waarin opgenomen he. NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Zaterdag 33 Maart 1940 No. 1679 31e Jaargang Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z.L.M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere VereenïgiGgei» ZITDAGEN Z. L. M.-VERG ADERIN GEN WEEKOVERZICHT. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschflnt eiken ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke vermelding van bron. Leden van de Z. L. M. ontvangen bet blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor leden der Nd-Br. M. v. L. 1,75 iper jaar. Voor niet-leden der Z. L. M. of Nd-Br. M. v. L. 5,— per jaar. Redactie Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Telef. 2345. ADVERTENTIETARIEF: 15 regels' ƒ1,—; elke regel meer 20 cent. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster, N.V v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen, of aan het Landbouwhuis te Goes. LET OP U SAECK i Bo ekhoudbur eau en Accountantsdienst Z. L. M. WöDSSENKERKEWoensdag 27 Maart a.s. in Hotel „De Kroon". MIDDELBURG: Donderdag 28 Maart a.s. in Café „De Eendracht". ZIERIKZEBDonderdag 28 Maart a.s. in Hotel „Huis van Nassau". THOLEN: Zaterdag 30 Maart a.s. in Hotel „Hof van Holland". ALG. VERGADERING KRING SCHOUWEN EN DUIVELAND DER Z. L. M., op Zaterdag 23 Maart a.s., des voorm. 9.30 uur, in de bovenzaal van het „Huis van Nassau" te Zierikzee. (Zie elders in dit blad.) KORT VERSLAG van de vergadering van het Dagelijksch Bestuur der Zeeuwsche Landbouw Maatschappij, gehouden op Maandag 18 Maart j.l. te Goes. De vergadering werd geleid door den heer Mr. P. Dieleman, algemeen Voorzitter der Z. L. M. O.m. kwamen de volgende onderwerpen in be spreking. Prijs landbouwproducten oogst 1940. Het Dagelijksch Bestuur besloot het Landbouw- Comité te verzoeken bij de Regeering aan te drin gen op het spoedig bekend maken van de prijzen van de landbouwproducten, oogst 1940. Naar aan leiding van een tot het Dagelijksch Bestuur gericht verzoek werd aan het Landbouw-Comité medege deeld, welke prijzen naar de meening van het Dage lijksch Bestuur voor peulvruchten dienen te worden vastgesteld om een voldoenden uitzaai te verkrijgen en een redelijke belooning voor den landbouw. Toewijzing krachtvoer werkpaarden. Een der zusterorganisaties heeft de vraag gesteld of het niet mogelijk is om voor de werkpaarden in het landbouwbedrijf, welke in korten tijd zeer veel werk zullen moeten verrichten een hoogere toewij zing aan krachtvoer te verkrijgen. Besloten werd dit verzoek te steunen. Verhooging roggcprijs: Naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van een der aangesloten organisaties werd besloten aan te dringen op het vaststellen van een hoogeren richtprijs voor rogge. Uitvoer afwijkende partijen vlas. Medegedeeld werd, dat voor partijen vlas, welke van de gemiddelde kwaliteit afwijken restitutie van exportheffing kan worden verkregen. Daartoe dient een monster der betreffende partij aan de Akker- bouwcentrale te 's Graverihage te worden ingezon den, waarna deze instelling bepaalt of en zoo ja, hoeveel restitutie zal worden verleend. Bij den ver koop van dergelijke partijen vlas kan bij de prijs bepaling hiermede rekening worden gehouden. Prijsregeling karwijzaad. Een der aangesloten organisaties heeft den wènsch te kennen gegeven, dat landbouwers, die van hun teeltrecht van karwrj voor 1941 geen ge bruik wenschen te maken, hun rechten overdragen aan den Regeeringscommissaris voor de Bodem productie, opdat de hierdoor vrijkomende opper vlakte kan worden toegewezen aan productie commissarissen in de specifieke karwijgebieden. Het Dagelijksch Bestuur heeft zich op het stand punt gesteld, dat hiertegen geen bezwaar bestaat indien dit provinciaal wordt