tarwe zal weer een regeling worden getroffen. Onlangs is bij besluit van den Secretaris-Gene- raad van Landbouw en Vissccherij, de heer Ir. S. L. Louwes, tot Directeur-Generaal voor de voedselvoorziening benoemd. Tevens werd hierbij een college voor de voedselvoorziening in gesteld. De beteekenis van dit besluit is, dat de bevoegd heden van de Regeeringscommissarissen, resp. het college van Regeeringscommissarissen, worden over gedragen op den Directeur-Generaal. Daarnaast heeft het college voor de voedselvoorziening tot taak den Directeur-Generaal van advies te dienen in alle zaken, die de voedselvoorziening betreffen. De nieuwe regeling vereenigt dus alle bevoegd heden, welke tot dusver aan de verschillende Regee ringscommissarissen behoorden, in den persoon van den Directeur-Generaal. De positie van den heer Louwes is hierdoor een zeer verantwoordelijke ge worden. Gezien de groote bekwaamheden, welke de Directeur-Generaal in het verleden heeft getoond te bezitten, zijn wij ervan overtuigd, dat de heer Louwes de hem toevertrouwde taak, tot een goed einde zal brengen. Red. VERKRIJGING VAN VEEVOEDERBONNEN. De Provinciale Voedselcommissaris voor Zeeland brengt hiermede ter kennis van de georganiseerde veehouders bjj de L.C.O. voor Zeeland, dat ter ver krijging van veevoederbonnen voor de periode van 14 October11 November 1940, in de week van 3C Sept5 Octol>er a.s. bij de pl. bureauhouders opgave dient te worden gedaan van de samenstel ling van den veestapel naar den toestand op 29 September 1940, 's avonds 12 uur. Wij dringen er op aan opgave te doen in een der eerste dagen van die week. (Verzuim, te late of onjuiste opgave is strafbaar, terwijl in deze gevallen ook geen bonnen verstrekt zullen worden. De blanco registratiekaarten dienen ten kantore van den bureauhouder te worden ingevuld. VERVOEDERVERBOD VOOR AARDAPPELEN. Ten einde te voorkomen, dat voor menschelijke consumptie geschikte aardappelen van den oogst 1940 voor voedendoeleinden worden aangewend, is het wenschelijk gebleken, nu reeds over te gaan tot een vervoederverbod van deze aardappelen. Met ingang van Dinsdag 24 September 1940 is het verboden, aardappelen van den oogst 1940 aan het vee te vervoederen, met bestemming tot vee voeder af te leveren of te verwerken. Hieronder valt dus niet alleen het rechtstreeksch vervoederen, maar eveneens het stoomen, ensilee- ren, e.d. van aardappelen. Deze verbodsbepalingen gelden niet voor aard appelen van den oogst 1939. Ontheffing van dit verbod kan worden verleend door de Provinciale Voedselcommissarissen. Voor ontheffing komen alleen in aanmerking partijen, welke voor menschelijke consumptie onge schikt zijn. TEELTREGELING RUNDVEE. Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend, dat de krachtens het Crisis-Rundveébesluit 19341 bestaande teeltrege ling voor rundvee grootendeels is ingetrokken, aan gezien de motieven, welke destijds tot het invoeren van deze regeling hebben geleid, onder de tegen woordige omstandigheden niet meer gelden. De daarvoor in de plaats tredende bepalingen zijn in hoofdzaak de volgende: Het voorhanden en in voorraad hebben van rund vee blijft verboden voor hen, die niet als georgani- seerden zijn toegelaten tot een provinciale land- bouw-crisis-organisatie, dan wel als slager of rund veehandelaar erkend zijn door de Nederlandsche V eehouderijcent rale Het voorhanden en in voorraad hebben van vrou welijk en gecastreerd mannelijk rundvee behoeft thans niet meer gedekt te zijn door een geldig iden titeitsbewijs, terwijl voor mannelijk niet-gecastreerd rundvee wel een identiteitsbewijs is vereischt, in dien het gewicht valt binnen de daartoe gestelde ge- wichtsgrenzen, te wéten ten minste 250 en ten hoogste 1000 kg. Het identiteitsbewijs wordt door de betreffende crisis-organisatie op schriftelijke aanvrage aan den georganiseerde uitgereikt tegen betaling van 0,75, indien ten behoeve van die organisatie is aange toond, dat ten aanzien van het betreffende stier kalf is voldaan aan de door den Directeur ^Generaal voor den Landbouw gestelde vereischten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1940 | | pagina 1