waarin opgenomen het NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Zaterdag 17 Augustus 1940 No. 1698 32e Jaargang Officiéél Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereeniginger* IN MEMORIAM. FRANQOIS DEKKER Pzn ZITDAGEN Maatregelen in verband met de voedselvoorziening. VERKOOP VAN VRUCHTEN TE VELDE. Veldboonen 12 25 Koolzaad 16 50 INLEVERING AKKERBOUWPRODUCTEN OOGST 1940. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nfi-Br. M. v. L. 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar. Redactie Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Telef. 2345. elke ADVERTENTIETARIEF: 15 regels ƒ1,- regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. Tengevolge van het zoo noodlottig^ auto-ongeluk van Maandag 5 Augustus j.l., is tJans ook d,e heer Frangois Dekker overleden in den ouderdom van ruim 56 j_ar. De naam Frans Dekker en de paardenfokkerij worden in Zeeuwsch-Vlaanderen en nog ver daar buiten in één adem genoemd. Tot in het buitenland leverde hij onze beste hengst'.n en merriën, waar voor hrj aldaar koopers had gevonden. Wel een be wijs, wat de heer Dekker voor dezen tak van ons landbouwleven was. De paardenfokkerij en tevens de landbouw hebben in hem dan ook een warm voor stander verloren. Maar eveneens op ander terrein was de heer Dekker bij velen bekend. Wie her innert zich niet het jaar 1919, toen hij als rasechte Zeeuwsch-Vlaming en Nederlander metzoo veel anderen naar 's-Gravenhage toog, teneinde daar van zijne vaderlandsliefde te getuigen. Thans is deze algemeen geachte figuur ons ont vallen. Vele vereenigingen verliezen in hem hun voorzitter of bestuurslid, terwijl onze landbouw- streek wederom diep getroffen wordt door het weg rukken van een vooraanstaand man tengevolge van een auto-ongeval. Moge het voor de familie echter een troost zijn te weten, dat de nagedachtenis van den ontslapene bij tal van paardenfokkers en landbouwers in dank bare herinnering zal blijven voortleven, waarbij zijn ÏÏÏÏEï ^kkracht velen ten voorbeeld kan strekken. Hij ruste in vrede. Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. TERNEUZENWoensdag 21 Augustus a.s. in Hotel „des Pays-Bas". MIDDELBURG: Donderdag 22 Augustus a.s., bij Boekhandel Smits. Bij verkoop van vruchten te velde moeten kooper en verkooper of de eventueel bij den verkoop be trokken notaris hiervan opgave doen aan den Pro vincialen Voedselcommissaris voor Zeeland te Goes. Voor zoover er van reeds afgesloten transacties nog geen kennis is gegeven aan den Voedselcom missaris voornoemd, dient dit alsnog onverwijld te geschieden. KUNSTMESTDISTRIBUTIE. Hoewel de aanvragen voor kunstmestbonnen uiterlijk pas op 1 November a.s. in het "bezit moeten zijn van den Provincialen Voedselcommissaris voor Zeeland, is het in het belang van telers, dat deze hun aanvraag thans reeds indienen en daarmede niet wachten tot den uitersten datum. VERBOD AFLEVERING TARWEGRINT- ZEMELEN. Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend, dat het met ingang van 8 Augustus j.l. verboden is het product tarwegrint- zemelen aan de veehouders af te leveren. Als gevolg hiervan hebben vanaf dien datum hun geldigheid verloren: 1. Alle witte bestelbonnen, waarop het product tarwegrint-zemelen is vermeld. 2. Geleidebiljetten voor tarwegrint-zemelen in het bezit van handelaren en verkregen op vertoon van rose geleidebiljetten, uitgegeven door de Nederlandsche Meelcentrale. EXTRA BROOD- EN VETRjANTSOENEN VOOR LANDARBEIDERS. De Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van het Departement van Landbouw en VIsscherij maakt bekend, dat landarbeiders, werkzaam in den hooibouw en landarbeiders, die zware oogstwerk- zaamheden verrichten, nog"toi 1 September 1940 voor een extra broodrantsoen van 100 in»aan- merking komen. Genoemde categorieën landarbeiders kunnen ge durende deze periode echter geen aanspraak maken op extra boter- of vetkaarten voor „zeer zwaren" arbeid. Zij komen derhalve uitsluitend voor de extra boter- of vetkaarten voor „zwaren arbeid", dat is dus voor een extra boter- of vetrantsoen van 50 in aanmerking. Na 1 September 1940 wordt het extra broodrant soen van genoemde landarbeidei tot 50 terug gebracht. PRIJZEN AKKERBOUWPRODUCTEN. De Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van het Departement van Landbouw en Visscherij, maakt bekend, dat de prijzen waartegen de land bouwproducten van den oogst 1940 zullen worden overgenomen, als