geregeld. Denaturatiesteun aardappelen. Blijkens mededeeling in de dagbladen is vanaf 18 Maart de gelegenheid opengesteld tot het laten denatureeren van aardappelen behoorende tot de A-rubriek met uitzondering van de soorten Zeeuw sche Blauwe, Zeeuwsche Bonte, Roode Star en enkele andere. De denaturatievergoeding is vastgesteld op 1,50 per 100 kg. Daar de voorraad exportauVdappelen zoodanig groot is, dat een prijsdaling moet worden gevreesd, besloot het Dagelijksch Bestuur stappen te doen teneinde de denaturatievergoedmg voor deze rubriek, welke thans 0,50 per 100 kg bedraagt, verhoogd te krijgen. Bestuursleden L. C. O. v. Ze* nd. Voor de aftredende leden vr.A het Bestuur der L. C. O., de heeren J. S. de^Regt te Kats en H. C. v. d. Zande te Nieuwerke-'j werd de volgende aanbeveling in dubbeltal inged?.vf/'cl. 1. J. S. de Regt en M. W. vw Arenthals, beiden te Kats. )fi 2. H. C. v. d. Zande en C. Westen, beiden te Nieuwerkerk. /"Vy Positie veehouderij. Uitvoerig werd van gedacht-^Vewisseld over de zeer moeilijke omstandigheden*, .^arin de veehou derij thans verkeert. Met inst iling werd kennis genomen van de voorstellen, vlke te dezer zake door het Béstuur van de Frie.^'de Mg van Land bouw bij "het Landbouw-Com: - yyii ingediend. Al hoewel het Dagelijksch Bei»tuur met voldoening kennis nam van de maatregelen, welke de Regeering heeft getroffen, was het niettemin van oordeel, dat deze maatregelen niet toereikend zullen zijn om den nood in de veehoüdersbedrijven voldoend te lenigen, zoodat krachtig dient te worden gestreefd naar de uitvoering der voorstellen in Friesland. Merriekeuringen Behoudens een kleine wijziging werd het ontwerp- Reglement voor de merriekeuringen met premie plan goedgekeurd en zal dit aan de eerstvolgende vergadering van het Hoofdbestuur ter vaststelling worden voorgelegd. Omdat de merriekeuringen, die van 715 Juni plaats vinden, vóór de e.v. Hoofd bestuursvergadering worden gehouden, zal aan Gedeputeerde Staten worden gevraagd het door het Dagelijksch Bestuur goedgekeurde reglement voor- loopig voor 194Ö te willen goedkeuren. Wijziging reglement op de wegen in Zeeland. Het Dagelijksch Bestuur heeft een schrijven ge richt tot het College van Gedeputeerde Staten, waarin venzocht wordt het reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland te willen herzien. Volgens de bestaande bepalingen is het berijden der provin ciale wegen bij dooiweer met vrachtauto's niet aan een maximum gewicht gebonden, terwijl boeren wagens op luchtbanden, die veel langzamer rijden en dientengevolge veel minder gevaar voor het stukrijden der wegen opleveren, wel aan een maxi mum gewicht zijn gebonden. Dit wordt onjuist ge acht. Verzocht is voor deze wegen een maximum laad- gewicht voor alle voertuigen in te voeren. Positie schapenhouderij. Gezien den zeer benarden toestand waarin de scha penhouderij verkeert, besloot het Dagelijksch Be stuur zich tot het Landbouw-Comité te wenden, met het verzoek pogingen in het werk te stellen, opdat zoo spoedig mogelijk een directe uitkeering in geld per schaap wordt gedaan, terwijl tevens is aange drongen op het uit de markt nemen van schapen tegen een redelijken prijs. De noodtoestand van deze bedrijven maakt spoe dige hulp noodig. Landbouwverlof. Besloten werd nogmaals met kracht aan te drin gen, op het in meerdere mate dan tot heden ver- leen'en van landbouwverlof. De drukke voorjaars werkzaamheden, welke dit jaar zeer zijn verlaat, zijn aangebroken en maken het noodzakelijk, dat in ruime mate verlof wordt verleend, in het bijzonder met het oog op de voedselvoorziening. Na de vertraging, die de voorjaarswerkzaam heden op den akker tengevolge van de langdurige vorstperiode hebben ondervonden, is het thans de regen, die het tempo van den arbeid