Zaterdag 7 September 1940 No. 1701 32e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen ZITDAGEN WEEKOVERZICHT. Winstbelasting. Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij. AFD. ZEELAND VAN HET STAMBOEK VOOR HET NEDERLANDSOHE TREKPAARD. Keuringsdienst ZEELAND. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. Redactie Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes J Telef. 2345. ADVERTENTIETARIEF1—5 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Etegelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landhouwhods te Goes. 1 Bo ekhoudbu r e«au en Accountantsdienst Z. L. M. TERNiEUZENWoensdag 11 September a.s., Hotel des Pays-Bas. MIDDELBURG: Donderdag 12 September a.s., in Café ,,De Eendracht", Giststraat. ZIERIKZEE: Donderdag 12 September a.s., in Hotel „Huis van Nassau". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 12 September a.s. in Hotel „De Gouden Leeuw" bij den heer Nelisse. Naar wij vernemen is één dezer dagen de stichting Pachtbureau voor Zeeland in het leven geroepen, welke stichting door den secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van landbouw en visscherij als pacht bureau is erkend. 'Hiermee heeft Zeeland eindelijk zijn pachtbureau gekregen. Vermoedelijk heeft het Pachtprijsopdrijvingsbesluit 1940 de oprichting van dit pachtbureau urgent gemaakt. Zooals bekend is het volgens dit besluit verboden een pachtovereen komst of een overeenkomst tot wijziging" of aanvul ling van een pachtovereenkomst te sluiten, indien de bedongen pachtprijs hooger is dan die, welke op 1 Sept. '39 voor het verpachte gold. Van dit ver bod kan ontheffing worden verleend door den secretaris-generaal, in overeenstemming met het be voegde pachtbureau. Hier wordt dus uitgegaan van de veronderstelling, dat elke provincie reeds haar pachtbureau heeft. Voor Zeeland was dit tot voor kort nog niet het geval. Nu dit tot stand gekomen is, kan ook voor onze provincie het Pachtprijs- besluit toepassing vinden. Ook overigens biedt een pachtbureau voordeelen; het geeft schriftelijke en mondelinge adviezen over pachtzaken, taxeert gron den op him pachtwaarde e.d. Men deelt ons mede, dat het pachtbureau binnenkort zijn werkzaam heden zal aanvangen. Wij wenschen de nieuwe in stelling een voorspoedige ontwikkeling toe. Van verschillende zijden worden ons inlichtingen gevraagd over de regeling, welke Uit jaar voor brouwgerst geldt. In verband met den tegenwoordigen toestand is de hoeveelheid gerst, welke als brouwgerst ter beschikking van de brouwerijen zal komen, op on geveer 2/3 van het normale kwantum gesteld. De eischen zijn iets hooger gesteld dan het vorige jaar. Voor brouwgerst komt uitsluitend in aanmerking in A gekeurde zomergerst van de rassen Kenia, Saxonia, Mansholt Ilrijige en Sprat Archer. De kwaliteit moet prima zijn; de partij droog. De Mas sificatie van de gerst geschiedt door de plaatselijke keuringscommissie, die deze tevens keurt op brouw gerst. Wat de prijs betreft zal men zich herinneren, dat onlangs de richtprijs voor voergerst, gekeurd in klasse B, is vastgesteld op 10,40 per 100 kg. Daar het klasseverschil 0,25 bedraagt, is de prijs voor in C gekeurde gerst 10,15 en die, gekeurd in klasse A, 10,65. De brouwgerstprrjs is 0,25 hooger dan die van de in A gekeurde voergerst, zoodat voor brouwgerst den prijs van 10,90 wordt uitbetaald. Ons kwam ter oore, dat in deze dagen een be langrijk kwantum stroö naar Duitschland zal worden geëxporteerd. Hier voor wordt een prijs betaald van ƒ16 per 1000 kg, geperst, af boerderij. Wij maken in het bijzondei* hiervan melding, daar genoemde prijs o.i. kan wor den beschouwd als een richtprijs voor den boer. Hg, die zijn stroo van de hand wil doen, kan deze exportprijs als basis nemen. Wij zouden althans willen adviseeren het stroo niet voor een lageren prijs te verkoopen. Ten aanzien van de opbrengst der aardappelen is men algemeen van oordeel, dat deze althans varf de vroegere soorten zal tegenvallen. Het gewas heeft nogal wat met ziekte te kaïrjpen gehad, zoo dat omtrent den oogst geen hooge verwachtingen worden gekoesterd. Daartegenover staat, dat het verbruik gedurende het komende winterseizoen niet onbelangrijk zal toenemen. Deze overwegingen hebben in sommige kringen blijkbaar vrees doen ontstaan voor een mogelijk aardappeltekort met als gevolg daarvan aardappeldistributie. In een officieel persbericht wordt echter met den meesten nadruk verklaard, dat het niet in de be doeling ligt tot een aardappeldistributie over te gaan. Hierbij wordt erop gewezen, dat zoowel voor export als voor veevoeder in normale jaren honderd duizenden tons werden bestemd. Dit jaar zal ech ter de export grootendeels wegvallen, terwijl er voorts een vervoederverbod van alle voor de con- 'sumptie gescMkte aardappelen zal worden uitge vaardigd. Blijkens een bericht in dit blad is bedoeld Verbod inmiddels afgekondigd. De prijs voor den consument wil men regelen jdoor een volledige organisatievan den aardappel- 'handel. Met ingang van 1 iSept. j.l. is de nieuwe regeling vc het motorverkeer inwerking getreden. Het personenvervoer door mid del van autobussen e.d. zal - \zieniijk wordej^ be perkt. Particuliere auto's ^iuiéh vrijwel geheex van den weg verdwijnen. Verder zal het goederenvervoer zoodanig worden georganiseerd, dat het op een zoo economisch mogelijke wijze zal plaats vinden. Door middel van het vormen van vervoersgemeenschap-* pen zal worden voorkomen, dat auto's half leeg of zonder retourvracht rijden. In verband hiermee zal de voortdrijving van vrachtauto's door generatorgas sterk worden be vorderd. De contingenteering van de benzinetoewij zing zal voor den landbouw in even groote mate plaats hebben als voor andere bedrijfstakken. Dit beteèkent, dat de hoeveelheid benzine, tot dusver bestemd voor het vervoer van verschillende akker bouw- en tuinbouwproducten alsmede van kunst mest aanzienlijk zal worden verminderd. De gewijzigde omstandigheden waarin ons land thans verkeert hebben voor de export van sommige producten groote moeilijkheden doen ontstaan. In het bijzonder denken wij hierbij aan de afzet van uien, welke voorheen voor ca. 95 naar Engeland wer den geëxporteerd, waarheen thans geen export mogelijk is. Wanneer niet tijdig maatregelen van dit product worden genomen zullen de telers en met hen zij, die het product verwerken, de dupe worden. De voornaamste export gebieden Flakkee en Zeeland hebben een bijeenkomst belegd waarvan de moeilijkheden nader zijn bezien en bepaalde voorstellen zijn uitgewerkt. Gezien de vele arbeid, die aan de verwerking van het product moet worden verricht is het voor de betrokken streken een kwestie van zeer groot be lang, dat een oplossing wordt gevonden. Alhoewel de teelt in 1940 tegenover 1939 in de genoemde gebieden met ca. 35 is teruggeloopen, werd in 1940 in beide gebieden tezamen neg 3350 ha uien verbouwd. Voorstellen zijn bij de Regeeringscommissaris voor de Akkerbouw en Veehouderij ingediend, waar bij is verzocht een prijsregeling voor de uien in het leven te roepen, opdat voorkomen worde, dat de teler straks zijn product tegen afbraakprijzen van de hand zal moeten doen. Red. Er is een bekend spreekwoord, dat zegt: „ver andering van spys doet eten". In het algemeen is dit juist. Veel hangt echter af van de volgorde der spijzen. Dit alles geldt ook op het terrein der belastingen. De Dividend- en Tantièmebelasting verdwijnt, de Winstbelasting kttmt. Belastingbetalers hebben hier mee het nieuwe gereent voor zich. Of dit gerecht beter smaken zal dan het voorgaande, zal de toe komst moeten leeren. Om te beginnen krijgen we een tweetal biljetten in te vullen. Naar wij vermoeden, zullen er heel wat bestuur ders van Coöperatieve en andere vereenigingen zijn, die hiermee moeilijkheden hebben. Deze aangiftebiljetten zijn voor.,den niet deskun digen lezer v%rre van eenvoudig. Met de invulling moet men uiterst voorzichtig zijn. Dit moet met veel zorg geschieden, daar de ge-r volgen van de invulling, speciaal van het eerste aan giftebiljet, zeer yèrstre]£kend zijg. Dit artikeltje leent zich niet vooreen bespreking der verschillende moeilijkheden. Zoo mogelijk zullen we in enkele volgende nummers van ons blad enkele van de voornaamste bepalingen der Winstbelasting nader bespreken. Nu reeds geven wy echter de besturen van onze diverse vereenigingen op landbouwgebied (weeg bruggen, inkoopvéireenigingén e.d.) den raad om Vóór de kïvulling ider biljetten eerst ons advies eens in te winnen. Iviet de invulling der biljetten heeft men zoo nowJig, volgens een daartoe strek kend persbericht, den tijd tot* 1 maand en I week na afzending van de biljetten. BO^IÖHy^UDBUREAI? Z. L. M. Hoewel thans nog niet definitief hierover een beslissing is genomen, zullen in verband met de huidige omstandigheden de uitgestelde stamboek en premiemerriekeuringen zeer waarschijnlijk op nieuw moeten uitgesteld worden. In het volgend nummer van dit blad zal het hieromtrent genomen besluit van het Bestuur worden bekend gemaakt. De Administrateur der Keuringen, A. CAPPON. ZAAIZAADREGELING SEIZOEN 1940/41. Betreffende het gebruik en den aankoop van zaai zaad voor den oogst 19401941, wordt de telers (gebruikers) op het volgende attent gemaakt. 1. Van inlevering aan den P.V.C. zijn vrijgesteld: .a Alle door den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst (N.A.K.) te Wageningen goedgekeurde origineele en nabouwzaden. welke bestemd worden voor zaaidóeleinden. b. Eventueel nader aan te wijzen partijen. Partijen tarwe, gerst, rogge, haver, groene erwten en schokkers, wleke niet door den N.A.K. zijn goedgekeurd, mogen niet wor den uitgezaaid. 2. Gebruik van zaaizaad. De verbouwers kunnen: a. gebruik maken van zaaizaad van eigen oogst, ongeacht of dit goedgekeurd is of niet. Ze zijn verplicht aan den Districts secretaris opgave te doen van de betrokken hoeveelheid uit eigen oogst; b. zaaizaad betrekken van een handelaar en/of coöperatie naar eigen keuze. Ze moeten daartoe een bestelbon aanvragen bij den Districtssecretaris of den P.V.C.Landbouw huis te Goes, afd. Zaaizaden. Deze bestel bon moet worden opgezonden aan den han delaar/coöperatie van wien het zaaizaad wordt betrokken. Deze bestelbonnen zullen zoo spoedig mogelijk verkrijgbaar worden

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1940 | | pagina 1