Zaterdag 31 Augustus 1940 No. 1700 32e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen ZITDAGEN KORT VERSLAG WEEKOVERZICHT. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,pef jaar. Redactie Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Telef. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 15 regels ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. 5 Sept. in Café „De Sept. im „Huis van THOLEN: Zaterdag 7 Sept. in „Hof van Holland". Wij maken er onze lezers in Walcheren nog even op attent, dat wij vanaf deze week onze zitdagen weer houden in Café „De Eendracht", thans voor- loopig gevestigd in de Giststraat. VERZENDING LANDBOUWBLAD. Naar aanleiding van klachten, die we ontvangen over het niet op Zaterdag doch pas 's Maandags ontvangen van het Landbouwblad, verzoeken wij de betrokken lezers het Secretariaat der Z. L. M„ Landbouwhuis te Goes, daarmee in kennis te stellen, opdat dit dan met de drukkerij zoo mogelijk een betere verzendingsregeling zal kunnen treffen. van de vergadering van het Dagelijksch Bestuur der Zeeuwsche Landbouw Maatschappij, gehouden op Maandag 19 Augustus 1940 te Goes. De vergadering werd geleid door den heer Mr. P. Dieleman, algemeen Voorzitter der Z. L. M. O.m. kwamen de volgende onderwerpen in be spreking. Richtlijnen ter beperking van den veestapel in verband niet het tekort aan krachtvoer. De richtlijnen ter beperking van den veestapel, neergelegd in het rapport van de Commissie Otten, werden uitvoerig besproken. Het Dag. Bestuur kon zich met de strekking van het rapport vereenigen en wenschte vooral den na druk gelegd te zien op het beginsel, dat, wanneer het tot een beperking moet komen, deze- niet dient te worden opgelegd van boven af, doch da^. deze be perking dient te worden nagestreefd door de voe derdistributie zelf, opdat de vrijheidsbeperking van den boer niet grooter worde dan noodzakelijk en de afvalproducten zooveel mogelijk tot waarde worden gebracht, zulks niet alléén gezien vanuit het boe- renbelang, maar vooral ook vanuit het algemeen belang. Petroleum voor huis- en stalverlichting. Nu de avonden al beginnen te korten, wordt hel gemis aan petroleum voor verlichting sterk ge voeld. In die streken, waar men nog niet op het electrisch net is aangesloten, zal men binnenkort petroleum behoeven voor huis- en stalverlichting. Blijkens mededeelingen is de petroleumpositie niet rooskleurig. De verlichting op de bedrijven op het platteland heeft de aandacht. In verband hiermede is een enquête voorbereid, teneinde op de hoogte te komen van de hoeveelheid petroleum, welke voor de ver lichting van de woningen noodig is. Het Dag. Bestuur besloot aan te dringen op een spoedige beëindiging van de enquête en het nemen van een beslissing ten dezen. Vrijwillige arbitrage-regeling. Van het N. L. C. was ontvangen een ontwerp overeenkomst voor een vrijwillige arbitrage-rege ling inzake de arbeidsvoorwaarden in den land- en tuinbouw, af te sluiten tusschen de 3 C.L.O. en de 3 landarbeidersbonden. Het Dag. Bestuur was van meening, dat de func tie van voorzitter der in te stellen arbitrage-com missies een zeer -verantwoordelijke was, weshalve deze voorzitter door den president van de rechtbank diende te worden aangewezen. Evacuatie van vee en inundatieschade. In verband met de groote behoefte aan contanten besloot het Dag. Bestuur bij de betreffende instan ties aan te dringen op betaling van het vee, hetwelk door de evacuatie is -verloren gegaan en met -klem te wijzen op de groote noodzaak van uitbetaling van voorschotten op de schadeloosstelling voor het inundatiegebied Kruiningen. Prijzen der akkerbouwproducten oogst 1940. Naar aanleiding