remt, zoodat vóór Paschen vermoedelijk weinig meer op het land zal kunnen worden verricht. Niettemin is reeds wat vlas en graan gezaaid, terwijl ook reeds met het zaaien van erwten is begonnen. In verband hiermee zal bij velen de Vraag gerezen zijn of ook het vervoer van zaaizaad naar het te bezaaien land gedekt moet zijn door een geleidebiljet, indien dit vervoer gedeeltelijk over den openbaren weg plaats vindt. Volgens de in lichtingen, die wij over deze zaak hebben ingewon nen, moet elk vervoer van zaaizaad over den open baren weg op een vervoerbewijs geschieden, ook wanneer het vervoerd wordt naar het land, waarop het zal worden uitgezaaid. Dat de uitvoering van dit voorschrift in de prak tijk op moeilijkheden zal stuiten, ligt voor de hand. Men bedenke slechts, welk een aanzienlijk tijdver lies het beteekent, wanneer voor bijna elk partijtje zaaizaad een vervoerbewijs moet worden gehaald. Hoe iemand, die 's avonds van zijn wat afgelegen land met het overschot zaaizaad over den open baren weg huiswaarts keert, aan een geleidebiljet moet komen, is ons niet. duidelijk. Het zou o.i. dan ook zeer gewenscht zijn, dat het vervoer van zaaizaad, dat naar het land van den betrokkér landbouwer wsflpj-fift tfebracist om te worden uitgezaaid, gedurende den zaaitijd vrijgegeven werd. Men zal dan in den drukken tijd, die thans reeds is aangebroken, niet meer gehinderd worden door veel papieren rompslomp, zoodat kostbare tijd zal worden gewonnen. Dit klemt des te meer, daar een afdoende contröle op meergenoemd ver voer ons practisch niet mogelijk lijkt. Wij hebben goede hoop, dat binnenkort zoodanige maatregelen worden getroffen, dat aan de eischen van de praktijk zooveel mogelijk wordt tegemoet gekomen. In ons vorig overzicht hebben wij gewezen op het gevaar, dat de garantieprijzen, die voor verschil lende rassen klei-consumptie-aardappelen in het uitzicht zijn gesteld, niet zouden worden bereikt tengevolge van het uitblijven van een denaturatie- steunregeling. Ons blad was nog maar nauwelijks ter perse, toen in de dagbladen een bericht versoheen, waarin mel ding werd gemaakt van de openstelling der denaturatie van klei-consumptie-aardappelen en goedgekeurde poters. Met ingang van 1^'Maart j.l. is de mogelijkheid geopend tot het ter denaturatie aanbieden van klei- consumptie-aardappelen van de z.g. rubriek A tegen een vergoeding van 1,50 per 100 kg. Een uitzon dering is gemaakt voor de rassen Zeeuwsche Bonte en Blauwe, Westeinder Bonte en Blauwe, en Roode en Bonte welke dus niet in aanmerking komen voor' den toeslag van 1,50 per 100 kg. Ook voor goedgekeurde pootaardappelen is met ingang van bovengenoemden datum een denatura- tieregeling getroffen. Deze geldt voorloopig alleen voor goedgekeurde Bintjes. We verwachten echter dat binnenkort ook voor de andere rassen goed gekeurde poters een denaturatietoeslag zal worden verleend. De denaturatievergoeding met inbegrip van den „gewonen" denaturatiesteun bedraagt voor in de klasse A goedgekeurde Bintjes 2,80 per 100 kg en voor de klassen B en C resp. 2,5(fe en 2 per 10ft kg. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar het artikel over dit onderwerp, dat elders in dit blad is opgenomen. De uitvoering van bovenvermelde denaturatie- regeling zal tot gevolg hebben, dat de markt zal worden ontlast van belangrijke hoeveelheden con sumptie-aardappelen Van de z.g. rubriek A. Het aanbod wordt dus kleiner, hetgeen o.m. op de prij zen van de Zeeuwsche Bonte en Blauwe, alsmede van de Roode en Bonte Star een gunstigen invloed kan uitoefénen. Daartegenover staat, dat een vergroot aanbod van voeraardappelen mag worden verwacht. De voeraardappelpryzen zijn hierop reeds vooruit-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1940 | | pagina 1