Zaterdag 21 September 1940 IMo. 1703 32e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET noord-brabantsch' landbouwblad Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen ZITDAGEN IN MEMORIAM. JACOBUS KASSE. WEEKOVERZICHT. Maatregelen in verband met de voedselvoorziening. INLEVEREN VAN SLACHTVEE. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Telef. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 15 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cefft. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiëu aandeJSiigeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANüST'fe Ter Neuzen, of aan het Laadbouwhuis te Goes. Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. ST. PHHJPSLAND: Zaterdag 21 September, in Hotel „De Druiventros". WJBSSENKERiKEWoensdag 25 September a.s., in •Hotel „De Kroon". MIDDELBURG: Donderdag 26 September a.sin Café „De Eendracht", Giststraat. Tengevolge van een noodlottig ongeval te Veere is op Maandag 16 September j.l. de heer Jacobus Kasse in den ouderdom van ruim 73 jaar overleden. Met den heer Kasse is wederom iemand heenge gaan, die toen hij over de krachten beschikte, zich met veel toewijding, ijver en liefde heeft gegeven voor onzen Walcherschen landbouw. Op 22 November 1918 werd de heer Kasse door de Afdeeling Veere als plaatsvervanger van den heer And. Volkers benoemd. Van December 1919 tot 1 Februari 1927 was hij secretaris en penning meester van den Kring Walcheren der Z. L. M. Gezondheidsredenen noopten hem ontslag te nemen. De Kring Walcheren der Z. L. M. zag hem noode gaan, waarna hij tot eerelid van den Kring werd benoemd. Zijn nagedachtenis zal bij de Z. L. M. steeds in dankbare herinnering blijven voortleven. Hij ruste in vrede. De jongste distributiemaatregel is Maandag j.l. in werking getreden en heeft betrekking op de distributie van vleesch en vleeschwaren. Paarden-, schapen- en geiten- vleesch vallen hierbuiten; daarentegen valt rauw vet, dat tot dusver vrij was, onder de distributie regeling. Het rantsoen per persoon is vastgesteld op 4 ons versch vleesch met inbegrip van been en 1 ons vleeschwaren. Zij, die zwaar werk verrichten en dientengevolge reeds voor een extra-rantsoen brood of vet in aanmerking kwamen, kunnen ook een extra portie vleesch toegewezen krijgen, zoodat het rantsoen voor hen, die zeer zwaren arbeid verrich ten. zelfs 1250 gram per week kan bedragen. Reeds geruimen tijd was het bekend, dat metter tijd tot de distributie van vleesch zou worden over gegaan! Overigens was het te voorzien, dat de in voering hiervan noodig zou zijn, nu de aanvoer van veevoeder uit het buitenland vrijwel is stopgezet. Daar vooral de varkens voor een groot deel op bui- tenlandsch krachtvoer zijn aangewezen, ligt het voor de hand, dat de varkensstapel aanzienlijk moet worden beperkt. In dit verband heeft de heer Ir. S. L. Louwes ter gelegenheid van een perscon ferentie er één dezer dagen op gewezen, dat per hoofd der bevolking per jaar ongeveer 20 kg var- kensvleesch en circa 15 of 16 kg rundvleesch werd geconsumeerd. Het totale gemiddelde vleesch- verbruik wisselde per jaar van 34 tot 38 kg, zijnde aanzienlijk hooger dan het rantsoen van 26 kg per jaar, dat thans voor ons is vastgesteld. Gerekend wordt, dat in dit rantsoen een hoeveelheid varkens- vleesch van 12 kg is begrepen. Niet alleen de varkensstapel zal worden beperkt, doch ook zal rundvee uit de markt genomen worden. Betreffende de wijze, waarop het voor den slacht bestemde rundvee aan de Vee houderijcentrale moet worden aangeboden, zij ver wezen naar de persberichten, die hierover zijn ver schenen. Wil de vleeschdistributie glad verloopen, dan moeten volgens den heer Louwes 6 8000 koeien per week worden aangevoerd. Wat de