van de piiblicatie der prijzen akkerbouwproducten oogst 1940 is het Dag. Bestuur van meening, dat niet voldoende rekening gehouden is met de stijging der productiekosten sinds het in treden van den oorlogstoestand. De verhooging der productiekosten wegens de stijging der arbeidsloo- nen, het te werk stellen van meer arbeiders, de hoogere transportkosten enz. bedraagt meer dan het verschil tusschen de prijzen voor oogst 1939 en die voor oogst 1940. Op grond van deze overwegingen is in het bijzon der de prijs van de tarwe en de groene erwten te laag vastgesteld, terwijl de fijne zaden vóór de pu blicatie der prijzen op de vrije markt tegen belang rijk hoogere prijzen werden verkocht. Aangedrongen zai worden op een hoogeren prijs voor de genoemde producten. Inkrimping pluimveestapel. Het Dag. Bestuur besloot in-nming te betuigen met het voorstel van den Rijkspluimveeconsulent voor Drenthe en Overijssel, waarbij als principe voor de inkrimping van de pluimveestapel gelden zal de regel „hoe grooter bedrijf, hoe minder kippen". Verbod vlasuitzaai. In verband met de zeer slechte uitkomsten van de vlasteelt en het belang van de voedselvoorzie ning, overwoog het Dag. Bestuur de vraag, of het gewenscht is, te komen tot een verbod van de teelt van vlas. Hierbij werd geconcludeerd, dat een alge heel verbod niet gewenscht is, doch dat het, in ver band met de thripsaantasting en het niet voldoende beschikbaar zijn van bestrijdingsmiddelen, een ver dere inkrimping van de teelt van vlas noodig is, vooral in de gebieden, die in de afgeloopen maan den in erge mate door thrips hadden te lijden. Tevens werd de wenschelijkhöfd besproken, de vlas- perceelen zooveel mogelijk aaneengesloten te leggen en geen bieten of erwten te zaaien na vlas. We willen beginnen met het herstellen van een drukfout, welke in ons vorig overzicht is ingeslopen. Ten aanzien van de richtprijzen stond abusievelijk vermeld, dat voor koolzaad van den oogst 1941 26 per 100 kg zal worden betaald. Zij, die het officieele, in de bladen gepubliceerde persbericht hebben gelezen, zullen hebben begrepen, dat hier 20 pr 100 kg bedoeld werd. De prijs voor kool zaad van den oogst 1941 bedraagt dus niet ƒ26, maar ƒ20 per 100 kg. Wat de inname der fijne zaden aangaat, was aanvankelijk bepaald, dat deze zoo wel van oogst 1940 als van vroegere oogsten, moes ten worden ingeleverd. Dit voorschrift is sindsdien v/eer gewijzigd, zoodat thans de volgende regeling geldt Ingeleverd moet worden karwijzaad, zoowel van oogst 1940 als van vroegere oogsten. Ook geel mosterdzaad van den oogst 1940 moet worden in geleverd. Daarentegen is blauwmaanzaad en bruin- mosterdzaad, zoowel van oogst 1940 als van oudere oogsten, van inlevering vrijgesteld. Even eens is vrij tot 1 December a.s. geel mosterdzaad, voorzoover het betreft zaad van oude oogsten. Intusschen zijn naar aanleiding van eerstvermeld voorschrift reeds een vrij groot aantal monsters blauwmaanzaad en geel mosterdzaad ter keuring in gezonden. Naar wij vernemen zullen deze monsters aan de telers worden teruggezonden. Dit mocht o.i. ook worden verwacht, daar de prijzen in den vrijen handel hooger, voor geel mosterdzaad zelfs zeer veel hooger zijn dan de hiervoor vastgestelde richtprij zen. Het verwondert ons dan ook, dat de inname- prijs voor geel mosterdzaad van den nieuwen oogst niet is verhoogd, doch gehandhaafd is op 18. Wel licht is het de bedoeling de verbouw van dit zaad, dat het vorige jaar uitsluitend als noodgewas mocht worden geteeld, niet aan te moedigen; dit had o.i. op een andere wijze kunnen worden bereikt dan door verplichte inlevering van dit product tegen een buitengewoon lagen