Zaterdag 27 April 1940 No. 1684 31e Jaargang WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereenigingen IN MEMORIAM. WALTER KAKEBEEKE. ZITDAGEN WEEKOVERZICHT. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blaci veracnynt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelgke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,75 per jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,per jaar Redactie Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Telef. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 1—5 regels ƒ1.— elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentlën aan de Uitgeefster, N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. (Cliché, welwillend afgestaan door de Middelburgsche Courant.) De Z. L. M. is in diepen rouw. Deze week ging onze trouwe, eenvoudige en oprechte vice-voor- zitter, de heer Walter Kakebeeke, heen. Reeds lang werd deze slag gevreesd, toen wij vernamen van de hoogst ernstige, ongeneeslijke ziekte, die hem had •getroffen. Wij waren op den zwaren slag voor bereid. Maar toch gevoelen wij nu eerst recht de pijn en het groote verdriet om zijn verscheiden. Hij heeft toch in onze gelederen een der aller belangrijkste plaatsen ingenomen. Gelijk zijn hart hing aan den Zeeuwschen landbouw in het alge meen, en aan den arbeid der Z. L. M. meer in 't bij zonder, ging ook ons aller hart naar hem uit. Daarin leefde hij over en weder in een innigen band van vriendschap, van groote trouw en aanhankelijk heid. Wij zullen hem zeer missen. Walter was alom gezien, geëerd om zijn zeer groote bekwaamheid en zijn diep inzicht en zijn rijpe ervaring op het gebied van den landbouw in den ruimsten zin genomen. Niet minder om zijn groote toewijding en liefde voor de zaak, maar ook voor de oersonen, die met hem hebben gearbeid. In December j.l. was het 30 jaar geleden, dat hij zijn intrede deed in het Dagelijksch Bestuur der Z. L. M. Sedert 1916 stond hij achtereenvolgende voorzitters als vice-voorzitter bij en was hij hun rechterhand. Zonder hem zou schrijver dezes des- tiids nooit de groote verantwoordelijkheid aan het voorzitterschap verbonden, hebben durven en wil len aanvaarden. Hoe dankbaar zijn wij, dat God hem ons heeft gegevën en in hem zoo onschatbaar veel voor ons goede Zeeland. Zijn verscheiden is een zware slag. Wij moeten missen zijn zoo uitermate deskundig advies. Wij moeten missen zijn aanmoedigend woord, ook zijn vermanend woord, wanneer voorzichtigheid was geboden en men al te snel naar een doelwit heen wilde, zonder de bezwaren te tellen of zelfs te zien, die hij zag. Kennis van ons platteland als geen ander, kennis ook van ons Zeeuwsch volkskarakter. Met groote trouw en standvastigheid heeft hij gestreden voor de stoffelijke belangen van ons gewest, zonder daarbij het oog te sluiten voor de geestelijke, bereid als hij was, om overal waaraan hij daartoe kon medewerken, die belemmeringen weg te nemen of te helpen wegnemen, die een rijker en vollediger ontplooiing, ook op geestelijk gebied, ons volk en den enkelen persoon in den weg stonden. Mét de Z. L. M. herdenkt dankbaar menig andere organisatie zijn persoon en arbeid. Inzonder heid, die op het gebied der gewassenkeuring en -ver edeling, der rundveefokkerij en de bestrijding van veeziekten'. Hoe noode mist men hem ook daar. Zijn evenzoo inspannende arbeid' voor de suiker industrie op coöperatieven grondslag, heeft mate rieel rijke vruchten gedurende vele jaren opgeleverd. Maar ook in moreelen zin medegewerkt aan' de verdieping van het verantwoordelijkheids- en ge meenschapsgevoel der leden. Tot in verre tijden zullen de gevolgen van Walter's arbeid worden ge zien. Hoe werd' hij gewaardeerd in de kringen van onze polders en waterschappen. Zoovelen moeten zich daarmede bemoeien, zoo weinigen hebben er verstand van. Hij doorgrondde ons waterschaps wezen tot in de kern. Hij was een der kundigsten op dit terrein in ons gewest en in het bestuur van den Zeeuwschen polder- en waterschapsbond, waar in hij deel had sedert de oprichting, evenals in de besturen van onderscheiden waterschappen en pol ders, waarin hij dijkgraaf of ontvanger-griffier was, gaf hij mede-leiding en werd gaarne geluisterd naar zijn woord en menigwerf met een oordeel gewacht op zijn advies. Dat alles is voorbij. Het stemt ons innig droevig dezen trouwen vriend en medestrijder te moeten missen. God trooste de diep bedroefde familie, waar aan zijn edel. hart zich ook zoo trouw hechtte. God sterke en bemoedige ons allen, die met hem mede leefden en medevochten. Hij gaf de fakkel over, die hij zelf zoo getrouw overnam van zijn voorgeslacht. Gedachtig aan zijn !.;ven en reven, daardoor ver sterkt en aangespoord, zullen wij in meerdere zelf verloochening en toewijding trachten onder Gods hoede en zegen ons dierbaar gewest in zijn land bouw en plattelandsbelangen, zooveel in ons is, te dienen. Onze Walter moge rust gevonden hebben na zijn ingespannen arbeid, met zelfopoffering en groote liefde en toewijding gedaan. Zijn nagedachtenis zal bij ons als een gezegende blijven voortleven, met groote dankbaarheid. P. DIELEMAN, Algemeen Voorzitter. Boekhoudbureau en Accountantsdienst Z. L. M. ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 27 April a.s. in Hotel „De Druiventros". MIDDELBURG; Woensdag 1 Mei a.s., in Café „De Eendracht". ST. MAARTENSDIJK: Woensdag 1 Mei a.s. in Hotel „De Gouden Leeuw", bij den heer Nelisse. THOLENZaterdag 4 Mei a.s. in Hotel „Hof van Holland". let op u Zooals men in de bladen heeft kunnen lezen, is de Ned. Akkerbouwcentrale met ingang van 22 April j.l. overgegaan tot den aankoop van alle klei-consumptie-aardappelen van de rassen der z.g. rubriek A. De aankoop zal evenals tot nu toe wederom plaats vinden door be middeling van de Vereeniging tot Bevordering van den Aardappelhandel (V.B.N.A.). Met nadruk wijzen wij er op, dat zij, die hun aardappelen aan de Akkerbouwcentrale wenschen aan te bieden, de partijen vóór 1 Mei a.s. schrifte lijk aan den Voedselcomhiissaris dienen op te geytm. Tengevolge van deze aankoopen zal de in uitzicht gestelde richtprijs voor Zeeuwsche Bonte en Blauwe, alsmede Roode en Bonte Star, zijnde 3,75, en die voor Eigenheimers en Bevelanders, zijnde 3,25 per 100 kg per 1 April 1940, worden hereikt, onafhankelijk van den voeraardappelprijs. Thans kunnen geen klei-consumptie-aardappelen meer ter denaturatie worden aangeboden. Ten aanzien van de goedgekeurde pootaardappelen geldt thans een vrij ingewikkeldé en o.i. niet in alle opzichten duidelijke regeling. Goedgekeurde poters van de rassen Zeeuwsche Bonte en Blauwe alsmede Roo'de en Bonte Star, die aan de consumptie-eischen van de rubriek A vol doen, worden overgenomen op de voorwaarden zoo als deze in de perspublicatie van 3 April j.l. zijn ver meld. D.w.z. dat voor in klasse A goedgekeurde poters in de maat 35/55 mm 80 cents en voor B-poters in de maat 35/50 mm 50 cent pér 100 kg boven den vastgestelden consumptieprijs wordt uit betaald. Ten aanzien van alle andere goedgekeurde poters, onverschillig van welk ras of van welke grondsoort en ongeacht het feit of ze aan consumptie-eischen voldoen, heeft de teler de keus tusschen 2 rege lingen: In de eerste plaats kan hij deze poters laten dena- tureeren tegen vergoeding van resp. 3,70, 3,40 en 2,90 per 100 kg voor de klasse A, B en C. Daarnaast is eveneens de mogelijkheid openge steld deze poters aan de Akkerbouwcentrale ter overneming aan te bieden. Bij levering in d'e week van 22 t/m 27 April bedragen de overnemingsprijzen voor de klassen A, B en C resp. ƒ4,70, ƒ4,40 en 3,90 per 100 kg, zijnde de in uitzicht gestelde richt prijzen goedgekeurde pootaardappelen. Ook hiervan zal opgave vóór 1 Mei a.s. moeten ge schieden. De vraag rijst of de Akkerbouwcentrale bij aan koop van goedgekeurde poters, die tevens aan de consumptie-eischen van de rubriek A voldoen, ook de aardappelen boven de maat 35/55, resp. 35/50 mhi zal overnemen en zoo ja. of hiervoor eveneens de voor consumptie-aardappelen vastgestelde richt prijs zal woeden betaald. Voorzoover ons bekend, vond dit tot dusver niet plaats. Ons lijkt dit niet billijk, daar o.i. ook voor de aardappelen boven ge noemde maten de richtprijs geldt. Inmiddels vernamen wij, dat hierover binnenkort nog een nadere mededeeling zal verschijnen. De Minister van Sociale Zaken heeft één dezer dagen een voorontwerp Landbouwarbeidsw»t bij den Hoogen Raad van Arbeid ingediend. Hierin wordt de arbeidsduur voor landarbeiders geregeld. In "de toelichting op dit ontwerp wordt in ÏÏ&c- innering gebracht, dat gedurende de laatste dertig, jaar van tijd' tot tijd pogingen in deze richting zrinj ondernomen. Voorontwerpen zijn reeds aanhanger- gemaakt in 1912, 1917, 1921 en 1928. Jyn" Overigens kan worden geconstateerd, dat in laatste jaren in collectieve contracten en in arbitilge- uitspr^ken inzake de arbeidsvoorwaarden v-'i t landarbeiders herhaaldelijk bepalingen inzake a arbeidsduur werden opgenomen. Het voorontwerp laat ruimte voor regelingen va den arbeidsduur, die door het bedrijfsleven ze' krachtens een collectieve arbeidscontract tot sta-an worden gebracht. In dergelijke gevallen k?^ge- Minister vergunning verleenen, dat in de hier' trokken bedrijven in afwijking van de we' regeling wordt gewerkt. De belangrijkste bepalingen, welke in mcr, meld voorontwerp zijn neergelegd, zijn de ^VaN Niet onder de regeling vallen de werkzaam^^ van het hoofd of den bestuurder der onderne diens echt'genoote en inwonende bloed- en aa wanten in de rechte lijn van 16 jaar en oucm kop inwonende, op jaarcontract in dienst zijnde arbee. van 16 jaar en ouder. deling Vervolgens worden f voorschriften inzake den landbouwarbeid van vrouwen en jeugdige personen gegeven. Onder jeugdige personen worden ver staan arbeiders beneden 16 jaar. Als regel mogen kinderen beneden 14 jaar geen landbouwarbeid verrichten. Een uitzondering op dit verbod wordt toegestaan in dien zin, dat niet meer leerplichtige kinderen beneden 14 jaar hoog-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1940 | | pagina 1