huisslachtingen betreft blijft het slachten van rundvee verboden. Het ligt echter in de be doeling het slachten van varkens v»>or eigen gezins gebruik toe te staan, mits men het varken zelf heeft gemest. De betreffende varkenshouder wordt ech ter, evengoed als zij, die hun vleesch van den slager koopen, gerantsoeneerd, met dit verschil, dat hij 50 meer krijgt dan de gewone hoeveelheid. We hopen hierover spoedig nadiere mededeelingen te kunnen doen. In een vorig overzicht deelden wij reeds mee, dat voor de periode 15 Sept. '4015 Juli '41 een h avert oew (jzi n g zal worden verstrekt aan havertelers, die deze haver uit eigen voorraad aan hun paarden vervoe deren. In Zeeland kan voor elk paard over gemid deld 625 kg haver worden^ beschikt. Deze hoeveel heid wordt over de bedrijven, waarop haver wordt geteeld, verdeeld, waarbij rekening wordt gehouden met de oppervlakte grasland. 1 Er is reeds een Aanvang gemaakt met het toe zenden van de havertoewijzingen. Naar wij ver nemen mag men de toegewezen haver laten pletten, mits het vervoer van en naar boerderij is gedekt door een geleidebiljet. Het pletten met een eigen pietmachine is niet toegestaan. m Volgens het Landbouwinleveringsbesluit 1940 moeten alle granen en peulvruchten worden inge leverd, tenzij hiervan ontheffing is verleend. Ook afvallen en uitschoonsel moet n ter kev- i'ag worden aange boden. Met het <*)g op de groote behoefte aan graan voor menschelijke consumptie wordt eveneens uitschoonsel van tarwe en rogge ingenomen, ook al bedraagt de waarde hiervan minder dan 4 per 100 kg. Het is streng verboden tarwe of rcgge te vervoederen; overtreding van dit verbod wordt met zware straffen bedreigd. Het afdorschen is reeds in vollen gang. In dit verband zij vermeld, dat de Nederlandsche Inkoop- centrale van Akkerbouwproducten te Den Haag (de Nica) wenscht, dat vóór 1 December a.s. 40 van de geoogste rogge en 50 van de haver oogst zal zijn ingenomen. Van de tarwe-oogst zal 25 c/c geleverd moeten zijn. In onze provincie wordt vooral in de eerste paar maanden van het nieuwe oogstjaar een belangrijk deel van den oogst afge- dorschen. Het vorige jaar bedroeg dit op 1 Novem ber 40 van de geoogste granen en peulvruch ten. In verband hiermee zal op 1 December a.s. bovenvermeld percentage tarwe wel zijn overschre den, hoewel het in uitzicht gestelde bewaarloon van 3 cent per 100 kg per week het afdorschen wel iets zal vertragen. Naar aanleiding van de drooglegging van den Noord-Oostpolder schrijft het Friesch Landbouwblad o.m. het vol gende De voortgang van de werken in den Noord-Oost polder geeft grond voor de verwachting, dat reeds in het laatst van 1941 of het begin van 1942 be hoefte zal ontstaan aan een groot aantal arbeids krachten voor de ontwatering en de eerste in cul- tuurbrenging van den polder zoomede aan personen, die bij deze werkzaamheden toezicht kunnen hou den en leiding kunnen geven. Ervaren landarbeiders en practisch en theoretisch onderlegde boeren of boerenzoons kunnen hierbij goede diensten bewijzen. Spoedige tewerkstelling in den Noprd-Oostpolder is van groot belang voor hen, die voornemens zijn zich in den polder te vestigen, daar de ervaring in de Wiïeringermeer heeft geleerd, dat degenen, die in den polder werkzaam zijn, bij de latere uitgifte van bedrijven of bij de aanstelling in vaste positie de beste kansen hebben. Ook voor degenen, die niet van plan zijn zich aan te melden voor de eerste cultuurwerkzaamheden in den polder, doch die later willen trachten zich daar als boer te vestigen, is het noodzakelijk zich tijdig de noodige kennis en ervaring, die voor de exploi tatie van een bedrijf in den Noord-Oostpolder noodig zullen zijn, eigen te maken. Verwacht wordt, dat de eerse uitgifte van