prijs. Zooals men In de bladen heeft kunnen lezen, wordt er voortaan op boerenschoon gekeurd. Wat hieronder moet worden verstaan, wordt niet scherp omlijnd aangegeven. In het betreffende persbericht wordt als boerenschoon beschouwd een product, zooals dit van achter een groote dorsch- machine wordt geleverd. Voor onze provincie is deze wijziging in de keu ring van belang. Tot dusver was de Zeeuwsche teler gewoon een goed geschoond product af te leveren, tot welk doel het vóór de inname nog eens extra werd geschoond. Dit voorschoonen heeft nu weinig waarde meer, daar hiervoor geen extra-vergoeding wordt ontvangen. D. w. z. dat de teler, die een extra geschoond product ter keuring aanbiedt, een zelfden prijs ontvangt als hij, wiens product slechts „boerenschoon" is. Voorschoonen heeft o.i. alleen nog zin ingeval de partij veel vuil bevat. Ook zal in sommige gevallen het door schoonen opvoeren van de partij tot een hoogere klasse, voordeelig kunnen zijn. Nu we over de keuring schrijven, willen we nog eens erop wijzen, dat geen vochtige producten wor den ingeleverd. We hebben hiertegen al herhaalde lijk gewaarschuwd. Toch blijkt er elk jaar nog weer een vrij aanzienlijk aantal monsters met een korting wegens vocht te worden gekeurd. Men kieze daarom het tijdstip van het afdorschen van klampen zoo danig, dat hiervoor de weersomstandigheden gunsti^ zijn. Wat de aflevering der producten betreft, is het van belang ervoor te zorgen, dat de zakken op het juiste gewicht zijn afgewogen en dat de partij aan het aangeboden monster voldoet. Van verschillende zijden is ons gevraagd hoe het staat met de huisslachtingen. Zooals men weet, bestaat er op het oogenblik een slachtverbod, tengevolge waarvan geen huisslach tingen mogen plaats hebben. Wij vernemen echter, dat deze maatregel een tijdelijk karakter heeft! Zoodra de slachttijd aanbreekt, zal een regeling worden bekend gemaakt, behelzende de voorwaar den, waaronder aan huis zal mogen worden geslacht. Voor hen, die een rëtrke^, houden óm dit metter tijd voor eigen gebruik te slachten, is d£ ongetwij feld een verheugend bericht. Het is ons bekend, dat enkele opkoopers van de onzekerheid, welke tot nu toe omtrent de huisslachtingen heerschte, mis bruik hebb*n gemaakt door kleine varkenhouders ertoe te bewegen ^nt^jdig hun varken op te ruimen. Of de huisslachtingen dit jaar op even ruime schaal zullen worden toegestaan als het vorige jaar, is ons niet bekend. Men doet echter verstandig zijn varken aan te houden, totdat een nadere regeling in de pers zal zijn gepubliceerd. Ons is ter oore gekomen, dat voor het volgende oogstjaar aan telers van haver weer een havertoe-wyzing uit eigen voorraad zal worden verleend ten behoeve van hun eigen werkpaarden. Ook hengstenhouders kunnen ten aanzien van hun hengsten voor een toe wijzing «/an zelf geteelde haver in aanmerking komen. Per werkpaard zal in onze provincie gemid^ deld mogen worden toegewezen een hoeveelheid van 625 kg haver uit eigen voorraad. Dit kwantum heeft betrekking op het tijdvak van 15 Sept. '40 tot 15 Juli a'41. Voor de afzonderlijke bedrijven zal genoemde hoeveelheid hooger of lager kunnen zijn al naar gelang van de bedrijfsomstandigheden. Uit verschillende persberichten blijkt, dat de hoeveelheid petroleum, beschikbaar ten diepste van den land- en tuinbouw, zeer beperkt is. De voorraad is zoodanig, dat er zeer zuinig mee zal moeten worden gehandeld. In verband hiermee zal voortaan geen petroleum meer worden toegewezen. Teneinde toch de werkzaam- MIDDELBURG: Donderdag „Eendracht", Giststraat. ZOEBRIKZEE: Donderdag 5 Nassau".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1940 | | pagina 1