volgt zijn vastgesteld (in guldens per 100 kg) Tarwe 11,50 Ro^e 10,50 Wintergerst 40 Zomergerst 10,40 Haver 8,50 Groene erwten 12 50 Schokkererwten 15' Capucrjners a. Blauwpeulen 15, b. Wijker vale 15' c. Mansholt of Hala 10^ d. Platte vale 25/29 Grauwe erwten: a. Rozijnerwten 25/29 b. N.H. langstroo-erwten (witbloei) 25/29 c. Gruno rozijnerwten 22, d. Halflang stroo-erwten 22, Stamboonen a. Gewone bruine boon en Zeeuwsche lange 22,50 b. Gron. stroo- en Friesche woudboontjes 24, - c-. Walchersche kogelboontjes 26, d. N.H. bruine boonen 26, e. Citroen boonen 26, f. Walchersche Witte boonen 26^ g. N.H. krombekken 27' h. Kievitsboonen 27' Waalsche boonen (op basis van 25 piksel) 14, Duivenboonen 14 Karwijzaad 31 Kanariezaad 12 Geel mosterdzaad 18,' Bruin mosterdzaad 20, Blauwmaanzaad 30 Lijnzaad 14' Deze prijzen gelden voor producten, ingeleverd in de week van 18 September, voor producten, welke na 8 Sept. worden ingeleverd, zal bovendien een bewaarloon van 3 cents per week worden betaald. De prijzen gelden voor gezonde boerenschoone producten van gemiddelde kwaliteit en geleverd aan pakhuizen, door den Provincialen Voedselcommissa ris aangewezen. In deze prijzen is het vervoer over normale afstanden begrepen, bij vervoer over groo teren afstand kan deze Voedselcommissaris den teler tegemoet komen in de daaraan verbonden kosten, met deze beperking echter, dat voor vervoer binnen een afstand van 10 km nimmer vergoeding zal worden toegekend. De prijzen voor fabrieksaardappelen en suiker bieten zullen resp. pl.m. 1,75 per 100 kg en pl.m. 14 per 1000 kg bedragen. De prijs voor koolzaad van den oogst 1941 is vastgesteld op ƒ20 per 100 kg. Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend, dat de akkerbouwproduc ten van den oogst 1940 door de telers dier producten in Zeeland en Noord-Brabant bij de Gewestelijke Tarwe-Organisatie moeten worden ingeleverd. Voor deze inlevering komen in aanmerking alle granen en peulvruchten, alsmede de volgende zaden: koolzaad, lijnzaad, karwijzaad, kanariezaad, geel- en bruin mosterdzaad en blauwmaanzaad. De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd, dat het vervoeren en afleveren van deze producten is verboden, van welk verbod dé provinciale voedsel commissaris ontheffing kan verleenen. Aan telers wordt deze ontheffing echter alleen gegeven voor het vervoeren en afleveren naar en aan de plaats, waar de inlevering der producten moet geschieden. BINDTOUW VOOR DEN LANDBOUW. De Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van het Departement van Landbouw en Visscherij, maakt het volgende bekend: Aangezien de aanvoer van grondstoffen, waaruit bindtouw (binder-twine) vervaardigd moet worden, door de oorlogsomstandigheden stop staat, is de uiterste zuinigheid in het gebruik van dit bindmid del geboden. Landbouwers, die bindtouw verbruikt hebben voor het binden van hun oogst, worden derhalve met den meesten aandrang aangemaand, dit bij het machi naal dorschen vrijkomende bindtouw niet te laten verloren gaan, doch het zorgvuldig in te zamelen en te bewaren. T. z. t. zal nader aangegeven worden, wat met dit ingezamelde, gebruikte, bindtouw ge beuren moet, doch onder de aandacht van alle be langhebbenden wordt nu, reeds gebracht, dat de hoe veelheid ingezameld bindtouw mede als maatstaf zal dienen voor het verkrijgen van bindtouw voor den volgenden oogst. INLEVERING AKKERBOUWPRODUCTEN OOGST 1939. Dezer dagen is in de dagbladen het volgende be richt verschenen. 'Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend, dat dezer dagen een be sluit van den Secretaris-Generaal van het Departe ment van Landbouw en Visscherij, benevens eenige hierbij behoorende uitvoeringsvoorschriften, gepu bliceerd zullen worden, krachten welke telers ge houden zijn vóór 10 Augustus 1940 in te leveren alle op hun bedrijf aanwezige hoeveelheden tarwe, rogge, haver, gerst en spelt; groene erwten (met inbegrip van kroonerwten), schokkererwten, capu- cijners, veldboonen, bruine boonen, Walchersche witte boonen, koolzaad, karwijzaad, geel- en bruin mosterdzaad, kanariezaad, wit- en blauwbloem lijn zaad, blauwmaanzaad. Vóór dezen datum behoeven niet te worden in geleverd producten, waarvan de teler, die deze voorhanden of in voorraad heeft, kan aantoonen, dat zij behooren tot den oogst 1940. Eveneens is vóór genoemden datum van inleve-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1940 | | pagina 1