bedrijven in deze polder reeds enkele jaren na de drooglegging zal beginnen. Vermoedelijk zullen hierin het akkerbouw- en ge mengde bedrijf sterk overwegen. In verband hier mee wil de Friesche Commissie een aanvullende akkerbouwcursus organiseeren voor jonge boeren uit het weidebedrijf, teneinde hen vertrouwd te maken met de exploitatie van een akkerbouwbedrijf. Ook ligt het in de bedoeling een korte cultuurtechnische cursus te organiseeren om aan degenen, die reeds over voldoende kennis e% ervaring op akkerbouwgebied beschikken, e#nige kennis op het terrein der cultuur techniek, o.a. ontwatering, drainage, landmeten en waterpassen, te verschaffen, wat vooral bij, de eerste werkzaamheden tot in cultuurbrenging van den Noord-Oostpolder van belang kan zijn. Wij hebben een en ander uitvoerig vermeld, om duidelijk te laten uitkomen op welke wijze elders boerenzoons warden voorbereid op en vertrouwd gemaakt met de werkzaamheden, die hen l^j even- tueele plaatsing i« den Noord-Oostpolder wachten. Met vooruitzienden blik wordt hen de bekwaamheid bijgebracht, die hTln straks éêen niet te onderschat ten voorsprong zal geven bij sollicitatie naar een bedrijf in dezen polder. Waar ook in onze provincie een toenemend gebrük aih cultuurgrond valt te ver wachten, lijkt het ons zeer gewenscht, dat aan een meer doelbewuste voorbereiding aandacht wordt besteed. In elk geval verdient het o.i. ten zeerste aanbeveling, dat aan de mogelijkheden, welke de Noord-Oostpolder in de toekomst biedt, een grootere bekendheid wordt gegeven. Red. DE VERLENGING VAN HET EXTRA-RANTSOEN VOOR DE LANDARBEIDERS. Het Centraal Secretariaat ontving van het Cen traal Distributiekantoor bericht, dat na overleg met de bevoegde instanties is beslist, dat aan mannelijke arbeiders, die bekfst zijn met het aardappelrooien, pootaardappelen zoeken en bieten rooien, tot 1 November a.s. extra-broodrantsoenen op basis van 100 van het normale rantsoen zullen worden ver strekt. Tevens wordt erop gewezen, dat deze tijdelijke extra verstrekking uitsluitend betrekking heeft op brood en niet op vet of boter en genomen werd op grond van de overweging, dat deze arbeiders den geheelen dag op het veld op brood zijn aangewezen. Wij vragen ons af, of de landarbeiders, die den geheelen dag op brood zijn aangewezen, dan geen bóiter op het hun toegewezen extra broodrantsoen noodig hebben en evenmin als zij 's avonds moe gewerkt thuiskomen, een met wat extra vet be reiden, stevigen maaltijd. Met ingang van 16 September is het slachtverbod voor rundvee in werking getreden. Veehouders, die rundvee voor de slacht wenschen af te leveren, kunnen dit vee aanbieden aan de Nederlandsche Veehouderij Centrale door invulling van opgave- kaarten. Deze kaarten zijn verkrijgbaar voor Zeeland bij alle Districtssecretarissen der L.C.O. en bij de Kringzaakvoerders der NjV.C. de heeren: D. H. C. Krijger, Goes, Poelweg 9 (tevens inspec teur), C. Karelse, Schore en J. Smoorenburg, Sluis, en bij de Plaatselijke zaakvoerders voor Zuid-Beve land de heeren M. van Fraasen, Goes (Oude Singel), J. Nagelkerke, Ovezande (p. 's-Heerenhoek)D. C. Krijger, Krabbendijke; voor Noord-Beveland: de heer A. J. Maarsman, Kortgene voor Walcheren: de heeren J. Verhage, Middel burg (Bijltje 11); P. Lous, Westkapelle; voor Schouwen- en Duiveland: de heeren E. Prie- mus, Eikerzee (Scharendijke)F. H. J. v. d. Stolpe, Zierikzee (Blokweg) voor Z.-Vlaanderen-Oostde heeren Ed. Geensen, Hulst, G. Scheele, Hoek; voor Z.-Vlaanderen-West: de heeren G. de Baets, Sluis, M. van Belleghem, Eede. De leveringsdagen en plaatsen zijn: Maandag Hulst; Dinsdag Goes; Woensdag Vlissingen; Don derdag Zierikzee; Vrijdag Breskens.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1940 | | pagina 1